دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

تمایل : جامعه شناسی

عنوان : عوامل مؤثر در طلاق زن و شوهر قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی خواهندگان طلاق دادگاه خونواده شماره 2 تهران )

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه علوم اجتماعی   

 

پایان نامه واسه دریافت درجه كارشناسی ارشد ( M
A
)

تمایل جامعه شناسی

 

عنوان :

عوامل مؤثر در طلاق زن و شوهر قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی خواهندگان طلاق دادگاه خونواده شماره 2 تهران )

 

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

 

چكیده پایان نامه 

این تحقیق با هدف شناخت عوامل مؤثر در طلاق زن و شوهر قبل و بعد از زندگی مشترک در خواهندگان طلاق” با طرح فرضیه هایی روی 50 زوج عقدکرده و50 زوج دارای زندگی مشترك كه الابختکی ساده انتخاب شدن اجرا شد

روش تحقیق مورد نظر از نوع توصیفی- تحلیلیه
طرح تحقیق مورد نظراز نوع علّی – مقایسه ای پس رویدادیه و از راه پرسشنامه ، عوامل اجتماعی اون بررسی شده
دراین تحقیق اول به جدا سازی و بررسی توصیفی پرداخته شده  و بعد واسه برداشت و بررسی داده ها از روش آزمون آماریU مون- ویتنی استفاده گردیده

طبق یافته های این تحقیق با بررسی عوامل فردی ، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی عوامل مؤثر در طلاق زن و شوهر قبل و بعد از زندگی مشترك به نظر می رسه ؛ اختلاف سنی زن و شوهر ، میزان تحصیلات زن و شوهر ، تایم عقد ، تایم زندگی مشترک ، نوع شغل ، میزان مهریه ، دخالت بقیه در امور زندگی زن و شوهر ، مدت شناخت همسر قبل از ازدواج ، روش  آشنائی زن و شوهر قبل از ازدواج ، میزان رضایت به ازدواج در دور و بری ها ، وضعیت اقتصادی- اجتماعی خونواده، تناسب فرهنگی خونواده ها ، میزان رفت و آمد قبل از عقد ، میزان نظارت خونواده ها بر روابط دو طرف قبل از عقد ، میزان  ملاقات با همسر بعد از عقد ، میزان رابطه با خونواده همسر بعد از عقد و وجود آسیب روانی– اجتماعی در فرد با درخواست طلاق رابطه هست

واژگان كلیدی: طلاق – طلاق نامزدی- طلاق عاطفی- ازدواج چند همسری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

 

فصل اول : کلیات

1-1 بیان موضوع
2

1-2 -ضرورت و اهمیت تحقیق

5

1-3هدف تحقیق

11

1-4 فرضیات تحقیق

11

1- 5 تعریف متغیرها 12

 

فصل دوم : گذشته تحقیق

2-1ازدواج و مسائل اون
16

2-2 منشأ طبیعی ازدواج
17

2-3آثار و فواید ازدواج
19

2-4 ازدواج دراسلام
21

2-5 اهمیت و جایگاه ازدواج دراسلام
21

2-6 الگوهای جورواجور ازدواج
23

2-7الگوهای دیگه ازدواج
25

2-8 ازدواج درایران
25

2-9 طلا ق نامزدی

26

2-10عوامل اتفاق در این پدیده اجتماعی

27

2-11مراحل طلا ق در دوره نامزدی

33

2-12طلاق

35

2-13طلاق در ادیان
38

2-14 شکل های جور واجور طلاق در اسلام
40

2-15فروپاشی نهاد ازدواج در غرب

41

2-16الگوهای جدید ازدواج و طلاق در غرب

43

2-17دلایل رشد طلاق

44

2-18 تاثیرات طلاق بر کودکان
49

2-19چارچوب نظری تحقیق

50

2-20 نظریه کارکردگرایی ساختی و پدیده طلاق

51

2-21 شکل های جور واجور فونکسیون و پدیده طلاق

51

2-22 بررسی ساخت و پدیده طلاق

52

2-23جامعه شناسی مسائل اجتماعی و پدیده طلاق

56

2-24نظریهای كلان
59

2-25 نظریهای خرد
60

2-26 نظریهای آسیب شناسی یا انحرافات اجتماعی

63

2-27علل و زمینه هاى جامعه شناختى طلاق

64

2-28 طلاق در جوامع امروزین

77

2-29 طلاق در ایران و دیگه کشورها 79

2-30 علل و عوامل طلاق

81

2-31 طلاق و سستی روابط اجتماعی

82

2-32 مدل تحقیق

84

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1جامعه و نمونه مورد مطالعه
86

3-2 روش تحقیق

87

3-3 روش نمونه گیری

87

3-4 وسیله اندازه گیری

88

3-5 مراحل و روش اجرای تحقیق

88

3-6 روش جدا سازی و بررسی اطلاعات

89

 

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه
91

بخش اول
92

4-1یافتهای توصیفی

92

بخش دوم
139

4-2 یافته های بدست اومده

139

 

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 بررسی فرضیه ها 149

5-2 محدودیتا 153

5-3 پیشنهادات

153

5-4 نتیجه گیری

155

منابع و مأخذ
156

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

4-1جدول زیادی آزمودنیا 92

4-2جدول زیادی جنسیت آزمودنیا 93

4-3 جدول زیادی سن آزمودنیا 95

4-4-جدول زیادی سن ازدواج آزمودنیا 97

4-5-جدول زیادی اختلاف سنی با همسردر آزمودنیا 99

4-6-جدول زیادی مقطع تحصیلی آزمودنیا 101

4-7-جدول زیادی تایم عقد در آزمودنیا 103

4-8-جدول زیادی تایم زندگی مشترک در آزمودنیای ازدواج کرده 105

4-9-جدول تعداد بچه در آزمودنیای ازدواج کرده 106

4-10-جدول زیادی نوع شغل آزمودنیا 107

4-11-جدول زیادی وضعیت درآمد آزمودنیا 109

4-12جدول زیادی میزان مهریه در آزمودنیا 111

4-13جدول زیادی مدت آشنایی قبل از عقددر آزمودنیا 113

4-14جدول زیادی نحوه آشنایی آزمودنیا با همسرشان
115

4-15جدول زیادی میزان رضایت در ازدواج آزمودنیا 117

4-16جدول زیادی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خونواده آزمودنیا 119

4-17جدول زیادی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خونواده همسر آزمودنیا 121

4-18جدول زیادی میزان تناسب خونواده ها از نظر فرهنگی- اجتماعی

123

4-19جدول زیادی نوع رفت و آمد با همسر قبل از عقد
125

4-20جدول زیادی میزان نظارت خونواده ها بر روابط با همسر قبل از عقد
127

4-21جدول زیادی میزان ملاقات با همسر بعد از عقد
129

4-22جدول زیادی میزان رابطه با خونواده همسر بعد از عقد
131

4-23جدول زیادی میزان بیماریا وناهنجاریای اجتماعی آزمودنیا 133

4-24جدول زیادی میزان دخالت بقیه در قبل و بعد از زندگی مشترک

135

4-25جدول زیادی افراد دخالت کننده در زندگی مشترک آزمودنیا 137

4-26 جدول آزمون Uمان-ویتنی واسه مقایسه دو گروه آزمودنیای ازدواج کرده و عقدکرده تقاضا کننده طلاق

139

 4-26جدول اتحاد اسپیرمن واسه بررسی عوامل فردی موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 140

 4-27 جدول اتحاد اسپیرمن واسه بررسی عوامل فردی موجود درآزمودنیهای عقدکرده 141

4-28 جدول اتحاد اسپیرمن واسه بررسی عوامل اجتماعی موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 142

4-29 جدول اتحاد اسپیرمن واسه بررسی عوامل اجتماعی موجود درآزمودنیهای عقدکرده 143

4-30 جدول اتحاد اسپیرمن واسه بررسی عوامل ارتباطی موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 145

4-31 جدول اتحاد اسپیرمن واسه بررسی عوامل ارتباطی موجود درآزمودنیهای عقد کرده 146

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

4-1-نمودار زیادی آزمودنیا 92

4-2 نمودار زیادی جنسیت آزمودنیا 93

4-3 نمودار زیادی سن آزمودنیا 95

4-4-نمودار زیادی سن ازدواج آزمودنیا 97

4-5-نمودار زیادی اختلاف سنی با همسردرآزمودنیا 99

4-6نمودارفراوانی مقطع تحصیلی آزمودنیا 101

4-7-نمودار زیادی تایم عقد در آزمودنیا 103

4-8-نمودار زیادی تایم زندگی مشترک در آزمودنیای ازدواج کرده 105

4-9-نمودار تعداد بچه در آزمودنیای ازدواج کرده 106

4-10نمودار زیادی نوع شغل آزمودنیا 107

4-11-نمودار زیادی وضعیت درآمد آزمودنیا 109

4-12نمودار زیادی میزان مهریه در آزمودنیا 112

4-13نمودار زیادی مدت آشنایی قبل از عقددر آزمودنیا 113

4-14نمودارفراوانی نحوه آشنایی آزمودنیا با همسرشان
115

4-15نمودار زیادی میزان رضایت در ازدواج آزمودنیا 117

4-16نمودار زیادی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خونواده آزمودنیا 119

4-17نمودار زیادی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خونواده همسر آزمودنیا 121

4-18نمودار زیادی میزان تناسب خونواده ها از نظر فرهنگی- اجتماعی

123

4-19نمودار زیادی نوع رفت و آمد با همسر قبل از عقد
125

4-20نمودار زیادی میزان نظارت خونواده ها بر روابط با همسر قبل از عقد
127

4-21نمودار زیادی میزان ملاقات با همسر بعد از عقد
129

4-22نمودار زیادی میزان رابطه با خونواده همسر بعد از عقد
131

4-23نمودار زیادی میزان بیماریا وناهنجاریای اجتماعی آزمودنیا 133

4-24نمودار زیادی میزان دخالت بقیه در قبل و بعد از زندگی مشترک

135

4-25نمودار زیادی افراد دخالت کننده در زندگی مشترک آزمودنیا 137

 

 

 

فصل اول

كلیات

 

1-1 بیان موضوع

از مهمترین موضوعات در چرخه تغییر آدم ازدواجه که به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری روانی فرد درنظر گرفته می شه 
این روزا با در نظر گرفتن بافت جمعیتی جوون کشور و درحال گذار بودن جامعه ایران و بروز تحولات زیاد اجتماعی مثل طلاق به نظر می رسه نگاه به این پدیده ازبعد اجتماعی چیزی رد نشدنی باشه
با اینکه تحقیقات زیادی دراین زمینه صورت گرفته  ولی توجه به جست و خیز فرایندهای اجتماعی مثل طلاق و تحقیق دوباره دراین زمینه مهمه

طلاق موضوعی وصل به ازدواجه با ریشه ها وعلت های هم جهت و همسان، میزان بالای زنان و مردان مطلقه، فرزندان طلاق، از هم پاشیدن بنیان خونواده در آینده می تونه زندگی جامعه رو با خطر روبرو ساخته و از این رومی طلبد تا توجه بیشتری  به این موضوع  شه

هم اینکه یافته های بررسیهایی  كه در سالهای گذشته در مورد زن و شوهر درخواست كننده طلاق ، صورت قبول کرد نشون دهنده اینه كه بیشتر درخواستهای طلاق در زمان عقد ارائه شده، پس        میشه گفت  بیشتردرخواستای طلاق  درسه سال اول زندگی مشترك ، اتفاق می افته كه این سئوال پیش میاد نبود بلوغ آگاهی زن و شوهر در زمان ازدواج باعث طلاق می شه؟

با اینکه پرداختن آماریِ صرف به این تراژدی نمیتونه به عنوان یك ملاك مناسب موردتوجه باشه و پس ضرورت توجه با هم به سیاستگذاریای ملی و فرهنگ سازی قومی رو         می خواد، اما باید از رهگذر آمارهای مستند به اهمیت رد نشدنی پیشگیریقبل از اتفاق هر بحران توجه داشته باشیم تا با ارائه راهكارهای پیشگیرانه از افزایش روند صعودی منحنیای طلاق در كشور جلوگیری كنیم

صاحب نظران فکر می کنند طلاق مثل هر پدیده بد اجتماعی دیگه تولد عواملمتعددیه كه بعضی از اونا، به ریشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برمیگرده و بعضی هم به شکل بنیادهای شخصی مشکلات روانی جلوه می كند

هر چند جدا سازی و بررسی این مطلب كه به چه دلیل بعضی طلاق می گیرن، كمی سخت به نظر میرسه، اما به هر صورت، از هم پاشیدگی كانون خونواده نتیجه نارضایتی و عوامل رنج آوریاست كه زن و مرد مدتا در مقابل اون قرار گرفته و فشارهای اقوام و دوستان یا تقبیحهای اجتماعی و عوامل دیگه هم نتوانستهه از تصمیم اونا واسه جدایی از یكدیگرجلوگیری كند

دلایل رشد صعودیطلاق در سالای گذشته رو میشه  متأثر از عوامل اقتصادی و حتی حقوقی هم دونست سئوالی دیگه اینجاست آیااعتیاد، دخالت والدین و دور و بری ها، خشونت و کتک کاری، سوءظن و بدبینی و نبودتفاهم از بیشترین عوامل درخواست طلاق زن و شوهر در سالای گذشته بوده؟

انتخاب نادرست و بی دقتی در امر همسر گزینی و آشناییا و دلبستگیای خیابانی كه بی فکر مجبور نظرات به والدین رو به دنبال داشته، از دیگه عوامل مهم گسترش طلاق دركشور به حساب               میاد؟

ارزیابیا نشون داده صنعتی شدن و به اصطلاح مدرنتیه ،حاشیه نشینی وكمرنگ شدن نظام سنتی خونواده گسترده، بیشترین زمینه ازدواجای ناموفق رو به وجودآوردهه

به خاطر این میشه گفت بعضی از طلاقا دستاورد ازدواجای «غلط» است، ازدواجهایی كه یا بر اثر زور یا به دلیل نبود شناخته و نقش احساسات و احساسات زودگذر یاازدواج بدون تفکر هم بوده

طلاق كه این روزا تهدیدكننده اصلی كانون خونواده ها به حساب میاد، آسیبای اجتماعی زیادی رو به همراه داره كه خیلی از نتیجه های اون رو میشه این روزهادر شهرهای بزرگ كشورمون مشاهده كرد
نکته ای که مهم بیشتر دراین زمینه س پژمرده شدن غنچهای نا شکفتهه
یعنی قبل ازاین که زندگی مشترک شروع شه طلاق رخ میده واین امر عاقبتای زیاد روانی-اجتماعی رو واسه دختر وپسر وخانوادها و درنهایت واسه جامعه به بار میاره که میشه به مواردی مثل : زندانی شدن مرد به دلیل نپرداختن مهریه، اعتیاد به دلیل شکست عاطفی، ترس از تشکیل زندگی مشترک درآینده و

اشاره نمود
به نظر می رسه اختلاف سنی زن و شوهر، میزان تحصیلات زن و شوهر،تایم عقد، تایم  زندگی مشترک، نوع شغل، میزان مهریه، دخالت بقیه در امور زندگی زن و شوهر ، مدت شناخت همسر قبل از ازدواج، روش  آشنائی زن و شوهر قبل از ازدواج، میزان رضایت به ازدواج در دور و بری ها، وضعیت اقتصادی- اجتماعی خونواده، تناسب فرهنگی خونواده ها، میزان رفت و آمد قبل از عقد، میزان نظارت خونواده ها برروابط دو طرف قبل از عقد، میزان  ملاقات با همسر بعداز عقد، میزان رابطه  با خونواده همسر بعداز عقدو وجود آسیب روانی –اجتماعی در فرد بادرخواست طلاق رابطه وجوددارد

برهمین پایه عنوان تحقیق” بررسی عوامل مؤثردر طلاق زن و شوهر قبل و بعداز زندگی مشترک در خواهندگان طلاق دادگاه خونواده شماره 2 تهران” انتخاب شده كه از سه دید عوامل فردی،اجتماعی وارتباطی بررسی انجام می شه

تعداد صفحه : 172

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by