دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان : بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دانشکده علو م حدیث

پایان نامه كارشناســی ارشــد

علوم قرآن و حدیث

عنـــوان پایان نامــه

بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

 

استاد راهنما

حجه الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد علی مهدوی راد

استاد مشاور

حجه الاسلام والمسلمین آقای دکتر علی راد

ماه و سال دفاع

تیرماه 91

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده

از آنجایی که قرآن کریم{ هُدیً لِلمُتقین} است، و از طرف آفریدگاری دانا وحکیم، به وسیله بهترین بندگانش، واسه هدایت نوع بشر فرستاده شده است؛ تموم آیات اون واسه رسیدن به این هدف واحد با هم رابطه وپیوستگی دارن
بطوری که یکی از جلوه های معجزه قرآن همین تناسب بین آیات می باشه
البته لازمۀ این بحث، باور داشتن به توقیفی بودن ترتیب سوره ها وآیات در قرآنه عده ای از محققان علوم قرآنی رو باور براینه که، ترتیب سوره ها در قرآن و ترتیب آیات در سوره ها توقیفی بوده وچون کار بی هدف از خدا صادر نمی شه؛پس بین سوره ها وآیات اون یه جور تناسب وهماهنگی هست
از طرف دیگه عده ای از اونا ترتیب بین سوره ها رو به اجتهاد و رأی صحابه می دانند وبحث در این رابطه رو چیزی تکلف آور وبیهوده می دانند
اما دربارۀ ترتیب آیات در سوره ها، نظر دیگری دارن وبه طور گسترده به این بحث پرداخته واساس تفسیر خود رو بر پایۀ همین موضوع ریخته ان
مرحوم علامه طباطبایی& وسید قطب ازجمله مفسرانی هستن که تفسیر خود رو بر همین پایه نوشته ان با این توضیح که مرحوم علامه & در تفسیر المیزان ترتیب وچینش سوره ها رو اجتهادی دانسته وبه جز کمی متعرض این بحث نشده است اما دربارۀ ترتیب آیات معتقد به تناسب بین آیاتیه که یکباره فرستاده شده ان
سید قطب هم در تفسیر فی ظلال القرآن هر چند ترتیب سوره ها رو به طبق نزول قطعی نمی دونه، اما ترتیب آیات رو برابر وحی و به دستور پیامبر اکرم| می دونه
وبه هر دو نوع تناسب اشاره کرده است
و این مسأله رو با هدف واحد، وحدت موضوعی سوره ها و راه و روش به اثبات رسانیده است
این تحقیق بر اینه تا بحث تناسب بین سوره ها و آیات رو در این دو تفسیر بزرگ، مهم وکاربردی از فریقین و هم اینکه کتابها ومنابع مفصلی که در این مورد نوشته شده، بحث وبررسی کنه، تا در تابش اون جدا از اینکه تأکید بر وحیانی بودن ترتیب آیات ، غبار تهمت وشبهۀ پراکنده بودن قرآن رو که از طرف بعضی قرآن پژوهان مسلمون وغیر مسلمون مطرح شده است بزداید وبر معجزه لفظی و محتوایی قرآن مهر تأیید بزنه
( انشا الله)

کلید واژه: تناسب آیات وسوره ها، توقیفی واجتهادی بودن سور وآیات، وحدت موضوعی، راه و روش ، تفسیر المیزان تفسیر فی ظلال القرآن

فهرست مطالب

فصل اول کلیات ومفاهیم
11

1
1بیان مسئله 12

1
2ضرورت و اهداف

12

1
3سؤالات اصلی تحقیق
13

1
4سؤالات فرعی تحقیق
13

1
5
فرضیات تحقیق
13

1
6پیشینة تحقیق
14

1
7چهار چوب نظری تحقیق

14

1
8 مفاهیم: نگاهی گذرا به زندگی علامۀ طباطبایی & وسید قطب وتفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن  15

1
8
1زندگی نامۀ علامۀ طباطبایی&
15

1
8
2
نحوۀ تشکیل تفسیرالمیزان
17

1
8
3ویژگیا و روش تفسیری علامه&درتفسیر المیزان
18

1
8
4
بیوگرافی سید قطب
21

1
8
5نحوۀ تشکیل تفسیر فی ظلال القرآن
24

1
8
6ویژگی ها و روش تفسیری سید قطب
25

1
8
7روش تفسیر قرآن به قرآن و جایگاه ان در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن  28

1
8
8تعریف و اهمیت روش تفسیر قرآن به قرآن
30

فصل دوم مروری بر تاریخ نوشتن و جمع قرآن کریم
35

2
1معنای جمع در کلمه و در اصطلاح علوم قرآنی
39

2
2کیفیت جمع و تهیه قرآن در زمان رسول خدا|
42

2
2
1دیدگاه اول: موافقان جمع وتدوین قرآن درزمان پیامبر اکرم|
43

2
3جمع و تهیه قرآن در زمان خلفا و امام علی × 48

2
4توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیب آیات وسوره ها 52

2
4
1توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیب آیات: 53

2
4
2توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیب سوره ها 56

2
4
3نظریه تفصیلی
60

 

فصل سوم بررسی تناسب در سوره ها وآیات قرآن

63

3
1تناسب در کلمه
64

3
2تناسب در اصطلاح علوم قرآنی
64

3
3تاریخچه و گذشته ای از علم تناسب
65

3
4
ضرورت و اهمیت پرداختن به علم تناسب
68

3
4
1ردّ اتّهام و شبهه دستکاری و جابجایی آیات قرآن
68

3
4
2دفاع ازاصول اعتقادی شیعه درسایۀ پرداختن به تناسب آیات
69

3
5فواید علم تناسب
69

3
5
1کمک به فهم قرآن و تفسیر 70

2
5
2اثبات معجزه بودن قرآن
70

3
5
3کمک کردن به دیگه قضایای علوم قرآنی
71

فصل چهارم شکل های جور واجور مناسبت وجایگاه اون در تفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن 72

4
1
1ارتباط بین اول یک سوره با انتهای سوره قبل
74

4
1
2ارتباط مضمونی بین سوره های هم جوار
80

4
1
3ارتباط بین سوره هایی كه در شروع ویا فرجام مثل هم هستن 84

4
1
4ارتباط بین بخشی از یک سوره با بخشی از سورۀ دیگه 87

4
1
5ارتباط بین سوره هایی كه در موضوع و هدف مثل هم هستن 90

4
2تناسب و رابطه بین آیات در یک سوره 94

4
2
1ارتباط در سر شروع و فرجام یک سوره 101

4
2
2ارتباط بین اجزا یک آیه ( هماهنگی و تناسب واژه ها وجملات) 108

4
2
3ارتباط بین آیات یک سوره با اول اون
112

4
2
4ارتباط بین آیات غیر مجاور در یک سوره 115

4
2
5ارتباط بین آیات مجاور در یک سوره 119

4
2
5
1انواع مناسبت بین آیات همجوار
122

4
2
5
2اسباب مناسبت (صورت ها رابطه) 127

4
2
6ارتباط بین آیاتی که بظاهر غیر متناسب هستن 142

4
2
7ارتباط و تناسب آیات به دلیل وحدت موضوعی ( هدف ) در سوره 162

4
2
7
1تعریف وحدت موضوعی
162

4
2
7
2دلایل وحدت موضوعی در سوره ها 166

4
2
7
3پیامدها ونتایج نظریۀ وحدت موضوعی
174

فصل پنجم راه و روش آیات ونقش اون در تفسیر آیات در تفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن

176

5
1تعریف کلمه ای راه و روش
177

5
2تعریف اصطلاحی راه و روش
177

5
3نقش و اهمیت راه و روش در تفسیر آیات
179

5
4
تفسیر واژه ها و مفردات با استفاده از راه و روش
181

5
5کشف معانی وتبیین مقصود آیات( تفسیر آیات) با استفاده از راه و روش
184

5
6تشخیص مکّی یا مدنی بودن آیات و سوره با کمک راه و روش
187

5
7
تعیین نمونه با کمک راه و روش
191

5
8پذیرش ویا نبود پذیرش بعضی تفسیرها در بارۀ آیات
193

5
9
پذیرش یا نبود پذیرش روایات با کمک راه و روش آیات
196

5
10پذیرش یا نبود پذیرش اسباب النزول با کمک راه و روش
201

 

فصل اول

کلیات

 

  • بیان مسئله

یکی از جنبه های معجزه قرآن، وجود رابطه و تناسب بین اجزاء این کتاب (سور وآیات) است بطوری که ساختار موزون و هم آهنگ بودن واژه ها وکلمات وآیات و رسا و شیوا بودن اونا در طول تاریخ باعث نفوذ خارق العاده اون در افکار و نفوس شده است بر همین پایه یکی از مباحث مهم بین محققان علوم قرآنی باور به توقیفی ویا اجتهادی بودن ترتیب آیات در سوره ها وسوره ها در قرآنه که در صورت اثبات توقیفی بودن این ترتیب، بحث مهم دیگه یعنی تناسب بین آیات وسوره ها و هم راه و روش آیات معنا ومفهوم پیدا می کنه، علامه طباطبائی وسید قطب دو نفر از مفسران معاصر بر همین پایه به تفسیر قرآن پرداخته و ما در این تحقیق بر آنیم تا رویکردها و دیدگاه های موجود در این دو تفسیر مهم رو به فراخور توفیق و توان و زمان طبق نقاط اشتراک وافتراق مطرح وبررسی ومقایسه کنیم (انشاءالله )

 

  • ضرورت و اهداف

دلایلی که ضرورت پرداختن به بحث تناسب سور وآیات قرآن رو دو برابر می کنه رو می توان به این صورت دسته بندی نمود:

علم مناسبت جنبه تمهیدی ومقدمه واسه تفسیر داره پس بدون در نظر گرفتن بحث تناسب تفسیر آیات قرآن ممکن نیس چون خود قرآن فرموده است که بعضی از آیات اون بعضی از آیات دیگه رو تفسیر می کنه

با کمک این علم از علوم قرآنی می توان نظریاتی که در علوم قرآنی مثل ( توفیقی بودن سور و آیات ـ اسباب النزول ـ زمان نزول و

) هست رو اثبات نمود

در صورت اثبات وجود رابطه بین آیات معجزه راه و روش و راه و روش قرآن هم اثبات می شه و اینکه این قرآن نمی تونه ساخته و پرداخته دست بشر باشه

به کمک این علم می توان از اصول اعتقادی شیعه در بعضی از آیات مثل (آیات تبلیغ ـ اکمال دین و

) که مطرح شده است دفاع نمود

می توان به مخالفانی که درباره نبود انسجام و وحدت و جامعیت قرآن ایجاد شبهه می کنه جواب منطقی داد
در عین حالی که می توان با بررسی این موضوع در دو تفسیر یاد شده استفاده از اونا رو واسه قرآن پژوهان هموارتر نمود
( انشاء الله )

تعداد صفحه : 287

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by