دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکترای تخصصی در رشته صنایع خمیر و کاغذ

عنوان : تولید و آزمایش نانوکاغذ حاصل از نانوالیاف سلولز باگاس

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

رساله جهت اخذ درجه دکتری تخصصی در رشته

صنایع خمیر و کاغذ

تولید و آزمایش نانوکاغذ حاصل از نانوالیاف سلولز باگاس

استاد راهنما:

دکتر علی قاسمیان

استاد مشاور:

دکتر حسین رسالتی

 

تابستون 1392

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب

ردیف عنوان صفحه
  فصل اول 1
1 مقدمه و کلیات 2
1-1 سلولز 2
1-2 باگاس (تفاله نیشکر) 3
1-3 نانومواد 4
1-4 نانو الیاف سلولزی 4
1-5 روشهای تولید نانو الیاف سلولزی 6
1-5-1 برابر ساز 6
1-5-2 ریزسیال ساز 7
1-5-3 آسیابهای پرقدرت 8
1-5-4 خرد کردن انجمادی 9
1-6 پیش تیمارای مناسب واسه تولید نانو الیاف سلولزی 9
1-7 کاربردای نانو الیاف سلولزی 11
1-7-1 تقویت کننده در چند سازه ها 11
1-7-2 تقویت کننده در صنایع بسته بندی 11
1-7-3 تقویت کننده در صنایع خمیر و کاغذ 12
1-8 نقش همی سلولزها در میزان فیبریله شدن نانوالیاف سلولزی 13
1-9 باگاس به عنوان ماده ابتدایی مهم واسه تهیه نانوالیاف سلولزی 13
1-10 فرضیه های تحقیق 14
1-11 اهداف تحقیق 15
  فصل دوم 16
2 مروری بر تحقیقات 17
2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 17
2-1-1 فیلم میکروفیبریله شده، فیلم نانوفیبریله شده، نانوکاغذ و نانوچند سازه 17
2-1-2 سلولز نانوفیبریله شده به عنوان تقویت کننده 18
2-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 18
2-2-1 تولید فیلم میکروفیبریله شده، فیلم نانوفیبریله شده و نانوکاغذ 18
2-2-2 استفاده از روش پیش تیمار شیمیاییTEMPO واسه تولید سلولز نانوفیبریله شده، فیلم  و نانوکاغذ تهیه شده از آن 20
2-2-3 استفاده از سلولز میکروفیبریله و نانوفیبریله شده به عنوان تقویت کننده در کاغذ 22
2-2-4 تاثیر همی سلولزها بر میزان فیبریله شدن سلولز در ابعاد نانو 23
  فصل سوم 24
3 مواد  و روشها 25
3-1 مواد 25
3-1-1 خمیر نیمه رنگ بری شده سودای باگاس 25
3-1-2 مواد لازم واسه تعیین عدد کاپا 25
3-1-3 مواد لازم واسه تهیه دی اکسید کلر2ClO 25
3-1-4 خمیر رنگ بری شده(DED) سودای باگاس 25
3-1-5 مواد لازم واسه پیش تیمار آنزیمی 26
3-1-5-1 بافر آنزیم اندوگلوکاناز 26
3-1-5-2 آنزیم اندوگلوکاناز 26
3-1-6 مواد شیمیایی مورد استفاده واسه تهیه خمیر حل شونده 26
3-1-7 مواد شیمیایی مورد استفاده واسه شستشوی خمیر حل شونده 26
3-1-8 مواد کمک موندگاری 27
3-1-8-1 پلی اکریل آمید کاتیونی 27
3-1-2 دستگاه ها و لوازم مورد استفاده 27
3-2 روشها 28
3-2-1 جای و روش نمونه ورداری 28
3-2-2  تعیین ترکیبات شیمیایی خمیرکاغذ نیمه رنگ بری شده، رنگ بری شده سودا و خمیرحل شونده سودای باگاس 28
3-2-3 رنگبری خمیرکاغذ نیمه رنگ بری شده سودای باگاس 29
3-2-3-1  طرز تهیه دی اکسید کلر 2ClO و بررسی اون 29
3-2-3-2  شرایط رنگبری دو مرحله ای با دی اکسید کلر (DED) 30
3-2-4 تعیین ویژگیهای خمیرهای نیمه رنگ بری شده و رنگ بری شده سودای باگاس 30
3-2-4-1 عدد کاپا 30
3-2-4-2 درجه روانی 31
3-2-4-3 ابعاد الیاف 31
3-2-4-4 گرانروی  خمیرکاغذ 31
3-2-4-5 درجه بسپارش و وزن ملکولی خمیرکاغذ 32
3-2-4-6 تصاویر میکروسکوپ الکترونی اندازه گیری شده 32
3-2-5 پالایش خمیرکاغذ رنگ بری شده(DED) سودای باگاس 33
3-2-6 روش پیش تیمار آنزیمی 33
3-2-7 تهیه نانوالیاف سلولزی بدون پیش تیمار (سه و پنج مرحله عبور از برابر ساز) 33
3-2-8 تهیه نانو الیاف سلولزی با  پیش تیمار آنزیمی(سه و پنج مرحله عبور از برابر ساز) 34
3-2-9 تهیه نانوکاغذ به روش قالب گیری سوسپانسیونی از نانوالیاف سلولزی       تهیه شده  در بند های3-2-7 ، 3-2-8 34
3-2-10 خمیر کاغذ حل شونده 35
3-2-10-1 روش تهیه 35
3-2-10-2 روش شستشو 35
3-2-11  تعیین درجه روانی، گرانروی و درجه بسپارش خمیرکاغذ حل شونده 36
3-2-12  پالایش خمیر حل شونده  وتهیه دوغاب از آن 36
3-2-13 تولید نانو الیاف سلولزی بدون پیش تیمار و تیمار آنزیمی از خمیر حل شونده برابر با بندای 3-2-7 و 3-2-8 36
3-2-14 تهیه نانوکاغذ 36
3-2-15 تهیه تصاویر الکترونی اندازه گیری شده از نانوکاغذای ساخته شده در        بندهای 3-2-9 و 3-2-14 37
3-2-16 پالایش خمیرکاغذ نیمه رنگ بری شده سودای باگاس 38
3-2-17 آماده سازی پلی اکریل آمید کاتیونی 38
3-2-18 تهیه کاغذ دست سازآزمایشگاهی از خمیرکاغذ نیمه رنگ بری شده سودای باگاس 38
3-2-19  تهیه دوغاب واسه تهیه کاغذای دست ساز ترکیبی 39
3-2-20 بررسی میزان موندگاری در گذر اول نانوالیاف سلولزی 39
3-2-21 اندازه گیری زمان آبگیری از خمیرکاغذ 40
3-2-22 تولید کاغذای دست ساز ترکیبی 40
3-2-22-1 کاغذای دست ساز ترکیبی به نسبتهای 1،3 و5 درصد نانو الیاف سلولزی بدون پیش تیمار 40
3-2-22-2 کاغذای دست ساز ترکیبی به نسبتهای 1،3 و5 درصد نانو الیاف سلولزی با پیش تیمار آنزیمی 41
3-2-23 تولید کاغذای دست ساز ترکیبی در اختلاط با پلی اکریل آمید کاتیونی به نسبت 1/0 و 3/0 درصد و 1 و 5 درصد نانو الیاف سلولزی بدون پیش تیمار 41
3-2-24 تهیه تصاویر میکروسکوپ الکترونی اندازه گیری شده از کاغذای ترکیبی 43
3-2-25 ویژگیای نانوکاغذ و کاغذای دست ساز ترکیبی 44
3-2-25-1 ویژگیای فیزیکی 44
3-2-25-1-1 وزن پایه 44
3-2-25-1-2 ضخامت و دانسیته 44
3-2-25-1-3 مقاومت کاغذ نسبت به عبور هوا 44
3-2-25-1-4 ناهمواری سطح 44
3-2-25-2 ویژگیای مقاومتی 45
3-2-25-2-1 شاخص مقاومت کششی 45
3-2-25-2-2 شاخص مقاومت پارگی 45
3-2-25-3 ویژگیای نوری 45
3-2-25-3-1 روشنی 45
3-2-25-3-2 ماتی 45
3-2-25-3-3 ضریب پخش نور 46
3-2-26 طرح آماری 46
  فصل چهارم 47
4 یافته های و بحث 48
4-1 ویژگیای خمیرکاغذ سودای باگاس 48
4-1-1 ویژگیای خمیرکاغذ نیمه رنگ بری شده سودای باگاس 48
4-1-1-1  ترکیبات شیمیایی 48
4-1-1-2 عدد کاپا و مقدار لیگنین 48
4-1-1-3 ابعاد الیاف 49
4-1-1-4 گرانروی، درجه بسپارش و وزن ملکولی 49
4-1-1-5 درجه روانی 50
4-1-2 ویژگیای خمیرکاغذ رنگ بری شده سودای باگاس 50
4-1-2-1  ترکیبات شیمیایی 50
4-1-2-2 عدد کاپا و مقدار لیگنین 51
4-1-2-3 ابعاد الیاف 51
4-1-2-4 تصاویر میکروسکوپ الکترونی اندازه گیری شده 52
4-1-2-5 گرانروی، درجه بسپارش و وزن ملکولی 53
4-1-2-6 درجه روانی خمیرکاغذ رنگ بری شده سودای باگاس 54
4-2 ویژگیای نانو الیاف سلولزی 54
4-2-1 نانوالیاف سلولزی تهیه شده از خمیر سودای باگاس بدون پیش تیمار 54
4-2-1-1 گرانروی، درجه بسپارش و وزن ملکولی 54
4-2-1-2 ضخامت نانوالیاف سلولزی 55
4-2-1-3 ناهمواری سطح 56
4-2-1-4 مرفولوژی 57
4-2-2 نانوالیاف سلولزی تهیه شده از خمیر سودای باگاس با پیش تیمار آنزیمی 57
4-2-2-1 گرانروی، درجه بسپارش و وزن ملکولی 57
4-2-2-2 ضخامت نانوالیاف سلولزی 58
4-2-2-3 ناهمواری سطح 59
4-2-2-4 مرفولوژی 60
4-2-3 مقایسه گرانروی، درجه بسپارش و وزن ملکولی نانوالیاف سلولزی تهیه شده از روشهای ً مکانیکی و آنزیمی- مکانیکی 60
4-3 ویژگیای نانوکاغذ 63
4-3-1 نانو کاغذ تهیه شده به روش قالب گیری سوسپانسیونی از نانو الیاف سلولزی با تیمارای ً مکانیکی و آنزیمی- مکانیکی 63
4-3-1-1 ویژگیای فیزیکی 63
4-3-1-1-1 وزن پایه 63
4-3-1-1-2 ضخامت 63
4-3-1-1-3 دانسیته و تخلخل 64
4-3-1-1-4 ناهمواری سطح 66
4-3-1-2 ویژگیای مقاومتی 67
4-3-1-2-1 شاخص مقاومت کششی 67
4-3-1-2-2 شاخص مقاومت پارگی 68
4-3-1-3 ویژگیای نوری 69
4-3-1-3-1 روشنی 70
4-3-1-3-2 ماتی 70
4-3-1-3-3 ضریب پخش نور 72
4-3-1-4 تصاویر میکروسکوپ الکترونی اندازه گیری شده 73
4-3-1-4-1 نانوالیاف سلولزی تهیه شده با سه مرحله عبور از برابر ساز 73
4-3-1-4-2 نانوالیاف سلولزی تهیه شده با سه مرحله عبور از برابر ساز و با پیش تیمار آنزیمی 74
4-3-1-4-3 نانوالیاف سلولزی تهیه شده با پنج مرحله عبور از برابر ساز 75
4-3-1-4-4 نانوالیاف سلولزی تهیه شده با پنج مرحله عبور از برابر ساز و با پیش تیمار آنزیمی 76
4-4 تاثیراختلاط 1، 3 و 5 درصد نانوالیاف سلولزی تهیه شده از تیمارهای جور واجور بر ویژگیای فیزیکی، مکانیکی و نوری کاغذ حاصل از خمیر نیمه رنگ بری شده سودای باگاس 77
4-4-1 ویژگیای خمیرکاغذ 77
4-4-1-1 زمان زهکش 77
4-4-1-2 موندگاری در گذر اول 78
4-4-2 ویژگیای کاغذ 79
4-4-2-1 ویژگیای فیزیکی 79
4-4-2-1-1 ضخامت 79
4-4-2-1-2 چگالی 80
4-4-2-1-3 مقاومت نسبت به عبور هوا 81
4-4-2-2 مکانیکی 82
4-4-2-2-1 شاخص مقاومت کششی 82
4-4-2-2-2 شاخص مقاومت پارگی 83
4-4-2-3 نوری 84
4-4-2-3-1 روشنی 84
4-4-2-3-2 ماتی 85
4-4-2-3-3 ضریب پخش نور 86
4-4-2-4 تصاویر میکروسکوپ الکترونی اندازه گیری شده 88
4-4-2-4-1 خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سودای باگاس 88
4-4-2-4-2 ترکیب خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سودای باگاس با نانوالیاف سلولزی 88
4-5 تاثیراختلاط 1 و 5 درصد نانوالیاف سلولزی تهیه شده از تیمارهای جور واجور به همراه پلی اکریل آمید کاتیونی بر ویژگیای فیزیکی، مکانیکی و نوری کاغذ حاصل از خمیر نیمه رنگ بری شده سودای باگاس 89
4-5-1 ویژگیای خمیرکاغذ 89
4-5-1-1 زمان زهکش 89
4-5-1-2 موندگاری در گذر اول 91
4-5-2 ویژگیای کاغذ 92
4-5-2-1  فیزیکی 92
4-5-2-1-1 ضخامت 92
4-5-2-1-2 چگالی 93
4-5-2-1-3 مقاومت نسبت به عبور هوا 94
4-5-2-2 مکانیکی 95
4-5-2-2-1 شاخص مقاومت کششی 95
4-5-2-2-2 شاخص مقاومت پارگی 97
4-5-2-3 نوری 98
4-5-2-3-1 روشنی 98
4-5-2-3-2 ماتی 99
4-5-2-3-3 ضریب پخش نور 100
4-5-2-4 تصاویر میکروسکوپ الکترونی اندازه گیری شده 101
4-5-2-4-1 کاغذای ساخته شده از اختلاط 1 و 5 درصد نانوالیاف سلولزی تهیه شده از تیمارهای جور واجور به همراه پلی اکریل آمید کاتیونی در سطح 1/0 درصد 101
4-5-2-4-2 کاغذای ساخته شده از اختلاط 1 و 5 درصد نانوالیاف سلولزی تهیه شده از تیمارهای جور واجور به همراه پلی اکریل آمید کاتیونی در سطح 3/0 درصد 102
4-6 خمیرکاغذ حل شونده 103
4-6-1 ویژگیای خمیرکاغذ حل شونده 103
4-6-1-1 ترکیبات شیمیایی 103
4-6-1-2 ابعاد الیاف 104
4-6-1-3 گرانروی، درجه بسپارش و وزن ملکولی 105
4-6-1-4 میزان نگه داری آب 105
4-6-2 ویژگیای نانو الیاف سلولزی 106
4-6-2-1 نانوالیاف سلولزی تهیه شده از خمیر حل شونده باگاس بدون هیچگونه پیش تیمار 106
4-6-2-1-1 گرانروی، درجه بسپارش و وزن ملکولی 106
4-6-2-1-2 ضخامت 107
4-6-2-1-3 ناهمواری سطح 108
4-6-2-2 نانوالیاف سلولزی تهیه شده از خمیر حل شونده باگاس با پیش تیمار آنزیمی 109
4-6-2-2-1 گرانروی، درجه بسپارش و وزن ملکولی 109
4-6-2-2-2 ضخامت 110
4-6-2-2-3 ناهمواری سطح 111
4-7 نانو کاغذ تهیه شده به روش قالب گیری سوسپانسیونی از نانو الیاف سلولزی  تهیه شده از خمیرحل شونده با تیمارای ً مکانیکی و آنزیمی- مکانیکی 112
4-7-1 ویژگیای فیزیکی 112
4-7-1-1 وزن پایه 112
4-7-1-2 ضخامت 113
4-7-1-3 چگالی 114
4-7-1-4 تخلخل 115
4-7-2 ویژگیای مقاومتی 116
4-7-2-1 شاخص مقاومت کششی 116
4-7-2-2 شاخص مقاومت پارگی 118
4-7-3 ویژگیای نوری 119
4-7-3-1 روشنی 119
4-7-3-2 ماتی 120
4-7-3-3 ضریب پخش نور 121
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 124
5-1 نتیجه گیری 125
5-1-1 باگاس به عنوان ماده ابتدایی واسه تولید نانو الیاف سلولزی 125
5-1-2 استفاده از آنزیم اندوگلوکاناز واسه تولید نانوالیاف سلولزی 125
5-1-3 تاثیر تعداد مراحل عبور از برابر ساز بر ضخامت نانوالیاف سلولزی 125
5-1-4  ویژگیای نانو کاغذ تهیه شده از نانوالیاف سلولزی باگاس 126
5-1-4-1 ویژ گیای فیزیکی 126
5-1-4-2 ویژ گیای مقاومتی 126
5-1-4-3 ویژ گیای نوری 127
5-1-5 تاثیر اضافه کردن نانوالیاف سلولزی بر ویژ گیای فیزیکی، مقاومتی و نوری کاغذای دست ساز تهیه شده از خمیر سودای باگاس 127
5-1-5-1 در حالت بدون استفاده از مواد نگهدارنده (پلی اکریل آمید کاتیونی) 127
5-1-5-1-1 ویژگیای فیزیکی 127
5-1-5-1-2 ویژ گیای مقاومتی و نوری 128
5-1-5-2 در حالت با استفاده از مواد نگهدارنده (پلی اکریل آمید کاتیونی) 128
5-1-5-2-1 ویژگیای فیزیکی 128
5-1-5-2-2 ویژگیای مقاومتی و نوری 129
5-1-6 ویژگیای نانوالیاف سلولزی تهیه شده از خمیر سودای باگاس و خمیر حل شونده 129
5-1-7 ویژگیای نانوکاغذ تهیه شده از خمیر سودای باگاس و خمیر حل شونده 130
5-2 پیشنهادات 131
فصل ششم منابع و ماخذ 132
  فهرست منابع و ماخذ 133

 

فصل اول

مقدمه و کلیات


1 مقدمه و کلیات

1-1 سلولز

معمولاً سلولز در دیواره سلولی گیاهان عالی هست و هم می تونه در قارچها، جلبکها و باکتریها هم تشکیل شه
این ماده به طور متوسط هر ساله تقریباً 1010 x5/7 تن در طبیعت تولید     می شه و به خاطر همین به عنوان فراوانترین پلیمر تجدیدپذیر و طبیعی موجود در زمین شناخته شده [سیرو و همکاران،2010]
سلولز در گیاهان چوبی و غیرچوبی در ماتریسی از پلیمرای زیستی مثل لیگنین، همی سلولزها و مواد استخراجی قرار داره و درصد این پلیمرها بسته به چوبی و غیرچوبی بودن گونه و جایگاه اون متفاوته
مثلا متوسط پراکندگی این مواد در چوبهای سوزنی برگ، پهن برگ و گیاهان غیرچوبی در جدول 1-1 نشون داده شده

 

جدول 1-1: پراکندگی پلیمرهای موجود در ساختار دیواره سلولی گیاهان رایج چوبی و غیر چوبی [عبدالخلیل و همکاران، 2012 و جنوبی و همکاران، 2009 ]

نام پلیمر

ماده طبیعی

سلولز

(%)

همی سلولزها

(%)

لیگنین

(%)

مواد استخراجی

(%)

سوزنی برگان 42 27 28 3
پهن برگان 45 30 20 5
تفاله نیشکر (باگاس) 40 30 20 10
کاه گندم 30 50 15 5
کنف 5/63 6/17 7/12 4

 

مواد سلولزی دارای کاربردهای بسیار زیاد و متفاوتی بوده و می­تونن واسه تولید اجناس جور واجور مثل تولید پانلها، کاغذ و مقوا، الیاف، فیلم­ها، غشاهای نیمه تراوا، مواد منفجره و

به کار روند
سلولز از نظر شیمیایی یک پلیمر خطی بوده و شامل واحدهای مونومر β – D گلوكوپیرانوزه كه به وسیله پیوندهای 4®1 گلوكوزیدیك به هم وصل شدن [فنجل و وگنر، b1989]
درجه بسپارش سلولز بسته به منبع و روشهای آماده سازی اون متفاوته
این مقدار در سلولز طبیعی حاصل از پنبه به بیشترین مقدار ممکن (15000) می رسه
هم اینکه واسه مقایسه درجه بسپارش سلولز در خمیرکرافت بین 500 تا 2000 متغیره [فنجل و وگنر، b1989]

فیبریلهای ابتدایی به عنوان کوچیکترین ساختار سلولزی در گیاهان عالی، شامل 36 ملکول موازی و جهت یافته سلولز بوده که به وسیله پیوندهای هیدروژنی در نواحی بی شکل و کریستالی قرار گرفتن و پس ابعاد عرضی تقریبی اونا بین 2-4 نانومتره
اگه فیبریلهای ابتدایی با بقیه مواد چوبی مثل همی سلولزها، لیگنین، پکتین و پروتئین ترکیب شه اون وقت میکروفیبریل تشکیل می شه
ابعاد عرضی میکروفیبریل بسته به منبع سلولز و روشهای آماده سازی (پیش تیمار) و تولید متفاوت بوده و بین 3-20 نانومتره [سیرو و پلاکت، 2010]
میکروفیبریل در مرحله بعدی دستجات فیبریل رو تشکیل داده و بعضی وقتا از آن به عنوان ماکروفیبریل یاد شده و ترکیبات ابتدایی دیواره الیاف چوبی هستن

 

1-2 باگاس (تفاله نیشکر)

ماده لیگنوسلولزی حاصل از درآورده شکر در کارخانجات استحصال این ماده از نیشکر، تفاله نیشکر یا باگاس نامیده می شه
معمولاٌ این ماده در کشورهای بدون منابع چوبی به عنوان ماده ابتدایی مناسب واسه تولید کاغذ و مقوا [جعفری پطرودی و همکاران، 2011] و هم شکل های جور واجور صفحات فشرده چوبی مثل تخته خرده چوب و تخته فیبر استفاده میشن
اخیراً هم با گسترش فرآیندهای پالایش زیستی[1] از این ماده واسه تولید بیواتانل استفاده می کنن
ترکیبات شیمیایی مثل سلولز،     همی سلولزها و لیگنین این ماده در حد پهن برگان بوده اما میزان مواد استخراجی این ماده در حدود 2 برابر پهن برگان می­باشه [جعفری پطرودی و همکاران، 2011]
در کشور ما مقادیر بسیار خیلی از این ضایعات در حدود هرساله 3/4 میلیون تن تولید می شه که می تونه ماده ابتدایی بسیار مناسب واسه تولید نانوالیاف سلولز باشه [نجفی، 2009]
به طور متوسط از هر 10 تن نیشکر میشه حدود 3 تن باگاس مرطوب که متوسط رطوبت اون بین 40-55 درصده تولید کرد

از نظر مرفولوژیکی، باگاس دارای دو بخش مغز[2] و ساقهه
مغز باگاس از سلولهای پارانشیمی تشکیل می شه و بنابر این واسه استفاده در تولید خمیرکاغذ مناسب نبوده و جداسازی (مغززدایی)        می شه
ساقه باگاس بیشترً شامل الیاف سلولزی با طول حدود 1700-1300 میکرومتره که کمی بیشتر از متوسط طول الیاف پهن برگانه که این مقادیر به منطقه جغرافیایی و نوع گونه نیشکر بستگی داره
در شکل1-1 تصویری از باگاس نشون داده شده

1-Biorefinery

1-Pith

تعداد صفحه :172

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by