طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • انواع عمده خشکسالی

عالمان هواشناسی و آب و هواشناسی خشکسالی را حالتی با کمبود بارش نسبت به شرایط میانگین می دانند . بعضی از مهمترین این تعاریف که نشان دهنده شرایط رخداد خشکسالی می باشد در ذیل ارائه می گردد :

 

 • ده روز بارندگی کمتر از 5 میلی متر (برنو ،1967)
 • 15 روز بدون باران (کول ، 1933)
 • هنگامیکه که بارش سالانه 75 درصد میانگین بارش و یا زمانی که بارندگی ماهانه 60 درصد میانگین بارش ماهانه باشد (باتس ، 1936)
 • هر مقدار بارندگی که کمتر هز 85 درصد میانگین بارش باشد (هایت ، 1936)
 • بارش ماهانه یا سالانه کمتر از درصد ویژه ای از بارش میانگین یا طبیعی باشد ( مک گوری و پالمر ، 1957) و …….

همانطور که از تعاریف فوق الذکر مشهود می باشد کمبود یا فقر بارندگی ، آستانه اصلی و مهم برای رخداد خشکسالی از دیدگاههای علوم مذکور تلقی می گردد . ارزش آستانه نیز با در نظر داشتن شرایط مکانی متفاوت بوده اما ارزش میانگین دراز مدت به عنوان مبنای اساسی در عموم این تعاریف قابل توجه می باشد . مسلما هنگامیکه اندازه بارش دریافتی نسبت به میانگین بارش کمتر باشد ، به همان قدر خشکسالی اتفاق افتاده از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود علاوه بر قلت نسبی بارندگی ، دوره استمرار خشکسالی نیز می تواند شدت خشکسالی اتفاق افتاده را نشان دهد . بر همین اساس سازمان بارندگی بریتانیا (1963) طبقه بندی زیر را بر پایه دوره تداوم خشکسالی انجام داده می باشد (سابرامانیام، 1967 ، 16) :

الف ) خشکسالی مطلق – دوره ای که حداقل در 15 روز متوالی حتی بارشی به اندازه 01/0 اینچ دریافت نشده باشد .

سایت منبع

ب ) خشکسالی جزیی – دوره 29 روزه ای که میانگین بارش روزانه از 01/0 اینچ تجاوز نکند .

ج ) دوره خشک – دوره ای که 15 روز متوالی حتی بارش به اندازه 04/0 اینچ دریافت نشود .            ( فرج زاده ، 1384، 11-9 )

در ارتباط با خشکسالی و شاخص های مربوط به آن محققین مطالعه های مختلفی را انجام داده اند . مانند دمارتون ، ایوانف ، تورنت ، وایت ، سیلیانف ، با روش های طبقه بندی اقلیمی و شاخص های خشکی کمک شایانی به شناخت پدیده خشکسالی نموده اند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
 • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
 • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by