دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

تمایل : بیوسیستماتیک جانوری

عنوان : بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی ماهی گورخری فارسیAphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011  (شعاع بالگان: کپورماهیان دندان دار) در استان فارس با استفاده از بیان کننده هسته یی ریزماهواره

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

 

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی

زیست شناسی-  بیوسیستماتیک جانوری

بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی ماهی گورخری فارسیAphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011

(شعاع بالگان: کپورماهیان دندان دار) در استان فارس

 با استفاده از بیان کننده هسته یی ریزماهواره

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا اسماعیلی

 

بهمن ماه 1392

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده

 بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی ماهی گورخری فارسی

Aphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011

(شعاع بالگان: کپورماهیان دندان دار) در استان فارس با استفاده

 از بیان کننده هسته یی ریزماهواره

 

ساختار ژنتیکی ماهی بومزاد گورخری فارسی (Aphanius farsicus) حوضه ی مهارلو، از چار منبع آبی جور واجور شامل پیربنو، برم شور، دوبنه و برم بابونک با استفاده از بیان کننده هستهیی ریزماهواره  (پنج جایگاه ژنی ریزماهواره یی Af7/ Af20/ Af20b/ Af61/ Af18) مورد مطالعه قرار گرفت
طبق یافته ها به دست اومده هر 5 جایگاه ژنی 100% چند شکلی رو نشون دادن
میانگین تعداد آلل در سطح جمعیت ها 150/3 به دست اومد که پایین تر از مقدار مشاهده شده در ماهی ها آب شیرین بود
میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده برابر 948/0 محاسبه شد که از میانگین هتروزیگوسیتی قابل انتظار (654/0) بیشتر بود
در بررسی تعادل هاردی-  واینبرگ، در دو جایگاه انحراف معنی داری (P<0
05) از تعادل مشاهده شد
یافته ها به دست اومده از   FSTو  RST (013/0) تفاوت ژنتیکی پایینی رو بین مناطق نشون داد
هم اینکه طبق بررسی واریانس مولکولی، تنها 1% تنوع مشاهده شده مربوط به میان جمعیت ها بود
به نظر می رسد که تبادل ژنی بالایی بین جمعیت های مورد مطالعه ماهی گورخری فارسی در چشمهای مورد مطالعه منطقه مهارلو هست

 

کلمات کلیدی: حوضه مهارلو ، هتروزیگوسیتی، تبادل ژنی، ریز ماهواره، ماهی گورخری فارسی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1- 1-  معرفی تاکسون مورد مطالعه

3

1- 1- 1-  جنس Nardo, 1827   Aphanius

3

1- 1- 2-  ماهی گورخری فارسی Aphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichnbacher, 2011      5

1- 1- 2- 1-  سیستماتیک

5

1- 1- 2- 2-  ویژگی های مریستیک

6

1- 1- 2- 3-  رنگ

6

1- 1- 2- 4-  محل زندگی

6

1- 2- معرفی حوضه ی آبی مورد مطالعه

7

1- 2- 1-  دریاچه ی مهارلو

7

1- 2- 2-  وضعیت حوضه ی آب ریز دریاچه ی مهارلو

9

1- 2- 3-  چشمهای منتهی به دریاچه ی مهارلو

10

1- 2- 4-  سازمان زمین شناسی

11

1- 2- 5-  آب و هوا

11

1- 3-  تحقیقات مولکولی

11

1- 3- 1-  تحقیقات تنوع ژنتیکی در ماهی ها

12

1- 3- 2-  تکنیک های مولکولی

12

1- 3- 2- 1-  تکنیک های DNA

12

1- 3- 2- 1- 1-  تكنیك PCR

12

1- 4-  ژنوم هسته

13

1- 4- 1-  DNAتکراری

13

1- 4- 1- 1-  VNTR ((Variable Number Tandem Repeat

14

1- 4- 1- 2- ریز ماهواره (Microsatellite)

15

1- 5- تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت

16

1- 5- 1-  مدل هاردی-  واینبرگ و دلیل انحراف از آن

16

عنوان                                                                                                صفحه

 

1- 5- 2-  F- Statistics

18

1- 5- 3-  شباهت و فاصله ی ژنتیکی

19

1- 6-  هدف از انجام تحقیق

20

 

فصل دوم : مروری برمطالعات گذشته

2- 1-  تحقیقات انجام شده روی جنس Aphanius

22

2- 2-  تحقیقات انجام شده در مورد گونه Aphanius farsicus در ایران

24

 

فصل سوم: مواد و روش ها

3- 1-  نمونه ورداری

26

3- 2-  تحقیقات مولكولی

28

3- 2- 1-  درآورده DNA

28

3- 2- 1- 1-  آزمایش کیفیت و کمیت DNA درآورده شده

29

3- 2- 2-  انتخاب شروع کننده

30

3- 2- 3-  انجام عکس العمل زنجیره یی پلیمراز (PCR)

31

3- 2- 4-  الکتروفورز محصول PCR

34

3- 2- 4- 1-  تهیه ی آکریل آمید 30 درصد

34

3- 2- 4- 2-  تهیه ی X)10TBE((Tris, Boric Acid,EDTA)

34

3- 2- 4- 3-  آمونیوم پر سولفات 10٪(A
P
S) (Amonium per sulfate)

34

3- 2- 4- 4-  TEMED

35

3- 2- 4- 5-  تهیه ژل پلی آکریل آمید 7٪

35

3- 2- 4- 5- 1-  لوازم مورد استفاده

35

3- 2- 4- 5- 2-  روش کار

35

3- 2- 5-  رنگ آمیزی ژل پلی آکریل آمید با نیترات نقره

36

3- 2- 5- 1-  مواد مورد استفاده

36

3- 2- 5- 2-  لوازم مورد استفاده

36

3- 2- 5- 3-  روش کار

36

3- 2- 6-  ثبت تصاویر

36

3- 2- 7-  بررسی آماری

37

عنوان                                                                                                صفحه

 

فصل چهارم: یافته های

4- 1-  نتیجه ی بررسی كیفیت و كمیت DNA استخراجی

39

4- 2-  یافته های PCR

39

4- 3-  تعداد و طول آلل ها

41

4- 4-  زیادی آلل ها

41

4- 5-  تعداد آالل واقعی (Na) و موثر (Ne)

42

4- 6-  تنوع ژنتیكی

43

4- 7-  تعادل هاردی-  واینبرگ

45

4- 8-  بررسی آماری AMOVA

46

4- 9 جریان ژنی (ضریب مهاجرت)

48

4- 10-  شباهت و فاصله ژنتیكی

49

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5- 1-  تنوع ژنتیکی

52

5- 2-  تعادل هاردی-  واینبرگ

54

5- 3-  تفاوت ژنتیکی

55

5- 4-  جریان ژنی ( مهاجرت)

57

5- 5-  نتیجه گیری پایانی

59

5- 6- پیشنهادها

60

5- 7-  پیشنهاد ها

60

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

61

منابع انگلیسی

63

 

 

فهرست جدولا

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول 3- 1 منطقه های نمونه ورداری و تعداد ماهی گورخری فارسی مورد مطالعه در این تحقیق    29

جدول3- 2 خصوصیات جایگاه های ژنی (شروع کننده) مورد استفاده در این تحقیق

31

جدول3- 3 نوع و مقدار مواد مورد استفاده واسه PCR در این تحقیق

31

جدول3- 4 برنامه چرخه گرمایی PCR جهت بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ماهی

گورخری فارسی با استفاده از آغازگرAf7

32

جدول3- 5 برنامه چرخه گرمایی PCR جهت بررسی تنوع ژنتیکی  جمعیت های ماهی

گورخری فارسی با استفاده از پرایمر Af20

32

جدول 3- 6 برنامه چرخه گرمایی PCR جهت بررسی تنوع ژنتیکی  جمعیت های ماهی

گورخری فارسی با استفاده از پرایمر Af20b

32

جدول3- 7 برنامه چرخه گرمایی PCR جهت بررسی تنوع ژنتیکی  جمعیت های ماهی

گورخری فارسی با استفاده از پرایمر Af61

33

جدول3- 8 برنامه چرخه گرمایی PCR جهت بررسی تنوع ژنتیکی  جمعیت های ماهی

گورخری فارسی با استفاده از پرایمرAf18

33

جدول4- 1 شرایط  PCRدر جایگاه های ژنی مورد مطالعه در ماهی گورخری

فارسی

40

جدول 4- 2 تعداد و طول آلل های به دست اومده (طبق bp) در پنج جایگاه ژنی مورد

مطالعه در ماهی گورخری فارسی

41

جدول 4- 3 زیادی آللی در پنج جایگاه ژنی مورد مطالعه درماهی گورخری فارسی

42

جدول4- 4 تعداد آلل واقعی (Na) و موثر (Ne) در پنج جایگاه ژنی واسه هر جمعیت ماهی

گورخری فارسی در منطقه های مورد مطالعه

43

جدول4- 5  میانگین تعداد آلل واقعی (Na) و موثر (Ne) واسه هر جمعیت ماهی

گورخری فارسی در منطقه های مورد مطالعه

43

جدول 4- 6 مقادیر هتروزیگوسیتی مشاهده شده (Ho) و مورد انتظار (He) واسه هرجمعیت از ماهی گورخری فارسی در منطقه های مورد مطالعه درهر جایگاه ژنی

44

 

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول 4- 7 مقادیرهتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار در سطح پنج   جایگاه ژنی در كل نمونه های ماهی گورخری فارسی

44

جدول4- 8 میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده (Ho) و مورد انتظار ((He واسه هر جمعیت ماهی گورخری فارسی در منطقه های مورد مطالعه

44

جدول 4-  9 بررسی تعادل هاردی-  واینبرگ در پنج جایگاه ژنی واسه هر جمعیت ماهی  گورخری فارسی در منطقه های مورد مطالعه

45

جدول 4- 10 میزان FST محاسبه شده طبق آزمون  AMOVAبین جمعیت های ماهی گورخری فارسی در مناطق مورد مطالعه

46

جدول4- 11 بررسی واریانس مولكولی (AMOVA) ماهی گورخری فارسی
Df (درجه آزادی)،  SS(کل مربعات)،Ms  (انحرافات میانگین مربع)، Prob

47

جدول 4- 12 میزان  RSTمحاسبه شده طبق بررسی AMOVA بین جمعیت های ماهی گورخری فارسی در مناطق مورد مطالعه

47

جدول4- 13 بررسی واریانس مولكولی (AMOVA) در ماهی گورخری فارسی
Df (درجه آزادی)، SS (کل مربعات)، Ms (انحرافات میانگین مربع)، Prob

48

جدول 4- 14 میزان جریان ژنی محاسبه شده بین جمعیت های مناطق مورد مطالعه در ماهی گورخری فارسی طبق بررسی AMOVA

49

جدول 4- 15 ماتریس فاصله ژنتیكی (اعدادزیر قطر) و شباهت ژنتیكی (اعداد بالای قطر) بین جمعیت های مناطق مورد مطالعه در ماهی گورخری فارسی

49

 

فهرست شکلا

عنوان                                                                                                 صفحه

 

شکل1- 1-  الف: نر، ب: ماده و ج: محل زندگی طبیعی A
farsicus

6

شکل1- 2-   عكس هوایی از دریاچه ی مهارلو و موقعیت اون نسبت به شهر شیراز

8

شكل1- 3-  عكس هوایی از دریاچه ی مهارلو و موقعیت اون نسبت به کوه های دور و بر

8

شكل 1- 4-   نقشه ی حوضه های آبریز استان فارس و موقعیت حوضه ی مهارلو و دریاچه اون در پهنا ی استان 10

شكل3- 1-  عكس هوایی از دریاچه ی مهارلو و موقعیت بعضی از چشمهای مورد مطالعه در این تحقیق (نقاط قرمز رنگ) نسبت بهش

27

شكل3- 2-  عكس هوایی از حاشیه ی شمال غربی دریاچه ی مهارلو و آب های ورودی بهش 27

شکل 4- 1 یافته های  حاصل از FST به دست اومده از آزمون AMOVA در ماهی

گورخری فارسی

47

شکل4- 2 یافته های حاصل از  RSTبه دست اومده از  AMOVAدرماهی

گورخری فارسی

48

 

فصل اول

مقدمه

به منظور شناسایی گونه های ماهی ها در خطر خطر نابودی و طراحی برنامه های حفاظتی واسه حفظ و نگهداری این جور ها، نیازه تا تحقیقات گسترده تری صورت پذیرد و با بررسی شرایط زیستی در مناطق جور واجور، خطرات جدی تهدید کننده ی زندگی ماهی ها مورد آزمایش قرار گیرد (Nelson, 2006)

این وسط بعضی از گونه های جنس Aphanius از خونواده ی کپور ماهی ها دندان دار مثل ماهی گورخری فارسی (Aphanius farsicus)، به دلیل محدود کردن محل زندگی، بیشتر از بقیه ماهی ها در خطر خطر نابودی قرار دارن
این روزا با افزایش جمعیت، بالا رفتن میزان آلودگی، معرفی ماهی ها غیر بومی مثل گامبوزیا، صید بی روش، استفاده از منابع آبی واسه اهداف کشاورزی، صنعت و مصارف خونگی باعث شده تا خیلی از گونه ها به ویژه گونه های بومی (به ویژه بومزاد) در خطر خطر نابودی قرار بگیرن
ماهی ها بومی بخش مهمی از میراث ژنتیکی طبیعی کشور بوده و چون محدود به مناطق ویژه یی هستن حفاظت از آن ها یک اصل جهانیه
ماهی گورخری فارسی یکی از ماهی ها بومزاد ایرانه که تا الان تنها از محل بیرون آمدن آب زیر زمینی های آب شیرین حوضه ی دریاچه مهارلو در استان فارس گزارش شده (Esmaeili et al
, 2010; Teimori et al
, 2011)

این ماهی ها شکارچیان حشرات ان، از این رو می توان از آن ها واسه کنترل جمعیت بعضی حشرات مثل پشه آنوفل و پس کنترل مریضی مالاریا استفاده نمود (اسماعیلی و همکاران، 1388)
از طرفی به خاطر زیبایی ظاهری، این جور ماهی مثل گونه هایی حساب می شه که ارزش زیبایی شناختی داشته و می تونه در لیست ماهی ها آکواریومی ایران  و جهان قرار گیرد
هم اینکه بوم زاد بودن این ماهی بر اهمیت اون از نظر حفظ ذخایر ژنتیکی، تنوع زیستی و جلب اکوتوریست می افزاید (همون)

همون طور که گفته شد این جور ی ماهی فقط واسه حوضه دریاچه ی مهارلوه
خشکسالی های چند سال گذشته، آلودگی آب، تخریب محل زندگی و معرفی گونه های غیر بومی به محل زندگی این ماهی منحصر به فرد، باعث کاهش جدی جمعیت این ماهی شده و همیشه ترس از بین رفتن این جمعیت مهم و بی همتا هست (همون)

تا الان مطالعه های زیاد ریختی، اکولوژیکی و زیستی مختلفی در مورد ماهی ها صورت گرفته
مطالعه ی ویژگی های ریخت سنجی با هدف تعریف و شناسایی واحدهای جمعیتی صورت می پذیرد
اما بعضی وقتا ممکنه ویژگی های ریختی به دلیل اثرات محیط بوده و نشون دهنده ی تغییرات ژنتیکی نباشه (Tudela, 1999)
پس بررسی تنوع ژنتیکی که معیاری واسه امتحان تنوع زیستی پیدا شده در گونه ها، جمعیت ها و اکوسیستم هاس جهت مشخص کردن وضعیت جمعیت ها و گونه ها یک ضرورت علمی حساب می شه
جدا از اینکه این تنوع ژنتیکی جمعیت های یک گونه می تونه مبنایی واسه مدیریت اون طور باشه و بنابر این این موضوع در زیست شناسی حفاظت محیط زیست، اهمیت روز افزونی پیدا کرده

تعداد صفحه :86

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by