دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا 

تمایل :  برنامه ریزی شهری

عنوان : پیشرفت ناپایدار شهری در اسکان غیررسمی

   دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

       دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته جغرافیا و  برنامه ریزی شهری ( M
A )

 عنوان:

پیشرفت ناپایدار شهری در اسکان غیررسمی

(نمونه موردی:محله جعفرآباد)

استاد راهنما

 دکتر مسلم رستمی      

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب

عنوان                صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
3

1-2- طرح مسأله
7

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

11

1-4- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

12

1-5- اهداف مشخص تحقیق

21

1-6- اهداف عملیاتی

21

1-7- سؤالات تحقیق

22

1-8- فرضیه‏های تحقیق

22

1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

22

1-10- مشکلات و محدودیتها 22

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

24

2-1- مقدمه
25

2-2- محله
27

2-2-1- سیر تاریخی نظریه محله
29

2-2-2- معنی محله در شهرهای ایران

30

2-2-3- کارکرد محله‏های شهری

31

2-3- مبانی و مفاهیم پایداری، پیشرفت پایدار و محله پایدار 32

2-3-1- پایداری

32

2-3-2- پیشرفت
33

2-3-3- پیشرفت پایدار 33

2-4- پیشرفت پایدار شهری

35

2-5- ناپایداری پیشرفت شهری

36

2-6- بنیادهای شهر پایدار 36

2-7- مفاهیم و دیدگاههای اساسی در پیشرفت محله‏ای

37

2-8- محله پایدار 40

2-9- پیدایش دیدگاه پیشرفت محلهای پایدار 40

2-10- نمونه‏هایی از رویکردهای مربوط به محله پایدار 41

2-10-1- طراحی محله سنتی

41

2-10-2- پیشرفت محلی بر اساس حمل و نقل عمومی

41

2-10-3- محلات سرحال 42

2-10-4- ایده محدوده امن

42

2-10-5- ایده رشد هوشمند
43

2-10-6- پیشرفت محله‏ای پایدار 43

2-10-7- ابعاد و معیارهای پایداری محله
44

2-11- وظایف شهرداری در مورد پیشرفت پایدار محله‏ای

51

2-12- اسکان غیررسمی

54

2-12-1- ویژگی‏های اساسی سکونتگاههای غیر رسمی

57

2-13- نقد معنی حاشیه نشینی

63

2-15- پایداری محله‏ای

65

2-16- ابعاد شهر پایدار 65

2-17- شاخصای پیشرفت پایدار 68

2-18- شاخصای پایداری در جهان

73

2-18-1- انگلیس

73

2-18-2- چین

73

2-18-3- آمریکا 74

فصل سوم: روش شناسی و محدوده مورد مطالعه
80

3-1- مقدمه
81

3-2- روش تحقیق

81

3-3- جامعه آماری

83

3-4- گروه نمونه و روش نمونه گیری

83

3-5- وسیله جمع آوری اطلاعات و روایتی و پایایی اون

85

3-5-1- وسیله جمع آوری اطلاعات

85

3-5-2- روایتی و پایایی پرسشنامه
86

3-6- روش جدا سازی و بررسی داده‏ها 87

3-7- مراحل انجام تحقیق

88

3-8- محدوده مورد مطالعه (محله جعفرآباد) 90

فصل چهارم: جدا سازی و بررسی یافته های تحقیق

97

4-1- مقدمه
98

4-2-آمارهای توصیفی

98

4-3-1-8- بررسی شاخص‏های پیشرفت پایدار محلی در محله جعفرآباد
130

– امنیت و ایمنی

132

– تنوع و سرزندگی

132

– جست و خیز و موافقت

134

– احساس تعلق

135

– دسترسی

136

4-3-1-1-بررسی پیشرفت پایدار شهری در محله جعفرآباد
140

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، یافته های تحقیق و پیشنهادها 143

5-1- مقدمه
144

5-2- بررسی و تفسیر یافته‏های تحقیق و آزمون فرضیات

144

5-3- نتیجه‏گیری

146

5-4- پیشنهادها 144

منابع: 156

پیوست

160

چکیده

راه رسیدن به پایداری شهری از پیشرفت محله‏ای می‏گذره
محله به عنوان کوچیک­ترین و مهم­ترین واحد شهری، از اولین اولویت­ها بوده و محله پایدار می­تونه زیربنای مناسبی رو واسه پیشرفت پایدار شهری جفت و جور کنه
ناپایداری پیشرفت شهری مهمترین رقابت هزاره سومه
محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با پیشرفت پایدار شهری در اختلاف قرار داره
هدف این تحقیق بررسی پیشرفت پایدار شهری و محله‏ای در محله جعفرآباد شهر کرمانشاه می‏باشه
روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و از نوع کاربردی بوده و به­ صورت اندازه گیری شده و با استفاده از وسیله پرسشنامه انجام گرفته شده
جامعه آماری شامل کلیه ساکنین محله جعفرآباد که طبق سرشماری 1390، برابر 37423 نفره، حجم نمونه طبق فرمول کوکران 268 نفر بدست آمده
هم اینکه روش نمونه­گیری به شکل روش تصادفی ساده می‏باشه
پیشرفت پایدار محله جعفرآباد در شاخص سرزندگی (96/1)، دسترسی(74/2)، جذابیت و تفاوت(12/2)، راحتی، آسایش و آرامش(11/2)، آلودگی صوتی و چشمی(04/3)، تنوع و خوانایی(32/2)، ایمنی و امنیت(17/2)، احساس تعلق(56/2)، جست و خیز و موافقت(14/2)، هویت و خوانایی(89/2)، تراکم و معیارهای قابل تحمل محله(01/2) و مشارکت (28/3) بوده که در بیشتر شاخصا از حد متوسط و استاندارد پایین تر بوده
یافته های بررسی پیشرفت پایدار شهری در محله جعفرآباد نشون دهنده اینه که تموم شاخص‏های پایداری کالبدی با میانگین آزمون t تک نمونه ای (79/2)، پایداری اجتماعی (53/2)، پایداری اقتصادی (93/1) و پایداری زیست محیطی (35/2) در محله جعفرآباد پایین‏تر از حد متوسط و استاندارد قرار داره
کلی ترین متغیرهای جداگونه تأثیرگذار بر پیشرفت پایدار محله به ترتیب اولویت، عبارتند از پایداری کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی می‏باشه
پس با در نظر گرفتن بررسی این شاخص‏ها و مقدار پایین بودن اونا از حد استاندارد محله جعفرآباد دچار ناپایداریه

 واژگان کلیدی: پیشرفت پایدار شهری- اسکان غیررسمی- محله پایدار- محله جعفرآباد

 1-1- مقدمه

پیشرفت شهری درمعنای عام اون، براثر درخشش فضایی اسکان غیر رسمی، ناپایدار شده، موضوعی که ارائه و مورد بحث قرار می گیره، این روزا یکی از رقابت های کلی ناپایدار کننده شهری و گونه‏ای شهرنشینی با مشکلات زیاد موسوم به اسکان غیر رسمی یا حاشیه نشینی می باشه
سکونتگاههای غیررسمی همیشه یکی از مسائل اصلی شهرهای کشورهای در حال پیشرفت و مثل ایران بوده
در دهه‏های گذشته بحث فقر شهری و سکونتگاههای غیررسمی بیشتر از قبل با معنی عام پیشرفت پایدار شهری گره خورده س
این روزا درک یاد گرفتن در سطح بین‏المللی از مسئله پایداری و نقش اون در پایداری اجتماعی و پایداری شهری شکل گرفته به نحوی که در خیلی از پیمان‏های بین‏المللی محو فقر به طور عام و فقر شهری به طو خاص به عنوان یکی از اهداف اصلی جامعه جهانی تعریف می‏شه
در این مورد شاخص‏ترین توافق جهانی روی اهداف پیشرفت هزاره از طرف رهبران جهان (2000) است که از بین بردن فقر و گرسنگی و تضمین پایداری زیست محیطی (بهبود دسترسی به خونه مناسب و بهبود اسکان غیررسمی) از اهداف اصلی اینه (ایراندوست، 1388: 27)

محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با پیشرفت پایدار شهری در اختلاف قرار داره
این روزا پدیده اسکان غیررسمی در دور و بر شهرها کاریه رد نشدنی که به ویژه در کشورهای جهان سوم باید مورد توجه برنامه ریزان شهری و مسئولان و متولیان شهرها، قرار گیرد
در بعد کلان، اسکان غیررسمی یعنی تشکیل روش شهرنشینی ناپایداری که در سکونتگاههای درون یا مجاور شهرها با سیمایی بد و خارج از فضاهای رسمی و برنامه ریزی شده تجلی می‏یابد (گروه تحقیقات برنامه ریزی و پیشرفت پایدار شهری، 1390: 2)
حاشیه نشینی یکی از پاشنه آشیل‏های پیشرفت پایدار شهری تلقی می‏شه، طبق مصوبات برنامه پیشرفت هزاره سازمان ملل باید تا سال 2015 میلادی دست کم 100 میلیون زاغه نشین از امکانات بهداشت، خونه و فرصتهای نوین آموزش برخوردار شن (نقدی و صادقی، 1385: 219)

طی دهه­های گذشته کم کم محلات بی نظم و سكونتگاه­های غیررسمی، به­طور کلی در حاشیه شهرهای بزرگ كشور، خارج از برنامه رسمی پیشرفت شهری و به­صورت خودرو شكل گرفته و گسترش پیدا کرده
این پدیده در تحقیقات شهری به­عنوان یكی از آسیب­های شهری مطرح می­باشه
تجمع اقشار کم­درآمد و مشاغل غیررسمی در سگونتگاه­های غیررسمی روش­ای از شهرنشینی ناپایدار رو بوجود آورده و ایجاد کننده خیلی از آسیب­ها و ناهنجاری­های اجتماعی شده (جمشیدی و همکاران، 1393: 242-221)
از پدیده های کلی ناپایدار کننده شهری به ویژه در کشــــورهای درحال پیشرفت، گونه‏ای شهرنشینی با مشکلات زیاد موسوم به اسکان غیر رسمی[1] است که طبق مشاهدات جهانی درحال گسترش فزایندهه
این جور سکونتگاه‏ها هر چند جلوه‏ای از فقره اما درخشش کمبود‏ها و نارساییای سیاستهای دولتی و بازار رسمی هم حساب می شن
اسکان غیر رسمی به باعث باز تولید فقر و گسترش اون، به خطر انداختن محیط زیست و مجبور هزینه ای بیشتر واسه حل مشکلات، در مقایسه با هزینه پیشگیری از اونا، تهدیدی جدی واسه پایداری و انسجام جامعه شهری و نیازمند تصمیمات ویژه ای واسه ساماندهی وضعیت الان و جلوگیری از گسترش اونا در آینده س
از اونجا که اسکان غیر رسمی از زمینه‏ای بالاتر از امکان اون سر میگیره و بر محیطی بالاتر از جای اون هم تاثیر میذاره، چاره جویی این مسئله به سیاستگذاری و کارایی نه فقط درسطح محلی اون، بلکه درسطح ملی احتیاج داره

پیشرفت شهری درمعنای عام اون، براثر درخشش فضایی اسکان غیر رسمی ، ناپایدار شده، واقعیت اینه که انتقال یهویی خیلی از ساکنان سکونتگاه‏های غیر رسمی از روش معیشت سنتی و رسمی جعفرآبادیی به معشیت نامشخص و جدیدی که آمادگی لازم و متناسب شهرنشینی – در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی جفت و جور نیس، اونا رو به سکونتگاههای ناپایداری کشونده که به خاطر جای پا یافتن در شهر و به امید طی دوره گذار، انتخاب شدن
جدا از اینکه این ، مسئله بلاتکلیفی خیلی از این سکونتگاهها از نظر قانون – که ساکنان رو دائم درخطر تخریب، تخلیه و تجاوز رسمی نگاه می داره – موجب احساس ناامیدی و نبود امنیت خانوارها و مانع تلاش، مشارکت اجتماعی و اتحاد اونا باجامعه شهریه، چیزی که نتیجه های بد فرهنگی ( حتی واسه نسلهای آینده اونا و محیط‏های مجاور ) در بر داره
ازاین رو، در وضع موجود مسئله یعنی: محرومیت ساکنان این سکونتگاه‏های گسترده که حامل یا با استعداد نابنهجاری‏های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی‏ان و احتیاج مبرمی به ارتقای شرایط محیطی دارن

باتوجه به گرایشای موجود و نبود نشونه‏ای ازتغییر سیاست‏ها، چشم انداز نگران کننده‏ای از رشد اسکان غیر رسمی و ناپایدارسازی شهرها هست که اراده‏ای ملی و تدابیری مشخص، متفاوت از روال الان ، می‏طلبد

اسكان غیررسمی كه به­طور کلی با تصرف و ساخت غیررسمی زمین و مسكن، نبود رعایت قوانین و مقررات رسمی و معمولی شهری و ساختمانی، كمبود شدید خدمات زیرساختی و استفاده غیررسمی از تأسیسات و لوازم شهری، رشد سریع كالبدی و جمعیتی، اشتغال غالب غیررسمی، ناپایداری سازه­ای و تأسیساتی، پایین بودن سرانه­های خدماتی، ناپایداری درآمد و در آخر بستر كالبدی مناسب جهت رشد آسیب­های اجتماعی و شكل­گیری خرده فرهنگ­های كجرو و ایجاد مأمن و پناهگاه مناسب جهت مجرمین و بزهكاران اجتماعی مشخص و شناخته می­شه، طی بیست سال گذشته تبدیل به چالشی بزرگ، به شكل غالب در حاشیه به ویژه دركلان شهرها، شده
اسكان غیررسمی از عوامل كلان ساختاری در سطح ملی و منطقه­ای ناشی می­شه
رشد در حال افزایش جمعیت شهری از توان سازمان­های دولتی و غیردولتی جهت پیشرفت و ارائه خدمات و تسهیلات شهری واسه این جمعیت در حال افزایش پیشی گرفته و برآورده نشدن احتیاج مسكن و سرپناه اقشار كم درآمد در فضای رسمی و برنامه­ریزی شده شهر، حاشیه­نشینی و اسكان غیررسمی رو به گونه­ای بی­سابقه گسترش داده (شیعه و همکاران، 1390، 40)

ایران هم به ­عنوان یکی از کشورهای در حال پیشرفت که با مسأله اسکان غیررسمی روبرو می­باشه، از دید نحوه­ی برخورد با این پدیده قابل بررسی می­باشه
منشأ و روند شکل­گیری سکونت­بعضی وقتا­های غیررسمی در ایران می­تونه مثل کشورهای پیشرفت نیافته و در حال پیشرفت باشه، ولی به­طور مقایسه­ای از شدت و وحدت برابری برخوردار نیس
اسکان غیررسمی به­روش­ی رایج در ایران از دهه­ی 1320 شروع، تا آخرای دهه­ی 50 با شدت تقریباً زیادی روند گسترش خود رو طی کرده و بعداز انقلاب از دید شدت شکل­گیری به­عنوان یکی از معضلات اساسی شهرهای ایران مطرح می­شه
درزمان این زمان، به­دنبال رشد روابط و مناسبات سرمایه­داری، تحولات و تغییر­های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شگرفی به­وجود اومد
تمرکز دولت وقت در معدودی از شهرهای کشور به­عنوان کانون­های رشد و پیشرفت به دلیل روابط سرمایه­داری وابسته یا غیر تولید کننده بوده که این عوامل موجب فاصله شهر و داهات و مهاجرت بخشی از روستاییان به شهرها به امید کسب اشتغال همراه با مسائل و مشکلات زیادی مثل شکل­گیری اسکان غیررسمی در حواشی و حتی مناطق داخل شهرها گردید
درزمان روند تحولات نامبرده، همه شرایط لازم جهت تقویت تمایل­ها و رشد شهرنشینی به شکل با عجله جفت و جور اومد
هم اینکه، مراحل پیشرفت کشور به شکل برونزا به شکل سرمایه­داری وابسته به پیرامونی موجب از همپاشی نظام­های قدیمیو سنتی تولید معیشتی شد (خاکپور و همکاران، 1390، 158)
کلا، چیزی که مسلم می­کنه اینه كه در كشور ایران جدا از اینکه روند فوق، تحولات به دلیل شكل تقسیم كار بین­المللی و تغییر ساختار اقتصادی كشور، افزایش و جمع شدن درآمدهای نفتی و اصلاحات ارضی بعد از دهه چهل مثل علل کلی­ی سرعت دادن روند شهرنشینی و به دنبال اون شكل­گیری اسكان غیررسمی می­باشن(جمشیدی و همکاران، 1393: 242-221)
طبق تحقیقات انجام شده در مورد­ حاشیه­نشینی در مناطق جور واجور حاشیه­نشین ایران، می­توان گفت که مهمترین ویژگی‏های اون یعنی ساخت و ساز نامناسب، فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بیکاری، اشتغال کاذب، نبود رعایت بهداشتی جمعی و فردی، نبود دسترسی به امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی، افزایش جرم و جنایت، فساد، فحشا، مصرف بیشتر از حد مواد مخدر در مقایسه با بقیه مناطق شهری و چیزای دیگه ای به جز اینا و از طرف دیگه هم­حالا در دور و بر شهرهای بزرگی چون تهران، مشهد، شیراز، کرمان، اصفهان،[کرمانشاه] و بقیه شهرهای کشور هم شاهد رشد و گسترش مناطق حاشیه­نشین می­باشیم (ربانی و همکاران، 1388)

حاشیه­نشینی در زمان ما یک پدیده­ی بیشتر به­نحوی که بعضی از صاحب­نظران اعلام می­دارن حدوداً 30 درصد مردم شهرهای بزرگ جهان در مناطق حاشیه­ای زندگی می‏کنن
با این­حال، بعضی از منابع حجم اون رو 30 تا 70 درصد جمعیت خیلی از شهرهای کشورهای در حال پیشرفت اعلام می‏کنن (زنگی­آبادی و همکاران، 1384، 179)
سکونت­بعضی وقتا­های غیررسمی با تجمعی از اقشار کم­درآمد و بیشترً با مشاغل غیررسمی و روش­ای از شهرنشینی ناپایدار همراهند و زمینه­ساز خیلی از آسیب­های اجتماعی به­شمار می­روند
این مشکل شهری فقطً مسأله­ای کالبدی و فیزیکی نبوده و از عوامل کلان ساختاری در سطوح ملی و منطقه­ای ناشی می­شه (پورآقایی، 1383، 1)
محرومیت و نبود برخورداری سکونت­بعضی وقتا­های غیررسمی از تسهیلات زندگی شهری در قیاس با دیگه نواحی شهری، اونا رو به کانون پیچیده شهری و مانع پیشرفت پایدار انسانی تبدیل کرده
جای دودلی نیس که در مراحل جهانی­سازی، تعداد خیلی از شهروندان به حاشیه­های شهرها رانده می شن و به دنبال اون از خیلی از حمایت­های اجتماعی هم محروم می شن (صرافی، 1381، 6)

1- هر چند در این سند واسه تاکید بر رسمیت نداشتن این سکونتگاهها در برنامه ریزی شهری و در مواردی از نظر مدیریت شهری از عنوان « اسکان غیر رسمی» استفاده شده
اما « خودرو» ، « نامتعارف» ، « غیرمجاز » ،« خودانگیخته» ، « بی نظم» و حاشیه نشینی هم به اونا گفته شده

تعداد صفحه :177

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by