دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

تمایل : جامعه شناسی

عنوان : مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی (تمایل جامعه شناسی)

 

موضوع :

مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

 

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

 

چکیده

اعتماد همیشه یكی از مهم­ترین موضوعات در تحقیقات سرمایه اجتماعی حساب می­شه و اهمیت اون به طور گسترده­ای از طرف نظریه­پردازان سیاسی و اجتماعی از لاك و توكویل تا پاتنام و نظریه­پردازان جامعه مدنی مورد تأكید قرار می­گیرد
در این تحقیق اثر مصرف رسانه­ای بر اعتماد اجتماعی با تأكید بر تلویزیون داخلی و ماهواره­ای مورد بررسی و آزمون تجربی قرار گرفته

این تحقیق با روش اندازه گیری انجام شده و در اون، دانشجویان دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 92-91 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدن و تعداد 400 نفر طبق نمونه­گیری طبقه­ای متناسب انتخاب و پرسشنامه­ها بین اون­ها پخش شد
بعد اطلاعات جمع­آوری شده به كمك نرم­افزار SPSS و با استفاده از روش­های آماری توصیفی و بدست اومده مورد جدا سازی و بررسی قرار گرفتن

یافته­های تحقیق حاكی از اینه كه بین میزان تماشای تلویزیون داخلی با اعتماد اجتماعی رابطه معنا داری وجود نداره، اما میزان تماشای تلویزیون ماهواره­ای با اعتماد اجتماعی دارای رابطه معكوس می­باشه
میزان تماشای تلویزیون داخلی با میزان فعالیت در انجمن­های داوطلبانه، نگاه مثبت نسبت به اجرای قانون و احساس عدالت رابطه مثبت داره، اما میزان تماشای تلویزیون ماهواره­ای با میزان فعالیت در انجمن­های داوطلبانه، قانون معامله دوطرفه و احساس عدالت، رابطه منفی و با فرصت طلبی رابطه مثبت داره

، متغیر­های میزان فعالیت در انجمن­های داوطلبانه، قانون معامله دوطرفه، نگاه مثبت نسبت به اجرای قانون و احساس عدالت با اعتماد اجتماعی، رابطه مثبت و فرصت­طلبی با اعتماد اجتماعی رابطه معكوس دارن

هم اینکه، یافته های بررسی رگرسیونی نشون می­بده كه در جامعه آماری ما متغیر احساس عدالت دارای بیش­ترین اثر معنا­دار بر اعتماد اجتماعی می­باشه و بعد متغیر­های قانون معامله دوطرفه و فرصت طلبی در رتبه­های دوم و سوم قرار می­گیرند

واژگان كلیدی: مصرف رسانه­ای، سرمایه اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    صفحه

فهرست جداول-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—— د

فهرست نمودارها-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—– ز

مقدمه-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره————- س

فصل اول: کلیات­تحقیق

1-1- بیان مسئله-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—– 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق———– 6

1-2-1- اهمیت اعتماد اجتماعی——— 6

1-2-2- اهمیت جامعه­ی آماری———- 7

1-3- اهداف تحقیق-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره– 8

1-3-1- هدف کلی-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره– 8

1-3-2- اهداف جزیی—————- 8

خلاصه فصل-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره——– 9

فصل دوم: گذشته تجربی تحقیق

مقدمه-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره————- 11

2-1- تحقیقات انجام شده در ایران (داخلی)— 12

2-2- تحقیقات انجام شده در خارج——— 17

2-3- جمع بندی-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—– 24

خلاصه فصل-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره——– 26

 

فصل سوم: گذشته نظری تحقیق

مقدمه-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره————- 28

3-1- تعریف اعتماد-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره— 29

3-2- شکل های جور واجور اعتماد-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—- 32

3-2-1- اعتماد ریشه ای—————- 32

3-2-2- اعتماد بین شخصی———— 34

3-2-2-1- جانسون—————- 34

3-2-2-2- کلمن-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره- 35

3-2-3 اعتماد اجتماعی—————- 37

3-2-3-1- پاتنام-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره– 38

3-2-3-2- اینگلهارت————— 40

3-2-4- اعتماد نهادی-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره 42

3-2-4-1- گیدنز-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره- 43

3-2-4-2- افه-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره— 44

3-2-4-3- زتومکا-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره 47

3-3 – مسائلی دور و بر رسانه­های جمعی—— 49

3-3-1- معنی و اهمیت رسانه­های جمعی— 49

3-3-2- کارکردهای رسانه­های جمعی—— 50

3-3-3- دوره­بندی عقیده ها مربوط به اثرات رسانه­های جمعی—- 53

3-4- عقیده ها مربوط به اثر رسانه­های جمعی بر اعتماد———- 54

3-4-1- پاتنام-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—– 54

3-4-2- اوسلنر-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—- 55

3-4-3- زتومکا-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—- 56

3-4-4- کلمن-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—– 56

3-4-5- گیدنز-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—– 57

3-5- چارچوب نظری تحقیق———— 57

3-6- مدل تحلیلی تحقیق————— 66

3-7- فرضیات تحقیق-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره- 67

خلاصه فصل-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره——– 68

فصل چهارم: روش شناسی

مقدمه-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره————- 70

4-1- روش تحقیق-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره— 71

4-2- جامعه ی آماری-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره– 71

4-3- حجم نمونه آماری————— 72

4-4- روش نمونه گیری-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره 73

4-5- مراحل جمع آوری داده ها————- 74

4-6- وسیله تحقیق-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره— 74

4-7- متغیرهای جداگونه، واسط و وابسته تحقیق- 74

4-8- تعریف مفاهیم-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره— 75

4-8-1- تعاریف نظری مفاهیم———– 75

4-8-1-1- اعتماد بین شخصی——— 75

4-8-1-2- اعتماد اجتماعی———– 75

4-8-1-3- اعتماد نهادی————- 76

4-8-1-4- مصرف رسانه های جمعی—- 76

4-8-1-5- میزان فعالیت در انجمنای داوطلبانه———– 76

4-8-1-6- قانون معامله دوطرفه——— 76

4-8-1-7- نگاه مثبت نسبت به اجرای قانون————- 77

4-8-1-8- احساس عدالت———– 77

4-8-1-9- فرصت طلبی————- 77

4-8-1-10- ویژگیای فردی پاسخگویان—————- 77

4-8-2- تعریف عملیاتی مفاهیم و شاخصا—————- 78

4-8-2-1- اعتماد بین شخصی——— 78

4-8-2-2- اعتماد اجتماعی———– 79

4-8-2-3- اعتماد نهادی————- 80

4-8-2-4- مصرف رسانه ای———- 81

4-8-2-5- میزان فعالیت در انجمنای داوطلبانه———– 82

4-8-2-6- قانون معامله­ی دوطرفه——- 83

4-8-2-7- نگاه مثبت نسبت به اجرای قانون————- 83

4-8-2-8- احساس عدالت———– 84

4-8-2-9- فرصت طلبی————- 86

4-8-2-10- مشخصات فردی یا متغیرهای زمینه ای———– 87

4-9- اعتبار و پایایی وسیله امتحان———- 88

4-9-1- اعتبار تحقیق—————- 88

4-9-2- پایایی تحقیق—————- 88

4-10- واحد بررسی-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره— 90

4-11- تکنیکای جدا سازی و بررسی داده ها—- 90

4-12- استاندارد سازی-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره 90

4-13- تغییر شکل مقیاسا واسه معنا کردن حد بالا و پایین اندازه– 91

خلاصه فصل-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره——– 92

فصل پنجم: توضیح داده ها

مقدمه-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره————- 94

5-1- توضیح متغیرهای زمینه ای———– 95

5-1-1- پخش جواب گویان طبق جنسیت—————- 95

5-1-2- پخش جواب گویان طبق گروه های سنی———– 96

5-1-3- پخش جواب گویان طبق وضعیت تأهل به جدا جنسیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره————– 97

5-1-4- پخش جواب گویان طبق مقطع تحصیلی به جدا جنسیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره————— 97

5-1-5- پخش جواب گویان طبق دانشکده به جدا جنسیت — 98

5-1-6- پخش جواب گویان طبق معدل– 99

5-1-7- پخش پاسخگویان طبق محل تولد————— 99

5-1-8- پخش پاسخگویان طبق محل سکونت فعلی به جدا جنسیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره———- 100

5-1-9- پخش پاسخگویان طبق پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره————– 101

5-1-10- پخش پاسخگویان طبق محل سکونت­والدین——- 102

5-2- توضیح متغیرهای جداگونه———— 103

5-2-1- مصرف تلویزیون داخلی ——— 103

5-2-2- مصرف تلویزیون ماهواره ای —— 107

5-3- توضیح متغیرهای واسط———— 111

5-3-1- میزان فعالیت در انجمنای داوطلبانه————— 111

5-3-2- قانون معامله دوطرفه———— 114

5-3-3- نگاه مثبت نسبت به اجرای قانون- 117

5-3-4- احساس عدالت ————– 119

5-3-5- میزان فرصت طلبی———— 121

5-4- توضیح­شکل های جور واجور­اعتماد—————- 123

5-4-1- اعتماد اجتماعی(متغیر وابسته)—– 123

5-4-2- اعتماد بین شخصی———— 126

5-4-3- اعتماد نهادی-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره 129

خلاصه فصل-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره——– 132

فصل ششم: جدا سازی و تحلیل داده ها

مقدمه-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره————- 134

6-1- بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای با متغیرهای جداگونه، واسط و شکل های جور واجور اعتمادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—— 135

6-1-1- مقایسه میانگین میزان تماشای تلویزیون برحسب جنسیت– 135

6-1-2- مقایسه میانگین شکل های جور واجور اعتماد طبق جنسیت———- 135

6-1-3- مقایسه میانگین متغیرهای واسط برحسب جنسیت——- 137

6-1-4- رابطه سن و میزان تماشای تلویزیون- 138

6-1-5- رابطه سن و شکل های جور واجور اعتماد——— 138

6-1-6- رابطه سن و متغیرهای واسط—- 139

6-1-7- رابطه­ی مقطع تحصیلی و میزان تماشای تلویزیون——– 139

6-1-8- رابطه مقطع تحصیلی و شکل های جور واجور اعتماد————— 140

6-1-9- رابطه­ی مقطع تحصیلی و متغیرهای واسط————- 141

6-1-10- مقایسه میانگین میزان تماشای تلویزیون برحسب محل سکونت والدینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره——- 142

6-1-11- مقایسه میانگین شکل های جور واجور اعتماد برحسب محل سکونت والدین– 143

6-1-12- مقایسه میانگین متغیرهای واسط برحسب محل سکونت والدین بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره———— 144

6-1-13- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و میزان تماشای تلویزیونبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره————— 145

6-1-14- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و شکل های جور واجور اعتماد——– 145

6-1-15- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و متغیرهای واسط—– 146

6-2- بررسی رابطه متغیرهای جداگونه و واسط با اعتماد نهادی——- 147

6-2-1- مقایسه میانگین اعتماد نهادی طبق تماشای تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—- 147

6-2-2- مقایسه میانگین اعتماد نهادی طبق شکل های جور واجور برنامه های تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)————– 148

6-2-2-1- مقایسه میانگین اعتماد نهادی طبق شکل های جور واجور برنامه های تلویزیون داخلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—- 148

6-2-2-2- مقایسه میانگین اعتماد نهادی طبق شکل های جور واجور برنامه های تلویزیون ماهواره ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره– 149

6-2-3- بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)با اعتماد نهادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره— 149

6-2-4- بررسی رابطه متغیرهای واسط با اعتماد نهادی———- 150

6-3- آزمون فرضیات-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره– 151

6-4- ماتریس اتحاد-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره 156

6-5- بررسی رگرسیونی متغیرهای پیش بینی کننده اعتماد اجتماعی— 159

6-5-1- بررسی رگرسیونی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی——– 159

6-5-2- بررسی رگرسیونی عوامل مؤثر بر قانون معامله دوطرفه—– 163

6-5-3- بررسی رگرسیونی عوامل مؤثر بر نگاه مثبت نسبت به اجرای قانونبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره——— 164

6-5-4- بررسی رگرسیونی عوامل مؤثر بر احساس عدالت——– 165

6-5-5- بررسی رگرسیونی عوامل مؤثر بر میزان فرصت طلبی—— 166

6-5-6- بررسی رگرسیونی عوامل مؤثر بر میزان فعالیت در انجمنای داوطلبانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره——- 167

6-6- بررسی راه-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—- 168

خلاصه فصل-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره——– 171

 

فصل هفتم: نتیجه گیری

مقدمه-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره————- 174

7-1- یافته های کلی تحقیق—————- 174

7-2- بحث و نتیجه­گیری—————- 179

7-3- ارائه پیشنهاد­ها وراهکار­های اجرایی و پژوهشی————- 185

7-3-1- پیشنهاد­های اجرایی———— 185

7-3-2- پیشنهاد­های پژوهشی———– 186

فهرست منابع-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره——– 187

ضمائم-بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره———— 197

 

 

فهرست جداول

4-1- جدول تعداد دانشجویان در جامعه و نمونه آماری به جدا دانشکده و جنسیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—– 73

4-2- جدول پرسشای مربوط به اعتماد بین شخصی———— 78

4-3- جدول گویه های مربوط به اعتماد اجتماعی————— 79

 

 

6-28- جدول یافته های آزمون رابطه میزان تماشای تلویزیون ماهواره ای با متغیرهای واسطبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره—- 155

 

6-43- جدول ضرایب رگرسیونی مدل توضیح کننده میزان فعالیت در انجمنای داوطلبانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره– 167

6-44- جدول میزان تأثیرمستقیم وغیرمستقیم وکل متغیرهای جداگونه و واسط برمتغیر وابسته(اعتماد اجتماعی)—– 170

 

فهرست نمودارها

 

3-1- نمودار مدل تحلیلی—————- 66

5-1- نمودار پخش درصدی جواب گویان طبق جنسیت——– 95

5-2- نمودار پخش درصدی جواب گویان طبق گروه های سنی— 96

5-3- نمودار پخش درصدی  پاسخگویان طبق پایگاه اقتصادی- اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره———– 101

5-4- نمودار پخش درصدی جواب گویان طبق محل سکونت والدینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره————– 102

5-5- نمودارتوزیع درصدی پاسخگویان برحسب مدت­زمان تماشای تلویزیون داخلی در طول روز(به دقیقه)—— 104

5-6- نمودارتوزیع­درصدی­پاسخگویان برحسب مدت­زمان­تماشای­تلویزیون­ماهواره­ای­درطول­روز(به دقیقه)——— 108

5-7- نمودار پخش درصدی جواب گویان طبق میزان اعتماد اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره————– 125

5-8- نمودار پخش درصدی پاسخگویان طبق میزان اعتماد بین شخصیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره———— 128

5-9- نمودار پخش درصدی پاسخگویان طبق میزان اعتماد نهادی- 131

6-1- نمودار بررسی راه—————- 169

 

مقدمه

این روزا و در تابش گسترش فرایند جهانی شدن مدرنیته، بیش­تر کشور­های جهان سوم و مثل ایران در وضعیت محال بودن بازگشت تاریخی قرار گرفتن؛ بدین معنا که نمی­تونن به جای حرکت رو به جلو در این راه، بایستند و یا به عقب برگردن
به ویژه اینکه در طول این سال­ها، حکومت­های جور واجور در ایران به طور روشن و یا غیرمستقیم حامی مادی پیشرفت و تمدن غربی رو قبول کرد و قدم­هایی هر چند ناقص و توأم با اشکال در جهت گسترش اون ورداشته ان که از آن جمله می­توان به نظام تعلیم و تربیت، نظام ارتش، نظام اداری، قانون اساسی، مجلس قانون­گذاری، کابینه و

اشاره کرد

اما اون­چه که همگام با این تحولات مادی باید روش زوم بشه، ملزومات فرا­مادی اون­ها می­باشه، چون که هر واقعیت اجتماعی هم دارای جنبه مادی و هم جنبه معنایی (بقیه، 1388) است که پیشرفت هم از این قانون مستثنی نمی­باشه
توجه صرف به راه حل­های سخت و دستوری و ندیده انگاشتن راه حل­های نرم و فرهنگی در راه پیشرفت کشور بعضی وقتاً موجبات عقب­گرد­هایی در اون شده که جبران اون با در نظر گرفتن روند سریع تحولات جهانی تقریباً ناممکن می­باشه

«کارشناسان و صاحبنظران امور اقتصادی و اجتماعی خوب به این نکته باخبر ان که برنامه­های پیشرفت کشور، دیگه نمی­تونن فقط به بعد مادی یا رشد کلان اقتصادی توجه داشته باشن؛ چون این روند، در چند دهه گذشته مشکلات اجتماعی و فرهنگی رو ندیده گرفته که در بین­مدت و درازمدت حاصلی جز زیان و در آخر ایجاد مشکلات در راه پیشرفت همه­جانبه و پیشرفت پایدار در کشور نخواد داشت» (تاجبخش و بقیه، 1382: 156-155)

اعتماد اجتماعی و هم اعتماد نهادی مثل مهم­ترین ملزومات پیشرفت (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) می­باشن چیزی که در طول این سال­ها مورد غفلت هستش و حتی بعضی وقتا آگاهانه و یا غیر آگاهانه موجبات فرسایش اون جفت و جور گشته

پخش یافته­های اندازه گیری ملی ارزش­ها و نگاه­ها که در سال 1380 و تحت سرپرستی دفتر طرح­های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 28 استان کشور صورت گرفته، نشون دهنده نگاه منفی شهروندان کشور نسبت به وضعیت ارزش­های حاکم بر جامعه س
تنها ارزش مثبتی که بیشتر آدما به غالب بودنش در جامعه اقرار داشتن، تلاش و جدیت بوده
به طور حتم، باور به عادی بودن ضد ارزش
­هایی مثل دورویی و خودنمایی، تقلب و کلاهبرداری، تملق و چاپلوسی و در مقابل، نبود باور آدما به فرادستی ارزش­هایی مثل گذشت، انصاف، امانتداری، خیرخواهی و کمک، راستی و تعهد به قول و قرار از این حکایت می­کنه که اعتماد اجتماعی در سطح نازلی در کشور برقراره
در مورد اعتماد به اقشار و اصناف (اعتماد نهادی) هم به جز معلمان، تقریباً همه گروه­های مهم و اثر­گذار و صاحب­نفوذ در جامعه دارای اعتماد کم یا متوسط بودن (همون: 163-161)

جدا از اینکه این، توجه به آمار مربوط به جرایمی مثل اختلاس و ارتشا، چک بلامحل، تخلفات رانندگی، و

نشون دهنده کمبود سرمایه­اجتماعی در کشور و مثل اعتماد می­باشه (سیاهپوش، 1387: 117-116)

اینجوری، با در نظر گرفتن نقش مثبتی که اعتماد خصوصاً نسبت به افراد ناشناس و سازمان­ها و نهاد­ها و اقشار و اصناف در جریان زندگی فردی و جمعی بشر داره، بررسی عواملی که می­تونن در افزایش و یا کاهش اون نقش مؤثری رو اجرا کنن از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشه
بعضی از صاحبنظران و محققان- که از رابرت پاتنام می­توان به عنوان یکی از شناخته­شده­ترین اون­ها یاد کرد- در کنار بقیه عوامل، به نقش رسانه­های جمعی هم در کاهش و یا افزایش اعتماد اجتماعی توجه داشته­ان و می گن که رسانه­های جمعی
می­تونن با تغییراتی در جریان عینی و ذهنی زندگی افراد سطح اعتماد اونا رو تحت اثر بذارن

هم­اینجور با در نظر گرفتن نقشی که جوونا و به ویژه دانشجویان هر کشور به عنوان سرمایه انسانی اون در روند پیشرفت دارن در این تحقیق بر اون شدیم که اثر رسانه­های جمعی بر اعتماد اجتماعی رو در بین دانشجویان دانشگاه مازندران مورد بررسی بذاریم

تحقیق حاضر شامل هفت فصل می­باشه
در فصل اول (كلیات تحقیق)، مسئله اصلی تحقیق، اهمیت و ضرورت و هم­اینجور اهداف تحقیق مطرح می­گردند
در فصل دوم (گذشته تجربی تحقیق)، تحقیق­های داخلی و خارجی انجام شده كه مربوط به موضوع تحقیق حاضر می­باشن، مرور می­گردند
فصل سوم (گذشته نظری تحقیق)، اختصاص به بررسی مفاهیم و عقیده ها و انتخاب چارچوب نظری و تعیین فرضیات تحقیق داره
در فصل چهارم (روش­شناسی)، مراحل روش­شناختی تحقیق تشریح می­شه
فصل پنجم (توضیح داده­ها)، اختصاص به توضیح متغیر­های جداگونه، واسط و شکل های جور واجور اعتماد داره
در فصل ششم (جدا سازی و بررسی داده­ها)، داده­های حاصل از تحقیق مورد جدا سازی و بررسی قرار گرفته و فرضیات تحقیق هم مورد آزمون قرار می­گیرند
فصل هفتم (نتیجه­گیری) هم به بحث نظری دور و بر یافته های حاصل از تحقیق و هم­اینجور مقایسه یافته های حاصل از این تحقیق با تحقیقات انجام شده قبلی اختصاص داره

 

فصـل اول

 کلیـات پـژوهـش

 

 

1-1- بیان مسئله

بعضی از ویژگی­های جامعه­ی معاصر باعث شده که اعتماد[1] اهمیت ویژه ای پیدا کنه
اول اینکه یکی از ویژگی­های جامعه­ی امروز، نبود یقین و نبود قطعیته
به تعبیر لوهمان[2]، ما در دوره­ای زندگی می­کنیم که میزان وابستگی آینده­ی جامعه به تصمیم­گیری، زیاد شده
ما دیگه در جامعه­ی بر اساس تقدیر نیستیم بلکه در جامعه­ی بر اساس عمل هدف دار انسانی، زندگی می­کنیم
واسه اینکه با آینده برخورد فعالانه و سازنده داشته باشیم، احتیاج به اعتماد داریم

دوم اینکه، جهان ما خیلی به هم وابسته
در درون هر جامعه ای، تفاوت و تخصص نقش­ها، کارکرد­ها، مشاغل، سلائق و سبک­های زندگی، بسیار زیاد شده
یعنی بیشتر از هر زمان دیگری به تعبیر دورکیم[3] به انسجام ارگانیکی دست پیدا کردیم
تقسیم کار شدید دارای این ویژگیه که آسیب پذیری فرد رو در مقابل قصور بقیه واسه انجام مسئولیت­هاشون زیاد می­کنه
هر چقدر وابستگی آدم­ها به هم بیش­تر باشه، اهمیت اعتماد بیش­تر می­شه
به خاطر این میزتال[4] عقیده داره که به هم­وابستگی باعث شده احتیاج به اعتماد بیش­تر شه (شارع­پور، 1388: 3-2)

سوم اینکه، زندگی اجتماعی ما پر از تهدیدات و مخاطراتیه که ساخته­ی دست ما آدم­ها هستن
هر قدر تکنولوژی در جامعه بیش­تر باشه، زندگی ما پیش­بینی­ناپذیر­تر می­شه یعنی نتیجه­های ناخواسته­ی بیش­تری بوجود می­آید
به همین سان لوهمان عقیده داره که تکنولوژی باعث افزایش پیچیدگی در زندگی شده و آدم­ها واسه تحمل این پیچیدگی، روز به روز به اعتماد بیش­تری احتیاج دارن (همون: 3)

اعتماد، باور كنشگر به این امره كه در بد­ترین حالت بقیه آگاهانه و یا از روی میل و تمایل بهش آسیبی نمی رسونن و در بهترین حالت طبق منافع اون عمل خواهند كرد (نیوتن، 2001: 202)

معنی اعتماد به طور گسترده­ای از سنت نظریه­ی اجتماعی توكویل[5] و جون استوارت میل[6] نشأت
می­گیرد و بر این پایه منبع اصلی اعتماد در شبكه­ی وسیع، عمیق و متراكم انجمن­های داوطلبانه[7] و سازمان­های واسطه كه جامعه­ی مدنی[8] رو تشكیل می­دهند، پنهونه (نیوتن، 2001: 234)
نظریه پردازان سنتی از زمان توکویل به فکر بودن که انجمن­های داوطلبانه با گرد­هم­آوردن آدم­های جور واجور واسه انجام کار مشترک بهش­ها اعتماد و همکاری رو آموزش می­دهند (شارع­پور، 1388: 5)
از نظر توكویل اصل دموكراسی نوین به درستی نفعه و نه فضیلت
اما بین نفع كه اصل دموكراسی­های نوینه و فضیلت كه اصل جمهوری­های باستانیه، عناصر مشتركی هست و اون، این كه در هر دو مورد شهروندان باید از انضباطی اخلاقی پیروی کنن و ثبات دولت طبق اثر مسلط و حاكم رسوم و اعتقادات بر رفتار افراد بنا شده (آرون، 1370: 254)

از نگاه نظری باید گفت كه معنی اعتماد به عنوان مهم­ترین بعد سرمایه­ی اجتماعی[9] به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، از زمان شكل­گیری جامعه­شناسی مهم بوده كه خود بیش­تر به دلیل توجه به مسئله­ی نظم اجتماعی[10] بوده
به باور آیزنشتات[11] مهم­ترین مسئله­ی نظم اجتماعی از نظر دوركیم و تا حدودی تونیس[12] اعتماد و اتحاد اجتماعیه، یعنی این كه بدون انسجام و یه جور اعتماد پدیداری نظم اجتماعی ممكن نیس (چلبی، 1375: 12)
به باور دوركیم در جامعه­ی رقابتی مدرن، جامعه­ی بر اساس قرارداد ممكن نیس مگه این كه مردم در مورد این كه هموطنانشان به انجام قراردادشان پایبند باشن، اعتماد داشته باشن
او وجود ساخت­های جدید (گروه­های حرفه ای) رو كه باید در جهت جلوگیری از پریشونی ظهورنمایند، لازم می­دید (بیگلی و ترنر، 1384: 391)
به باور اون هر قدر به حجم جوامع اضافه
می­شه، وجدان جمعی گسترده تر و ذهنی تر شده و بخش­ی اخلاقی فرد از سطح محلی و درون­گروهی به سطح عام و برون­گروهی پیشرفت می­یابد و از تعداد ناشناس­هایی كه نمی­توان بهش­ها اعتماد كرد كاسته
می­شه و از این راه راه واسه همكاری وسیع در سطح ملی صاف می­شه (افشانی و بقیه، 1389: 195 به نقل از پنجه بند، 1385: 44)
تونیس هم به تقابل دو نوع زندگی اجتماعی پرداخت: «جامعه»[13] كه ویژگی تجمعات كوچكه و «جامعه»[14] كه ویژگی شهر­های بزرگه
به باور اون در داهات زندگی اجتماعی مثل به یك ارگانیسم زندهه كه در اون مردم دارای اخلاق مشتركی بوده و پیوند­های شدیدی بین اونا هست، اما در شهر زندگی اجتماعی به شکل یك تجمع مكانیكی پر از فرد­گرایی، خود­پرستی و حتی خصومته (شارع­پور، 1387: 111)
طبق منطق تونیس، روابط بر اساس اعتماد تنها در جامعه هست
یك فرد به اعضای خونواده و دوستانش اعتماد می­ورزد، به چه دلیل كه احساس اون طبق مشابهتا، فهم و تأیید متقابله و این مراحل به طور دائمی به كمك فعالیت­ها و تجارب مشترك تقویت
می­شه
پس، اعتماد نمی­تونه به طور مصنوعی ایجاد شه
اعتماد به طور اخص مبنای انسجام اجتماعیه كه از طرف ارزش­های دین و اخلاق تقویت می­شه و اون هم به نوبه­ی خود روابط بر اساس اعتماد رو آسون کردن كرده و به افزایش چسبندگی اجتماعی كمك می­كند
در مقابل، افراد خود­محور و حسابگر جامعه­ی مدرن، نمی تونن مورد اعتماد قرار گیرند و اون­ها هم نمی­تونن به دیگری اعتماد داشته باشن
چه، واسه رفع احتیاج­ها هر شخصی به دارایی­های دیگری احتیاج داره كه این به فریبكاری و ابزاری بودن رابطه می­انجامد (میزتال، 1380: 59)

اعتماد و معتمد بودن بیشتر به عنوان یه جور گریس اجتماعی در نظر گرفته شده­ان که چرخ­های تبادلات اجتماعی و اقتصادی جور واجور رو روغن­کاری می کنن و در صورت نبود وجود اون این تبادلات بسیار هزینه­بر، بروکراتیک و زمان­بر می شه (فیلد، 1386: 104)
هر چند خود اعتماد نمی­تونه حالت كالا به خود بگیره یا مبادله شه اما سرمایه ای الهی واسه جلب حمایت، نیت پاک، زمان و پول به حساب می­رود
این نكته در تعاریف جور واجور از اعتماد به عنوان «روغن» آسون کردن كننده اقدام (لومان، 1988)، یه جور «اعتبار ظاهری» (سلیگمن، 1977) یا شكلی از «سرمایه­ی اجتماعی» كه به جفت و جور یافته های مشخص كمك كند، تجلی پیدا کرده (پاسی و تونكیس، 1387: 45)

 

 

تعداد صفحه : 221

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by