طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

در مکتب روهوت رویکرد حرکت از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری مد نظر می باشد . ( ازکیا و همکار، 1383، 34-33)

سایت منبع

واتر استون نیز شش مولفه اساسی را برای دستیابی به توسعه همه جانبه روستایی با دوام پیشنهاد کرده می باشد که عبارتند از :

 

 • توسعه کشاورزی کاربر
 • طرح های کوچک و اشتغال زا
 • تاسیس صنایع کوچک و کاربر در مزارع و حواشی آنها
 • خودیاری و مشارکت محلی در تصمیم گیری ها
 • توسعه یک نظام سلسله مراتب شهری برابر پشتیبانی توسعه روستایی
 • امکانات نهادی مناسب و خود اتکا برای هماهنگی برنامه های چند بخشی

روستا ها کانون و مرکز اشاعه توسعه کشور به حساب می آیند ؛ پس هزینه کردن در جهت اهداف توسعه ای در مناطق روستایی کار عبث وغیر قابل برگشتی نیست ، بلکه سود و منافع حاصل از آن غیر قابل انکار می باشد و همین کارهای پایه و زیربنایی چرخه های بزرگ صنعت را به گردش می آورد و تعامل شهر و روستا را به صورت ملموسی تحقق می بخشد .

2-8-1- برنامه چیست ؟

برنامه عبارت می باشد از تعهد برای انجام یکسری عملیات به مقصود تحقق اهداف.  یا به بیانی دیگر تعیین هدفی کوتاه وراه رسیدن به آن.

در واقع برنامه عبارت می باشد از :

 • نمایش برنامه ریزی انجام شده
 • نمایش منظم با رعایت سلسله مراتب فعالیت های مربوط به هم و مربوط به یک رشته تصمیمات منظم بر حسب دوره های زمانی معین
 • برنامه گاهنامه تصمیمات منظم بر اساس سلسله مراتب عملیات ( شریعت پناهی ، 1391)
  • 2 – برنامه ریزی و جایگاه آن در اهداف توسعه

برنامه ریزی یعنی اندیشیدن به راهی که پیش رو قرار دارد . به دیگر مفهوم ، برنامه ریزی تدبیر و تدبر در قالب یک پیش بینی مستدل به مقصود ترسیم بهترین تصویر ممکن از آینده می باشد . برنامه ریزی تمرکز عقل و دانش می باشد برای روبرو شدن با واقعیت ها و فرآیند های تصمیم گیری ، تشخیص و دستیابی به بهترین و مطلوبترین جایگاه در آینده . در اصل برنامه ریزی آماده شدن جهت انجام کاری و پلی برای اتصال وضع موجود به وضع مطلوب آینده می باشد . (مطیعی لنگرودی و همکار، 1388، 129)

برنامه ریزی را می توان چنین تعریف نمود :  جریانی آگاهانه و جامع نگری در امور به مقصود دستیابی به اهدافی مشخص که بجای آوردن یک سلسله فعالیت ها و اقدامات مرتبط با همدیگر را در آینده پیش بینی کند . (شهبازی ، 1372، 317)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
 • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
 • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by