عنوان کامل پایان نامه :

 طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

سنجش توسعه یافتگی شهرستان ورامین

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مورد توسعه پایدار تعاریف زیادی اظهار شده می باشد و در همه این تعاریف بر این نکته تاکید می کنند که شناخت منطقه و قابلیت های آن از اهداف همه برنامه های توسعه ای می باشد .  همانطور که در فصل 2 تصریح گردید برای رسیدن به توسعه پایدار بایستی نسبت به شرایط زیست محیطی ، اجتماعی ، اقتصادی شناخت لازم را پیدا نمود و سپس برای بهبود اقدام نمود . توسعه پایدار در سطح شهرستان ورامین هم از این قاعده مستثنی نیست . به همین دلیل برای اینکه اقدامات توسعه ای در سطح شهرستان با در نظر داشتن قابلیت های موجود ، در مسیر اصلی و مناسب خود قرار گیرد بایستی تمام معیار های اقتصادی ، اجتماعی ، کشاورزی ، بهداشتی وغیره به خوبی کنکاش و مورد مطالعه قرار گیرد تا نتایج حاصل از آن را برای طرح برنامه توسعه به کار برد . برای سنجش توسه یافتگی شهرستان از شاخص ها در سه روش موریس ، تاپسیس و تاکسونومی بهره گیری کرده ایم ؛ چراکه شاخص ها بسان قطب نما اقدام کرده و ابزار بسیار مناسبی برای رصد کردن سیاست های اعمال شده ونتایج حاصل از آن و در نهایت اعمال سیاست های جدید و تخصیص منابع برای رسیدن به ایده آل ها ، می باشد . ابعاد توسعه یافتگی شامل شاخص های  1) اقتصادی 2) اجتماعی 3) کالبدی می باشد که در قالب روش های فوق برده شده و اطلاعات از آن استخراج شده می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5-1-روش موریس

همانطور که گفته گردید برای سنجش توسعه یافتگی از روشهای مختلفی بهره گیری می باشد ، یکی از این روشها ، روش موریس می باشد . روش موریس بر مبنای مقایسه می باشد و حد مطلوبیت وجود ندارد و مطلوبیت شاخص ها بین 0تا 1  می باشد و همه شاخص ها باتوجه به درجه اهمیت و کاربرد آن در شهرستان مورد مطالعه 0 و 1 می گیرند . با بهره گیری از فرمول زیر نرخ توسعه ای هر شاخص به خوبی مشخص می گردد .

فرمول 1                                                   Yij= x ij – y min ⁄ x max – y min

فرمول 2                                                                                             Di = ∑n i=1 ⁄ n

 

در این روش آغاز شاخص و دهستانها بهره گیری می گردد ، سپس درصد هر شاخص محاسبه می گردد . نتایج حاصل از  محاسبات فرمول 1 در کنار شاخص مورد نظر به صورت ستون مجزا نوشته می گردد فرمول 1 بدین گونه محاسبه میشود که درصد شاخص هر دهستان از کمترین درصد شاخص کم می گردد و سپس تقسیم بر جواب تفریق بیشترین در صد شاخص از کمترین آن می گردد . بعد از محاسبه تمام شاخص ها ، از فرمول 2 جمع سطری شاخص تقسیم بر تعداد شاخص ها می کنیم و در نهایت اندازه دسترسی به امکانات و توسعه یافتگی منطقه مشخص خواهد گردید .

 

 

سایت منبع

 

 

 

4-5-1- عملیات موریس در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان

همانطور که در مقدمه تبیین داده گردید برای به دست آوردن اندازه توسعه یافتگی نیازمند یکی سری از شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی هستیم که بنابر اقتضای هر منطقه این شاخص ها متفاوت می باشد . برای شهرستان ورامین در عملیات موریس از 24  شاخص بهره برده شده می باشد . که در جدول 4-8-  به تفکیک اظهار شده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by