دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی 

تمایل : اقتصادی

عنوان : بررسی سنگ شناختی گنبدنمکی سیاه تاق و پتانسیل­یابی اقتصادی اون 

دانشکده علوم

 پایان نامه کارشناسی ارشد

 در رشته زمین شناسی اقتصادی

بررسی سنگ شناختی گنبدنمکی سیاه تاق و پتانسیل­یابی اقتصادی اون با استفاده از داده های استر ، لار، جنوب استان فارس

 استاد راهنما

دکتر مجید هاشمی تنگستانی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده

 زیادی گنبدهای نمکی در ایران به ویژه در پهنا زاگرس چین خورده که با ذخایر با ارزشی مثل نفت و گاز، سنگ نمک، گچ و پتاس همراه می باشن، دقیق شدن ونگاه ویژه­ای رو به روی این پدیده های نادر دنیا که در ایران شاخص هستن، می­طلبد
از آنجائیکه علم امتحان از دور در مطالعه شاخه­های جور واجور زمین­شناسی بسیار موفق عمل کرده، استفاده از داده­های ماهواره­ای جهت مطالعه گنبدهای نمکی و شناسایی نواحی دارای پتانسیل اقتصادی موجود در اونا، موثر و نتیجه­بخش هستش
در این تحقیق که با هدف تهیه نقشه زمین­شناسی و جدا واحدهای رسوبی-تبخیری سری هرمز موجود در گنبدنمکی سیاه تاق انجام شد، از داده های بازتابی سنجنده استر مربوط به منطقه لار استفاده شد
گنبدنمکی سیاه تاق در 5 کیلومتری شرق روستای کرمستج در شهرستان لار قرار داره
در اول با پیش پردازش تصحیح جوی میانگین درخشش نسبی داخلی (IARR) خطای جوی موجود در تصویر برطرف شد، بعد با اجرای الگوریتم تصویر پایه بررسی عامل های اصلی (PCA) روی داده نپخته (L1B) شناخت کلی از تنوع رخنمون های سنگی موجود بدست اومد
شکل های جور واجور نمونه سنگ های جمع آوری شده از گنبد با در نظر گرفتن آنالیزهای طیفی (طیف های حاصل از ASD) و مطالعه مقاطع میکروسکوپی، به 5 گروه سنگی شامل تبخیری انیدریت-هالیت، تبخیری کربناتی، آواری، آذرآواری و آذرین بیرونی تقسیم­بندی شدن
سه گروه اول در محدوده گنبد دارای رخنمون های وسیع بوده، بطوریکه قابل نقشه ورداری می باشن، اما دو نوع آذرین بیرونی مثل آندزیت و دیاباز و آذرآواری­هایی مثل شکل های جور واجور آگلومرا و برش آتشفشانی، از وسعت کمی برخوردار بوده بطوریکه در نقشه تهیه شده پایانی به عنوان یک واحد جداگونه روشن نشده و مخلوط با بقیه واحدهای اصلی در نظر گرفته می شن
به خاطر تهیه نقشه زمین شناسی گنبد، از الگوریتم طیف پایه برابری سیمای طیفی (SFF) استفاده شد که در اون طیف های تصویر درآورده شده به روش PPI و Z-Profile و هم اینکه طیف نمونه های صحرائی به عنوان طیف منبع معرفی شدن
در آخر با مقایسه هر سه خروجی و با در نظر گرفتن بازدید میدونی، خروجی حاصل از طیف های درآورده شده به روش PPI به عنوان بهترین خروجی که بیشترین برابری رو با واقعیت میدونی داره، شناخته شد
نقشه زمین شناسی پایانی گنبد که شکل های جور واجور واحدهای سنگی موجود رو جدا می کنه، با اجرای فیلتر میانگین 5×5 به روی تصویر خروجی SFF به شکل شماتیک تهیه گردید
از نظر منابع اقتصادی در گنبدنمکی سیاه تاق، می توان به رخنمون های وسیع انیدریت و آبراهه­های فصلی نمک  اشاره کرد و از الیژیست و گوگرد هم به عنوان پتانسیل های معدنی احتمالی که احتیاج به جستجو و بررسی بیشتر دارن، نام برد

کلید واژگان: بررسی سنگ­شناختی، پتانسیل­یابی معدنی، داده­های استر، گنبدنمکی، لار

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

 فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات

2

1-2- طرح موضوع و اهمیت اون

3

1-3- هدف و روش تحقیق

3

1-4- تحقیقات گذشته به روی موضوع دلخواه
5

1-5- تحقیقات قبلی به روی منطقه
7

1-6- موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی منطقه مورد مطالعه
7

1-6-1- پوشش گیاهی

9

1-7- راه­های دسترسی

10

1-8- ویژگی­های اجتماعی منطقه مورد مطالعه
11

 فصل دوم: زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

2-1-مقدمه
13

2-2-فعالیت ماگمایی زاگرس چین خورده 14

2-3-توان اقتصادی زاگرس

15

2-4-سازند هرمز
16

2-5-سن سازند هرمز
20

2-6-دیاپیریسم یا جریان­های دیاپیری

20

2-7-ریشه گنبدهای نمکی

21

2-8-بخش های جور واجور یک گنبدنمکی

23

2-9-اشکال جور واجور گنبدنمکی

23

2-10-پدیده های مؤید جریان و شکل­پذیری نمک در گنبدهای نمکی

24

2-11-تکتونیک و رابطه اون با گنبدهای نمکی

25

2-12-ساخت­های ایجاد شده دور و بر گنبدهای نمکی

27

2-13-پراکندگی گنبدهای نمکی در جهان

28

2-14-گنبدهای نمکی ایران

29

2-15-گنبدهای نمکی زاگرس

31

2-16-گسل های مربوط به رخنمون گنبدهای نمکی در زاگرس

32

2-16-1-راندگی اصلی زاگرس

32

2-16-2-گسل کازرون

32

2-16-3-گسل دنا (دینار) 33

2-16-4-گسل میناب

33

2-17-تغییر در گنبدهای نمکی

34

2-17-1-تغییر اینفراکامبرین پسین

34

2-18-اهمیت ساختمون گنبدهای نمکی در زمین شناسی نفت

36

2-18-1-نفتگیرهای گنبدنمکی

36

2-19- شکل های جور واجور نفتگیرهای حاصل از گنبدهای نمکی

36

2-19-1-نفتگیر کلاهک گنبدنمکی

36

2-19-2-نفتگیرهای دامنه­ای گنبدنمکی

37

2-19-3-نفتگیر فوق کلاهک

37

2-19-4-نفتگیرهای چینه ای

37

2-20-تاثیر گنبدهای نمکی بر فرسایش

38

2-21-تاثیر گنبدهای نمکی بر محیط زیست

38

2-22- اهمیت اقتصادی گنبدهای نمکی

40

2-23-روش های مطالعه گنبدهای نمکی

41

2-24-واحدهای چینه شناسی منطقه
42

2-24-1-پرکامبرین پسین

42

2-24-2-مزوزوئیک

42

2-24-3-سنوزوئیک

44

2-24-4-کواترنری

49

2-25-تکتونیک منطقه
49

2-26-پتانسیل­های اقتصادی منطقه
50

2-27-زمین شناسی گنبدنمکی مورد مطالعه
51

2-27-1-موقعیت زمین شناسی ناحیه­ای

51

2-27-2-خصوصیات مورفولوژیکی

52

2-27-3-خصوصیات هیدرولوژیکی

52

2-27-4-خصوصیات سنگ شناختی

53

 فصل سوم: بررسی طیفی نمونه سنگ های گنبد نمکی سیاه تاق

3-1-مقدمه
63

3-2-مراحل جمع­آوری و طیف سنجی نمونه ها 66

3-3-بررسی رفتار طیفی کلی سنگ های آذرین در محدوده VNIR-SWIR

68

3-4- بررسی رفتار طیفی کلی سنگ های رسوبی در محدوده VNIR-SWIR

69

3-5-رفتار طیفی عوامل ریشه ای موثر در طیف سنگ­ها و کانی ها در محدوده VNIR-SWIR

71

3-6-بررسی طیف های بازتابی اندازه گیری شده از سطح تازه و هوازده نمونه های گنبدنمکی سیاه تاق با استفاده از دستگاه طیف سنج ASD

72

3-7-طبقه­بندی طیف های بازنویسی شده به 9 باند استر و نمونه سنگ های گنبدنمکی سیاه تاق  97

3-8-روش های جور واجور درآورده طیف تصویر
99

3-8-1-روش Z-Profile
99

3-8-2-روش PPI 99

3-9-بررسی طیف های درآورده شده از تصویر طبق Z-Profile
100

3-10-بررسی طیف های درآورده شده از تصویر طبق مراحل PPI و n-D
Visulizer 104

 فصل چهارم: پردازش داده های ماهواره­ای منطقه

4-1-مقدمه
107

4-2-پردازش داده های ماهواره ای

109

4-2-1-پیش پردازش داده های بازتابی استر

110

4-2-1-1-تصحیح جوی

110

4-2-2-پردازش اصلی داده­های بازتابی استر

111

4-2-2-1-الگوریتم تصویرپایه بررسی عامل های اصلی (PCA)

112

4-2-2-2-اجرای پردازش بررسی عامل های اصلی به روی داده نپخته

113

4-2-2-3-الگوریتم طیف پایه برابری سیمای طیفی (SFF)

114

4-2-2-4-اجرای پردازش برابری سیمای طیفی روی داده های بازتابی

114

4-2-2-4-1- اجرای الگوریتم SFF با استفاده از طیف نمونه سنگ های گنبد 115

4-2-2-4-2- اجرای الگوریتم SFF با استفاده از طیف های درآورده شده به

روش Z-Profile

117

4-2-2-4-3- اجرای الگوریتم SFF با استفاده از طیف های درآورده شده به

روش PPI

119

4-2-1-پیش پردازش داده های بازتابی استر
108

4-2-2-پردازش اصلی داده­های بازتابی استر
109

4-2-3-مرحله پس از پردازش

118

 فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1-یافته های حاصل از تحقیقات طیف سنجی و مقاطع میکروسکوپی نمونه سنگ های گنبد سیاه تاق  120

5-2-یافته های حاصل از پردازش بررسی عامل های اصلی (PCA) 121

5-3-یافته های حاصل از پردازش برابری سیمای طیفی (SFF) 121

5-4-آزمایش کیفیت و صحت یافته های

122

5-5-بررسی پتانسیل­های اقتصادی گنبد
123

5-6-نتیجه­گیری

124

5-7-پیشنهادها 126

 منابع و مأخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

مقدمه

1-1- کلیات

گنبدهای نمکی ساختمون های زمین شناسی گنبدی شکلی هستن که به دلیل کمتر بودن چگالی لایه های نمک نسبت به سنگ های دور و بر و هم تحت تاثیر یک لرزش یهویی مثل زلزله و یا نیروهای تکتونیکی، شروع به بالا اومدن کرده و به شکل برجستگی های دایره­ای و یا بیضوی شکل بیشتر در تاقدیس­ها و نقاط ضعف پوسته زمین رخنمون پیدا کرده ان
اهمیت اقتصادی اونا به دلیل قرار گرفتن مخازن نفتی در ساخت­های همراه با گنبدهای نمکی و هم وجود ذخایر خیلی از نمک، پتاس، اکسیدهای آهن، گوگرد و خاک سرخه

سالهاست که محققان جور واجور مثل زمین­شناسا به دنبال آنند تا با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته به اطلاعات بیشتر و دقیق­تری در مورد پدیده ها و منابع جور واجور زمینی مثل گنبدهای نمکی برسن و پس فن­آوری امتحان از دور تحولات بزرگی در جلو بردن این اهداف بوجود آورده
از این فن­آوری می توان در کشف مواد معدنی، نفت و آب زیرزمینی، تحقیقات زیست محیطی و مهندسی و هم اینکه نقشه­ورداری منابع زمینی بهره برد
در امتحان از دور، درخشش امواج الکترومغناطیسی پس از برخورد با پدیده های جور واجور زمین، بوسیله سنجنده هایی که روی سکوهای جور واجور تعبیه شده­ان ثبت و بعد مورد جدا سازی و بررسی قرار می گیرد

1-2- طرح موضوع و اهمیت اون

زیادی گنبدهای نمکی در ایران، به ویژه در پهنا زاگرس چین خورده و خلیج فارس، بررسی های ویژه ای از دیدگاه­های جور واجور سنگ­شناختی، زیست محیطی و اقتصادی می­طلبد
با در نظر گرفتن اینکه ذخایر مناسبی از هالیت، گوگرد، گچ، هماتیت، پتاس (گنبد پل)، خاک سرخ (گنبد هرمز) و

در اونا پیدا می شه، لازمه که تحقیقات بیشتری در این مورد­ها صورت گیرد تا بشه مواد باارزش مناسب خیلی از صنایع رو از این گنبدها درآورده و در داخل کشور تولید کرد
داده های استر واسه محدوده بزرگی از تحقیقات استفاده می شه
هدف پروژه استر پیشرفت شناخت مشکلات محلی و ناحیه­ای در سطح زمین و اتمسفره
یکی از این اهداف مطالعه پدیده های زمینی سطوح تکتونیکی و تاریخچه زمین از راه نقشه ورداری دقیق توپوگرافی و سازنده های زمین شناختیه
استفاده از داده های استر با در نظر گرفتن کارایی و توان جدا طیفی و مکانی بالای اونا، روز به روز در حال افزایشه
تهیه یک نقشه زمین شناسی از گنبدنمکی سیاه تاق، به گونه ای که واحدهای سنگی درهم آمیخته سری هرمز رو تا حد امکان جدا کنه، به عنوان یکی از اهداف این تحقیق، کار جدید و باارزشی حساب می شه
این موضوع به ویژه در زمان شناسایی نقاطی که دسترسی به اونا سخت بوده و یا زمان­بر می باشه، اهمیت و نقش امتحان از دور رو پررنگ­تر می کنه
جدا از اینکه اینکه با استفاده از نقشه تهیه شده به عنوان خروجی کار، می توان در مورد حضور یا نبود حضور پتانسیل اقتصادی در مناطق دور از دسترس با اطمینان بیشتری صحبت کرد

1-3- هدف و روش تحقیق

گنبدهای نمکی به دلیل نفوذ در لایه های  بالایی و به همراه آوردن قطعاتی از اونا به سطح زمین، تنوع سنگ شناختی فوق­العاده­ای دارن و از دید نظم و ترتیب، خیلی بهم ریخته­ان، پس تهیه نقشه زمین شناسی از یک گنبدنمکی به گونه ای که خوب واحدهای سنگی رو جدا کنه کار مشکلیه و تنها با تکیه بر کار میدونی نمی توان یک نقشه دقیق تهیه کرد
پیشرفت روش­های نقشه­ورداری شکل های جور واجور سنگه ها، یکی از هدف­های اصلی امتحان از دور زمین شناسی بوده
در این تحقیق تلاش بر آنست که با استفاده از داده های SWIR و VNIR سنجنده استر، به شناسایی ویژگی­های طیفی و بارزسازی دقیق­تر واحدهای سنگ­شناختی پرداخته، به کمک تفاوتهای موجود اونا رو رده­بندی کرده تا اندیس­های معدنی معرفی و شناخت بیشتری در مورد منابع معدنی این گنبد انجام بشه
تا الان تحقیقات زیادی در مورد گنبدهای نمکی انجام شده، و منابع زیادی هم هست، اما این تحقیق در مورد بررسی سنگ شناسی و اقتصادی در نوع خود جدید می باشه
مراحل انجام کار به طور خلاصه به شکل زیره:

1- جمع آوری تصاویر استر و نقشه زمین شناسی مناسب از منطقه مورد مطالعه، و هم اینکه جمع­آوری بقیه اطلاعات و منابع

2- بازدید میدونی و برداشت نمونه ها

3- تهیه مقاطع نازک و بررسی های میکروسکوپی

4- تهیه طیف صحرایی (آزمایشگاهی) و طیف تصویر

5- آنالیزهای طیفی

6- پردازش ابتدایی تصویر (تصحیح جوی)

7- پردازش­های پیشرفته شامل: بررسی عامل های اصلی (PCA)، کسر کمترین نوفه (MNF) و اندیس خلوص پیکسل (PPI) به خاطر درآورده عضوهای خالص تصویر که می توان خالص­ترین طیف پیکسل­ها رو در تصاویر گرفت، و اجرای الگوریتم برابری سیمای طیفی (SFF)

8- بررسی و مقایسه داده های بدست اومده از تحقیقات میکروسکوپی با داده های طیفی و تهیه نقشه سنگ شناسی به عنوان خروجی الگوریتم ها

9- بررسی XRD  

10- بحث و نتیجه­گیری وجمع­بندی

1-4- تحقیقات گذشته به روی موضوع دلخواه

تحقیقات زیادی به روی گنبدهای نمکی از زمان­های قدیم تا کنون انجام شده، اما نتایجی که  با استفاده از فن­آوری امتحان از دور به دست اومده باشه بسیار کمه

طیبی و همکاران (2011) با ترکیب داده های SWIR و VNIR استر و یک نوع پردازش زمین رقمی، نواحی ناراحت از دیاپیرهای نمکی در جنوب شرقی شیراز (کنارسیاه و جهانی) رو با روشMLP  نقشه­ورداری کرد
در تحقیق ایشان، مدل
در سال 2011 تنگستانی و همکاران با استفاده از داده های بازتابی و گسیلشی سنجنده استر، واحدهای سنگی افیولیت نیریز رو نقشه ورداری کردن
در این تحقیق، داده ها با استفاده از روش طیف منبع و تصحیح اتمسفری و توپوگرافی (ATCOR-3) کالیبره شده و بعد با الگوریتم SFF مورد آزمایش قرار گرفتن
طیف های واحدهای سنگی بوسیله طیف سنج­های ASD و FTIR اندازه گیری و به عنوان عضوهای انتهایی در الگوریتم SFF استفاده شدن
برابری سیمای طیفی (SFF) که فرق در شدت درخشش طیف ها رو بررسی می کنه، طبقه­بندی­های دقیق­تر و بهتری در محدوده SWIR نسبت به VNIR+SWIR و TIR ارائه می بده

توکلی (2008) با استفاده داده های استر و TM لندست، روش های بررسی عامل های اصلی (PCA) و نقشه­بردار زاویه طیفی (SAM) رو به خاطر جدا واحدهای سنگ شناختی دیاپیرهای نمکی جهانی و کنارسیاه، ترکیب کرد
او هم اینکه پردازش گسترش ناهمبستگی رو به روی باندهای حاصل از عامل شاخص بهینه اجرا کرد و از راه نسبت­گیری طیفی با استفاده از داده های گرمایی استر، موفق به بارزسازی هالیت در گنبدهای نمکی شد، بطوریکه در هیچ کدوم از پردازش­ها این عمل ممکن نبود

عزیزی و همکاران (1389) با استفاده از داده های فروسرخ کوتاه موج (SWIR) استر، دگرسانی­های هیدروترمالی رو در ناحیه شرق زنجان درآورده کردن
ایشان از روش وابسته به لگاریتم (LRM) و تبدیل کسر کمترین نویز (MNF) به خاطر اجرای شاخص خلوص پیکسل (PPI) استفاده کردن
سه روش وزنی برابری سیمای طیفی (SFF)، نقشه ورداری زاویه طیفی (SAM) و رمزگذاری دوتایی (BE) واسه شناسایی شکل های جور واجور کانی بکار برده شد
در این تحقیق دو زون اصلی پروپیلی تیک و فیلیک-آرژیلیک از همدیگه جدا شدن

ملندز-پاستور[1] و همکاران (2010) از تکنیک­های طیف­نمایی تصویری مثل MF و MTMF واسه نقشه ورداری خاک­های شور در ناحیه جنوب شرقی اسپانیا بین شهرهای الچه و آلیکانته استفاده کردن
دو راه و روش متفاوت واسه نقشه ورداری خاکهای شور بکار برده شد: 1) استفاده از طیف تصویر نواحی آموزشی شور و غیر شور و 2) استفاده از طیف نمک به عنوان نماینده طیف خاکهای شور
در آخر آزمایش دقت با استفاده از تکنیک ROC بررسی شد و مشخص گردید که تکنیک MTMF نسبت به MF یافته های بهتری رو نشون می بده و راه و روش تصویر پایه به عنوان بهترین روش واسه نقشه ورداری و به تصویر کشیدن خاک­های شور شناخته شد

داده های بازتابی VNIR و SWIR استر واسه نقشه ورداری حاشیه غربی بیابان کالاهاری واقع در نامیبیا موثر واقع شدن
تیم تحقیقاتی گومز[2] (2004) با استفاده از تکنیک بررسی عامل های اصلی (PCA) به روی 9 باند استر، به خاطر کاهش اطلاعات اضافی در باندهای با اتحاد بالا، موفق به نقشه ورداری این ناحیه شدن و یافته های قابل قبولی بدست آوردن

طبق بررسی خواص طیفی سنگ های تیپیک پوسته زمین، چندین شاخص کانی شناسی شامل شاخص کوارتز (QI)، شاخص کربنات (CI) و شاخص میفیک (MI) به خاطر تشخیص ترکیب شیمیایی یا کانی­شناسی سنگ های کربناتی و سیلیکاتی با استفاده از داده های استر، پیشنهاد شده است
این شاخص­ها به روی تصاویر داده های فروسرخ گرمایی مناطقی در چین و استرالیا بکار برده شد (نینومیا[3] و همکاران، 2005) و باعث بارزسازی سنگ های سیلیکاتی، کربناتی و هم اینکه سنگه های میفیک-الترامیفیک گردید

1-5- تحقیقات قبلی به روی منطقه

 در سال 1998 یک تیم تحقیقاتی از جمهوری چک گنبدهای نمکی جنوب ایران رو مطالعه و اونا رو از نقطه نظر ساختاری، مورفولوژیکی، مراحل تکامل، محتوای سنگ شناسی و کانه­زایی بررسی کردن
گزارش این تحقیق در دسترس می باشه (بوساک و همکاران، 1998)
تحقیقات دیگری روی گنبدهای نمکی در مورد تکتونیک و آب­شناسی انجام شده است مثل اینکه در سال 1385 روی رودخانه شور دهرم و تاثیر گنبدهای نمکی دهرود، خوراب و کنارسیاه بر اون، تحقیقی انجام شد که طی اون معلوم شد هرساله حدود 170 هزار تن املاح که بیشتر از 70% اون رو نمک تشکیل می بده، وارد رودخانه شده و آب اون رو از دید شرب و کشاورزی غیرقابل مصرف می کنه (معیری و احمدی­نژاد، 1385)

بررسی گنبدهای نمکی از دیدگاه ژئوتوریسم یا زمین گردشگری، راه حلی نوین واسه توضیح و تشریح ویژگی­های زمین شناسی و ژئومورفولوژی اون می باشه و هم اینکه باعث پیشرفت صنعت توریستی منطقه می شه
نمکشار، محل بیرون آمدن آب زیر زمینی­های کارستی، آبراهه های نمکی و اشکال زیبای نمک­های گل­کلمی، غار نمکی و چیزای دیگه ای به جز اینا مثل پدیده های جالب توجه گنبدهای نمکی می باشن، پس عفیفی و قنبری (1388)، به بررسی جاذبه­های ژئوتوریستی گنبدهای نمکی لارستان، به ویژه گنبد کرمستج، پرداختن

1-6- موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی منطقه مورد مطالعه

منطقه مطالعاتی در شهرستان لارستان واقع در جنوب استان فارس می باشه (شکل 1-1)
لارستان با وسعت حدود 1147000کیلومترمربع بزرگترین شهرستان استان فارس حساب می شه که از نظر جغرافیایی در عرض27 درجه و 38 دقیقه شمالی و طول 54 درجه و 20 دقیقه شرقی قرار داره
شهر لار از جنوب به صحرای نیمه و سنخود و جاده اصلی لار- بندر لنگه و کوههای تنگ خور و روستای کرمستج و از غرب به شهر جدید لار و از شرق به روستای براک و فرودگاه بین­المللی لارستان محدود می شه
منطقه مورد مطالعه در جنوب شهر لار و شرق روستای کرمستج هستش است (شکل 1-2)
این ناحیه دارای آب و هوای گرم و خشک و زمستون­های معتدل و تابستون­های بسیار خشکه
میزان بارندگی لارستان طی آمار 20 ساله ایستگاه هواشناسی فرودگاه لارستان 8/198میلی­متر می باشه
بیشترین بارندگی هرساله مربوط به ماه­های دی و بهمنه که ویژگی بارش در این ماه­ها شدت کم و زمان بارش طولانی می باشه، اما بارش در ماه­های تیر و مرداد به کمه کم می­رسد
در این شهرستان وسیع جمعاً 21 دشت جداگونه هست که 10 دشت اون جزء دشت­های بسته حساب می شه
4172 حلقه چاه، 42 رشته قنات فعال و 4 محل بیرون آمدن آب زیر زمینی آب، کل منابع آبیه که در امر کشاورزی فعالیت دارن

تعداد صفحه :157

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by