دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی 

تمایل : ژنتیک 

عنوان : بررسی رابطه بین پلی مورفیسمای فاکتورV  لیدنG1691A  MTHFR C677T،1298A C

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

                            دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

               پایان نامه واسه دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی (M
Sc)

       تمایل ژنتیک

عنوان

بررسی رابطه بین پلی مورفیسمای فاکتورV  لیدنG1691A  MTHFR C677T،1298A C ، عامل IIپروترومبین G20210A  و عامل XIII G103T  با سقط تکراری جنین در بیماران ایرونی

استاد راهنما:

دکتر محمد تقی اکبری

استاد مشاور:

دکتر شهره زارع کاریزی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول
2

کلیات

2

1-1 مقدمه: 3

1-1-1عوامل مربوط به سقط تکراری جنین: 3

1-1-2 ژنتیک و سقط جنین

8

1-1-2-1 جابه جاییای کروموزومی و سقط تکراری جنین

8

1-1-2-2 بقیه عوامل ژنتیکی مربوط به سقط تکراری
8

: 11

):تاریخچه ای از آنزیم، ژنا و موتاسیونا 13

فعال(جهش عامل لیدن): 19

22

: 24

1-2-1 بیان مسئله
26

1-2-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

26

1-2-3 اهداف: 26

1-2-4 فرضیه ها: 27

فصل دوم
28

مروری بر ادبیات و گذشته تحقیق

28

2-1 مقدمه
29

): 30

): 31

): 32

): 33

فصل سوم
34

روش اجرای تحقیق

34

3-1 نمونه گیری: 35

از خون محیطی با استفاده از روش نمک اشباع
35

): 36

: 36

: 37

لیدن
37

: 38

: 38

3-4 الکتروفورز در ژل آگارز
39

3-4-1 مواد و محلولای لازم جهت الکتروفورز روی ژل آگارز
39

3-4-2 روش تهیه ژل آگارز
39

40

40

: 40

3-6 الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید
42

3-6-1 مواد و محلولای لازم جهت الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید
42

3-6-2 روش تهیه ژل پلی اکریل آمید
42

3-6-3 بار گذاری نمونه ها روی ژل پلی اکریل آمید
42

3-7 رنگ آمیزی ژل پلی اکریل آمید
43

3-7-1 محلولای لازم جهت رنگ آمیزی ژل پلی اکریل آمید
43

فصل چهارم
44

جدا سازی بررسی داده ها (یافته ها) 44

4-1 یافته های

45

فصل پنجم
56

نتیجه گیری و پیشنهادات

56

پیشنهادات: 76

مراجع و مآخذ
77

فهرست منابع فارسی: 78

فهرست منابع انگلیسی: 79

86

چکیده

پاتوژنز سقط تکراری جنین در آدم شامل عوامل زیاد ژنتیکی و محیطیه
تغییر در فاکتورای انعقادی خون در طول بارداری نقش مهمی در اتفاق سقط تکراری جنین داره
اخیرا ترومبوفیلیاای ارثی به عنوان دلیلی واسه سقط تکراری جنین شناخته شدن
در این مطالعه رابطه بین عامل MTHFR، عامل v لیدن، عامل II پروتورمبین، عامل XIII با سقط تکراری جنین در بیماران ایرونی بررسی شده
کلا در این مطالعه 203 خانوم بررسی شدن: از این بین 105 خانوم با 2 یا تعداد بیشتری سقط به عنوان مریض و 98 نفر با کمه کم 2 تولد موفق به عنوان شاهد در نظر گرفته شدن
DNA ژنومی هر فرد از لوکوسیتای موجود در خون محیطی درآورده شد
حضور یا نبود حضور موتاسیون در ژنای MTHFR(C677T)، 1298A>C، عامل Vلیدن، عامل II پروترومبین، عامل XIII بوسیله ی تکنیک PCR و RFLP بررسی می شه
آنزیمای محدودالاثر مورد استفاده به ترتیب Hinf1، MboII، Mnl1،HindIII و Dde1 هستن
اطلاعات بدست اومده با استفاده از آزمون آماری مربع کای آزمایش می شه
P-value بدست اومده نشون داد فرق معنی داری بین گسترش ژنوتیپ 677TT در بین خانمای با سقط تکراری و خانمای طبیعی وجود نداد
(P=0
1)
رابطه معنی داری بین ژنوتیپای عامل II پروترومبین20210AA، 1298CC و 103TT عامل XIII در دو گروه مریض و شاهد دیده نشد( P=1، P=0
2، P=0
111 به ترتیب)
اما در مورد عامل Vلیدن فرق معنی داری بین فرکانس اللی و ژنوتیپ 1691AA در دو گروه مریض و شاهد دیده شد(P=0
003، P=0
03)
پس فاکتورای MTHFR، II پروترومبین و عامل XIII با سندرم سقط تکراری ارتباطی ندارن درحالیکه عامل V لیدن با سقط تکراری جنین ربط داره و اتفاق پلی مورفیسم خطر دچار شدن به سقط تکراری جنین در حاملین زیاد می کنه
با در نظر گرفتن یافته های بدست اومده پیشنهاد می شه، در تحقیقات بعدی تعداد نمونه مورد مطالعه زیاد شه و واریانتای دیگری هم به خاطر مشخص شدن پاتوژنز سقط تکراری مورد بررسی قرار گیرند

کلمات کلیدی: ترومبوفیلیا، عامل MTHFR(C677T,1298A>C)، عامل Vلیدن، عامل II پروترومبین، عامل XIII، سقط تکراری جنین

 

1-1 مقدمه:

سقط تکراری تحت عناوین سقط خود به خودی تکراری و از دست رفتن تکراری محصول بارداری هم خونده شده
سقط تکراری به طور سنتی بدین گونه تعریف می شه:  سه بار سقط خود به خودی در هفته ی20 بارداری یا کمتر یا تولد جنینایی کمتر از 500گرم
در بیشتر موارد سقط در دوره رویانی یا ابتدا دوره جنینی روی میده
در موارد معدودی، اتفاق سقط پس از هفته 14ه
علیرغم اونکه طبق تعریف فوق، گفته عبارت سقط تکراری لازمه کمه کم سه بار سقط پشت سر همه، اما بسیاری باور دارن که ارزیابیا رو باید پس از 2بار سقط پشت سر هم روش زوم کرد
این موضوع بدین خاطره که خطر سقط دوباره پس از دو بار سقط پشت سر هم، مشابه خطر سقط پس از 3 بار سقط متوالیه (تقریبا 30%)
قابل توجه اون که احتمال موفقیت بارداری حتی پس از 6 بار سقط  خود به خودی، حدود 50% است]2[

سقط تکراری رو باید از سقط اسپورادیک فرق داد
اصطلاح سقط اسپورادیک زمانی بکار میره که در فواصل سقطا بارداریایی به تولد نوزادان سالم منجر شن
بعضی از محققین، بین سقط خود به خودی تکراری ابتدایی (نبود وجود سابقه بارداری موفق)و سقط خود به خودی تکراری ثانویه(وجود سابقه تولد نوزاد زنده) تمیز قائل می شن
در گروه دوم تا وقتی که تعداد دفعات سقط به سه نرسیده باشه، خطر سقط در بارداری بعدی به 32% نمی رسه
اینجوری میشه آزمایش سقط تکراری ثانویه رو تا وقتی که سه سقط پشت سر هم روی نداده باشه، به عقب انداخت]2[

علل سقط تکراری مشابه سقط اسپورادیکه، گرچه نسبت اونا بین دو گروه فرق داره
مثلا بروز ناهنجاریای ژنتیکی در سقطای تکراری در سه ماهه ی اول، به راه زیادی پایین تره
طی یه مطالعه مشخص شد که کاریوتیپ در نصف سقطای تکراری، طبیعیه؛ این میزان در سقطای اسپورادیک، تنها یک چهارم بود
زمان اتفاق سقط، می تونه ما رو به طرف دلیل سقط راهنمایی سازه
مثلا فاکتورای ژنتیکی بیشتر باعث اتفاق سقط در اویل دوره رویانی می گردن، حال اونکه ناهنجاریای خودایمنی یا آناتومیک عموما موجب بروز سقط در سه ماهه ی دوم می شن]2[

1-1-1عوامل مربوط به سقط تکراری جنین:

گسترش سقط تکراری خود به خودی جنین، یک در هر 300 تولده
با اینحال تحقیقات اپیدرمیولوژی نشون داده که 1-2% زنان تجربه سقط تکراری جنین رو داشتن]2[
سقط تکراری جنین به عنوان یک مشکل بالینی نیازمند تستای تشخیصی و دخالت ی درمانی به خاطر کاهش خطر این مریضی و بعد اون پیدا نمودن یک دلیل قابل درمان واسه این اختلاله
تا کنون علل متفاوتی واسه سقط تکراری جنین شناخته شده که میزان تاثیر هر یک از این عوامل در شکل 1-1  آورده شده

شكل 1-1 عوامل موثر در سقط تکراری جنین و میزان تاثیر اونا

از عوامل شناخته شده موثر در سقط تکراری جنین میشه مشکلات کروموزومی والدین، هیپوتیروئیدیسم درمان نشده، دیابت ملیتوس کنترل نشده، ناهنجاریای رحمی، سندرم آنتی بادی آنتی فسفولیپید، مشکلات غدد درون ریز، عوامل عفونی، مشکلات ایمونولوژیک، فاکتورهای محیطی و ترومبوفیلیاای ارثی و اکتسابی رو نام برد
با اینحال علل نصف سقطا بازم ناشناختهه
در زیر به تفسیر عوامل موثر در سقط تکراری جنین پرداخته می شه

مشکلات آناتومیکی:

مشکلات آناتومیکی علل 10%-15% سقطا بوده و معمولا از راه مشکل در عروق اندومتر و تشکیل جفت ناکارامد باعث بروز سقط جنین می شه
پس مشکلات آناتومیکی رحمی از راه مشکل در عروق اندومتر رحم، دلیل اصلی سقط تکراری جنینه
مشکلات رحمی شامل: آنومالیای رحمی ارثی، چسبندگیای درون رحمی و فیبروئیدای رحمی(پولیپ) هستن
 مشکلات یاد شده، بیشتر با سقط در سه ماهه ی دوم بارداری و زایمون زودرس همراهه
حضور سپتوم در رحم بخش مهمی از آنومالیای ارثی رحمیه که رابطه تنگاتنگی با سقط تکراری جنین داره
این مشکل خطر سقط رو به میزان 76% زیاد می کنه]4[
بقیه آنومالیای مولرین مثل: رحم تک شاخ، دی دلفوس و رحم دو شاخ به میزان کم تری خطر سقط رو در بیماران زیاد می کنه]4و5[
نقش رحم قوسی شکل با سقط تکراری جنین تا کنون به طور دقیق مشخص نشده
بعضی از تحقیقات نشون داده که سندرم آشرمن بر فعالیت جفت تاثیر گذاره و در آخر باعث سقط زودرس جنین می شه
فیبروئیدای داخلی بزرگتر از 5 سانتی متر و فیبروئیدای ساب موکوزال در هر سایزی می تونه دلیل سقط تکراری جنین باشه]6[

تشخیص ناهنجاریهای رحمی با استفاده از هیستروسکوپی یا هیستروسالپینگوگرافی شدنیه
 با استفاده از هیستروسکوپ میشه چسبندگی رحمی و هم اینکه دیواره های رحمی رو حذف نمود
جدا از اینکه این میومکتومی به حذف فیبروئیدای ساب موکوزال  و یا فیبروئیدای بزرگتر از 5 سانتی متر می گن که با استفاده از لاپاروتومی، لاپاروسکوپی و یا هیستروسکوپی شدنیه]6[

مشکلات غدد درون ریز:

کمی فاز لوتئال(LPD)، سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS)، دیابت ملیتوس، بیماریای تیروئید، افزایش پرولاکتین در خون، ناهنجاریهای غدد درون ریز هستن که دلیل 17%-20% سقطای تکراری هستن]2و8[

طبق تحقیقات قبلی، LPD به دلیل تولید کم پروژسترون به وسیله جسم زرد و بلوغ نامناسب  آندومتره که در آخر زمینه واسه تشکیل جفت مناسب نخواد بود
تشخیص کمی فاز لوتئال، با یک تاخیر بیشتر از دو روز( به دلیل رشد بافت آندومتر رحم) در شروع چرخه قانون گی مشاهده می شه
این روزا، نقش واقعی LPD در سقط تکراری جنین، موضوعی بحث برانگیزه و بیوپسی اندومتر رحم واسه تشخیص LPD خیلی کم به تاثیر اون اشاره داشته
 بعضی از تحقیقات افزایش غیر طبیعی در هورمون جسم زرد یا آندروژن( که هر دو با سندرم تخمدان پلی کیستیک ربط داره) در بین افرد گرفتار به سقط تکراری جنین، رو نشون دادن که این مشکلات ممکنه، نتیجه پیری زودرس اووسیت باشه]9و10[
تحقیقات نشون داده که 40% خانمای گرفتار به سقط تکراری جنین سندرم تخمدان پلی کیستیک داشتن]11[

مقاومت به انسولین و پس افزایش انسولین در خون که بیشتر در افراد pcos هم دیده می شه، می تونه نقش اساسی در سقط تکراری جنین داشته باشه؛ چراکه درمان با متفورمین  با کم شدن خطر  سقط تکراری در این افراد همراه بوده]12[
کنترل ضعیف دیابت نوع 1  هم با افزایش خطر سقط تکراری جنین ربط داره]13[
هیپوتیروئیدیسم درمان نشده هم رابطه مشخصی با RPL داره
رابطه بین آنتی تیروئید آنتی بادی و RPL در بیماران یوتیروئید یکی از موضوعات مورد بحثه]15و16[
  تحقیقات بدست اومده نشون میده خانمای یوتیروئید با آنتی بادی آنتی تیروئیدا؛ به ویژه کسائی که تحت درمان باروری هستن، به احتمال زیاد پس از شروع اولین بارداری، گرفتار به هیپوتیروئید می گردن]17[
البته یافته های حاملگی در این خانوما با جایگزینی هورمون تیروئید ابتدا زمان بارداری، میتونه بهبود بخش باشه
آزمایش مشکلات غدد درون ریز با اندازه گیری هورمون تحریک کننده ی تیروئید(TSH)، تستای مقاومت انسولین، آزمایش ذخیره تخمدانی، امتحان پرولاکتین سرمی، آزمایش آنتی تیروئید آنتی بادی و خیلی کم بیوپسی اندومتریال در مرحله لوتئال
استفاده از عوامل حساس کننده انسولین واسه درمان سقط تکراری به دلیل PCOS تازگیا محبوبیت بدست آورده

عوامل عفونی:

عفونتای خاص مثل لیستریا مونوسیتوژنز، توکسوپلاسما گوندی، روبلا، هرپس سیمپلکس ویروس،  سرخجه، سیتومگالو ویروس و کوکساکی ویروسا که نقش اونا در سقطای تکراری اسپورادیک شناخته شده
با اینحال نقش عوامل ویروسی در سقط جنین شناخته شده و میزان گسترش اون در این افراد 0
5%-5% است]2و8[
مکانیسمای پیشنهادی واسه عوامل ویروسی سقط جنین به توضیح زیره:

1-عفونت مستقیم رحم، جنین، جفت 2-  مشکل جفت 3- عفونت اندومتر یا سرویکس4- عفونت در مایع آمنیون5- عفونت در بخشای داخلی رحم
از آنجایی که این عوامل تازگیا شناخته شدن، پس به نظر می رسه که نقش محدودی در ایجاد سقط تکراری جنین دارن
عفونتای مایکوپلاسما، اوره آ پلاسما، کلامیدیا تراکوماتیس، ال-مونوسیتوژنز و هرپس سیمپلکس ویروس نقش اساسی در سقط جنین دارن]19[

عوامل ایمونولوژیک:

همانطورکه میدونیم جنین از دید ژنتیکی مثل مادر خود نیست، پس رخدادای ایمونولوژیکی باید حادث شه تا مادر بتونه جنین رو در طول زمان بارداری؛بدون پس زدن؛ حمل کنه
واقعا، واسه این موضوع کمه کم 10 عملکرد پیشنهاد شده]20[
پس ناهنجاری در این مکانیسما باعث سقط تک و یا تکراری می شه
با وجود علاقه شدید به این دلیل بالقوه واسه RPL، اتفاق نظر در بررسیای تشخیصی مناسب یا درمان وجود نداره
روشای درمانی مثل ایمن سازی لکوسیتای بابایی، ایمونوگلوبولینای داخل وریدی، ایمن سازی سلولای کمک کننده شخص  سوم و تزریق غشا تروفوبلاست نشون دادن که تاثیر مشخصی در بهبود میزان تولد موفق ندارن و تنها تائیدیه مطالعاتی دارن]3و21[

APS یک مشکل خود ایمنی خاصه که نقش مهمی در بعضی از بیماریهای زنان مثل RPL داره
APS هم اینکه یک عامل خطر واسه ترمبوزه و گسترش اون در جمعیت 3%-5% است
  واسه مریضی APS کمه کم یک ملاک تشخیصی بالینی و آزمایشگاهی هست

تعداد صفحه :100

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by