دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک هسته ای

عنوان : بررسی عکس العمل های هسته ای واسه هسته های سبک با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته

دانشگاه شیراز

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک هسته ‏ای

عنوان:

بررسی عکس العمل های هسته ای واسه هسته های سبک با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته

استاد راهنما:

دکتر نادر قهرمانی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب:

فصل اول: ذرات بنیادی

1-1- مقدمه

2

1-2- مدل استاندارد

4

1-3- نیروهای چار گانه

6

1-4- الکترو دینامیک کوانتومی ( QED )

7

1-5- کرومودینامیک کوانتومی (QCD )

9

1-6- بر همکنشای ضعیف

12

1-6-1- لپتونا

12

1-6-2- کوارکا

14

فصل دوم: مدلای هسته ای

2-1- مقدمه

16

2-2- تاریخچه فیزیک هسته ای

19

2-3- مدل قطره مایع

19

2-3-1- فرمول نیمه تجربی جرم

20

2-3-2- سهمیای جرم

23

2-4- مدل لایه ای

25

2-4-1- مدل لایه ای تک ذره ای

26

2-4-2- مدل جفت شدگی اسپین _ مدار

28

2-4-3- انرژی جفت شدگی در مدل پوسته ای

30

2-4-4- دامنه موفقیتای مدل لایه ای

3

فصل سوم: واکنشای هسته ای

3-1- مقدمه

33

3-2- واکنشای هسته ای 

34

3-3- کاربرد قوانین پایستگی

36

3-3-الف- انرژی واکنشای هسته ای

37

3-3-ب- پایستگی تکانه خطی

38

3-3-ج- بقیه قوانین پایستگی

41

3-4- شکل های جور واجور واکنشای هسته ای

42

3-5- سطح مقطع

44

فصل چهارم: مدل شبه کوارکی و نگرشی جدید به واکنشای هسته ای

4-1- مقدمه

47

4-2- مدل کوارکی و اعداد جادویی

48

4-3- انرژی بستگی هسته ای طبق مدل شبه کوارکی

49

4-4- محاسبه ضریب پایداری هسته (  )

54

4-5- محاسبه انرژی آزاد شده واکنشای هسته ای طبق مدل شبه کوارک

55

4-6- سطح مقطع واکنشای هسته ای طبق مدل شبه – کوارک

59

4-7- آهنگ عکس العمل) Reaction Rate ( واکنشای هسته ای طبق مدل

شبه کوارک

7

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری

81

5-2- پیشنهادات

82

 

فهرست منابع و ماخذ

83

فهرست جدول ها

جدول ( 1- 1 ): دسته بندی لپتونا

5

جدول ( 1-2 ): دسته بندی کوارکا

6

جدول (4-1): مقایسه انرژی بستگی هسته ای در مدل (INM ) با مدل قطره مایع و داده های

تجربی

51

جدول(4-2): ضریب پایداری هسته (  ) واسه هستهای جور واجور

54

جدول (4-3): مقایسه انرژی آزاد شده در واکنشای هسته ای در مدل (INM) با مقادیر تجربی و مدل قطره مایع   58

جدول (4-4): محاسبه سطح مقطع کوارکا در انرژیای جور واجور

62

جدول (4-5): سطح مقطع عکس العمل   طبق مدل شبه کوارکی با در نظر گرفتن 20% کوارک دریا در انرژی های جور واجور

65

جدول (4-6): مقایسه سطح مقطع عکس العمل   طبق مدل شبه کوارکی با در

نظر گرفتن 20% کوارک دریا با مقادیر تجربی در انرژی های جور واجور وقتی پیوندهای کوارکی مشترک قبل و بعد از برخورد رو در نظر بگیریم

67

جدول (4-7): مقایسه سطح مقطع عکس العمل  طبق مدل شبه کوارک با در

نظر گرفتن 20  کوارک دریا با مقادیر تجربی  در انرژیای جور واجور، وقتی پیوندای کوارکی مشترک قبل و بعد از برخورد رو در نظر بگیریم

69

جدول (4-8): مقایسه آهنگ عکس العمل  طبق مدل شبه کوارک با در نظر گرفتن 20% کوارک دریا با مقدار تجربی  75

جدول (4-9): مقایسه آهنگ عکس العمل  طبق مدل شبه کوارک با در نظر گرفتن 20% کوارک دریا با مقدار تجربی   78

فهرست شکل ها

شکل ( 1- 1 ): مجموعه مراتب ساختار ماده

4

شکل (1-2): گره بنیادی

8

شکل (1-3): پراکندگی مولر

8

شکل (1-4): پراکندگی باهاباها

9

شکل(1-5 ): گره کوارک – گلوئونی

10

شکل (1- 6 ): نمودارqq   qq

10

شکل (1- 7 ): پایستگی رنگ در گره کوارک-گلوئونی

11

شکل(1-8): گره باردار بنیادی لپتونی

13

شکل (1-9): پراکندگی نوترینو و میوان

13

شکل (1- 10): گره خنثی بنیادی لپتونی

13

شکل (1-11 ): پراکندگی نوترینو و میوان

14

شکل (1-12 ): گره باردار بنیادی کوارک

14

شکل (1-13 ): گره خنثی بنیادی کوارک

14

شکل (2-1): نمودار انرژی بستگی بر نوکلئون

20

شکل(2-2): نمودار پخش هستهای پایدار

21

شکل (2-3): نمودار شماتیک سطوح انرژی

22

شکل (2-4): سهمیای جرمی

24

شکل (2-5): ترازهای انرزی نوکلئونا

27

شکل ( 2-6): ترازهای انرژی در یک چاه پتانسیل گرد شده شامل یک شکافتگی قوی

اسپین – مدار

30

شکل ( 3-1 ): رشته مراحل یک عکس العمل هسته ای طبق  نظریه وایسکوف

35

شکل ( 3-2): عکس العمل هسته ای در سیستم آزمایشگاهی

39

شکل ( 3-3): عکس العمل هسته ای در سیستم مرکز جرم

40

شکل ( 3-4): آرایش اساسی تجربی واسه تعیین سطح مقطع یک عکس العمل هسته ای

44

شکل (4-1): مدل کوارکی و اعداد جادویی

49

شکل (4-2): داده های تجربی انرژی بستگی هسته ای به ازای هر نوکلئون طبق عدد جرمی      52

شکل(4-3): داده های انرژی بستگی هسته ای به ازای هر نوکلئون در مدل قطره مایع برحسب عدد جرمی    53

شکل (4-4) : داده های انرژی بستگی هسته ای به ازای هر نوکلئون در مدل کامل هسته ای طبق عدد جرمی    5

 چکیده

در این رساله مدلای هسته ای مطرح و نقاط قوت و ضعف این مدلا مورد توجه و بررسی قرار گرفته
هم اینکه عکس العمل هسته ای رو بررسی کردیم
بعد با استفاده از مدل کوارک-گلوئونی، انرژی آزاد شده، سطح مقطع و آهنگ عکس العمل، واکنشای هسته ای محاسبه شد
یافته ها به دست اومده با داده های تجربی مقایسه گردید
این مدل خوب می تونه این پدیده ها رو توجیه کنه و یافته های اون با یافته های تجربی هم خوانی خوبی داره
اینم بگیم که پیش از این طبق مدل کوارک- گلوئونی اعداد جادویی به دست اومده و عدد جادویی 184 هم پیش بینی شده و هم اینکه فرمولی ساده و برابر واسه انرژی بستگی هسته که پیرو Z  و  N  هستهه،به دست آمده
در این مدل هسته شامل پلاسمایی سوپ مثل از کوارکا و گلوئون هاس که میشه خواص هستها رو با در نظر گرفتن کوارکای محتوایی به جای نوکلئونا به دست بیاره
با در نظر گرفتن یافته ها به دست اومده، این تحقیق رو میشه پژوهشی به درد بخور و امیدوار کننده در مورد مدل کوارک – گلوئونی توضیح کرد

1-1- مقدمه

 تحقیقات امروز فیزیکدانان ذرات بنیادی در پیچیده ترین دستگاهها نشون دهنده بلند پروازی بشر واسه رسیدن به ساختارهای بنیادی عالم بوده
جدول تناوبی عناصر از اولین کارای اصولی بود که نشون می داد بلوکای سازنده ماده، بنیادی هستن و تعداد زیاد این عناصر و نظم جدول به زیر ساختارهای این مواد اشاره داشت
تا سال 1932 الکترون e، پروتون p، نوترون n به عنوان ساختارهای پایانی ماده شناخته شده بودن
نظریها همراه با تلاشای آزمایشگاهی در قرن گذشته، بشر رو به دنیای بازم ریزتر ( ذرات بنیادی سازنده عالم ) هدایت کرد: جهان کوارکا، لپتونا و بوزونای پیمانه ای [1]

دهه 1950 هم اینکه شاهد یه سری تحولات فناوری بود که طی اونا باریکهای پرانرژی ذرات در آزمایشگا هها تولید شد
در دهه 1960 این آزمایشا باعث کشف تعداد خیلی از ذرات ناپایدار با نیمه عمرهای بسیار کوتاه شد و احتیاج به یک نظریه بنیادی واسه حل حجم زیاد مشاهدات جفت و جور شده، احساس گردید
در وسطای دهه 1960مدل کوارکی واسه این منظور ایجاد گشت
موری گلمن و تقریبا به طور با هم جورج زوایگ، مدلی رو ارائه کردن که در اون، این ذرات حالت مقیدی در سه نوع کوارک بودن
اینطوری کوارکا به عنوان ذرات بنیادی تر مطرح شدن
نام کوارک اولین بار به وسیله گلمن پیشنهاد شد[1]
دلایل تجربی واسه وجود کوارکا به عنوان ذرات واقعی در دهه 1960 طی آزمایشاتی مثل به آزمایشات رادرفورد به دست اومد
در این آزمایشها باریکهای پر انرژی الکترون و نوترینو به وسیله نوکلئونا پراکنده می شدن
بررسی پخش زاویه ای ذرات پراکنده شده نشون داد که نوکلئونا حالت های مقید سه جزء نقطه گونه با مشخصات مثل کوارکای پیشنهاد شده هستن

کوارکا دارای بار کسری    و  هستن
تصویر این روزا ما هم بر همین اساسه
کوارکا به همراه تعدادی از ذرات دیگه مثل الکترونا و نوترینوا واقعا بنیادی ان اما نوکلئونا اینجور نمی باشن [2 ]

طبق مدل کوارک تا به امروز ذرات شناخته شده رو میشه در دو گروه جای داد:

1) لپتونا: که در بر همکنشای قوی شرکت نمی کنن، مثل الکترون، و اسپین نیمه درست  (

و    ) دارن

2) هادرونا: که ذرات شرکت کننده در بر همکنشای قوی و تشکیل شده از کوارکا هستن
هادرونا خود شامل مزونا و باریونا می شن، و باریونا هم شامل نوکلئونا و هایپرونا هستن

مزونا ذراتی با اسپین درست (

و2و1و0 ) و حالت مقید جفت  کوارک – پادکوارک   هستن و از آمار بوز – انیشتین پیروی می کنن
باریونا اسپین نیمه درست            (

و      ) دارن و آمار فرمی – دیراک در مورد اونا صدق می کنه و از سه کوارک qqq یا سه پادکوارک    ساخته شدن

پروتون و نوترون جزء نوکلئونا هستن و پروتون از سه کوارک uud و نوترون از سه کوارک udd ساخته شدن [1]

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by