دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته مهندسی شیمی 

عنوان : تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی اثبات یافته

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشکده مهندسی شیمی

پیشنهاد رساله دکتری

عنوان

تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی اثبات یافته

Biodegradation of Ethyl Mercaptan with Use of Immobilized Microbial Cells

 

استاد راهنما

دکتر فرزانه وهاب زاده

دکتر عباس نادری فر 

بهار 1390

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده

آلایندهای گازی شامل ترکیبات آلی فرار و مواد بودار، واسه محیط زیست و سلامت آدما بسیار مضر و خطرناک هستن
روشهای زیادی مثل روشهای فیزیکی، روشهای شیمیایی و روشهای بیولوژیک واسه حذف آلایندهای گازی هست
این وسط، روشهای بیولوژیک به دلیل هزینه های کمتر کاربرد بیشتر و گسترده تری دارن
بیوفیلتراسیون یه روش بیولوژیک مؤثر و اقتصادی در حذف آلایندهای گازیه
در یک بیوفیلتر ضایعات گازی از یک بستر شامل میکروارگانیسما عبور داده می شن
این روش خصوصا در مواردی که آلایندها حجم بالا و غلظت پایینی دارن بسیار مناسبه
باکتریا و قارچا دو گروه غالب میکروارگانیسما هستن که در بیوفیلترها استفاده میشن
امتیاز باکتریا، مصرف سریع سابستریت و رشد سریع اوناس
ولی در حذف ترکیبات آب فرار مشکلاتی دارن
جدا از اینکه این پایداری عملیاتی بیوفیلترها بر اثر اسیدی شدن یا خشک شدن بستر بیشتر دچار مشکل می شه
قارچا نسبت به شرایط اسیدی و خشکی بستر مقاوم تر هستن
جدا از اینکه این، ساختار میسلیومی قارچا باعث جذب سریع تر ترکیبات هیدروفوب می شه
مرکاپتانا از ناخالصیای کلی و مهم در بین اجناس نفتی
هستن
این مواد سمی بوده و حتی در غلظتای بسیار کم بوی نامطبوعی تولید می کنن
حذف این ترکیبات با استفاده از یه روش بیولوژیک مناسب مثل بیوفیلتراسیون خیلی مهمه

در این پروژه، هدف تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از یک بیوفیلتر بستر چکنده و بررسی اثر عوامل جور واجور در کارکرد بیوفیلتره

کلمات کلیدی: اتیل مرکاپتان، تخریب زیستی ، بیوفیلتراسیون، بارگذاری ناپیوسته

 

فهرست مطالب

        عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول- مروری بر موضوع

1- مقدمه                                                                                                      1

2- ترکیبات سولفوره فرار                                                                                      1

3- نشر ترکیبات سولفوره فرار                                                                                 1

3-1- منابع طبیعی

2 3-2- منابع مربوط به فعالیتهای انسانی                                                                              3

3-2-1- فرآیندهای بی هوازی                                                                              3

3-2-2- فرآیندهای با دمای بالا                                               4

3-2-3- مصارف صنعتی                                                                                     4

3-2-4- فرآیندهای شیمیایی                                                                                 4

4- ویژگیهای ترکیبات سولفوره فرار                                                                   5

4-1- آستانة بوزایی                                                                       5

4-2- سمیت                                                                                                   6

4-2-1- سمیت واسه آدم                                                                                     6

4-2-2- سمیت واسه میکروارگانیسمها                                                                    7

4-3- اثر خورندگی                                                                                           7

5- اتیل مرکاپتان و ویژگیهای اون                                                                                      8

6- روشهای تخریب ترکیبات سولفوره فرار                                                                 10

6-1- روشهای فیزیکی شیمیایی                                                                            10

6-1-1- اکسیداسیون گرمایی                                                                                  10

6-1-2- احتراق کاتالیستی                                                                                        12

6-1-3- اسکرابینگ                                                                                                 14

6-1-4- جذب روی سطح جامد                                                                             15

6-2- روشهای بیولوژیک                                                                                      17

6-2-1- بیواسکرابینگ                                                                                        17

6-2-2- بیوفیلتراسیون بستر چکنده                                                                         18

6-2-3- بیوفیلتراسیون                                                                                        21

7- اصطلاحات مربوط به بیوفیلترها                                                                       24

7-1- زمان اقامت بستر خالی و زمان اقامت واقعی                                                     24

7-2- بار جرمی ورودی                                                                                    24

7-3- بازدهی حذف و ظرفیت حذف                                                                    25

8- پارامترهای مؤثر بر کارکرد بیوفیلترها                                                                 25

8-1- بستر بیوفیلتر                                                                                                 25

8-2- میزان رطوبت                                                                                         28

8-3- تخلخل                                                                                                 28

8-4- افت فشار                                                                                              29

8-5- سطح مخصوص بستر                                                                                     29

8-6- pH                                                                                                           30

8-7- دبی جریان                                                                                            31

8-8- غلظت آلاینده                                                                                         31

8-9- رطوبت فاز گاز                                                                                       32

8-10- فاز مایع                                                                                              32

8-11- دما                                                                                                    33

8-12- میکروارگانیسمها                                                                                   33

9- سیستم آنزیمی قارچ ریسه سفید فانروکائت کرایسوسپوریوم                                     36

9-1- آنزیمهای لیگنینولیتیک                                                                               36

9-2- کینتیک اکسیداسیون آلایندهای زیست محیطی به وسیله آنزیمهای لیگنینولیتیک            37

9-2-1- چرخة کاتالیتیک پراکسیدازها                                                                   37

9-2-2- واکنشهای منگنز پراکسیداز                                                                      38

9-2-3- واکنشهای لیگنین پراکسیداز                                                                     39

9-3- سیتوکروم پی 450                                                                                  42

9-3-1- ساختار و ساختار عکس العمل                                                                              42

10- تحقیقات انجام گرفته در ایران                                                                             44

فصل دوم- اهداف، نوآوریها و جزئیات تفصیلی کار

1- اهداف و مراحل انجام پروژه                                                                            47

2- نوآوریهای پروژه                                                                                         52

3- برنامه زمان بندی پروژه                                                                                 53

مراجع

 

 

فصل اول

 

مروری بر موضوع

 

1 مقدمه

جهت انجام پروژه تعریف شده در این رساله دکترا مباحث تحقیق حاضر در دو فصل ارائه شده
فصل اول با مروری بر منابع و مستندات موجود، تعریفی کامل در مورد ترکیبات سولفوره فرار، مشکلات زیست محیطی به دلیل اونا و روشای جور واجور تخریب اونا بدست میده
فصل دوم شامل اهداف رسالۀ در دست، نوآوریای تحقیق و جزئیات تفصیلی جهت اجرای این مهمه

2ترکیبات سولفوره فرار

نشر مواد بودار یک مشکل زیست محیطی متداوله و می تونه مشکلات جدی در همسایگی محل پخش بسازه
در بین این مواد بوزا، ترکیبات آلی فرار شامل سولفور (VOSCs)[1] که از صنایع مختلفی تولید می شن حجم زیادی رو دربر می گیرن و می تونن باعث مشکلات زیست محیطی جدی شن که سلامت عمومی رو تهدید می کنه
این ترکیبات بیشتر شامل دی متیل سولفید، دی متیل دی سولفید، متان تیول، کربن دی سولفید، کربونیل سولفید و اتان تیول هستن [30]
طبیعت و غلظت مولکولهایی که به وسیله سلولهای بویایی تشخیص داده می شن در افراد جور واجور و هم در شرایط محیطی جور واجور مثل دما، فشار و رطوبت فرق می کنه
آدما قادر به تشخیص مقادیر بسیار کم مواد بودار هستن
حدس زده می شه که تنها 108 یا 109 مولکول از گازهای بودار در بینی واسه تشخیص بو کافیه
این در حالیه که 1 میکروگرم از اتیل مرکاپتان در هوا تقریبا شامل 1016 مولکوله، یعنی 107 یا 108 برابر میزان لازم واسه تشخیص
حساس بودن آدم به بو، کنترل دقیق میزان ضایعات بودار رو، اگه این ضایعات در نزدیکی محل سکونت آدما تولید شن، لازم می سازه [22]

3نشر ترکیبات سولفوره فرار

هر دو منبع طبیعی و انسانی در تولید ترکیبات آلی سولفوره و پخش اونا در اتمسفر سهیم هستن

 

3-1منابع طبیعی

سولفید هیدروژن (H2S ) در اتمسفر، از زنده سولفات که شاید در محیط آلی بی هوازی اتفاق می افته، تولید می شه
دیگه منابع تولید H2S شامل کاتابولیسم ترکیبات آلی سولفوردار هتروتروپیک (پروتئینها، گلوتاتیون)، متابولیسم سولفور و زنده شیمیایی سولفات آب دریاه
سولفید هیدروژن مدتا بعنوان جزء اتمسفری غالب در چرخۀ بیوژئوشیمیایی سولفور شناخته شده
ولی، با شناسایی
غلظتای کم ولی قابل توجه از دی متیل سولفید (Me2S ) در آب اقیانوسا، این باور که گازهای سولفوره اصلی در چرخه بیوژئوشیمیایی سولفور ترکیبات آلی مثل Me2S ، متان تیول (MeSH )، دی متیل دی سولفید (Me2S2)، دی سولفید کربن (CS2) و کربونیل سولفید (COS) هستن، تقویت شد
منبع اصلی Me2S، محیط دریاییه جایی که Me2S از شکست آنزیمی دی متیل- بتا- پروپیوتتین[3] که به وسیله خیلی از
گونه های جلبکا تولید می شه، تشکیل می شه
در محیطهای خاکی، Me2S و MeSH بیشتر درزمان تخریب ترکیبات سولفوره با منبع بیولوژیک مثل آمینواسیدهای متیونین و سیستئین و مشتقات اونا،
S – متیل متیونین[4] و S – متیل سیستئین[5] ، تولید می شن
 سهم واکنشای متیلاسیون، زنده
دی متیل سولفوکسید (DMSO ) و تخریب لیگنین در تولید Me2S هنوز مشخص نیس
کلی و اسمیت[6] (1990 )، تشکیل Me2S رو نتیجه اکسیداسیون و دیمریزاسیون MeSH گفتن
در حدود 30% ازCOS  موجود در اتمسفر، از اکسیداسیون CS2 نشأت میگیره در حالی که سهم اقیانوسا و منابع خاکی طبیعی 28 و 24 % ه
فعالیتای انسانی مقادیر طبیعی CS2 رو زیاد می کنه: سهم ضایعات صنایع شیمیایی 58
% است
از طرف دیگه سهم اقیانوسا و منابع خاکی طبیعی در کل CS2 موجود در اتمسفر، 34 و4 %
ه [26]

 

تعداد صفحه : 70

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by