طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

  • تعاریف و مفاهیم توسعه

توسعه از نظر لغوی به معنی فراخی و وسعت می باشد ودر فرهنگ وبستر ، به فرآیند رشد ، افتراق و تطور طبیعی یک نظام طی تحولاتی متوالی از حالتی ناقص به وضعیتی کامل تر تعریف شده می باشد . در حقیقت توسع توسعه به معنی بهره گیری از منابع برای دستیابی به استاندارد های مشخصی در زندگی معرفی کرده ، افزایش درآمد سرانه ، تولید و برابری شهر و روستا را ازجمله شاخص های آن ذکر می کند . ( فرهنگ جغرافیایی آکسفورد ، 1997، 128 )

توسعه در هر کشور و در هر زمان و مکانی بسته به شرایط جامعه فعلی بایستی مطالعه و درک گردد تا نتایج مطلوب حاصل از آن را در همه ابعاد به کار گرفت .

سایت منبع

توسعه به معنی تغییر و تطور ، از همان آغاز همگام بشربوده و به این سبب پدیده جدیدی نیست . تغییراتی که در طول تاریخ غار نشینی و کوچ نشینی تا یکجانشینی و شهر نشینی در زندگی بشر رخ داده ، مبین وجود توسعه می باشد ( قلی نیا ، 1379، 73 )

از دید گاه طبیعی نیز سابقه توسعه همزمان با تحولات زمین شناسی می باشد . لیکن توسعه به معنی کوششی آگاهانه و مبتنی بر برنامه ریزی برای پیشرفت جامعه ، پدیده منحصر به فرد قرن بیستم می باشد ، که از سال 1917 در کشور شوروی سابق آغاز گردید . ( میسرا و همکاران ، 1981، 4)

از سوی سازمان ملل دهه های 1950 و 1960 ، به دهه های توسعه نامگذاری گردید و توسعه بر حسب نیل به هدف نرخ رشد سالانه شش درصدی در تولید ناخالص ملی تعریف گردید . ( تودارو ، 1366 ، 133)

توسعه دستیابی موفقیت آمیز در زمینه های اقتصادی ، برخورداری از دانش فنی ، برقراری تعادل مکانی -فضایی در سطوح محلی و منطقه ای و ملی ، تعادل فرهنگی افراد و گروهها ، رفاه اجتماعی ، تکاپو در جهت مدرن سازی مستمر جامعه و بهبود اقتصادی – اجتماعی می باشد . ( سعیدی ، 1377 ، 155)

دست کم سه شرط به عنوان پایه فکری توسعه لازم است : معاش زندگی ، آزاد بودن ، تکریم و منزلت داشتن در جامعه ( گولت ، 1974، 94 )

هدف توسعه بایستی به حداقل رساندن فقر ، بیکاری و نابرابری ( ازکیا ، 1368، 23) و به حداکثر رساندن فرهنگ و آموزش ، بهداشت و حفظ محیط زیست باشد . ( هابیسون ، 1994، 23 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دردهه 1950 میلادی توسعه مترادف با رشد اقتصادی بود و کشوری که به دنبال اقتصاد پیشرفته         می گشت تا به توسعه برسد ، بایستی رشد جمعیت انسانی خود را کم می نمود تا می توانست اقتصاد خود را پیشرفته کند پس شاخص هایی زیرا تولید ناخالص ملی ، درآمد سرانه ، رشد اقتصادی توسعه خالص را در برمی گیرد . (  خانی ، جزوه جغرافیای کشورهای توسعه یافته ، 1378)

در دهه 1960 نشت توسعه به طبقات پایین جامعه نظاره نشد و منافع حاصل از رشد اقتصادی به همه مردم سرایت نکرده می باشد ؛  پس سازمان ملل متحد نگاه جدید توسعه انسانی را مطرح ساخت .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

Written by