دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر 

تمایل : تحقیق معماری

عنوان :  بررسی تاثیرات دوره گذر از سنت به مدرن(نوگرایی)

دانشگاه شیراز 

دانشکده هنر و معماری

 پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته ی

 تحقیق هنر

  بررسی تاثیرات دوره گذر از سنت به مدرن(نوگرایی)در­تشکیل معماری مسکونی شیراز و تزیینات وابسته بهش(دوره پهلوی دوم)

  استادان راهنما

دكتر مریم کامیار

دكتر فتح الله زارع خلیلی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده

 از زمانی که فرهنگ غرب وارد معماری درونگرای ایرونی شد، معماری مدرن ایرونی شکل گرفت
بناها در همۀ بخش ها و دسته بندیای ساختمانی از درون به بیرون چرخش داده شدن
این گردش به طور ریشه ای بر دیگه عناصر معماری ایران مثل تزیینات و مباحث خرد و کلان در حوزۀ معماری و شهرسازی مثل خیابونا، کوچها، پنجرها و نماها و یعنی فضاهای تازه و نوین اثر گذاشت
در ایران تمایل به نوسازی در زمان قاجار شروع، در زمان پهلوی اول شدت و در زمان پهلوی دوم اثبات و در سراسر کشور گسترده گردید
دورۀ پهلوی دوم نقطۀ عطف مدرنیسم در ایرانه
در این دوره میشه از یه جور تغییر سخن گفت که در اون تلاش می شد تا جامعۀ سنتی ایران به جامعه ای مدرن با الگوی غربی تبدیل شه
در این رابطه گسترش شهرنشینی و سازمانای نوپدید و ملزومات وابسته بهش مثل رشد طبقۀ متوسط نوین در اولویت قرار داشت

اثرات نوگرایی بر معماری مسکونی دورۀ پهلوی دوم شیراز و تزیینات وابسته بهش در این تحقیق بررسی شده  است
روش به کار رفته توصیفی ـ تحلیلیه یعنی به تشریح و توضیح دلایل تشکیل این وضعیت و چگونگی اون پرداخته
هم اینکه با بررسی داده ها، گونه شناسی جهت شناخت کامل تر و کامل تر خونه های پهلوی دوم شیراز صورت پذیرفتهه

تقسیم بندی فضای پر و خالی خونه، چار گونۀ پُر، نیمه پُر، بین پُر و دو بر پُر در پلانای کاربری مسکونی این دوره داده
هم اینکه محور دسترسی خونه ها به شکل مستقیم، شکسته و منقطع بوده که فضاهای خصوصی و عمومی در دور و بر اونا پراکنده و متمرکز هستن
نماهای خونه های این دوره به شکل مکعبایی ساده و بدون تزیینه
مهمترین عنصر تزیینی به کار رفته در نما قابای مورد استفاده جهت تزیین دره که بعضی خونه ها بدون اینه و یه سری های دیگه دارای قاب ساده یا ترکیبی هستن

یافته های حاصل نشون میده که الگوی معماری مسکونی خونه های نوین دورۀ پهلوی دوم در شیراز بیشترً به شکل برونگرا در دو طبقۀ غیر جدا از هم با الگوی سکونت تک خانواری و سقفای ردیفی از جنس شیروانیه
پلان بیشترً دارای تقسیمات سه قسمتی با گونۀ نیمه پُر همراه با محور دسترسی منقطع و تمرکز فضای خصوصی و عمومی دور محوره
از نشونه های نما و تزیینات خونه های این دوره اجرای بدنۀ نما با استفاده از سیمان و سنگ و خیلی کم آجره
نماها و نمادها به شیوۀ مدرن و سبک بین المللی، حذف تزیینات و آرایه های الحاقی در نما، وجود تزیینات ساده در قاب ورودی و قرار گرفتن تیغۀ سیمانی سرتاسری به عنوان سرسایهه

واژگان کلیدی: مدرنیسم(نوگرایی) ـ هنر پهلوی – معماری پهلوی ـ هنر مردم گرا ـ گونه شناسی معماری پهلوی

فهرست مطالب

عنوان                         صفحه

  :

1ـ1
طرح تحقیق
2

1ـ1ـ1
مقدمه و طرح مسأله
2

1ـ1ـ2
سئوالات تحقیق
4

1ـ1ـ3
فرضیه تحقیق
4

1ـ1ـ4
هدف تحقیق
4

1ـ1ـ5
ضرورت تحقیق
5

1ـ1ـ6
نوع و روش انجام تحقیق
5

1ـ1ـ6ـ1
روش و وسیله جمع آوری اطلاعات

6

1ـ1ـ6ـ2
جامعۀ آماری
6

1ـ1ـ6ـ3
تعداد نمونه
7

1ـ1ـ6ـ4
روش نمونه گیری
7

1ـ1ـ6ـ5
روش جدا سازی و بررسی اطلاعات

8

1ـ1ـ7
طرح کلی نوشتن

8

1ـ2
پیشینۀ تحقیق
10

1ـ3
روش شناسی
15

:

مقدمه
20

2ـ1
تعریف مدرنیته
20

2ـ1ـ1
تاریخچۀ معنی مدرن و مدرنیته
21

2ـ2ـ2
شاخصهای مدرنیسم
23

2ـ2
راه و روش مدرنیسم به تزیین
24

عنوان                           صفحه

2ـ3
معماری مدرن و شاخصهای اون در جهان
25

2ـ3ـ1
اثرات مدرنیته بر تزیینات معماری
28

2ـ3
سرچشمهای ورود مدرنیته به معماری ایران
31

2ـ3ـ1
زمان قاجار 31

2ـ3ـ2
مدرنیته و زمان پهلوی اول
38

2ـ3ـ2ـ1
بررسی شرایط اجتماعی موثر بر ساختار معماری پهلوی
38

2ـ3ـ3
مدرنیته و زمان پهلوی دوم
41

2ـ3ـ3ـ1
بررسی شرایط اجتماعی موثر بر ساختار معماری پهلوی دوم
41

2ـ4
ورود مدرنیسم به معماری
42

2ـ4ـ1
معماری دورۀ قاجار 42

2ـ4ـ2
معماری دورۀ پهلوی اول
46

2ـ4ـ3
معماری دورۀ پهلوی دوم
54

مقدمه
65

3ـ1
تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار بر گسترش کالبدی شهر 66

3ـ1ـ1
بستر فرهنگی شیراز در عصر قاجار 66

3ـ1ـ2
بستر فرهنگی شیراز در عصر پهلوی اول
70

3ـ1ـ2ـ1
اولین دورۀ توسعۀ شهری شیراز 71

3ـ1ـ3
بستر فرهنگی شیراز در زمان پهلوی دوم
75

3ـ1ـ3ـ1
دومین دورۀ توسعۀ شهری شیراز 77

3ـ1ـ3ـ2
سومین دورۀ توسعۀ شهری شیراز 80

3ـ2
معماری مسکونی شیراز 82

3ـ2ـ1
دورۀ پهلوی اول
82

عنوان                             صفحه

3ـ2ـ2
دورۀ پهلوی دوم
87

3ـ3
خونه و طبقه متوسط، معنی طبقه متوسط جدید و مؤلفه های مربوط بهش
92

3ـ3ـ1
تعریف طبقه متوسط

92

3ـ3ـ4
افزایش شمار طبقۀ متوسط جدید در دورۀ پهلوی دوم
95

مقدمه
98

4ـ1
تعاریف خونه و خونه و مفاهیم خانۀ ایرونی
98

4ـ1ـ1
تعریف خونه
98

4ـ1ـ3
معنی خونه در معماری ایرونی
100

4ـ2
اصول معماری مسکونی ایرونی
101

4ـ2ـ1
مردمواری: 101

4ـ2ـ2
دوری از بیهودگی: 102

4ـ2ـ3
نیارش: 102

4ـ2ـ4
خودبسندگی: 102

4ـ2ـ5
درونگرایی: 103

4ـ3
شاخصهای کالبدی خونه ایرونی
104

4ـ3ـ1
فراوونی و تنوع فضایی: 104

4ـ3ـ2
تدریج گذر از یک فضا به فضای دیگه(اصل مجموعه مراتب فضایی): 104

4ـ3ـ3
انعطاف پذیری: 104

4ـ3ـ4
هندسه و تناسبات: 104

4ـ3ـ5
مرکزیت: 105

4ـ3ـ6
گونه گونی فضا از نظر درجۀ پوشیدگی: 106

4ـ4
معرفی تصویری اجزای خانۀ سنتی ایرونی
106

4ـ5
نحوۀ قرار گرفتن اجزای خانۀ سنتی ایرونی
127

عنوان                 صفحه

4ـ5ـ1
سردر ورودی
127

4ـ5ـ2
هشتی
128

4ـ5ـ3
راهرو ـ دالان
128

4ـ5ـ4
حیاط(میانسرا) 128

4ـ5ـ5
جبهۀ شمالی
129

4ـ5ـ6
جبهۀ غربی
129

4ـ5ـ7
جبهۀ شرقی
130

4ـ5ـ8
جبهۀ جنوبی
130

4ـ6
معرفی خونه های سنتی شیراز تا آخرای قاجار 130

4ـ6ـ1
ویژگیای خاص معماری خونه های سنتی شیراز 131

4ـ6ـ2
بررسی تصویری شاخصهای کالبدی خونه های سنتی شیراز تا آخرای قاجار 132

4ـ6ـ2ـ1
خونه های سنتی و طبیعت

132

4ـ6ـ2ـ2
تنوع فضایی در خونه های شیراز 133

4ـ6ـ2ـ3
انعطاف پذیری خونه های شیراز 134

4ـ6ـ2ـ4
مجموعه مراتب فضایی در خونه های شیراز 135

4ـ6ـ2ـ5
محل قرار گرفتن حیاط در خانۀ ایرونی
136

4ـ7
تزیینات ورودی خونه های سنتی دورۀ قاجار 136

4ـ7ـ1
ورودی به سبک سنتی
137

4ـ7ـ2
ورودی به سبک ترکیبی
140

4ـ8
تغییر خونه های مسکونی
142

4ـ8ـ1
برونگرایی
142

4ـ9
خونه های جدید شیراز در دورۀ پهلوی دوم
145

4ـ9ـ1
معرفی اجزای خونه های مدرن شیراز 146

4ـ9ـ1ـ1
ورودی(درآیگاه) یا درون شو 146

4ـ9ـ1ـ2
رختکن
149

4ـ9ـ1ـ3
راهرو 150

عنوان                                                     صفحه

4ـ9ـ1ـ4
سرسرا (فرانسوی:HAll) 150

4ـ9ـ1ـ5
اتاق
151

4ـ9ـ1ـ5ـ1
اتاق پذیرایی
151

4ـ9ـ1ـ5ـ2
اتاق ناهارخوری(غذاخوری) 152

4ـ9ـ1ـ5ـ3
اتاق خواب

153

4ـ9ـ1ـ6
ایوانچه (فرانسوی: بالکنbAlcon) 153

4ـ9ـ1ـ7
مهتابی/ بهارخواب(فرانسوی: تراسterasse) 154

4ـ9ـ1ـ8
حیاط
155

4ـ9ـ1ـ9
مستراح(انگلیسی: سرویس(زبانزد در ایران)service  ـ فرانسوی: توالت toilette) و دستشویی  156

4ـ9ـ1ـ10
حموم
156

4ـ9ـ1ـ11
انباری
157

4ـ9ـ1ـ12
پادیاو(فرانسوی:پاسیوpatio) 158

4ـ9ـ1ـ13
نورگیر 158

4ـ9ـ1ـ14
حیاط خلوت

159

4ـ9ـ1ـ15یستکد(فرانسوی: گاراژgarage ـ انگلیسی: پارکینگparking) 159

4ـ9ـ1ـ16
باریک سازی
160

4ـ9ـ2
بررسی تصویری شاخصهای کالبدی خونه های مدرن شیراز در زمان مدرن(پهلوی دوم) 161

4ـ9ـ2ـ1
خونه های جدید و طبیعت

161

4ـ9ـ2ـ2
تنوع فضایی در خونه های جدید
162

4ـ9ـ2ـ3
انعطاف پذیری خونه های جدید
164

4ـ9ـ2ـ4
مجموعه مراتب فضایی در خونه های جدید
165

4ـ9ـ2ـ5
محل قرار گرفتن حیاط در خونه های جدید
166

4ـ10
تزیینات ورودی خونه های مدرن پهلوی دوم
167

عنوان                                   صفحه

 

مقدمه
172

5ـ1
شناختی دوباره : بررسی اجزا حذف و اضافه شده خونه ایرونی
172

5ـ4
نقش طبقه متوسط جدید شیراز در تحولات الگوی خونه و تشکیل کاربری مسکونی جدید  196

5ـ5
گونه شناسی کاربری مسکونی بر مبنای تغییر الگوی سکونت

197

5ـ5ـ1
تعریف گونه و تیپ و مفاهیم مربوط بهش
197

5ـ5ـ1ـ1
تعریف گونه
197

5ـ5ـ1ـ2
تعریف تیپ

198

5ـ5ـ1ـ3
تعریف گونه شناسی
198

5ـ5ـ2
رهیافتی به گونه شناسی مسکونی شیراز  پهلوی دوم
198

5ـ5ـ2ـ1
گونه شناسی پلان
200

5ـ5ـ2ـ1ـ1
گونه شناسی خونه طبق نحوۀ قرار گرفتن فضای باز، نیمه باز و بسته
202

1ـ گونۀ الف : تموم پُر 206

2ـ گونۀ ب : نیمه پُر 206

3ـ گونۀ ج : بین پُر 212

4ـ گونۀ د : دو بر پُر 214

5ـ5ـ2ـ1ـ2
گونه شناسی طبق نحوۀ دسترسی
215

1ـ گونه الف : محور مستقیم
218

2ـ گونۀ ب: محور شکسته
219

3ـ گونۀ ج: محور منقطع
222

5ـ5ـ2ـ1ـ3
گونه شناسی طبق نحوۀ قرار گرفتن فضا دور محور دسترسی
224

1ـ گونه الف: دقیق شدن وپراکندگی فضاها در دور و بر محور مستقیم
227

2ـ گونه ب: دقیق شدن وپراکندگی فضاها در دور و بر محور شکسته
230

عنوان                                                            صفحه

3ـ دقیق شدن وپراکندگی فضاها در دور و بر محور منقطع
232

5ـ5ـ2ـ2
گونه شناسی نما 236

5ـ5ـ2ـ2ـ1
گونه شناسی خونه طبق چگونگی ترکیب اجزای ورودی
238

1ـ گونه الف : بدون قاب

241

2ـ گونه ب: قاب ساده 241

3ـ گونه ج: قاب ترکیبی
243

منابع فارسی

منابع انگلیسی

طرح تحقیق

1ـ1ـ1
مقدمه و طرح مسأله

حرکتای سیاسی، اجتماعی اتفاق افتاده از آخرای قاجار مثل انقلاب مشروطیت، نابودی سلسلۀ قاجاریه و روی کار اومدن رضاشاه و بعد از آن محمدرضا پهلوی، هم اینکه در صحنۀ جهانی انقلاب صنعتی و به دنبال اون انقلاب تکنولوژیکی قرن بیستم و هم بروز دو جنگ جهانی؛ شکلی جدید، سریع و از اینو بهش رو شده رو به وجود آورد که حرکت اجتماعی ـ فرهنگی ایران ناگزیر از قبول کردن اون بود

با ظهور انقلاب صنعتی در غرب و نفوذ ریشهایی از فرهنگ مغرب زمین، جامعۀ سنتی ایران هم به یه جور این اتفاق جهانی و تحولات فکری جانبی اون رو تجربه نمود و با سرعت و جهشی سطحی تر از چیزی که در غرب در حال روی دادن بود، کم کم به طرف جهان نوین قدم برداشت
در دورۀ پهلوی به ویژه با روی کار اومدن پهلوی دوم، روند تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور که از شروع حاکمیت پهلوی اول شروع شده بود، سرعت بیشتری پیدا و شهرهای کشور به عنوان پایگاه های گسترش مدرنیزاسیون تحولات زیادی پیدا کردن
شیراز هم به عنوان یکی از شهرهای بزرگ اون زمان، دگرگونیای زیادی قبول کرد
در بین کاربریا و عملکردهای موجود شهر، خونه جایگاه خاصی داشته که در این زمان متأثر از جو موجود دستخوش تغیراتی در شیوۀ ساخت گردید
با ورود مدرنیسم به ایران در زمان پهلوی، نمود خود رو در تغییر­های کالبدی فضایی ـ به عنوان نمادی از نوآوری و تجددگرایی سطحی و دستوری ـ با گذار از معماری درونگرا به معماری برون گرا نمایان ساخت

مهمترین و قدیمی ترین ویژگی معماری گذشتۀ ایران که اون رو از دیگه سبکا به ویژه سبکای معماری غربی جدا می سازه درونگراییه
ویژگی ای که با در نظر گرفتن وضع اقلیمی خیلی از مناطق ایران، هم اینکه رعایت اصل محرمیت به وجود آمده
به این معنا که فضاهای داخل رابطه چشمی مستقیم با فضای شهری بیرون خود ندارن و فضاهای جور واجور اون رو عنصری مثل حیاط و یا صفهای سرپوشیده سازماندهی کرده به نحوی که روزنا و بازشوها به طرف این عناصر بازشوند(معماریان، 1375: 12)

تشکیل و حضور قاطعانۀ ویژگی درونگرایی معماری ایران تا آخرای قاجار ادامه داشت؛ اما اولین بناهای دولتی و حکومتی در دورۀ قاجار و هم تحولات عقیدتی و اجتماعی در شروع دورۀ پهلوی اول، مهمترین اخلاق معماری گذشتۀ ایران رو تغییر داد
بناها در همۀ بخش ها و دسته بندیای ساختمانی از درون به بیرون چرخش داده شدن
این گردش به طور ریشه ای بر دیگه عناصر معماری ایران مثل تزیینات و مباحث خرد و کلان در حوزۀ معماری و شهرسازی مثل خیابونا، کوچها، پنجرها و نماها و یعنی فضاهای تازه و نوین اثر گذاشت
پس پدیدۀ برونگرایی اول در اندیشه ها شکل گرفت و بعد اون و بنا به نیازای خواسته یا ناخواسته و در آخر با پذیرش اون به معماری مسکونی و خونه های نوین شهری انتقال نمود

از زمانی که فرهنگ غرب وارد معماری درونگرای ایرونی شد، معماری مدرن ایرونی شکل گرفت
معماری ایرونی سراسر تزیینات بود و چیزی فرهنگی حساب می شد اما با ورود مدرنیته  و اجرای بعضی از اصول معماری مدرن مثل ساده گرایی و حذف تزیینات، نماهای خونه های این دوره به طرف مکعبایی ساده و بدون تزیین تمایل پیدا
این تغییرات اول تو تهران شروع شد و بعد به بقیه نقاط ایران مثل شیراز راه پیدا

تحولات معماری دورۀ پهلوی دوم در شیراز ریشه در عوامل جورواجور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داره
از بین عوامل خارجی شرایط خاص جهانی مثل رواج مدرنیته در غرب و هم جنگ جهانی دوم، وضعیت شهرسازی و معماری رو در این زمان از حیطۀ سنتی صرف خود خارج ساخت و معماری ناگزیر به انتخاب روش های معماری گشت که بازتابی از حرکتا و درک و شناخت های زمونه و هم حرکت وقت بود
این روش به درستی چرخش از معماری درونگرا به برونگرا بود
این تغییر نمود خود رو هم در سازماندهی فضایی و هم نما و تزیینات نشون داد
معماری واقعا به یک جهش یهویی رسید و قبل از اونکه بتونه به یک معماری با
این تحقیق می کوشد تا با شناخت گونه های جور واجور معماری مسکونی ساخته شده در دورۀ پهلوی دوم در شیراز، دلایل تشکیل و عوامل تأثیرگذار بر تشکیل این روش ـ روش ی برونگرا ـ رو مورد مداقه بذاره

1ـ1ـ2
سئوالات تحقیق

ـ عوامل تأثیرگذار بر تشکیل شیوۀ برونگرا و ویژگیای معماری مسکونی دورۀ پهلوی دوم در شیراز چی بوده؟

ـ گونه های جور واجور معماری مسکونی شیراز در این دوره کدامه؟

ـ تزیینات در معماری مسکونی پهلوی دوم شیراز چیجوریه؟

1ـ1ـ3
فرضیه تحقیق

ـ الگوی معماری مسکونی در دورۀ پهلوی دوم از الگوی درونگرا به الگوی برونگرا چرخش داشته

ـ الگوی معماری مسکونی برونگرا متأثر از یک الگوی غربی بوده

ـ با ظهور مدرنیسم(نوگرایی)، تزیینات ساختمانی رو خیلی راحت رفته

 

1ـ1ـ4
هدف تحقیق

هدف اصلی تحقیق شناخت دگرگونیای ایجاد شده بر مبنای اندیشه ها، و روشای تغییر شکل یافته در معماری مسکونی دورۀ پهلوی دوم در شیرازه

اهداف دیگه عبارتند از:

ـ شناخت پیش زمینه های سیاسی، جامعه شناختی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر ظهور معماری مسکونی دورۀ پهلوی دوم شیرازه

ـ شناخت تأثیرپذیریا در پیدایش این سبک از معماری مسکونیه

ـ شناخت گونه های جور واجور معماری مسکونی شیراز در دورۀ پهلوی دومه

 1ـ1ـ5
ضرورت تحقیق

با در نظر گرفتن وسعت تحولات اتفاق افتاده در دورۀ پهلوی، کم بودن تعداد پژوهشایی که تحولات معماری و شهرسازی دورۀ پهلوی به ویژه پهلوی دوم رو مورد جستجو دقیق و با جزئیات بذاره، محسوسه

در سیر مطالعاتی معماری معاصر ایران بیشتر به بررسی بناهای دولتی و شاخص به ویژه تو تهران پرداخته شده و معماری مسکونی دورۀ پهلوی کمتر روش زوم شده
از آنجایی که مدرنیزاسیون و دورۀ گذار از سنت به مدرن در بافت مسکونی شهر هم اثرات خود رو برجای گذاشته؛ بنابر این پرداختن بهش مهمه

1ـ1ـ6
نوع و روش انجام تحقیق

این تحقیق طبق هدف از نوع بنیادی بوده که به شناخت تحولات روی داده در دورۀ پهلوی دوم شیراز بر مبنای مدرنیسم حاکم در این زمان می پردازه

از دید وجود و روش اجرا و شیوۀ نگاه توصیفی ـ تحلیلیه؛ یعنی جدا از اینکه توضیح وضعیت معماری مسکونی دورۀ پهلوی دوم شیراز و تزیینات اون، به تشریح و توضیح دلایل تشکیل این وضعیت و چگونگی اون پرداخته می شه

1ـ1ـ6ـ1
روش و وسیله جمع آوری اطلاعات

اطلاعات این تحقیق به شیوۀ میدونی وکتابخانه ای جمع آوری شده و وسیله اون هم فیش ورداری وتصویربرداری وه

در بخش تحقیقات کتابخونه ای، جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینۀ تحقیق و هم تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و

تأثیرگذار اون بر تشکیل معماری مسکونی شیراز پهلوی دوم و چگونگی ورود مدرنیسم به ایران و راهیابی اون به معماری بدست اومد

وسیله مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات کتابخونه ای فیش بوده؛ به این صورت که با مراجعه به کتابخانهای موجود در شیراز مثل میرزای شیرازی، دانشکده هنر و معماری، مرکز اسناد و شاهچراغ و دسترسی به منابع  به فیش ورداری از مطالب مورد نظر اقدام گردید
هم اینکه بعضی منابع کتابخونه ای نسخۀ pdf کتابایی ست که روی اینترنت قرار داشت
مقالات مورد استفاده در کار هم از مجلات موجود در کتابخانها و یا نسخۀ نمایه شده روی سایتایی مثل noormags، magiran و civilica اخذ گردیده

در این بخش جهت تهیۀ اطلاعات اولیۀ مورد نظر از خونه ها، مستندنگاری با حضور در محدودۀ مورد مطالعه و برداشت و ثبت کالبدی خونه ها انجام شد
جهت انجام این کار از مترکشی و تهیۀ کروکی دقیق و عکس استفاده شد
هم اینکه از راه مصاحبه اطلاعات مورد نظر مربوط به هر خونه بدست اومد

1ـ1ـ6ـ2
جامعۀ آماری

جامعۀ آماری در این تحقیق بافت میانی شهر شیرازه که ساخت و سازه ها و گسترشای شهر در ده های 1330 تا 1357 خورشیدی رو شامل می شه
این منطقه شامل توسعۀ شهر شیراز در خارج از حصار بافت تاریخیه که بیشترً به طرف غربه و محدودۀ خاصی رو از نقطه نظر کالبدی به وجود آورده که به بافت میانی شهر مشهوره
که بیشترً شامل دو خیابون شرقی ـ غربی (خ قصرالدشت و خ زند) و یک خیابون شمالی ـ جنوبی (خ نادر) عمود بر دو شبکه قبلیه

دلیل انتخاب شهر شیراز اینه که این شهر یکی از کانونای تجددگرایی در دورۀ پهلوی دوم بوده؛ هم اینکه یکی از شهرهای مهم تاریخی و فرهنگی کشور و قطب تجاری و ترانزیتی جنوب کشور به پایتخت بوده

دلیل انتخاب بافت میانی اینه که تشکیل این بافت مربوط به تحولات شهرنشینی ده های ساده قرن حاضره و دربرگیرندۀ خونه هاییه که تغییر معماری مسکونی شیراز رو در اون و طبق اون باید تعریف کرد
این محدوده دربرگیرندۀ تولد معماری نوینه

به دلیل گستردگی بافت میانی امکان بررسی و بررسی کلیۀ بافت ممکن نبود بنابر این قسمتایی از آن انتخاب گردید
حدود بافت شهری انتخابی از شمال منتهی به خیابون زند تا فلکه نمازی، از شرق خیابون نادر(انقلاب) تا فلکه فرودگاه قدیم و از غرب خیابون ملاصدرا تا بلوار شهید بهشتیه
خیابونای اصلی قرار گرفته در این محدوده شامل: خیابون بیست­متری سینماسعدی و فرعیای اون (معدل ـ پوستچی ـ هدایت ـ باغشاه)، خیابون سی­متری سینماسعدی و فرعیای اون (برق ـ صاحب دیوان)، خیابون اصلاح نژاد، خیابون قدمگاه، خیابون تحویلی و خیابون قاآنی نوه
محدودۀ انتخابی جزء مناطق 1، 2 و 4 شهرداری شیرازه و اولین مناطق مسکونی بوجود اومده در دورۀ پهلوی دومه

1ـ1ـ6ـ3
تعداد نمونه

تعداد 70 خونه در جامعۀ آماری برداشت گردید که از این تعداد 52 خونه اطلاعات دلخواه اون به طور کامل تکمیل گردید و مثلا استفاده شد

1ـ1ـ6ـ4
روش نمونه گیری

روش نمونه گیری الابختکی ساده بوده به این صورت که در جامعۀ آماری دلخواه از هر خیابون الابختکی تعدادی خونه جهت نمونه انتخاب گردید؛ طوری که تقریباً از هر محدودۀ اصلی (مناطق 1، 2 و 4 شهرداری شیراز) تعداد 13 خونه انتخاب، برداشت و مستندنگاری گردید

1ـ1ـ6ـ5
روش جدا سازی و بررسی اطلاعات

روش جدا سازی و بررسی اطلاعات کیفیه
جهت رسیدن به اهداف و جواب پرسشای مطرح شده در آخر نامه که ویژگیای معماری مسکونی دورۀ پهلوی دوم شیراز و اثرات نوگرایی بر اینه؛ اول به ویژگی­های معماری مدرن در جهان و چگونگی ورود اون به ایران پرداخته شد
پس از آن عوامل مؤثر بر تشکیل و گسترش شهر و معماری مسکونی در دورۀ پهلوی دوم مورد توجه قرار گرفت از این بین نقش طبقه متوسط جدید برجسته تر بود
در مرحلۀ بعد شاخصه­های خونه­های سنتی ایرونی بررسی شد تا اینطوری الگوها و استانداردهای آزمایش خونه در زمان مدرن بدست آید و به عنوان پایه و ملاک استفاده شه
جهت دریافت اصول و شاخصهای معماری سنتی ایرونی از کتاب آشنایی با معماری اسلامی ایران تألیف محمدکریم پیرنیا به عنوان پایه استفاده شده
جهت گرفتن تعاریف اجزای خونه های جدید هم از کتاب فرهنگ مهرآزی ایران نوشتۀ بیژن رفیعی سرشکی و بقیه استفاده شده
بعد با طبقه بندی اطلاعات بدست اومده از برداشت خونه های پهلوی دوم شیراز اجزا موجود در اونا شناسایی گردید
مقایسۀ برابری داده های جمع آوری شده از خونه های پهلوی دوم با معیارهای خونه های ایرونی باعث درآورده نتایجی گردید
هم اینکه جهت شناخت گونه­های عادی کاربری مسکونی بوجود اومده در دورۀ پهلوی دوم، مقایسۀ همه خونه های برداشتی با هم طبق معیارهای گونه شناسانه و با روش استدلال و بررسی عقلانی  انجام گرفت

1ـ1ـ7
طرح کلی نوشتن

طرح کلی در نظر گرفته شده در این تحقیق جهت رسیدن به شناختی کامل دور و بر اثرات نوگرایی بر تشکیل معماری مسکونی دورۀ پهلوی دوم به قرار زیره:

پس از ذکر کلیات تحقیق، در فصل دوم به چگونگی ورود مدرنیسم به ایران پرداخته شده
پس اول مدرنیته و تاریخچۀ اون درآورده گردیده؛ پس از آن با شاخصهای مدرنیسم آشنا شده و معماری مدرن در جهان و شاخصهای اون مورد شناسایی قرار گرفته؛ به طور اخص نگاه مدرنیسم به تزیینات  و اثرات اون بر تزیینات ساختمانی بررسی شده؛ از این رهگذر اثرات مدرنیسم بر معماری جهان و تزیینات وابسته به اونو شده
جنبشا و مکاتب تأثیرگذار در تشکیل معماری مدرن معرفی گردیده و آخر سرً مهمترین ویژگیای معماری مدرن بیان شده

در بخش بعد سرچشمهای ورود مدرنیسم به ایران بررسی شده
این اتفاق در سه دورۀ قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم به عنوان دورانای متأثر از مدرنیزاسیون پیگیری شده
در ادامه ورود مدرنیسم به عرصۀ معماری و اثر اون بر قسمتای جور واجور ساختمون مثل پلان و نما و تزیینات وابسته بهش مرور گشته، این بار هم سه دورۀ قاجار، پهلوی اول و دوم مهم بوده
چون که نطفۀ اثرات مدرنیسم بر معماری مربوط به دورۀ قاجار بوده؛ هستۀ اصلی در دورۀ پهلوی اول بنیان گذاشته شده و در دورۀ پهلوی دوم گسترده شده

تعداد صفحه :290

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by