دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تحقیق علوم اجتماعی

عنوان : بررسی جامعه شناختی جهت گیریای دینی دانشجویان دانشگاهای دولتی شهر اصفهان

دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

 پایان­نامه واسه دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته  تحقیق علوم اجتماعی

 عنوان:

 بررسی جامعه شناختی جهت گیری­­های دینی دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر اصفهان

 استاد راهنما:

دکتر اسماعیل بلالی

 استاد مشاور:

دکتر محمدرضا ذوقی پایدار

19 آبان 1393

 

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :
چكیده:
دین به عنوان یکی از نهادای اجتماعی در تقسیم بندی جامعه شناسا جایگاه خاصی داره و به عنوان یک بعد مهم از زندگی آدم روش زوم شده
هر انسانی بسته به تجربیاتی که از زندگی اش به دست میاره و با در نظر گرفتن خصوصیات، نگرشا و عقایدی که داره، به شکل خاصی دین داری می کنه و از زاویه دید خودش به مسائل دینی نگاه می کنه
به خاطر همین واسه پی بردن به نوع و جهت گیری دینی دانشجویان باید زندگی دینی اونا رو مورد آزمایش قرار داد
مسئله این تحقیق تنوع و تکثریه که در بحث دین داری در زمونه الان حادث شده
این مطالعه با پذیرش این پیش فرض که دین داری مثل چیزی جور واجور و متلون خارج از دوگانه دین دار یا بی دین بودن افراده تلاش داره جدا از اینکه نشون دادن شکل های جور واجور جهت گیری دینی در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان، به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اون هم بده
طبق عقیده ها مطرح شده به وسیله وبر، ملکیان، سروش، جون هیک و آلپورت دور و بر شکل های جور واجور جهت گیری دینی، جهت گیریای دینی سکولاریستی، پلورالیستی، بنیادگرایی، داخلی، بیرونی، این جهانی، اون جهانی، مصلحت اندیش، معرفت اندیش و تجربت اندیش انتخاب شدن
هم اینکه با در نظر گرفتن عقیده ها مطرح شده به وسیله وبر، مرتن، عقیده ها پردازان سرمایه اجتماعی مثل پاتنام، بوردیو و کلمن و طبق عقیده ها ارتباطات مثل نظریه کاشت، نظریه برجسته سازی و نظریه شکاف آگاهی، متغیرهایی مثل پایگاه اقتصادی – اجتماعی، سرمایه اجتماعی، نوع گروه منبع، نوع مصرف رسانه ای و شبکه ارتباطی به عنوان عوامل مؤثر بر جهت گیریای دینی دانشجویان شناخته شدن
اطلاعات تحقیق با روش اندازه گیری شده، از نمونه ای با حجم 386 نفر از جامعه آماری 48992 نفری دانشجویان دانشگاهای دولتی شهر اصفهان با روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب و جمع آوری شده و مراحل آماری اون با استفاده از نرم افزارهای spss16و Amos22 انجام شده
واسه بررسی اعتبار و پایایی تحقیق از اعتبار ظاهری، سازه ای و تجربی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده
یافته های تحقیق گویای اینه که اکثریت پاسخگویان دیدگاهی ضد سکولاریستی داشته و به یه جور موافق بنیادگرایی بودن
هم اینکه یافته های بررسی اعتبار تجربی تحقیق نشون داد که بین سکولاریسم با جهت گیریای دینی بنیادگرایی، اون جهانی، داخلی، معرفت اندیش و تجربت اندیش رابطه برعکس و بین سکولاریسم با جهت گیریای دینی پلورالیسم و مصلحت اندیش رابطه مستقیم از نظر آماری هست
یافته های تحلیلی تحقیق مؤید این مطلبه که متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی بیش ترین رابطه رو با جهت گیری دینی سکولاریستی، بتا (0
145) و کم ترین رابطه رو جهت گیری دینی بنیادگرایانه، بتا (0
125-) داره
هم اینکه در مورد نوع رسانه باید گفت که بین میزان استفاده از تلویزیون خارجی  با جهت گیریای دینی بنیادگرایانه، اون جهانی، داخلی، معرفت اندیش و تجربت اندیشانه رابطه برعکس هست
هم اینکه بین میزان استفاده تلویزیون داخلی و جهت گیریای دینی سکولاریسم و مصلحت اندیشانه رابطه برعکس و معناداری از نظر آماری هست
از دیگه متغیرهای جداگونه تحقیق میشه به سرمایه اجتماعی اشاره کرد
بین این متغیر با جهت گیریای دینی بنیادگرایانه، داخلی، بیرونی، این جهانی، معرفت-اندیشانه و تجربت اندیشانه رابطه مستقیم و با جهت گیریای دینی سکولاریستی، پلورالیستی و مصلحت اندیشانه رابطه معکوسی هست
درمورد نوع گروه منبع هم باید به این نکته اشاره کرد که بین این متغیر با جهت گیریای دینی سکولاریسم، پلورالیسم و مصلحت اندیشانه رابطه برعکس و با جهت گیریای دینی بنیادگرایانه، تجربت اندیشانه، این جهانی و داخلی رابطه مستقیمی داره
یافته های جداول برازش مدل نمودارهای بررسی راه هم گویای اون هستن که همه نمودارهای ترسیم شده، از نظر برازش، در حد مطلوبی قرار دارن

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه

3
1-2بیان مسئله:

4
1-3سؤالات تحقیق

7
1-4ضرورت تحقیق

8
1-5اهداف تحقیق

9
1-5-1هدف اصلی

9
1-5-2اهداف فرعی

9
فصل دوم :  ادبیات تحقیق
2-1مقدمه

13
2-2مرور تحقیقات انجام شده

15
2-2-1تحقیقات داخلی

15
2-2-2تحقیقات خارجی

19
2-2-3نتیجه گیری از گذشته تحقیق

20
2-3مبانی نظری

21
2-3-1جهت گیری دینی

21
2-3-1-1جهت گیریای  دینی از نظر آلپورت

21
2-3-1-2جهت گیریای دینی از نظر جون هیک

22
2-3-1-3جهت گیریای دینی از نظر عبدالکریم سروش

23
2-3-1-4جهت گیریای دینی از نظر مصطفی ملکیان

25
2-3-1-5جهت گیریای دینی از نظر ماکس وبر

28
2-3-2گروه منبع  و جهت گیری دینی

29
1-2-3-2کولی

  30
2-3-2-2تاموتسوشیبوتانی

31
2-3-2-3رابرت مرتن

32
2-3-2-4نتیجه گیری از عقیده ها گروه منبع

34
2-3-3پایگاه اقتصادی- اجتماعی و جهت گیری دینی

35
2-3-4ارتباطات جمعی و جهت گیری دینی

37
1-4-3-2نظریه برجسته سازی

38
2-3-4-2نظریه کاشت

40
2-3-4-3نظریه شکاف آگاهی

42
2-3-4-4نتیجه گیری از عقیده ها ارتباطات

43
2-3-5سرمایه اجتماعی  و جهت گیری دینی

44
2-3-5-1پیر بوردیو

45
2-4چارچوب نظری

46
2-5فرضیهای تحقیق

50

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1مقدمه

55
3-2روش تحقیق

55
3-3تکنیکا و وسایل جمع آوری اطلاعات

56
3-4جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق

56
3-5سهمیه بندی حجم نمونه عملیاتی

62
3-6اعتبار و پایایی  تحقیق

62
3-6-1اعتبار سازه ای اندازه جهت گیریای دینی

62
3-6-1-1اعتبار سازه ای جهت گیری دینی بنیادگرایی

62
3-6-1-2اعتبار سازه ای جهت گیریای دینی سروش

63
3-6-1-3اعتبار سازه ای جهت گیریای دینی آلپورت

64
3-6-1-4اعتبار سازه ای جهت گیریای دینی وبر

65
3-6-1-5اعتبار سازه ای جهت گیریای دینی هیک

65
3-6-1-6اعتبار سازه ای جهت گیری دینی سکولاریسم

66
3-6-2بررسی اعتبار تجربی وسیله تحقیق

67
3-6-3پایایی وسیله تحقیق

69
3-6-3-1پایایی متغیرهای جداگونه تحقیق

70
3-6-3-2پایایی متغیر وابسته تحقیق

70
3-7تعاریف مفهومی و  عملیاتی متغیرهای تحقیق

70
3-7-1تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر  وابسته تحقیق

70
3-7-1-1جهت گیری

70
3-7-1-2جهت گیری دینی

71
3-7-1-3تعریف مفهومی و عملیاتی جهت گیری دینی سکولاریسم

71
3-7-1-4تعریف مفهومی و عملیاتی جهت گیری دینی بنیادگرایی

72
3-7-1-5تعریف مفهومی و عملیاتی جهت گیری دینی پلورالیسم

72
3-7-1-6تعریف مفهومی و عملیاتی جهت گیریای دینی آلپورت

73
3-7-1-7تعریف عملیاتی جهت گیریای دینی سروش

73
3-7-1-8تعریف مفهومی و عملیاتی جهت گیریای دینی وبر

73
3-7-2تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای جداگونه تحقیق

73
3-7-2-1تعریف مفهومی و عملیاتی شبکه ارتباطی

73
3-7-2-2تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه اجتماعی

74
3-7-2-3تعریف مفهومی و  عملیاتی میزان مصرف رسانه ای

74
3-7-2-4تعریف مفهومی و  عملیاتی نوع گروه منبع

75
5-2-7-3تعریف مفهومی و  عملیاتی پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین

75
3-8فنون مورد استفاده در جدا سازی و بررسی اطلاعات

77
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1مقدمه

81
4-2توصیف داده ها

82
4-2-1توصیف پاسخگویان

82
4-2-2بررسی وضعیت دانشجویان در مقیاسای جور واجور جهت گیری دینی

83
4-2-2-1مقیاس سکولاریسم

83
4-2-2-2مقیاس بنیادگرایی

85
4-2-2-3مقیاس تکثرگرایی

88
4-2-2-4مقیاس جهت گیری داخلی

89
4-2-2-5مقیاس جهت گیری دینی بیرونی

91
4-2-2-6مقیاس جهت گیری دینی این جهانی

92
4-2-2-7مقیاس جهتگیری دینی اون جهانی

93
8-2-2-4مقیاس مربوط به جهت گیری دینی مصلحت اندیش

94
4-2-2-9مقیاس مربوط به جهت گیری دینی معرفت اندیش

96
4-2-2-10مقیاس مربوط به جهت گیری دینی تجربت اندیش

98
4-2-2-11نتیجه گیری از توضیح شکل های جور واجور جهت گیری دینی

99
4-2-3توصیف متغیرهای جداگونه تحقیق

100
4-2-3-1سرمایه اجتماعی

100
4-2-3-2میزان مصرف رسانه ای

102
4-2-3-3نوع گروه منبع

102
4-3-2-4پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین

103
4-2-3-5شبکه ارتباطی

104
4-3تحلیل داده های تحقیق

105
4-3-1فرضیه اول

105
2-3-4فرضیه دوم

108
3-3-4فرضیه سوم

110
4-3-4فرضیه چهارم

113
5-3-4فرضیه پنجم

117
6-3-4فرضیه ششم

118
4-3-6-1رابطه بین شبکه ارتباطی و جهت گیریای دینی دانشجویان

118
4-3-6-2ارتباط بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و شبکه ارتباطی

119
7-3-4فرضیه هفتم

120
4-3-7-1رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و نوع گروه منبع

120
8-3-4فرضیه هشتم

121
4-3-8-1ارتباط بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و میزان سرمایه اجتماعی

121
9-3-4فرضیه نهم

122
4-3-10یافتهای جانبی تحقیق

122
4-3-10-1بررسی رابطه بین جنسیت و جهت گیریای  دینی

123
4-3-10-2بررسی رابطه بین سن و جهت گیریای دینی

124
4-3-10-3بررسی رابطه بین وضعیت تأهل و جهت گیریای دینی

124
4-3-10-4بررسی رابطه بین مقطع تحصیلی و جهت گیریای دینی

124
4-3-10-5بررسی رابطه بین نوع دانشگاه محل تحصیل و جهت گیریای دینی

125
4-3-10-6بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و جهت گیریای دینی

126
4-4تحلیل راه

126
1-4-4جهت گیری دینی سکولاریسم

127
4-4-2جهت گیری دینی پلورالیسم

128
4-4-3 جهت گیری دینی بنیادگرایی

130
4-4-4جهت گیری دینی داخلی

131
5-4-4جهت گیری دینی بیرونی

132
4-4-6جهت گیری دینی این جهانی

133
4-4-7جهت گیری دینی اون جهانی

134
4-4-8جهت گیری دینی مصلحت اندیش

135
4-4-9جهت گیری دینی معرفت اندیش

136
4-4-10جهت گیری دینی تجربت اندیش

137
فصل پنجم:  یافته های تحقیق
5-1مقدمه

142
5-2نتایج توصیفی تحقیق

142
5-3نتایج تحلیلی تحقیق

144
5-4پیشنهادات

151
5-4-1پیشنهادات پژوهشی

151
5-4-2پیشنهادات کاربردی

152
5-5محدودیتای تحقیق

153
فهرست منابع

155
ضمائم

166

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

تعداد صفحه :207

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by