عنوان کامل پایان نامه :

 طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج حاصل از سه روش

بعد از اتمام محاسبات از سه روش موریس ، تاپسیس و تاکسونومی و نتایج به دست آماده از آنها ، امکان مقایسه هر دهستان در این سه روش هست و می توان تشخیص دارد که نتایج کدامیک از این روشها به با در نظر داشتن شرایط اظهار شده و عملیات ریاضی انجام گرفته بر روی آن ، واقعیت را به خوبی توصیف می کند . در همه روشهای فوق با در نظر داشتن نیاز های جامعه مورد مطالعه شاخص ها مطالعه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند . در یافته های حاصل از این سه روش ، توسعه یافتگی در بهنام پازوکی جنوبی و عدم توسعه در بهنام عرب جنوبی با در نظر داشتن شاخص های مورد مطالعه قابل رویت می باشد . در این نتایج مدیریت و برنامه ریزی در ارتقاء و نزول شاخص های توسعه به وضوح نشان داده شده می باشد . درجدول 4-14-  نتایج حاصل از این سه روش نشان داده شده می باشد .

ارتباط موجود میان فاصله از مرکز و اندازه توسعه یافتگی

سایت منبع

با در نظر گرفتن همه شرایط موجود ، هرچه دهستانهای شهرستان ورامین از مرکز شهر دورتر می شوند اندازه توسعه یافتگی در آنها به مراتب کمرنگ تر می گردد . با بهره گیری ازنرم افزار spss مشخص گردید  بر اساس مطالعات شاخص های مختلف در دهستانهای شهرستان ورامین به این نتیجه رسیدیم که بر اساس روش پیرسون بین فاصله از دهستان مرکزی و نقطه شهری مرکزی و توسعه یافتگی دهستان ارتباط مستقیم هست و اندازه 0.029 =  sigمی باشد که از 0.05 کوچکتر می باشد ؛ پس ارتباط معناداری بین فاصله از مرکز و سطح توسعه یافتگی هست ؛ به این شکل که هرچه قدر از دهستان مرکزی دور شویم اندازه توسعه یافتگی کمتر می گردد برای مثال دهستان بهنام عرب جنوبی واقع در جنوب شرقی شهرستان ورامین از توسعه یافتگی کمتری برخوردار می باشد . حال آنکه بهنام وسط جنوبی از توسعه بیشتری سود می برد . تراکم جمعیت و متوسط اندازه جمعیت نیز در دهستانهای مرکزی و دارای امکانات بیشتر می باشد و تجمع در نقاط مرکزی  به مراتب بیشتر از سایر نقاط می باشد . جدول 4-15- فاصله هر دهستان تا مرکز شهرستان را نشان می دهد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by