عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مفاهیم توسعه پایدار

اصطلاح توسعه پایدار که در اغلب برنامه های اقتصادی و اجتماعی مطرح می باشد از دو کلمه توسعه و پایدار ترکیب شده ، که کلمه توسعه به معنی ارتقای کیفیت زندگی و کلمه پایدار به معنی همیشگی و جاویدان می باشد . در معنای خاص ، مفهوم در نظر گرفتن خواست های نسل حاضر و نسل های آینده و تامین نیازهایشان و ایجاد تعادل بین بشر و محیط ، کارکرد و روابط میان آنها تعریف می گردد .  ( قدیری معصوم ،1376، 66)

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) یا برونت لند ،آن را به عنوان تامین کننده نیازهای نسل کنونی بدون لطمه زدن به توانایی  نسل آینده در پاسخگویی به نیازهایشان تعریف می کند . ( یانگ وبرتون ،1378، 1)

توسعه پایدار یعنی سودمندی سرانه بدون کاهش ( پیرس و همکاران ، 1377، 11)

از آغاز دهه 1990 اندیشه سیستمی بر توسعه پایدار حاکم گردید و تاثیر متقابل اقتصاد ، اجتماع و محیط زیست مورد توجه قرار گرفت . در این دیدگاه توسعه پایدار ،توسعه ای بلند مدت می باشد که نسل های آینده را نیز در برمی گیرد . (( می توان گفت توسعه در خور و پایدار درصدد فراهم آوری استراتژی ها و ابزاری می باشد که بتواند به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ دهد : تلفیق حفاظت و توسعه ، تامین نیازهای اولیه زیستی بشر ، دستیابی به عدالت اجتماعی ، خودمختاری و تنوع فرهنگی بر حفاظت و یگانگی اکولوژیک )). (پاپلی یزدی و همکار ، 1390 ، 50-49)

بنابر نظریه ارائه شده توسط برنامه محیطی سازمان ملل متحد (UNEP) مفهوم توسعه پایدار در برگیرنده جنبه های زیر می باشد :

  • کمک به تهیدستان ،زیرا برای آنان راهی غیر از تخریب محیط زیست باقی نمی ماند ؛
  • در نظر داشتن تفکر توسعه خودی در چارچوب محدودیتهای منابع طبیعی ؛
  • موثر بودن توسعه با به کارگیری ویژگی های اقتصادی و غیر سنتی ؛
  • در نظر گرفتن موضوعات مهم تکنولوژی مناسب ،بهداشت و مسکن برای همه ؛
  • مردم محوری و درک این واقعیت که انگیزه مردم محوری مورد نیاز می باشد ؛ ( پاپلی یزدی و همکار ، 1390، 50)

سایت منبع

دستور کار 21 که در اجلاس زمین ریودوژانیرو در برزیل از سوی سازمان ملل در سال 1992اتخاذ گردید ، بر اصولی به عنوان راهنمای توسعه پایدار قرن 21 تاکید می کند که عبارت می باشد از : فقرزدایی ، تامین مسکن ، آموزش و بهداشت ، مشارکت عمومی ، حفاظت از جو ، جنگل ها ، دریاها تنوع زیستی ، بیابان زدایی ، مدیریت بهینه آب و مواد شیمیایی سمی و زباله های خطرناک ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان ، 1381 ، 78 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by