عنوان کامل پایان نامه :

 طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

سازمان ملل متحد برای رفع محدودیت ناشی از درآمد و رشد اقتصادی دو شاخص فقر انسانی و توسعه انسانی را را ارائه نمود . در این دوشاخص ، که برای سنجش سطح توسعه و پیشرفت کشور ها به کار گرفته می گردد ، توسعه انسانی به عنوان ” فراگرد گسترش گزینش های مردم ” تعریف شده ، برای هر کشوری با بهره گیری از سه متغیر محاسبه می گردد :

الف . درآمد و ثروت ، که به وسیله سرانه تولید ناخالص داخلی و با در نظر داشتن قدرت خرید واقعی آن تنظیم می گردد . یعنی محاسبه اینکه فردی با یک اندازه درآمد معین چه قدرت خریدی می تواند داشته باشد ؛

ب . اندازه گیری اندازه آگاهی و آموزش که از راه بزرگسالان با سواد به نسبت کودکانی که به مدرسه می طریقه ، سنجیده می گردد ؛

ج . اندازه گیری بهداشت و طول و عمر ، که به وسیله امید به زندگی در هنگام تولد ( P73، 2000، UNDP) محاسبه می گردد . ( مطیعی لنگرودی و همکار ، 1388، 5 )

لی وچودری عقیده دارند تولید ناخالص داخلی را می توان افزایش داد ، اما هدف غایی ، رفاه انسانهاست نه ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی . ( لی و چودری ، 1983، 23 )

میسرا و سوندرام توسعه انسانی را تغییرات متوالی و پویا در آن دسته از شرایطی می دانند که موجبات یک زندگی آزاد و رضایت بخش را به مفهوم واقعی خود برای همه افراد یک منطقه یا کشور فراهم    می آورد .( مطیعی لنگرودی و همکار ، 1388، 6 ) این نوع زندگی ویژگی هایی به تبیین ذیل دارد :

1 ) کیفیت فیزیکی زندگی شامل : کیفیت محیط زیست فیزیکی ، الگوی مصرف و تامین نیازهای اساسی انسانی و احساس امنیت فیزیکی پیش روی عوامل مزاحم که منشاء ملی و اجتماعی دارند ؛

2 ) دسترسی به وسیله امرار معاش ، افزایش تعداد مردمی که به منابع بهره وری مانند زمین ، آب و نهاده ها دسترسی دارند و نیز افزایش سطح درآمد و اشتغال ؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3 ) آزادی انتخاب ، افزایش درصد مردمی که توانایی تصمیم گیری در باره شغل آینده خود و فرزندانشان را دارند ؛

4 ) توسعه خود اتکایی ، افزایش درصد مردمی که اطلاعات روز افزونی در خصوص محیط اجتماعی ، فرهنگی و فیزیکی خود دارند ، همچنین آگاهی نسبت به حقوق شهروندی و داشتن حق ابراز عقیده ؛

5 ) توسعه سیاسی – اجتماعی ، افزایش درصد مردمی که می توانند در تصمیم گیری های مربوط به سرنوشت خود و جامعه شان سهیم باشند . ( میسرا و سوندرام ، 1371 ، 5 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by