دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

تمایل : علوم اجتماعی

عنوان : كاركردهای اجتماعی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و دوركیم 

دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

دانشکده: علوم اجتماعی

 

    پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : علوم اجتماعی

 

عنوان :

كاركردهای اجتماعی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و دوركیم 

 

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

 

چكیده

این تحقیق به دنبال اینه تا به بررسی برابری كاركردهای اجتماعی دین از دیدگاه دوركیم و علامه طباطبایی بده تا بدین وسیله صورت ها اشتراك و فرق دیدگاههای اونا رادر این زمینه نشون بده

دوركیم و علامه طباطبایی با وجود اینكه دارای مبانی نظری متفاوتی هستن، اما هر دو برضرورت همیشگی دین و قوانین دینی در جامعه اقرار دارن
به باور دوركیم دین طبق نوع جوامع خصوصیات متفاوت پیدامیكند
ایشان واسه دین دو بعد عقیدتی و مناسكی مطرح  می کنه اما عنصر اصلی دین رو بعد مناسكی اون می دونه
چیزی که كه در توضیح كاركردی دورکیم از دین اهمیت داره كاركردهای اجتماعی مناسك دینیه :انضباط بخشی، وحدت بخشی، خوشبختی بخشی ، زندگی بخشی و تقویت قوا
بر این پایه دورکیم کارکردهای دین رو در بعد اجتماعی اون خلاصه می کنه

اما علامه طباطبایی بر این باوره كه دین در سه بعد عقیدتی ،اخلاقی و عملی  دارای كاركردهای فردی و اجتماعی، دنیوی و اخرویه
مثل كار كردهای اجتماعی دین از نظر ایشان میشه  به اصلاح جامعه، تنظیم زندگی اجتماعی، شكوفایی فرهنگ و تمدن و

اشاره كرد
به باور علامه (ره) تنها راهی كه جامعه انسانی رو از تشتت و تفرقه نجات می بده، دینه ؛ به چه دلیل كه دین واسه رفع و حل اختلاف جوامع بشری و ایجاد وحدت و اتحاد اجتماعی آمده

پس می­توان گفت كه علامه و دوركیم با وجود پیش فرضای متفاوت در بحث دین،بر نقش اساسی دین در جامعه تأكید دارن و كاركردهای اجتماعی مشابهی رو واسه دین مطرح كرده­ان
اما توضیح علامه(ره)از كاركردهای دین ناظر به همه ابعاد وجود انسانه كه برخلاف دوركیم اول اینکهًبا کاهش گرایی همراه نیس
دوم اینکهً كاركردهای دین رو طبق خوشبختی و كمال آدم می­دونه و سوم اینکهً كاركردهای اجتماعی دین رو نه تنها در ساختار جامعه بلكه در محتوای جامعه هم مطرح می­كند

فهرست مطالب

 

مقدمه
1

فصل اول: کلیات و مفاهیم

3

1- بیان موضوع
4

2- سؤالات اصلی و فرعی تحقیق

5

الف)  سؤال اصلی

5

ب) سؤلات فرعی تحقیق

5

3- دلیل انتخاب موضوع و اهمیت و فایده اون
5

4- گذشته تحقیق

6

5- اهداف تحقیق

8

6- تعریف مفاهیم
8

1-6- تعریف دین: 8

1-1-6-معنی کلمه ای دین

8

2-1-6-دین در قرآن
9

3-1-6-دین در روایات

10

4-1-6-تعاریف اصطلاحی دین و عوامل اصلی بروز اختلاف در اون
11

1- بخش های دین پژوهی و مسأله تعریف دین

11

2- دین و مترادفای اون
12

1-2- دین وایدئولوژی

12

2-2- دین و ایمان
13

3-2- دین و شریعت

14

4-2- دین و مذهب

14

5-2- دین و ماوراءالطبیعه
15

3- دین و مبادی تعریف

15

4- رهیافت­های نظری در تعریف دین

16

1-4- تعاریف  اصطلاحی دین از نظر محققان اسلامی

16

2-4- تعاریف  اصطلاحی دین از نظردانشمندان غربی

18

2-6-تعریف جامعه
21

3-6-تعریف كاركرد و شکل های جور واجور اون
22

1-3-6- معنی كاركرد: 23

2-3-6- كاركردهای مناسب و نامناسب

24

3-3-6- كاركردهای آشكار و مخفی
25

4-3-6-کارکرد اجتماعی

26

4-6- آدم شناسی

26

5-6-  هستی شناسی

27

6-6- روش شناسی

27

7- پیش فرضا 28

8- روش تحقیق

28

9- روش جمع آوری اطلاعات

29

10- سازماندهی تحقیق

29

فصل دوم: دیدگاه­های اساسی درباره كاركردهای دین

31

مقدمه
32

دیدگاه­های اساسی در باره كاركردهای دین

33

1- كاركردهای دین برحسب نوع نگاه( مثبت یا منفی بودن) 33

1-1- كاركردهای منفی دین

34

نقد نظریه ماركس و ماركسیستا 35

2-1- كاركردهای مثبت دین

36

1-2-1- همیشگی بودن كاركردهای مثبت دین

36

2-2-1- قسمتی بودن كاركردهای مثبت دین

37

نقد نظریه اگوست کنت: 38

2- كاركردهای دین برحسب قلمرو اون
40

1-2- عقیده ها حداقلی دین و نقد اونا 40

1-1-2-نظریه سكولاریسم
40

2-1-2- نظریه روانشناسان
44

3-1-2- نظریه جامعه شناسا
46

4-1-2- نظریه روشنفكران مذهبی

49

نقد عقیده ها حداقلی

52

2-2- نظریه حداكثری دین و نقد اون
53

نقد نظریه حداكثری

54

3-2- نظریه اعتدالی دین

55

فصل سوم: دین و كاركردهای اجتماعی اون از دیدگاه دوركیم

59

بخش اول: كلیاتی درباره دوركیم
60

1- زندگی و آثار دوركیم
60

2- زمینه فكری و اندیشه­های اصلی دوركیم
64

3- رویكرد روش شناسی دوركیم در دین پژوهی

69

4- هستی شناسی دوركیم
71

5- آدم شناسی دوركیم
72

بخش دوم: كاركردهای اجتماعی دین از نظر دوركیم

74

1- دین و ابعاد اون
74

1-1- دوركیم و بعد مناسكی دین

77

2- دین و خصوصیات اون در جوامع جور واجور از نظر دوركیم
83

1-2- دین و خصوصیات اون در جوامع ساده

87

2-2- دین و خصوصیات اون در جوامع صنعتی امروزی

90

3- دوركیم و توضیح كاركردی دین

95

4- دین مثل نهاد اجتماعی و كاركردهای اون از نظر دوركیم
99

5- نقد نظریه دین دوركیم
104

1-5- انتقادات روش شناسانه
104

2-5- انتقادات مردم نگارانه و تجربی

105

3-5- انتقادات نظری

106

فصل چهارم: دین و كاركردهای اجتماعی اون از دیدگاه علامه طباطبایی

109

بخش اول: كلیاتی درباره علامه طباطبایی

110

1- زندگی و آثار علامه طباطبایی

110

آثار علامه طباطبائی

112

2- اندیشه­های اصلی علامه طباطبایی و نوآوریهای اون در ابعاد جور واجور

113

3- رویكرد روش شناسی علامه طباطبایی در دین پژوهی

114

4- هستی شناسی علامه طباطبایی

115

5- آدم شناسی

116

بخش دوم: دین و كاركردهای فردی و اجتماعی اون از دیدگاه علامه طباطبایی

118

1- دین و ابعاد اون
118

2- دین و نظریه ذات علامه
122

3- دین و وجود اجتماعی اون
124

4- كاركردهای دین از دیدگاه علامه طباطبایی

125

1-4- پیش فرضهای علامه طباطبایی در بحث كاركرد دین

126

1-1-4- حق داشتن دین و خدا 126

2-1-4- قرآن و سنت

126

3-1-4- موافقت عقل و دین

126

4-1-4- شریعت سخنگو
127

5-1-5- دو ساحتی بودن دین

127

2-4- کارکردهای فردی و اجتماعی دین از دیدگاه علامه
128

1-2-4-كاركردهای فردی دین

128

1-1-2-4- كاركردهای نگرشی دین

128

1- كاركردهای نگاه ایمانی در قرآن
130

2- كاركردهای معرفت زایی دین

131

1-2- خداشناسی

132

2-2- پیامبرشناسی

132

1-2-2- توضیح خصوصیات پیامبران
133

2-2-2- معرفی انگیزه بعثت پیامبران
133

3-2- معاد شناسی

135

2-1-2-4- کارکردهای دین در میدون اخلاق

136

1- شناخت فضائل و رذائل اخلاقی

138

2- com/?checkout=7256″ method=”post” name=”frm_jahanpay7256″>com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by