دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

تمایل : برنامه ریزی توریسم

عنوان : بررسی وضعیت گردشگری جنگ به خاطر پیشرفت گردشگری (استان خوزستان)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

عنوان :

بررسی وضعیت گردشگری جنگ به خاطر پیشرفت گردشگری (استان خوزستان)

استاد راهنما:

دكتر آزیتا رجبی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب:

مقدمه 1  
فصل اول: كلیات تحقیق  
1-1- بیان مسأله 4  
1-2- اهمیت موضوع تحقیق   

5  
1-3- اهداف تحقیق    

6  
1-4- پرسشای اصلی   

7  
1-5- فرضیه های اصلی   

7  
1-6- گذشته تحقیق   

7  
1-7- قلمرو تحقیق 9  
1-8- مراحل انجام کار و روش تحقیق 10  
   1-8-1- روش تحقیق  

10  
   1-8-2- جامعه آماری   

10  
   1-8-3- روش نمونه گیری  

10  
   1-8-4- روش جمع آوری اطلاعات 

11  
   1-8-5- وسایل جمع آوری اطلاعات 

   

1-8-6- روش های جدا سازی و بررسی یافته ها 

11

12

   
       1-8-6-1 روایتی (اعتبار) وسیله امتحان  

12  
       1-8-6-2- پایایی ابزارسنجش

12  
1-9- محدود کردن های تحقیق

13  
فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق  
مقدمه 15  
2-1- مفاهیم، اصطلاحات و شکل های جور واجور گردشگری

16  
   2-1-1- تعریف واژه توریست، توریسم

16  
   2-1-2- سیر تغییر تاریخی معنی توریسم

18  
   2-1-3- هستی شناسی توریست و توریسم 

19

 
  2-1-4- طبقه بندی شکل های جور واجور توریسم

19

 
     2-1-4-1- شکل های جور واجور گردشگری از چند دیدگاه

20

 
2-2- تعاریف جنگ، شکل های جور واجور، انگیزها و جنگ تحمیلی

27

 
  2-2-1- چند دیدگاه درباره معنی جنگ

27

 
  2-2-2- شکل های جور واجور جنگ

28

 
  2-2-3- انگیزهای مادی و الهی در جنگ(جنگ تحمیلی)

28

 
  2-2-4- نگاهی بر جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس

29

 
2-3- رابطه بین جنگ و گردشگری جنگ

30

 
   2-3-1- شکل های جور واجور گردشگری مربوط به گردشگری جنگ

31

 
       2-3-1-1- گردشگری آموزشی

31

 
       2-3-1-2- گردشگری فرهنگی

32

2-3-1-3- گردشگری میراث

32

2-3-1-4- گردشگری علایق خاص

33

2-3-1-5- گردشگری سیاه

34

2-3-1-6- گردشگری مکانای سیاه

35

2-3-1-7- گردشگری مرگ

36

2-3-1-8- گردشگری میراث بیرحمی و سنگدلی

39

2-3-1-9- گردشگری جنگ

40

2-3-1-10- گردشگری میدون جنگ

42

2-3-1-10-1- کارکرد میادین جنگ

43

2-3-1-10-2- تیپ شناسی مسافران میادین جنگ

45

2-3-2- رویکردهای گردشگری جنگ

46

2-3-3- عرضه و درخواست گردشگری سیاه(جنگ)

48

2-3-3-1- طیف بندی اجناس گردشگری سیاه(وسعت عرضه)

48

2-3-3-2- عوامل محرک گردشگری سیاه

51

2-3-3-2-1- ارزشای فرهنگی

52

2-3-3-2-2- تقدیس

53

2-3-3-2-3- مشخص شدن(برجسته سازی)

53

2-3-3-2-4-  

    2-3-4- عوامل مؤثر بر درخواست گردشگری جنگ

60

 
2-4- نگاهی کوتاه به تاریخچه گردشگری در جهان

64

2-5-تاریخچه گردشگری در ایران

66

2-5-1- زمینه تأسیس نهادها و ساختار اداری گردشگری در ایران

69

2-6- تاریخچه گردشگری جنگ در جهان

71

 
   2-6-1- مقاصدمعروف گردشگری جنگ در جهان

73

 
     2-6-1-1- گردشگری جنگ در فرانسه

74

 
     2-6-1-2- گردشگری جنگ دربلژیک

77

 
     2-6-1-3- گردشگری جنگ در ترکیه

87

 
     2-6-1-4- گردشگری جنگ در روسیه

89

2-6-1-5- گردشگری جنگ در ژاپن

94

 
2-7- راهیان نور،مقدمه ای واسه گردشگری جنگ در ایران

98

 
   2-7-1- اهداف راهیان نور

99

2-7-2- فرق راهیان نور و گردشگری جنگ

100

 
فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی استان خوزستان  
مقدمه

102

 
3-1- ویژگیای جغرافیای طبیعی

103

 
   3-1-1- موقعیت محدوده جغرافیایی

103

 
   3-1-2- زمین شناسی

103

 
   3-1-3- توپوگرافی

104

 
   3-1-4- اقلیم

104

 
   3-1-5- باد

105

 
   3-1-6- منابع آب

106

3-1-7- خاک شناسی

106

 
   3-1-8- پوشش گیاهی

107

 
   3-1-9- زندگی جانوری

108

 
3-2- ویژگی های جغرافیای انسانی

109

 
   3-2-1- سابقه تاریخی استان خوزستان

109

 
   3-2-2- وجه تسمیه نام خوزستان

109

3-2-3- تحقیقات تقسیمات سیاسی استان خوزستان

109

 
   3-2-4- ویژگی های اجتماعی(جمعیتی)

110

 
     3-2-4-1- ویژگیای جمعیتی

110

 
        3-2-4-1-1- تراکم جمعیت

112

 
        3-2-4-1-2- ساختار سنی وجنسی جمعیت استان

112

3-2-4-1-3- سواد

112

 
     3-2-4-2- شاخصهای اشتغال

113

 
   3-2-5- ساختار اقتصادی

113

3-3- طبقه بندی جاذبه های گردشگری استان خوزستان

114

3-3-1- جاذبه های طبیعی

115

3-3-2- جاذبه های انسانی

118

3-3-2-1- قلعهای تاریخی

120

3-3-2-2- حمامای تاریخی

123

3-3-2-3- کاروانسراها

124

3-3-2-4- مکانای تاریخی

125

3-3-2-5- پلای باستانی

129

3-3-2-6- مساجد تاریخی

130

3-3-2-7- آرامگاها و زیارتگاها

131

3-3-2-8- نقش برجستها

135

3-3-2-9- آسیابای باستانی

136

3-3-2-10- خونه های تاریخی

137

3-3-3- جاذبه های فرهنگی گردشگری جنگ در استان خوزستان

138

3-3-3-1- مسیرهای گردشگری جنگ در استان خوزستان

138

3-3-3-2- یادمونای دفاع مقدس در استان خوزستان

139

 
فصل چهارم: جدا سازی و بررسی موضوع تحقیق  
مقدمه

153

 
4-1- یافته های توصیفی تحقیق

154

 
   4-1-1- جنسیت

154

 
   4-1-2- وضعیت تأهل

154

 
   4-1-3- سن پاسخگویان

155

 
   4-1-4- تحصیلات پاسخگویان

156

 
   4-1-5- شغل

156

 
   4-1-6- وسیله نقلیه

157

 
   4-1-7- سکونت در مناطق جنگی در بین جنگ

 

157

 
   4-1-8- اولین بازدید از مناطق جنگی کشور

158

 
   4-1-9- از بقیه مناطق جنگی کشور بازدید کردین؟

158

 
   4-1-10- از مناطق جنگی بقیه کشورها دیدن کردین؟

159

 
   4-1-11- سابقه حضور در جبههای جنگ داشته اید؟

159

 
   4-1-12- جزء خونواده شهدا و یا جانبازان هستین؟

160

4-2- یافته های کیفی تحقیق

160

 
   4-2-1- ویژگیای خاص گردشگری

161

 
   4-2-2- نقش برنامه ریزی و آموزش در پیشرفت گردشگری جنگ

162

 
   4-2-3- بزرگداشت آثار

163

4-2-4- همگونی و رابطه مثلث گونه

163

4-2-5- ابعاد بین المللی جنگ

164

4-2-6- نقش بخش خصوصی در پیشرفت گردشگری

164

4-2-7- نقش ارگانا و نهادهای دولتی در حفظ مکانا

165

4-2-8- وجود مین و سیمای خاردار در ایجاد ترس

165

4-2-9- از دست دادن برنامه ریزی و امکانات زیرساختی

166

4-2-10- اطلاعات علمی از سایتا و مکانای مورد بازدید

167

4-2-11- رونق گردشگری جنگ در بهتر شدن وضعیت اسکان

167

4-2-12- ورود بازدیدکنندگان به مناطق جنگی

168

4-2-13- نقش گردشگری جنگ در پیشرفت اجتماعی

168

4-2-14- یادآوری خاطرات جنگ

169

4-2-15- رضایت از سطح امکانات رفاهی و وضعیت اسکان

170

4-2-16- اثرات یادمونا در ایجاد خاطره

170

4-2-17- تعداد و وضعیت یادمونا

171

4-2-18- انتخاب راهیان نور و اثر اون در افزایش معلومات گردشگران

171

4-2-19- نقش بازدید از میراث و توانای گردشگری جنگ

172

4-2-20- میزان تمایل واسه بازدید دوباره از استان

173

4-2-21- توجیه و تشویق مردم واسه بازدید از مناطق جنگی

174

4-2-22- تغییر در نگاه نسبت به جنگ

177

4-2-23- الویت در انتخاب جاذبه های گردشگری ایران

175

4-2-24- آینده گردشگری جنگ

177

4-2-25- مانع اساسی پیشرفت گردشگری جنگ

177

 
4-3- ارائه مدل مربوط به گردشگری جنگ

179

 
4-4- جدا سازی و بررسی SWOT

180

 
   4-4-1- راه حل و روش مناسب در مناطق جنگی استان خوزستان

184

4-4-2- جمع بندی بررسی وضعیت گردشگری جنگ در استان خوزستان

187

 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها  
مقدمه

190

 
5-1- نتیجه گیری

191

5-2- پیشنهادها

195

 
 
پیوست ها:

پرسشنامه گردشگرن:

 

فهرست جداول

جدول 2-1: تعاریف و چشم انداز معنی تاناتوریسم                                                     37

جدول 2-2: طیف منابع گردشگری سیاه                                                                    49

جدول 2-3: بقیه عوامل مؤثر بر درخواست گردشگری جنگ از نگاه گردشگران                       63

جدول 4-1: جنسیت گردشگران                                                                           154

جدول 4-2: وضعیت تأهل گردشگران                                                                    155

جدول 4-3: سن گردشگران                                                                                155

جدول 4-4: سطح سواد گردشگران                                                                       156

جدول 4-5: شغل بازدیدکنندگان                                                                          157

جدول 4-6: وسیله نقلیه                                                                                    157

جدول 4-7: سکونت در مناطق جنگی در بین جنگ                                                  158

جدول 4-8: اولین بازدید از مناطق جنگی جنوب کشور                                               158

جدول 4-9: بازدید از بقیه مناطق جنگی کشور داشتن؟                                           159

جدول 4-10: بازدید از مناطق جنگی بقیه کشورها داشتن؟                                       159

جدول 4-11: سابقه حضور در جبهه                                                                      160

جدول 4-12: عضو خونواده های شهدا یا جانبازان                                                      160

جدول 4-13: ویژگیای خاص گردشگری جنگ                                                     161

جدول 4-14: نقش آموزش و برنامه ریزی در پیشرفت گردشگری جنگ                              161

جدول 4-15: بزرگداشت آثار و یافته های جنگ در گسترش صلح                                          162

جدول 4-16: رابطه مثلث گونه صنعت گردشگری در تبدیل گردشگری جنگ به جاذبه ملی    163

جدول 4-17: ابعاد بین المللی جنگ و اثر در میدون های ملی                                     163

جدول 4-18: نقش بخش در خصوصی در پیشرفت گردشگری                                        164

جدول 4-19: نقش دولت و نهادهای مربوطه در حفظ مکانا                                      164

جدول 4-20: وجود مین و سیمای خاردار در ایجاد نگرانی و نبود جذب گردشگر            165

جدول 4-21: نقش از دست دادن امکانات زیرساختی در نبود پیشرفت گردشگری جنگ                   165

جدول 4-22: میزان اطلاعات علمی از سایتای جنگی مورد بازدید                              166

جدول 4-23: نقش رونق گردشگری جنگ در بهتر شدن وضعیت اسکان گردشگران                  167

جدول 4-24: نقش ورود بازدید کنندگان در بهبودی وضعیت ساکنان منطقه                       167

جدول 4-25: نقش گردشگری جنگ در پیشرفت اجتماعی و فرهنگی منطقه                         168

جدول 4-26: میزان یادآوری خاطرات به عنوان انگیزه اصلی گردشگری جنگ در منطقه         169

جدول 4-27: میزان رضایت از سطح امکانات رفاهی و وضعیت گردشگران جنگ منطقه         169

جدول 4-28: میزان اثر احداث یادمون در ایجاد خاطرها و حماسها                            170

جدول 4-29: چگونگی تعداد و وضعیت یادمونا با در نظر گرفتن تنوع سایتای جنگی           171

جدول 4-30: اثر انتخاب راهنمایان راهیان نور از بین رزمندگان در افزایش معلومات           172

جدول 4-31: نقش بازدید از توانای گردشگری جنگ در ادامه حافظه تاریخی ملت       172

جدول 4-32: میزان تمایل واسه بازدید دوباره از استان خوزستان به عنوان مقصد گردشگری    173

جدول 4-33: میزان تشویق بقیه افراد واسه بازدید از مناطق جنگی جنوب                         174

جدول 4-34: میزان تغییر نگاه نسبت به جنگ پس از بازدید از مناطق جنگی جنوب          174

جدول 4-35: الویت انتخاب انگیزه واسه بازدید از مناطق جنگی جنوب                            175

جدول 4-36: آینده گردشگری جنگ در مقایسه با بقیه بخش های گردشگری ایران             176

جدول 4-37: مانع اساسی پیشرفت گردشگری جنگ                                                     177

جدول 4-38: ماتریس آزمایش عوامل داخلی (نقاط قوت)                                             179

جدول 4-39: ماتریس آزمایش عوامل داخلی (نقاط ضعف)                                           180

جدول 4-40: ماتریس آزمایش عوامل خارجی (فرصتا)                                           181

جدول 4-41: ماتریس آزمایش عوامل خارجی (تهدیدها)                                              182

جدول 4-42: کل ماتریس عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف)                                 182

جدول 4-43: کل ماتریس عوامل خارجی (فرصتا و تهدیدها)                              182

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: طیف منابع گردشگری سیاه

نمودار 4-1: الویت در انتخاب انگیزه واسه بازدید از مناطق جنگی                                    175

نمودار 4-2: آینده گردشگری جنگ در مقایسه با بقیه بخش های گردشگری ایران                176

نمودار 4-3: مشکلات اساسی پیشرفت گردشگری جنگ                                                      177

نمودار 4-4: مدل پایه ای گردشگری جنگ در استان خوزستان                                      178

نمودار4-5: آزمایش کل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر گردشگری جنگ                     183

فهرست نقشه ها

نقشه 2-1: حملات هوایی عراق علیه ایران در جنگ تحمیلی                                           30

نقشه 2-2: حملات عراق به استان خوزستان                                                               31

نقشه 3-1: تقسیمات سیاسی استان خوزستان                                                             106

چکیده

این پایان نامه به بررسی وضعیت گردشگری جنگ به خاطر پیشرفت گردشگری ملّـی «مطالعه موردی استان خوزستان» پرداخته
با در نظر گرفتن این موضوع که جنگ نتیجه های منفی بر صنعت گردشگــری داره، در ده های گذشته، به موضوع گردشگری بعد از جنگ در مناطق جنگی پرداخته شده
گردشگـری جنگ، شکلی جدید از گردشگـریه که پس از جنگ جهانـی اول و دوم شکل گرفت که در اون جنگ با تمـام آثار و نتیجه های خود پایه و زمینه بروز و ظهور گردشگـریه
این ابعاد شامل مناطق جنگی،صحنهای جنگ، سنگـرها، تسلیحات به جا مونده از جنگ، آثار باقیمونده از قربانیان، یـادمـانا، موزها و

است
از این نظر گردشگـری جنگ شامـل بخش های مفهومی و قلمـرو معنایی جبهها و مناطـق جنگ، مـوزهای جنگ، یادمـانا و بناهـای یادبوده که با رویکردهای اسطوره ای، تاریخی و تبادل فرهنگی، سیاسی و صلح طلبانه توضیح می شه
شناسایی جـاذبهای گردشگـری جنـگ در استان خـوزستان به عنـوان نقطـه کانونی جنگ عراق علیه ایران، مطالعه رونـدها و مسائـل عمومی و تخصصی گردشگـری در مناطق جنگـی خوزستان، بررسی علل فزونی تعداد گردشگران در این استان، سابقه تشکیل پدیده گردشگری جنگ در کشور«راهیان نور» و بررسی چالشا و فرصتای فراروی گردشگـری جنگ به خاطر ارائه راهکارهای عملی واسه نقش آفرینی و پیشرفت این نوع از گردشگـری در گردشگری ملّـی، اهداف و غایت این تحقیق رو تشکیل میدن
متـدولـوژی  این پـژوهش بر اساس رویکـرد توصیفـی- تحلیلـی بوده و در کنار اون از الگـوی مـوردی هم جهت افـزایش روایـی و پایایـی یافته های استفاده شده
از نظر جامعـه آمـاری بـرای پرسشنامه بازدیـدکنندگان از استانای تهـران، خوزستـان و گلستـان به طور تصادفـی انتخاب شدن که پاسخا و اطلاعات اونا با استفاده از نـرم افزار Excel و SPSS انجام شده
با کمک تکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصتا و تهدیدها و راهکارهای روبرو با اون مورد آزمایش قرار گرفت
یافته های بیانگـر ضرورت استفاده از استراتـژی حمایتـیه که طبق این روش، راه حل پیشرفت و گسترش گردشگـری جنگ با به بیشترین حد رساندن نقاط قوت و ایجاد فرصتا و تنوع در کنار جاذبه مناطـق جنگـی قابـل تحققه

مقدمه

سیر و سیاحت به ویژه واسه گذراندن اوقات فراغت یکی از نیازای اصلی بشر تلقی شده، طوریکه این پدیده با تخصیص 1/
از جمعیت جهان، بزرگترین جابه جایی صلح آمیز تاریخ بشر حساب می شه
پیشرفت فناوری حمل ونقل و ارتباطات، پیشرفت تولیدات صنعتی و افزایش درآمد، جهانـی شدن و ابعاد مربوط بهش، افزایش اوقات فراغت، بهبود خدمات بازنشستگی، ارتقاء سلامت جوامع و دیگه عـوامل تغییرات چشم گیری رو در کشورهای صنعتی و به ویژه در شهـرها ایجاد نمـوده و تونسته جهانـگردی (صنعت بدون درد) رو در هزاره سوم میــلادی به عنوان یکی از مهم ترین نیـروهای محرکه اقتصادی و یکی از سه صنعت درآمدزای مهم جهان در کنار صنعت نفت و خودرو سازی مطرح کنه( تولایی،1386:15)

اگه در گذشته صحبت از گـردش به میان می اومد، به طور حتم در اذهان خیلی از مردم تصویری از یک تفـریح ساده با هدف گـذران اوقـاتی از زنـدگی خود شکل می گرفت؛ اما با گـذشت زمان و کار و کاسبی و تجربه های نو و بررسیای علمی مشاهده شد که جوامـع امروزی روز به روز درگیر پیچـیدگیای این عصر شده و به طور طبـیعی و ذاتـی رفتار فردی و گروهی خود رو طوری تنظیـم می کنن که خواهـان ارزش گـذاری ویـژه ای واسه زمـانی از وقت خویـش می شن و این درک رو دارن که هـرچه خود رو غرق در دنیای بیکـران فنـاوری کنن به همون کیفیت، نیـازمند بهره منـدی از گردش و تلاش واسه شناخت و درک موضوعاتی جذاب طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستن

با در نظر گرفتن افزایش و جور واجور شدن گونه های گردشگـری در جهان، از سالای خیلی دور ولی تقریبا به طور رسمی از سال 1990، گونهء جدیدی از گردشگری با عنوان “گردشگری سیاه”1 به شکل های جور واجور رایج گردشگری اضافه گردید

یکی از شاخه های گردشگری سیاه، گردشگری جنگ2 است که نشون دهنده اینه که در آینده نه چندون دور مناطق مربوط به جنـگ بی فکر یکی از پربیننده ترین شکل های جور واجور جـاذبهای گردشگری جهان می شه
هر چند هنوز جـاذبـهای گـردشگـری جنـگ، یک زیر مجموعه از تمام مکانای توریستی مربوط به درد و رنجه

جنگ و درگیریای مسلحانه بخش جدانشدنی از تاریخ و زندگی بشر بوده و هست
صرفنظر از علل و انگیزهای اتفاق جنگ، این واقعیت هست که نتیجه های خراب کننده جنگ، کشتار، ویرانی و

و خسارتای به دلیل اون حتی واسه طرف پیروز، غیر قابل جبرانه و تاریخ زندگی اون ملت به این پدیده شـوم اختصاص داده
با در نظر گرفتن وقـوع 25 جنـگ مسلحانه بزرگ در قرن بیستم، مرگ ها مستقیم ویا غیر مستقیم بین 170 تا 200 میلیون نفر محاسبه شده و کشته شدگان جنگ حدود 110میلیون نفر بوده

بررسیا نشون میده هرساله میلیونا گـردشـگر از مکانای تاریخی مربوط به جنگ در سراسر دنیا بازدید می کنن و عرضه و درخواست این شاخه از گردشگری، مفهومی صلح طلبانه داره، هر چند اهداف تجـاری و سیـاسی هم در اون پنهونه
پیش بینی شده که گردشـگری جنـگ در قرن بیستم نه تنها یک زیر مجموعه مهم در گردشگـری سیـاه هستش بلکه خود تبدیل به یکی از شکل های جور واجور پرطرفدار از گردشگری می شه

بیان مسأله

یکی از شکل های جور واجور خاص گردشگری که در ده های گذشته مورد توجه گردشگران و برنامه ریزان توریسم قرار گرفته، گردشـگری جنـگ می با شد
این نوع گردشـگـری واسه اولین بار و در سالای گذشته، در کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفت و به شکل بازدید از آثار و بقایای برجا مونده از جنگ جهانی اول و دوم نمود پیدا کرد

جنگ همیشه و همه جا با خود مرگ و نابودی و خرابی به همراه داشته
کشورهایی که درگیر جنـگ می شن، تا چند سال و حتی ده ها باید پاسخگوی یافته های ویـران کننده درگیریا و خون ریزیای به دلیل اون باشن
اما در دنیای امروز که میشه انتظار هر چیزی رو داشت، ایجاد درآمد از مناطق جنـگ زده و نمادهـای جنگ و پایداری چیز عجیبی نیس
دولتمردان کشورهای جور واجور، حتی اونایی که خیلی درگیر جنگ نبوده  ان، به اهمیت موضوع گردشگری جنگ پی بردن و هر یک تلاش می کنن با سرمایه گذاری قابل توجه روی مناطق جنگی خود، توریستای بیشتری رو جذب کنه
مردم هم در سالای گذشته غلاقه خیلی از خود واسه تماشا و بازدیـد از مناطـق جنگ زده، شهرهای ویرون شده، تانکای ویرون شده و بقایای جنگای خانمان سوز نشون دادن

از زمانی که آتیش جنگا خاموش شده، خونای ریخته شده بر زمین خشک گردیده و سفیر مرگ ساکت شده، مردم واسه بازدید به سرزمینایی می یان که زمانی مملو بود از جنازها و کشته هایی که به خاطر امیـال و com/?checkout=7316″ method=”post” name=”frm_jahanpay7316″>com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by