عنوان کامل پایان نامه :

 طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

بار تکفل در دوره آماری 1385

تعداد جمعیت خارج از فعالیت اقتصادی ( p15< وp65> ) شهرستان به ترتیب 94530 نفر و 19725نفر بوده می باشد و p15-65 ، 373723 نفر می باشد که به ازای هر 100 نفر که کار می کنند 20 نفر مصرف کننده می باشند البته به دلیل ناخالصی داشتن این فرآیند به دلیل اینکه تعدادی از این جمعیت فعال ،  شاغل نمی باشند ، بایستی گفت جمعیت غیر شاغل 273405 نفر و جمعیت شاغل 173931 نفرمی باشد که به ازای هر 100 نفر که کار می کنند ،  157 نفر مصرف کننده می باشند

تعدادجمعیت باسواد و بی سواد به تفکیک بخش

نرخ سواد در سطح شهرستان با در نظر داشتن آمار موجود در بخش مرکزی با بالاترین تعداد افراد باسواد دررده اول ، و بخش جواد آباد از کمترین تعداد باسواد برخوردار می باشد که البته با در نظر داشتن تعداد متفاوت جمعیت در هر بخش ، قابل مطالعه می باشد . جدول 3-11- تعداد جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک دهستان را نشان می دهد .

سایت منبع

اندازه جمعیت به تفکیک دهستان در سال 1385

همانطور که در مطالب قبل اظهار گردید تا قبل از سرشماری 1390 شهرستان ورامین از 4 شهر ، 4 بخش و  8 دهستان تشکیل شده می باشد . از این تعداد جمعیت ، دهستان اما آباد با 27430 نفر بیشترین و دهستان بهنام وسط جنوبی با 6152 نفر کمترین جمعیت را به خود اختصاص داده می باشد . همچنین بیشترین جمعیت مرد در دهستان اما آباد 14248نفر وکمترین در دهستان بهنام وسط جنوبی 3215نفر ، بیشترین جمعیت زن در دهستان اما آباد13182 نفر و کمترین هم در دهستان بهنام وسط جنوبی 2937 نفر ، بوده اند . در جدول 3-12- کل جمعیت دهستانها و نسبت جنسی آنها به تفکیک اظهار شده می باشد.

تعداد جمعیت با سواد وبی سواد به تفکیک دهستان و جنسیت  

با در نظر داشتن اندازه جمعیت در هر دهستان تعداد افراد با سواد و بی سواد نیز متغیر می باشد . اما درمجموع بایستی گفت که در دهستان بهنام وسط جنوبی دارای کمترین افراد با سواد و بی سواد و اما آباد دارای بیشترین افراد با سواد و بی سواد می باشد . اینرتبه بندی در اندازه افراد باسواد (زن و مرد)و افراد بی سواد (زن و مرد) نیز صدق می کند .جدول 3-13 تعداد سواد به تفکیک دهستان و جنسیت رانمایش می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by