دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

تمایل : تمایل تحقیق در ارتباطات اجتماعی 

عنوان : روش های آگاهی رسانی در زمان بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان پدافند غیر عامل و رسانه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

پایان نامه واسه دریافت درجه کارشناسی ارشد (M
A
)

ارتباطات اجتماعی تمایل تحقیق در ارتباطات اجتماعی

عنوان:

روش های آگاهی رسانی در زمان بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان پدافند غیر عامل و رسانه

 

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

 

چکیده پایان نامه:

وجود بحران های جورواجور در دنیای امروز به یکی از مسائل مهم و اساسی تبدیل شده و قطع برق جدا از اینکه اینکه خود یه جور بحرانه باعث زیاد شرایط بحرانی در بحران های جورواجور می شه
بنابر این تحقیق حاضر با در نظر گرفتن اهمیت موضوع قطع برق در شرایط بحران و اهمیت آگاهی رسانی در این شرایط، به بررسی روش های آگاهی رسانی شرایط بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان رسانه و کارشناسان پدافند غیر عامل می پردازه

هدف اصلی این تحیق بررسی روش های مناسب واسه آگاهی رسانی در شرایط بحران قطع برقه که در اون دیدگاه کارشناسان رسانه به عنوان نمایندگان بخش ی آگاهی رسانی و کارشناسان پدافند غیر عامل به عنوان نمایندگان مدیران بحران  به ارائه نظر پرداخته ان
در سایه هدف اصلی مباحثی مثل میزان آمادگی و پیش بینی شرایط، اهمیت دادن به آگاهی رسانی در شرایط بحران،  آموزش اصحاب رسانه و مدیران بحران، میزان وابستگی مخاطبان به رسانه های نوین بررسی شده ان

در تحقیق حاضر از روش تحقیق اندازه گیری شده استفاده شده و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینه ای که شامل ۴۳ سوال بوده، استفاده شده
روایتی این تحقیق به وسیله استادان راهنما و مشاور و دوتن از کارشناسان رسانه و پدافند غیرعامل بخش ی بحران بررسی شد و تایید شد که سوالات پرسشنامه مربوط به موضوع بوده و پرسشنامه می تونه به سوال ها و فرضیه های تحقیق جواب کنه
واسه بررسی پایایی، اعتبار و شباهت داخلی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ روی یک نمونه 10 نفری استفاده شد که نتیجه نشون دهنده اینه که پرسشنامه با ضریبی برابر ۸۰۶
  از اعتبار مناسبی برخوردار بوده

جامعه نمونه در نظر گرفته شده واسه این تحقیق (به دلیل محدود کردن های بودجه و نبود دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده) نمونه در دسترس شامل 40 کارشناس رسانه و 20 کارشناس پدافند غیر عامل می باشه که همه به پرسشنامه ها جواب داده ان

یافته های بدست اومده از تحقیق نشون دهنده اینه که وجود دید مثبت به موضوع آگاهی رسانی در شرایط بحران، پیش بینی شرایط و جفت و جور امکانات لازم، آموزش اصحاب رسانه و مدیران بحران در مورد آگاهی رسانی در شرایط بحران، بستر مناسب واسه استفاده از روش های جورواجور آگاهی رسانی رو بوجود می آورد
هم اینکه موقعیت جغرافیایی مخاطبان (داخل محدوده، همجوار و خارج از محدوده)، عامل بروز بحران (انسانی، طبیعی) و نوع بحران (حوادث طبیعی، اقتصادی، سیاسی و

) عامل مهمی در انتخاب کردن روش ی آگاهی رسانی در شرایط بحران قطع برق می باشه

از مهمترین پیشنهادهای ارائه شده در آخر این تحقیق، راه اندازی سامانه آگاهی رسانی سیار در مناطق بحران زده بدون احتیاج به هیچگونه زیرساخت، راه اندازی سایت، تهیه ی کتاب و جزوات، واسه آموزش مدیران بحران، اجباری نمودن تعیین سخنگو در آیین نامه عملیاتی مدیریت بحران می باشه

 

فهرست

1     فصل اول: کلیات تحقیق

1

1
1      بیان مسئله: 2

1
2      اهمیت و ضرورت تحقیق

3

1
3      هدف های تحقیق

3

1
3
1       هدف اصلی

3

1
3
2       اهداف فرعی

4

1
4      سوالات تحقیق

4

1
5      فرضیه های تحقیق

5

1
5
1       فرضیه اصلی

5

1
5
2       فرضیات فرعی

5

1
6      متغیرهای تحقیق

6

1
6
1       متغیر وابسته
6

1
6
2       متغیرهای جداگونه

6

1
7      قلمرو تحقیق

7

1
8      تعریف مفاهیم و واژگان پرکاربرد
7

1
8
1       بحران
7

1
8
2       پدافند غیرعامل

7

1
8
3       روش های آگاهی رسانی

8

1
9      روش تحقیق

8

1
10    جامعه آماری

8

1
11    گذشته تحقیق

8

1
11
1     پایان نامه ها 9

1
11
2     تحقیق و  مقالات

10

1
11
3     کتاب ها 11

1
11
4     بقیه منابع
15

2     فصل دوم: ادبیات تحقیق

17

2
1      مقدمه
18

2
2      بخش اول – بحران
19

2
2
1       تعریف بحران
19

2
2
2       دیدگاه سنتی و جدید به بحران
21

2
2
3       شکل های جور واجور بحران
21

2
2
4       شکل های جور واجور بحران از نظر دخالت انسانی

21

2
2
5       شکل های جور واجور بحران از نظر سطوح

22

2
2
6     شکل های جور واجور بحران از نظر موضوع
23

2
2
7       دیگه تقسیم بندی های بحران
25

2
2
8       مدیریت بحران
26

2
2
9       پروسه مدیریت بحران
27

2
3      بخش دوم – آگاهی رسانی و بحران
30

2
3
1       کارکرد رسانه در بحران
31

2
3
2       نقش اساسی رسانه ها در بحران
32

2
3
3       جایگاه رسانه در بحران
33

2
3
4       نقش رسانه ها در کاهش مشکلات روانی بحران
34

2
3
5       رسانه ها و بحران های نوین

35

2
4      بخش سوم – جایگاه برق در رسانه ها 36

2
4
1       تاریخچه برق

36

2
4
2       ویژگی های عمومی صنعت برق

36

2
4
3       وضعیت برق در شرایط بحرانی

40

2
4
4       نمونه اخبار در مورد قطع برق در شرایط بحران
41

2
4
5       وابستگی رسانه ها به برق

43

2
5      بخش چهارم – آگاهی رسانی در شرایط بحران
44

2
5
1       ده نکته خبری واسه خبرنگاران و سردبیران در بحران
45

2
5
2       ارتباطات نیروهای خبری در بحران
47

2
5
3       شکل های جور واجور ابزارای عادی ارتباطی

47

2
5
4       سامانه های آگاهی رسانی عمومی و اخطار
48

2
6      بخش پنجم – روش های آگاهی رسانی

54

2
6
1       اطلاعیه های از پیش منتشر شده 54

2
6
2       رادیو
55

2
6
3       تلویزیون
56

2
6
4       رسانه های دیجیتال
57

2
7      چهارچوب نظری تحقیق

58

2
7
1       نظریه ی وابستگی مخاطبان
58

2
7
2       نظریه برجسته سازی

60

2
7
3       مدل ارتباطات بحران گونزالز- هررو و پرات

62

2
7
4       برنامه ریزی ارتباطات بحرانی هدف دار – یوسلی (۲۰۰۲) 64

2
7
5       برنامه ارتباطی قبل از بحران مارش و رابینز
65

2
7
6       عناصر ده گانه برنامه رابطه بحران زرمان ( 1995) 66

2
7
7       نظریه مارپیچ مثبت و منفی رسانه ای

67

2
7
8       نظریه گالتونگ درباره بحران
70

2
7
9       نظریه اسکوگلند و اولسن درباره ایجاد رابطه با رسانه ها 71

3     فصل سوم: روش شناسی

73

3
1      مقدمه
74

3
2      روش تحقیق

75

3
3      جامعه آماری

75

3
4      جامعه نمونه و روش نمونه گیری

75

3
5      تکنیک یا وسیله جمع آوری اطلاعات

76

3
6      اعتبار یابی سوال نامه
76

3
7      روش های آماری بررسی داده ها و آزمون فرضیه ها 76

4     فصل چهارم: جدا سازی و بررسی داده ها 77

4
1      مقدمه
78

4
2      بخش اول: جدا سازی و بررسی توصیفی

78

4
3      بخش دوم: جدا سازی و بررسی بدست اومده

122

5     فصل پنجم: نتیجه گیری

130

5
1      نتیجه گیری

131

5
2      نتیجه گیری و بررسی

131

5
3      پیشنهادات

135

5
3
1       پیشنهادات عمومی

135

5
3
2       پیشنهاد واسه تحقیق بعدی

136

5
4      محدود کردن های تحقیق

136

5
5      منابع و مآخذ
145

5
5
1       منابع فارسی

145

5
6      منابع انگلیسی

148

 

فهرست جداول

جدول 1 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی ایجاد امکان مدیریت بحران به وسیله رسانه ها 78

جدول 2 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی کاهش خسارات به دلیل بحران بوسیله آگاهی رسانی

79

جدول 3-  جدول پخش زیادی و درصد زیادی ایجاد هماهنگی بوسیله آگاهی رسانی

80

جدول 4 – نمودار پخش زیادی جدول پخش زیادی و درصد زیادی فقط جنبه آموزشی داشتن رسانه ها 81

جدول 5 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی ایجاد مزاحمت رسانه ها در شرایط بحران
82

جدول 6 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی کمک کردن رسانه ها به بحران
83

جدول 7 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی رسانه ها به عنوان ارکان مدیریت بحران
84

جدول 8 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی ایجاد هماهنگی بین نهادها به وسیله رسانه ها 85

جدول 9 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی دادن امکانات ویژه به رسانه ها در شرایط بحران
86

جدول 10 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی رسانه ها به عنوان اولین مراکز دریافت کننده برق

87

جدول 11 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی به درد بخور بودن پخش اطلاعیه ها، خارج از محدوده بحران
88

جدول 12 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی پیش بینی مراکزجایگزین رسانه ای

89

جدول 13 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی ایجاد مراکز رسانه ای متحرک

90

جدول 14 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی قرار گرفتن ایستگاه های رادیویی سیار
91

جدول 15 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی نزدیکی مرکز پخش اخبار و اطلاعیه ها 92

جدول 16 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی امکان استفاده از روش های جور واجور آگاهی رسانی با استفاده از پیش بینی شرایط

93

جدول 17 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی تاثیر آموزش اصحاب رسانه
94

جدول 18 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی رابطه دائم و رفت و امد مدیران بحران و اصحاب رسانه
95

جدول 19 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی آموزش مدیران بحران در مورد ی رابطه با اصحاب رسانه در شرایط بحران  96

جدول 20 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی تنظیم و تهیه پیش نویس اخبار، اطلاعیه ها و برنامه های آموزشی  97

جدول 21 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی جفت و جور آوردن امکان حضور اصحاب رسانه در کانون بحران های درحال اتفاق  99

جدول 22 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی میزان استفاده همه مردم از رسانه های سنتی

100

جدول 23 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی امکان استفاده از رسانه های دیجیتال
101

جدول 24 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی استفاده از اطلاعیه های از پیش افزایش شده 102

جدول 25 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی استفاده از رادیو واسه آگاهی رسانی

103

جدول 26 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی استفاده از گوشی موبایل واسه آگاهی رسانی

104

جدول 27 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی استفاده از تلویزیون واسه آگاهی رسانی

105

جدول 28 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی استفاده از روزنامه های منتشر شده در بقیه نقاط

106

جدول 29 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی فرق آگاهی رسانی در بحران های طبیعی با بحران هایی که عامل انسانی دارن
107

جدول 30 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی فرق آگاهی رسانی در بحران جنگ با بقیه بحران ها 108

جدول 31 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی فرق آگاهی رسانی در بحران های سیاسی – امنیتی با بقیه بحران ها 109

جدول 32 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی فرق آگاهی رسانی در بحران های اقتصادی با بقیه بحران ها 110

جدول 33 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی فرق  آگاهی رسانی در بحران های منطقه ای، ملی و بین المللی  111

جدول 34 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی فرق آگاهی رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن  112

جدول 35 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی  فرق  آگاهی رسانی به مخاطبان خارج از منطقه بحران، همجوار با بحران و غیر همجوار
113

جدول 36 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی فرق  آگاهی رسانی به مخاطبان داخل بحران؛ واسه مردم و مسئولین  114

جدول 37 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی طبق جنسیت پاسخگویان
115

جدول 38 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی طبق سن پاسخگویان
116

جدول 39 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی سابقه پاسخگویان
117

جدول 40 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی طبق تحصیلات پاسخگویان
118

جدول 41 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی طبق رشته تحصیلی پاسخگویان
119

جدول 42 – جدول پخش زیادی و درصد زیادی طبق طرف در بخش پدافند غیر عامل

120

جدول 43- جدول پخش زیادی و درصد زیادی کارشناس پدافند یا رسانه
121

جدول 44 – یافته های آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره یک بین روش های آگاهی رسانی در شرایط بحران قطع برق و نگاه کارشناسان رابطه معنی داری هست
123

جدول 45 – یافته های آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره دو بین روش های آگاهی رسانی در شرایط بحران قطع برق و جفت و جور برق رسانه ها به عنوان مراکز حساس رابطه معنی داری هست
124

جدول 46 – یافته های آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره سه بین روش ی آگاهی رسانی در شرایط بحران قطع برق و جفت و جور مراکز جانشین آگاهی رسانی رابطه ی معنی داری هست
125

جدول 47 – یافته های آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره چار بین روش های آگاهی رسانی در شرایط بحران قطع برق و پیش بینی های اصحاب رسانه رابطه ی معنی داری هست
126

جدول 48 – یافته های آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره پنج – بین روش های آگاهی رسانی در شرایط بحران قطع برق و نبود و ابستگی صرف به رسانه های نوین (اینترنت، گوشی موبایل و

) رابطه معنی داری هست
127

جدول 49 – یافته های آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره شش – بین روش آگاهی رسانی در شرایط بحران قطع برق و نوع بحران رابطه معنا داری هست
128

جدول 50 – یافته های آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره هفت –  بین روش آگاهی رسانی در شرایط بحران قطع برق و مخاطبان هدف بخش ی فعالیت رسانه رابطه معنی داری هست
129

 

فهرست نمودارها

نمودار 1 – عوامل موثر بر نمایش و ارائه رسانه ای یک بحران
68

نمودار 2 – نمودار پخش زیادی ایجاد امکان مدیریت بحران به وسیله رسانه ها 78

نمودار 3 – نمودار پخش زیادی کاهش خسارات به دلیل بحران بوسیله آگاهی رسانی

79

نمودار 4- نمودار پخش زیادی ایجاد هماهنگی بوسیله آگاهی رسانی

80

نمودار 5- نمودار پخش زیادی فقط جنبه آموزشی داشتن رسانه ها 81

نمودار 6 – نمودار پخش زیادی ایجاد مزاحمت رسانه ها در شرایط بحران
82

نمودار 7 – نمودار پخش زیادی کمک کردن رسانه ها به بحران
83

نمودار 8 – نمودار پخش زیادی رسانه ها به عنوان ارکان مدیریت بحران
84

نمودار 9 – نمودار پخش زیادی ایجاد هماهنگی بین نهادها به وسیله رسانه ها 85

نمودار 10 – نمودار پخش زیادی دادن امکانات ویژه به رسانه ها در شرایط بحران
86

نمودار 11 – نمودار پخش زیادی رسانه ها  به عنوان اولین مراکز دریافت کننده برق

87

نمودار 12 – نمودار پخش زیادی  به درد بخور بودن پخش اطلاعیه ها ، خارج از محدوده ی بحران
88

نمودار 13- نمودار پخش زیادی پیش بینی مراکزجایگزین رسانه ای

89

نمودار 14 – نمودار پخش زیادی ایجاد مراکز رسانه ای متحرک

90

نمودار 15 – نمودار پخش زیادی قرار گرفتن ایستگاه های رادیویی سیار
91

نمودار 16 – نمودار پخش زیادی نزدیکی مرکز پخش اخبار و اطلاعیه ها 92

نمودار 17 – نمودار پخش زیادی امکان استفاده از روش های جور واجور آگاهی رسانی با استفاده از پیش بینی شرایط   93

نمودار 18 – نمودار پخش زیادی تاثیر آموزش اصحاب رسانه
94

نمودار 19 – نمودار پخش زیادی رابطه دائم و رفت و امد مدیران بحران و اصحاب رسانه
95

نمودار 20 – نمودار پخش زیادی آموزش مدیران بحران در مورد ی رابطه با اصحاب رسانه در شرایط بحران
96

نمودار 21 – نمودار پخش زیادی تنظیم و تهیه پیش نویس اخبار، اطلاعیه ها و برنامه های آموزشی

98

نمودار 22 – جفت و جور آوردن امکان حضور اصحاب رسانه در کانون بحران های درحال اتفاق
99

نمودار 23 – نمودار پخش زیادی میزان استفاده همه مردم از رسانه های سنتی

100

نمودار 24 – نمودار پخش زیادی امکان استفاده از رسانه های دیجیتال
101

نمودار 25 – نمودار پخش زیادی استفاده از اطلاعیه های از پیش افزایش شده 102

نمودار 26 – نمودار پخش زیادی استفاده از رادیو واسه آگاهی رسانی

103

نمودار 27 – نمودار پخش زیادی استفاده از گوشی موبایل واسه آگاهی رسانی

104

نمودار 28 – نمودار پخش زیادی استفاده از تلویزیون واسه آگاهی رسانی

105

نمودار 29 – نمودار پخش زیادی استفاده از روزنامه های منتشر شده در بقیه نقاط

106

نمودار 30 – نمودار پخش زیادی فرق آگاهی رسانی در بحران های طبیعی با بحران هایی که عامل انسانی دارن  107

نمودار 31 – نمودار پخش زیادی فرق آگاهی رسانی در بحران جنگ با بقیه بحران ها 108

نمودار 32 – نمودار پخش زیادی فرق آگاهی رسانی در بحران های سیاسی – امنیتی با بقیه بحران ها 109

نمودار 33 – نمودار پخش زیادی فرق آگاهی رسانی در بحران های اقتصادی با بقیه بحران ها 110

نمودار 34 – نمودار پخش زیادی فرق  آگاهی رسانی در بحران های منطقه ای، ملی و بین المللی

111

نمودار 35 – نمودار پخش زیادی فرق آگاهی رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن
112

نمودار 36 – نمودار پخش زیادی فرق آگاهی رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن
113

نمودار 37 – نمودار پخش زیادی فرق  آگاهی رسانی به مخاطبان داخل بحران؛ واسه مردم و مسئولین

114

نمودار 38 –  نمودار پخش زیادی  طبق جنسیت پاسخگویان
115

نمودار 39 – نمودار پخش زیادی طبق سن پاسخگویان
116

نمودار 40 – نمودار پخش زیادی طبق سابقه در بخش پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
117

نمودار 41 – نمودار پخش زیادی طبق تحصیلات پاسخگویان
118

نمودار 42 – نمودار پخش زیادی طبق رشته تحصیلی پاسخگویان
119

نمودار 43 – نمودار پخش زیادی طرف در بخش ی پدافند غیر عامل

120

نمودار 44 – نمودار پخش زیادی کارشناس رسانه یا پدافند غیر عامل

121

 

1          فصل اول: کلیات تحقیق

1
1        بیان مسئله:

بحران در ادبیات امروز، کلمه ای آشنا واسه دولتمردان، علماء، کارشناسان و همه مردم می باشه و اینکه پیش از بحران می بایست از چه آمادگی هایی برخوردار بود و بین اون چه کارایی انجام داد تا خسارات به دلیل اون کم کرده شده و پس از آن چیجوری در کمه کم زمان به بازسازی خسارات به دلیل اون پرداخت به یکی از مباحث جدّی در جوامع امروز تبدیل شده، بگونه ای که در بیشتر کشورها یک سازمان و یا حتی وزارتخانه ای به این اختصاص داده شده

در کشور ما هم باتوجه به شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی اون که تقریبا کشور در خطر همه شکل های جور واجور بحران ها قرارداده و علاوه برآن بصورت متناوب از طرف کشورهای قوی مورد تهدید قرار می گیرد ؛ آمادگی واسه مقابله با بحران ها و هر گونه اقدام از روی دشمنی دشمن مثل جنگ، خرابکاری، تحریم و

رد نشدنی می باشه

در بحران های طبیعی احتمال وارد اومدن آسیب به زیرساخت ها هست؛ البته در این مورد معمولا پیش بینی های لازم پیش از ایجاد این زیرساخت ها به عمل می آید ولی در جنگ های نوین با در نظر گرفتن اهمیت زیرساخت های لازم هر کشور، اولین نقاطی که مورد حمله قرار می گیرند، این زیرساخت ها، به ویژه در بخش ی انرژی می باشه
هدف دار ترین انرژی که الان تقریبا زندگی، کار و ارتباطات تموم افراد بهش بستگی داره برقه و نیروگاه های تولید برق و خطوط انتقال اون به عنوان اولین زیرساخت هاییه که در صورت آسیب چه به دلیل بحران های طبیعی و چه در صورت حمله دشمن می بایست روش زوم شده و واسه مقابله با آسیب های اون چاره ای اندیشید

قطع برق در جوامع امروز برابر با ایجاد بحران می باشه و آگاهی رسانی در شرایط بحران به ایجاد آرامش و کاهش خسارات به دلیل این بحران کمک شایانی می کنه، اما در شرایط قطع برق با محال بودن آگاهی رسانی از راه رسانه های مربوط به برق مثل تلویزیون، رادیو، رسانه های نوشته شده، اینترنت، گوشی موبایل و

روبرو می باشیم، چون حتی در صورتیکه مخاطبان بوسیله ژنراتورهای خونگی یا باطری بتونن دریافت کننده های خود رو فعال کنه فرستنده های محلی در ارسال محتوا با مشکل روبرو می باشن

بنابر این واسه این مورد باید چاره ای اندیشید که در کوتاهترین زمان و با کمه کم امکانات، شرایط آگاهی رسانی به وسیله رسانه های عمومی در شرایط بحران به دلیل قطع برق رو جفت و جور کنه
به همین منظور نسبت به بررسی این موضوع از دیدگاه کارشناسان در بخش ی پدافند غیر عامل و کارشناسان رسانه خواهیم پرداخت

1
2        اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت آگاهی رسانی در شرایط بحرانی واسه کاهش آسیب های به دلیل این بحران و هم اینکه تاثیرات مثبت روانی ای که آگاهی رسانی در این شرایط واسه همه مردم بوجود آورده و از ایجاد شایعه ها جلوگیری می کنه، کاریه که پیش از این در تحقیقات گسترده ی علمی اثبات شده

با در نظر گرفتن مشکلاتی که در اثر قطع برق بر سر راه آگاهی رسانی بوجود می آید می بایست نسبت به بررسی روش های آگاهی رسانی در این شرایط به وسیله رسانه ها اقدام و در آخر به راه حلی واسه این دست پیدا کرده و این راه حل رو واسه آگاهی رسانه ها و بقیه سازمان های مربوط به موضوع بذاریم

شرایط خاص کشورمون الان و تهدیداتی که به وسیله کشورهای دشمن نسبت بهش انجام می پذیرد هم دلیل دیگه ایه که به عنوان انگیزه انتخاب این موضوع می باشه
در جنگ های امروز معمولا اول کشورها از راه رسانه ها شکست می خورند و بعد از راه نیروهای نظامی مقابل، نمونه جنگ آمریکا- عراق سال ۲۰۰۳ که در اون اول شکست نیروهای عراقی به وسیله رسانه های حمایت کننده جنگ اعلام و چند روز بعد بغداد به وسیله نیروهای حمله کننده، اشغال شد

در این تحقیق امیدواریم بتونیم بستری مناسب واسه شناسایی روش های آگاهی رسانی در شرایط بحرانی بدست آوریم و یه قدم هر چند کوچیک طبق کاهش خسارات به دلیل بحران ها به ویژه بحران های ناشی مثل دشمن در کشورمون ورداشته شه

 

تعداد صفحه : 166

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by