شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 • طبقه بندی هانسن : در این روش روابط بین اقلیم و مدارات مدنظر می باشد که بر این اساس تغییرات تدریجی عرض جغرافیایی و تمایل اشعه خورشید متناسب با آن به انرژی دریافتی از خورشید در نقاط مختلف زمین توجه شده می باشد و با در نظر داشتن تقسیم بندی هانسن ورامین با عرض جغرافیایی 5035 در مدار معتدله گرم قرار گرفته می باشد . (جدول الف- 1)
 • ضریب اعتدال : مقصود از ضریب اعتدال به دست آوردن دوری یا نزدیکی یک منطقه به منطقه معتدله می باشد که البته ضریب اعتدال نمی تواند آب و هوای منطقه را از نظر گرمسیری و یا سردسیری مشخص نماید پس با در نظر داشتن فرمول زیر اقلیم منطقه ورامین بسیار معتدل به شمار می رود . در این فرمول A نوسان حرارتی را نشان می دهد. (جدول الف – 2) M= 109-30log[(T-14)^2+(0.366A-1.64)^2]
 • طبقه بندی بلور: این طبقه بندی براساس بارندگی سالیانه استوار می باشد که با در نظر داشتن میانگین مجموع بارندگی سالیانه ایستگاه ورامین 155.43 میلی متر می باشد که در نتیجه اقلیم منطقه خشک به شمار می رود . (جدول ب – 3)
 • طبقه بندی دومارتن : بنابر فرمول ضریب خشکی دومارتن اقلیم منطقه ورامین خشک می باشد. (جدول ب – 4) I=P⁄( T+10 )
 • طبقه بندی گورزینسکی : در این طبقه بندی هم ضریب بری بر حسب درصد با در نظر داشتن فرمول زیر تعیین می گردد که ورامین در این روش اقلیمی بحری با زمستان ملایم و خشک به شمار می رود .

که البته این فرمول برای شهرستان ورامین به مراتب صدق نمی کند . (جدول پ – 5)

C=(1.3A⁄sinB)-36.3

 • طبقه بندی سیلیانینوف : مقدار تجمعی دمای بالاتر از 10 در تعداد روزهای هر ماه H و مجموع بارندگی در ماههایی از سال که دما بالاتر از 10 درجه می باشد ، اقلیم ورامین بر این اساس فرا خشک به شمار می رود . (جدول ث – 6) C=P⁄0.10×H
 • طبقه بندی ایوانف : در این روش برای محاسبه ضریب رطوبتی ایوانف ، بارندگی سالانه تقسیم بر جمع تبخیر در ماههای سال می گردد ؛ لذا بر اساس روش فوق اقلیم منطقه ورامین بیابان به شمار می رود . ( جدول ث – 7)    I=P⁄E
 • روش دکتر کریمی : در این روش به سه شاخص (گرما ، سرما ، رطوبت ) اهمیت داده که در آن شاخص رطوبت ، وضعیت خشکی ، شاخص گرما ، وضعیت گرمایی در ماههای گرم سال و شاخص سرما را در زمستان مشخص می کند . این روش به خوبی شرایط آب و هوایی و اقلیمی ورامین را مشخص می سازد لذا در این صورت می باشد که ورامین خشک با تابستان گرم و زمستان سرد می باشد . (جدول ج – 8)  I=5T⁄P

سایت منبع

در این طبقه بندی I شاخص رطوبت ، شاخص گرما از مجموع در جه حرارت ماههای از سال که متوسط دمای ماهیانه آنها بیش از 10 درجه می باشد و شاخص دما نیز از میانگین درجه حرارت سردترین ماه سال محاسبه می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
 • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
 • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by