دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری

تمایل : کودکان

عنوان : بررسی عوامل مربوط به کیفیت زندگی کودکان گرفتار به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

تمایل کودکان

عنوان:

بررسی عوامل مربوط به کیفیت زندگی کودکان گرفتار به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390

استاد راهنما :

خانوم کلثوم فداکار سوقه

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب:

فصل اول : معرفی تحقیق

زمینه تحقیق

2

اهداف تحقیق( هدف کلی و اهداف ویژه)

10

سوالات و پیش فرضای تحقیق

11

تعریف واژه های کلیدی

13

محدودیتای تحقیق

15

فصل دوم : دانستنیای موجود در عنوان تحقیق

چهارچوب پنداشتی

16

مروری بر تحقیقات

29

فصل سوم : روش تحقیق

نوع تحقیق

41

جامعه تحقیق

41

روش نمونه گیری

41

مشخصات واحدهای مورد تحقیق

42

حجم نمونه

42

محیط تحقیق

43

وسیله و روش جمع آوری داده ها

43

تعیین اعتبار و اعتماد علمی وسیله

46

روش جدا سازی و بررسی داده ها

48

ملاحظات اخلاقی

50

فصل چهارم : یافته های تحقیق

جداول و نمودارا

51

فصل پنجم : یافته های تحقیق

جدا سازی و بررسی یافته ها و بحث

83

نتیجه گیری پایانی از یافته ها

99

کاربرد یافته ها در پرستاری

100

پیشنهادات طبق یافته ها

101

فهرست منابع

103

پیوستا

11

 

فهرست جداول

جدول شماره 4-1: پخش زیادی واحدهای مورد تحقیق طبق عوامل فردی_اجتماعی

53

جدول شماره 4-2: پخش زیادی واحدهای مورد تحقیق طبق عوامل بالینی

56

جدول شماره 4-3 : میانگین و انحراف ملاک امتیازات ابعاد کیفیت زندگی مربوط به سلامت واحدهای مورد تحقیق طبق پرسشنامه TNOAZL

58

جدول شماره 4-4 : میانگین و انحراف ملاک امتیازات ابعاد کیفیت زندگی مربوط به سلامت واحدهای مورد تحقیق طبق پرسشنامه TAPQOL

59

جدول شماره 4-5 : میانگین و انحراف ملاک امتیازات ابعاد کیفیت زندگی مربوط به سلامت واحدهای مورد تحقیق طبق پرسشنامه TACQOL

60

جدول شماره 4-6 : میانگین و انحراف ملاک امتیازات ابعاد کیفیت زندگی اختصاصی واحدهای مورد تحقیق طبق پرسشنامه CancerQL Moduls

61

جدول شماره 4-7 : پخش زیادی ، میانگین و انحراف ملاک وضعیت سلامت عمومی مادران واحدهای مورد تحقیق

62

جدول شماره4-8 : رابطه سلامت عمومی مادر با کیفیت زندگی مربوط به سلامت و اختصاصی واحدهای مورد تحقیق

63

نمودار شماره 4-1: رابطه سلامت عمومی مادر با امتیازات کیفیت زندگی مربوط به سلامت واحدهای مورد تحقیق

  65

نمودار شماره 4-2: رابطه سلامت عمومی مادر با امتیازات کیفیت زندگی اختصاصی واحدهای مورد تحقیق

66

جدول شماره 4-9 : رابطه بین عوامل فردی _اجتماعی با امتیازات کیفیت زندگی مربوط به سلامت و اختصاصی واحدهای مورد تحقیق

67

جدول شماره 4-10 : رابطه بین عوامل بالینی با امتیازات کیفیت زندگی مربوط به سلامت و اختصاصی واحدهای مورد تحقیق

74

جدول شماره 4-11 : محاسبه ضرایب رگرسیونی عوامل فردی- اجتماعی و بالینی و سلامت عمومی مادر مربوط به کیفیت زندگی مربوط به سلامت واحدهای مورد تحقیق طبق مدل رگرسیون لوجستیک چندگانه (Multiple Logestic Regresion)

79

جدول شماره 4-12: محاسبه ضرایب رگرسیونی عوامل فردی- اجتماعی  و بالینی و سلامت عمومی مادر در ارتباط  با کیفیت زندگی اختصاصی واحدهای مورد تحقیق طبق مدل رگرسیون لوجستیک چندگانه (Multiple Logestic Regresion)

8

چکیده

مقدمه : این روزا با پیشرفت علم پزشکی و تکنولوژی مربوط بهش ، کم کم مریضی سرطان در کودکان و نوجوانان از یک مریضی زیاد و کشنده ، به یک مریضی طولانی تبدیل شده و میزان بقاء زیاد شده
هدف از درمانایی که این روزا واسه کودکان سرطانی استفاده می شه ، نه تنها افزایش میزان بقاء بلکه هم اینکه افزایش کیفیت زندگی این کودکانه
پس بررسی عوامل مربوط به کیفیت زندگی کودکان گرفتار به سرطان مهمه

هدف : هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل مربوط به کیفیت زندگی کودکان گرفتار به سرطانه

روش کار : این تحقیق یه مطالعه یه تیکه از نوع توصیفی_تحلیلیه که در اون  213 کودک 14_2 ساله ی گرفتار به سرطان مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا (ع) و بیمارستان امیر شهر شیراز شرکت داشتن
داده ها در این تحقیق ، با استفاده از سوال نامه ای شامل سه بخش: 1) عوامل مربوط به کیفیت زندگی کودکان گرفتار به سرطان و سلامت عمومی مادران ، 2) کیفیت زندگی مربوط به سلامت (TNOAZL) و 3)کیفیت زندگی اختصاصی(Ped QL Cancer Module) کودکان گرفتار به سرطان از راه مصاحبه با مادر و مشاهده پرونده کودک جمع آوری شد
داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS نسخه 19 گردید
یافته ها با استفاده از آزمونای تی تست ، بررسی واریانس یک طرفه ، ضریب اتحاد پیرسون ، من ویتنی ، کروسکال والیس ، ضریب اتحاد اسپیر من و رگرسیون لوجستیک چندگانه مورد جدا سازی و بررسی قرار گرفتن

یافته های : یافته ها نشون داد که میانگین نمره کیفیت زندگی مربوط به سلامت (34/12± 38/61) ، کیفیت زندگی اختصاصی (83/16± 61/64) بود
بررسی عوامل فردی_اجتماعی و بالینی و سلامت عمومی مادر نشون داد که طبق مدل رگرسیون لوجستیک چندگانه، سن کودک ، مدت دچار شدن به مریضی ، فاصله بین دوره های شیمی درمانی و تعداد دوره های پرتودرمانی با کیفیت زندگی مربوط به سلامت و سن کودک ، سلامت عمومی مادر ، فاصله بین دوره های شیمی درمانی و تعداد دوره های پرتودرمانی با کیفیت زندگی اختصاصی رابطه آماری معنی داری داشتن(05/0 p<)

نتیجه گیری : با در نظر گرفتن اینکه از بین عوامل مربوط به کیفیت زندگی مربوط به سلامت و اختصاصی کودکان ،  سن کودک و سلامت عمومی مادر ، مدت دچار شدن به مریضی ، فاصله بین دوره های شیمی درمانی و تعداد دوره های پرتودرمانی بیشترین رابطه رو با کیفیت زندگی کودکان داره بنابر این توجه به کیفیت زندگی همه کودکان و خونواده های اونا ، به ویژه در دوره تهاجمی درمان که ضعیف تر هستن ، اهمیت زیادی داره

   زمینه تحقیق

سلامتی از زمان آفرینش آدم و درزمان قرون متمادی مطرح بوده اما هر جا سخنی از آن به میان اومده ، بیشتر بعد جسمی اون روش زوم شده و کمتر به ابعاد سلامت روانی و اجتماعی اون اشاره شده
منظور از سلامتی توانایی در یکی بودن ، رابطه موثر ، مسئولیت پذیری ، تغذیه خوب ، کارکرد جسمی خوب ، مدیریت استرس ، وضعیت روحی مناسب و کارکرد اجتماعی موثره(1)
سازمان بهداشت جهانی[1]،”سلامتی رو وضعیتی از تندرستی جسمی ، روانی و اجتماعی و نه فقط بهبود مریضی ” می دونه(2)

رقابت اصلی بهداشت در قرن بیستم زنده موندن و رقابت قرن حاضر زندگی با کیفیت بهتره(3)
این روزا تشخیص سلامت و آزمایش مداخلات بهداشتی جدا از اینکه محاسبه شاخصای مرگ و میر ، زیادی و شدت مریضی به بقیه ارزشای انسانی مثل کیفیت زندگی توجه داره(4)
کیفیت زندگی معنی وسیعتری از سلامته که یه سری از رفاه جسمی ، روانی و اجتماعی رو در برمی گیرد(5)
درواقع کیفیت زندگی یک ساختار چند بعدی داره که در ابعاد جور واجور عملکردی ، اجتماعی ، روانی ، عاطفی مورد بررسی قرار میگیره(6)

بین مریضی و کیفیت زندگی رابطه متقابلی هست و مشکلات جسمی مربوط به مریضی ، اثری مستقیم روی تموم جنبه های کیفیت زندگی داره(7)
مثل اختلالاتی که به شّدت در سلامت و پس کیفیت زندگی افراد تاثیر میذاره، بیماریای مزمنه(8)
مریضی طولانی، وضعیتیه که بیشتر از 3 ماه در سال ،  کارای روزمره رو پریشون  کرده یا باعث بستری شدن بیشتر از یه ماه در سال یا در زمان تشخیص شده باشه
پیشرفت تکنولوژی و درمان دارویی موجب افزایش تعداد کودکانی شده که دچار بیماریای طولانی هستن(9)
تقریبا 40 _10درصد کودکان در جهان ، از بیماریای طولانی رنج می برن (10)
تاثیر بیماریای طولانی و ضعیف کننده بر کارکرد و وضعیت سلامتی کودک بسیار زیاده
این کودکان3 برابر بقیه کودکان احتیاج به استراحت در تخت دارن و 2 برابر بیشتر از کودکان دیگه احتیاج به دکتر پیدا کرده و 5 برابر بیشتر در بیمارستان بستری می شن
مریضی طولانی ممکنه چند سال طول بکشه یا در تموم طول عمر ادامه یابد و روی تموم فعالیتای کودکان و والدین اثر داشته باشه
در بین بیماریای طولانی ، سرطان از مواردیه که همیشه ذهن بشر رو به خود معطوف کرده(9)

سرطان یک اصطلاح عمومی واسه بیماریای پیچیده ایه که پس بعضی تغییرات ژنتیکی به وجود می یان و باعث افزایش غیرقابل کنترل و غیر منظم سلولی می شن (11)
واژه سرطان کودکان[2] به مواردی از سرطانا میگن که در کودکان زیر 15 سال تشخیص داده می شه(12)
سرطان کودکان شامل گروهی از بدخیمی هاست که هر کدوم خصوصیات اپیدمیولوژیکی ، ویژگیای بیولوژیکی ، روشهای درمانی ، مشکلات بقاء متفاوتی دارن(13)
سرطان شرایط جسمی ، روانی ، اجتماعی و اقتصادی نامناسبی رو واسه خونواده و جامعه به وجود میاره وباعث می شه که سالای متمادی از عمر مریض صرف مقابله با مریضی و پیگیری روشای درمانی شه(12)
 همونجوری که میزان مرگ و میر بیماریای زمان کودکی (خصوصا بیماریای عفونی ) در کشورهای صنعتی و در حال پیشرفت کم شده ، شمار کودکان با تشخیص سرطان زیاد شده(14 )
در اروپا و آمریکا ، این مریضی دلیل اصلی مرگ و میر در کودکان 14_5 سال گزارش شده و گسترش اون در این گروه سنی تقریبا 129 در یک میلیون نفره(9)
بررسی که به وسیله آزمایش (موسسه حمایت از کودکان سرطانی ) در مورد میزان گسترش سرطان در ایران انجام شده ، نشون میده طی سالای جور واجور در کشور شمار کودکان گرفتار به سرطان 9 کودک از بین هر 100 هزار کودک در سال بوده که این آمار در سال 2008 به 15 کودک زیاد شده (4)
 طبق گزارش مرکز ثبت سرطان استان فارس طی سالای 1380 تا 1387 (به مدت 8 سال ) تعداد کودکان گرفتار به سرطان 1610 مورد بوده که این وسط سرطانای خون بیشترین زیادی ( 8/47 درصد ) و بعد از آن تومورای مغز و بقیه بخشای سیستم عصبی مرکزی (5/9 درصد) و غدد لنفاوی (3/9درصد) ، بیشترین موارد رو به خود اختصاص دادن(15)

این روزا با پیشرفت علم پزشکی و تکنولوژی مربوط بهش ، کم کم مریضی سرطان در کودکان و نوجوانان از یک مریضی زیاد و کشنده ، به یک مریضی طولانی تبدیل شده و میزان بقاء زیاد شده (16)
الان بیشتر از 50 درصد از کودکانی که از سرطان رنج می برن حدود 5 سال یا بیشتر زنده می مونن و به مرحله بزرگسالی می رسن (17)
بر خلاف افزایش میزان بقاء ، سرطان شرایط تهدید کننده ی زندگی رو جفت و جور می کنه و تغییرات اساسی رو در کودک و خونواده به وجود میاره
از طرف دیگه افزایش درمانای تهاجمی باعث می شه که در طول مدت درمان ، کودکان مشکلات بد جسمی و روحی و رفتاری رو تجربه کنن و این مسئله سوالای زیادی رو در مورد کیفیت زندگی کودکان در طول مدت بقاء تحریک می کنه(18)
نبود کنترل این مشکلات ، باعث زیاد اثرات منفی بر کیفیت زندگی این بیماران شده و ممکنه هر نوع مزیتی از این افزایش بقاء رو به دلیل افزایش هزینه های مشکلات جانبی خنثی کنه(19)

کیفیت زندگی کودک مریض ، پس درد به دلیل خود مریضی و روشای درمان تهاجمی و کاهش انرژی جهت لذت بردن از فعالیتای عادی روزانه ، ناتوانی جهت برقرار کردن تماس با دوستان در مدرسه و جامعه و ترس از آینده ، به خطر میفته (20)
روش های درمانی باعث می شن که کودک همیشه خسته و مریض باشه
این کودکان با استعداد عفونت هستن و به طور دائمی در بیمارستان بستری می شن که باعث جدا شدن کودک از خونواده ، مدرسه و جامعه می شه(21)
درمانای سرطان همراه با مشکلات و سمیتٌیه که به طور کوتاه مدت یا دراز مدت کیفیت زندگی فرد رو به خطر میندازه(6)
روشای درمانی مثل شیمی درمانی ، پرتودرمانی و یا جراحی ممکنه اثرات نامطلوبی روی رشد زمان کودکی داشته و موجب بروز اثرات دراز مدت جسمی ، روانی و اجتماعی در دوره کودکی و بزرگسالی شه(22)
تموم این وقایع باعث واکنشای روانی مثل افسردگی ، اضطراب ، کاهش عزّت نفس و مشکل در تصویر ذهنی کودک می شه(23)
احساس افسردگی در کودکان سرطانی بر کیفیت زندگی و قابلیّت درمان تاثیر میذاره
یافته های تحقیق ویلیام لی و همکاران[3]،  نشون داد که بیشتر از نصف کودکان سرطانی در خطر افسردگی و تمایل به خودکشی بودن و احتیاج به توجه ویژه به وسیله مراقبین بهداشتی داشتن (24)
محدود شدن فعالیتای اجتماعی و خانوادگی باعث مشکل در تکامل طبیعی کودک ، فعالیتا و تعاملات اجتماعی در یک دوره دراز مدت می شه (25)
هزینه های درمانی ، طول مدت بستری و مشکلات روانی به دلیل این مریضی ، بیان کننده سنگینی بار اقتصادی اجتماعی سر گرفته از اینه (26)

تحقیقات نشون دادن که وجود یک مریضی طولانی مثل سرطان ، می تونه بر ابعاد جور واجور کیفیت زندگی مریض تاثیر گذاشته و کیفیت زندگی او رو بد کنه (27)
یافته های یافته های  یاریس و همکاران[4] ، در ترکیه نشون داد که تموم ابعاد کیفیت زندگی این کودکان به  طور زیادی دچار مشکل شده (28)
این موضوع باعث شده کیفیت زندگی هم در کانون توجه درمانای ارائه شده به کودکان سرطانی قرار گیرد
هدف از درمانایی که این روزا واسه کودکان سرطانی استفاده می شه ، نه تنها افزایش میزان بقاء بلکه هم اینکه افزایش کیفیت زندگی این کودکانه (23)
 با وجود اینکه میزان بقاء و وضعیت سلامتی تقریبا آسون بررسی می شه ، اما بیشتر کل اثر سرطان و درمان رو در کودک درخشش نمی ده
 اینجور نتیجه های درمان و مریضی به وسیله  ی آزمایش کیفیت زندگی مربوط به سلامت[5] به دست میاد (29)

کیفیت زندگی مربوط به سلامت رو میشه به عنوان یک وسیله عملیاتی واسه امتحان سلامتی و رفاه کلی در نظر گرفت و الان از آن به عنوان یک شاخص کلیدی یاد می کنن که باید به طور  عادی در پژوهشای بهداشتی در نظر گرفته شه(30)
کیفیت زندگی مفهومی کامل و کلیه که همه ابعاد فیزیکی ، روانی ، شناختی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی زندگی فرد رو شامل میشه
در بعد فیزیکی مهمترین جنبه وضعیت کارکرد فرده
درک از کیفیت زندگی ناراحت از توانایی شخص در سن های جور واجور در جهت ادامه کارکرد و انجام فعالیتای روزمره مثل مراقبت از خود ، رفتن به مدرسه و محل کاره
در بعد روانی هم باید گفت که سلامت روانی جزء مهمی از کیفیت زندگی بوده و داشتن نگاه مثبت در ارتقاء کیفیت زندگی موثره
در بعد اجتماعی _فرهنگی ، نقشای هر فرد در خونواده و جامعه و ارتباطات اجتماعی او از عوامل موثر بر کیفیت زندگی هستن(31)

کیفیت زندگی اختصاصی کودکان گرفتار به سرطان ، تاثیر مریضی و درمان و هم اینکه مشکلات درمان رو بر کیفیت زندگی فرد نشون میده (32)
کیفیت زندگی کودکان سرطانی یک احساس کلی از تندرستی ، مبنی بر توانایی شرکت در فعالیتای عادی ، رفت و امد با بقیه و موافقت با رویدادهای ناراحت کننده ی شناختی ، عاطفی ، فیزیکی و ایجاد مفهومی از تجربه بیماریه
آزمایش کیفیت زندگی ، جنبه ی مهمی در درمان کودکان گرفتار به سرطان به حساب میاد (29) و راهیه که به کودک اجازه میده ترسا و نگرانیای خود رو درزمان مراحل درمان بگه(21)
چون اطلاعات بدست اومده از آزمایش کیفیت زندگی اثر درمان رو بر کارکرد کودک به شکل کمی نشون میده ، ملاک بسیار با ارزشی واسه کودکان مریض ، خونواده ها و تیم درمان جهت تصمیم گیری در مورد امتیازات و هزینه درمانای جور واجور واسه شکل های جور واجور سرطان کودکان حساب می شه (32 )
از این علم میشه واسه شناسایی گروهی از کودکان که انتظار میره کیفیت زندگی پایینی داشته باشن ، استفاده کرد تا مداخلا ت مراقبتی و حمایتی واسه بهبود سلامتی اونا استفاده کرده شه(33) و هم اینکه باعث بهتر شدن رابطه مریض و تیم درمان شده و رضایت مریض و خونواده اش رو نسبت به تیم درمان زیاد می کنه (34)

اندازه گیری کیفیت زندگی در بیماران گرفتار به سرطان ، با سرعت زیادی در حال گسترش و پیشرفته (35)
با اینکه درک بیماران از کیفیت زندگی عنصر مهمی در آزمایش کیفیت زندگی مربوط به سلامته(36) ، اما زمانی که کودک به دلیل سن خیلی کم ، نبود تکامل شناختی و مریضی ، قادر به کامل کردن وسیله بررسی کیفیت زندگی نباشه ، از والدین یا مراقبین کودک استفاده می شه(34)
دچار شدن کودکان به مریضی طولانی ، می تونه باعث استرس روانی والدین شه و توانایی اونا رو واسه مقابله با  وقایع کم کنه(8)
تشخیص و درمان سرطان ، نا آرومی روانی ایجاد می کنه که بیشتر اثر منفی بر سلامت روانی والدین داره
واکنشای روانی مثل اضطراب ، افسردگی ، رد ، عصبانیت ، کاهش اعتماد به نفس در والدین مشاهده می شه که به دلیل ترس از برگشت مریضی و آینده کودکه(37)
هم اینکه مشکلات مالی و جسمی درمان ، والدین رو در خطر استرس زیادی قرار میده طوری که باعث آسیب به سلامت عمومی اونا می شه(38)
کاهش سلامت عمومی والدین بر کیفیت زندگی کودکان اونا تاثیر گذاشته و باعث می شه والدین سلامت کودک خود رو خیلی ضعیف تصور کنن پس باعث حفاظت بیشتر از اندازه و محدود کردن کودک به وسیله والدین و تاثیرات بد بر کودک می شه(39)
برعکس موافقت بهتر والدین باعث بهتر شدن کیفیت زندگی کودک شده و کودک با عوامل نا آرومی زای مجبور شده ی به دلیل مریضی صلح بهتری داره(40)
یافته های تحقیق شرقی و همکاران ، نشون داد که مریضی بچه ، در مورد بدخیمیای خونی (001/0 p<) و در مورد تالاسمی (015/0 p< ) با افسردگی مادر در ارتباطه(41) به خاطر همین باید حمایتای روانی لازم ، جهت موافقت کودک و والدین با مریضی و درمانا جفت و جور شه(34)

بیشتر تحقیقات مربوط به آزمایش کیفیت زندگی ، روی کودکان سرطانی شفا یافته انجام شده و شمار محدودی از تحقیقات ، عوامل موثر بر کیفیت زندگی کودکان سرطانی درزمان درمان رو شناسایی کردن(42)
ابعاد جور واجور کیفیت زندگی مثل شناختی ، عاطفی ، فیزیکی به وسیله متغیرهای فردی _اجتماعی و روانی_ اجتماعی تغییر می کنه(43)
تحقیقات در بیماریای طولانی نشون داده که کیفیت زندگی مربوط به سلامت با در نظر گرفتن ویژگیای فردی_ اجتماعی مثل سطح درآمد ،
com/?checkout=7248″ method=”post” name=”frm_jahanpay7248″>com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by