و ساير گرامينههاي ايران. آفات و بيماريهاي گياهي، ج 54، ش 1و2، صفحات 83 تا 107.
5-خانجاني، محمد، 1383، آفات گياهان زراعي ايران (حشرات و کنهها)، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا، 719 صفحه.
6-خدابنده، ناصر، 1387، غلات، انتشارات دانشگاه تهران، 367 صفحه.
7-درويش مجني، تقي؛ بيات اسدي، هوشنگ، 1376، شناسايي و معرفي دشمنان طبيعي شتهي سبز گندم Sitobion avenae در منطقه گرگان و دشت، خلاصه مقالات دوازدهمين کنگرهي گياهپزشکي ايران، شهريور ماه، رشت، ص 433.
8-راشد محصل، محمد، حسن، 1376، زراعت غلات (ترجمه)، مشهد، جهاد دانشگاهي مشهد، واحد مشهد، 406 صفحه.
9-سرافرازي، علي، 1371، شتهي روسي گندم Diuraphis noxia (Hom: Aphididae)، ميزبانها و دشمنان طبيعي آن در استان فارس، پايان نامهي کارشناسي ارشد، دانشکدهي کشاورزي شيراز، 92 صفحه.
10-طالبي چايچي، پرويز؛ خرمشاهي، احمد، 1373، شناختي بر مديريت تلفيقي آفات (ترجمه)، انتشارات عميدي، چاپ اول، 300 صفحه.
11-علاسوند زراسوند، آزيتا؛ اللهياري، حسين؛ حقشناس، عليرضا؛ افيوني مبارکه، داوود؛ صبوري، عليرضا؛ ضرغامي، سارا؛ خاقاني، شهره، 1388، اثرکود نيتروژن بر پارامترهاي زيستي و نرخ ذاتي افزايش جمعيت شتهي سبز گندم Schizaphis graminum R. (Hom: Aphididae)، مجله علمي کشاورزي ايران، جلد 32، شماره 2. صفحات 67 تا 74.
12-فتحي، سيد، علي اصغر؛ فخرطه، سادات، ضحي، 1390، مقايسه برخي از پارامترهاي زيستي Leptinotarsa decemlineata (Say) روي نه رقم سيب زميني در شرايط آزمايشگاهي، دومين همايش ملي مديريت کنترل آفات، دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
13-فرحبخش، قدرت الله، 1340، فهرست آفات مهم نباتات و فرآوردههاي کشاورزي ايران، جهاد کشاورزي، نشريهي سازمان حفظ نباتات، ج، 1، 153 صفحه.
14-فلاح نژاد مجرد، ناصر؛ فتحي پور، يعقوب؛ کمالي، کمال؛ ناصري، بهرام، 1389، شاخص تغذيهاي لاروهاي کرم غوزهي پنبه، Helicoverpa armigera Hubner، روي ارقام مختلف نخود و لوبياي چشم بلبلي، نوزدهمين کنگرهي گياهپزشکي ايران، موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور، ص 421
15-نعمتاللهي، محمد رضا؛ احمدي، علي اصغر، 1377، شناسايي منابع مقاومت به شتهي روسي گندم در ژنوتيپهاي گندم، پاياننامهي کارشناسيارشد، دانشکدهي کشاورزي، دانشگاه شيراز. 105 صفحه.
16-نوري قنبلاني، قدير؛ حسيني، محمد؛ يغمايي، فرنوش، 1374، مقاومت گياهان به حشرات (ترجمه)، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، 262 صفحه.
17-نوري، پرويز؛ رضواني، علي، 1373، شتههاي غلات و تغييرات جمعيت آنها در مزارع گندم و جو استان تهران، نامهي انجمن حشره شناسان ايران، جلد چهاردهم، صفحات 35 تا 44.
18-Agrawal. A.A., 1998. Induced responses to herbivory and increased plant performance. Sci. 279: 1201- 1202.
19-Agrawal, A.A., Tuzun, S., Bent, E., 1999. Induced plant defenses against pathogenes and herbivores. Biochem. Ecol. Agricul. APS Press, St. Paul, 390pp.
20-Agrawal, A.A., Sherriffs, M.F., 2001. Induced plant resistance and susceptibility to late-season herbivores of wild radish. Ann. Entomol. Soc. Am. 94: 71-75.
21-Ahmadi A, Sarafrazi A., 1993. Distribution and natural enemies of Diuraphis noxia in Fars province. 11th Plant Protection Congress. Rasht, Iran.
22-Akhtar, I.U., Javad, H., Shakoor, A., 2004. Microclimatic morphs and plant distribution analysis of cereal aphids on wheat. Asian J. Plant Sci. 5: 539- 543.
23-Andrewartha, H.G., Birch, L.C., 1954. The distribution and abundance of animals. Univ. Chicago Press, Chicago, Illinois, USA. 782 pp.
24-Baldwin, I.T., 1994. Chemical changes rapidly induced by folivory. In: Bernays E. A (ed) Insect-plant interactions, vol. 5. CRC, Boca Raton, 1-23 pp.
25-Basagli, M.A.B., Mraes, J.C., Carvalho, G.A., Carvalho, E.C., Goncalves, G.C.R., 2003. Effect of sodium silicate application on the resistance of wheat plant to the green-aphid Schizaphis graminum (Rond) (Hemiptera: Aphididae). Neotrop. Entomol .32: 659-663.
26-Bentur, J.S., Kalode, M.B., 1996. Hypersensitive reaction and induced resistance in rice against the Asian rice gall midge Orseolia oryzae. Entomol. Exp. Appl. 78: 77-81.
27-Bergey, D.R., Howe, G.A., Ryan, C.A., 1996. Polypeptide signaling for plant defensive genes exhibits analogies to defense signaling in animals. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 93: 12053-12058.
28-Bi, J.L., Murphy, B., Felton, G.W., 1997. Does salicylic acid act as a signal in cotton for induced resistance to Helicoverpa zea?. J. Chem. Ecol. 23: 1805-1818.
29-Bigirimana, J., Hofte, M., 2002. Induction of systemic resistance to Colletotrichum lindemuthianum in bean by a benzothiadiazole derivative and Rhizobacteria. Phytoparasitica. 30: 159-168.
30-Birch, L.C., 1948. The intrinsic rate of natural increase of an insect population. J. Anim. Ecol. 17: 15-26.
31-Blackman, R.L., Eastop, V.F., 2000. Aphids on the worlds crops. An identification and information guide. John Wiley. London, England. 466 pp.
32-Blackman, R.L., Eastop, V.F., 2006. Aphids on the worlds herbaceous plants and shrubs. Affiliated with the Department of Entomology, The Natural History Museum. John Wiley. London, England. 1439 pp.
33-Bramstedt, F., 1938. Der nachweis der blutlausunanfalligkeit der apfelsorten auf histologischer grundlage. Z. pflanzenkrank pflanzenschutz. 48: 480-488.
34-Brown, G.C., Nurdin, F., Rodriguez, J.G., Hilderand, D.F., 1991. Inducible resistance of soybean (var Williams) to two spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch). J. Kanas Entomol. Soc. 64: 388-393.
35-Bruce, T.J.A., Martin, J.L., Pickett, J.A., Pye, B.J., Smart, L.E., Wadhams, L.J., 2003. Cis-Jasmone treatment induced resistance in wheat plants against the grian aphid, Sitobion avenae (Fabricius) (Hommoptera: Aphididae). Pest. Manag. Sci. 59: 1031-1036.
36-Bruinsma M, Dicke M., 2008. Herbivore- induced indirect defense: from induction mechanisms to community ecology. In: Schller A (ed) Induced plant resistance to herbivory. Springer Verlag, Berlin, 31-60 pp.
37-Carey, J.R., 1993. Applied demography for biologists. Oxford University Press. Inc. New York. 206 pp.
38-Conrath, U., 2002. Priming in plant-pathogen interactions. Trends Plant Sci. 7, 210-216.
39-Cooper, W.R., Goggin, F.L., 2005. Effects of jasmonate- induced defenses in tomato on the potato aphid, Macrosiphum euphorbiae. Entomol. Exp. Appl. 115: 107- 115.
40-De Vos, M., Van Oosten, V.R., Poecke, R.M.P., Van Pelt, J.A., Pozo, M.j., Mueller, M.J., Buchala, A.J., Metraux, J.P., Van Loon, L.C., Dicke, M., Pieterse, C.M.J., 2005. Signal signature and transcription changes of arabidopsis during pathogen and insect attack. Molecular Plant-Microbe Interactions. 18: 923-937.
41-Dicke, M. 1999. Evolution of induced indirect defence of plants, in R. Tollrian and C.D. Harvell (eds). Evolution of inducible Defenses. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 483-520 pp.
42-Dixon. A.F.G., 1998. Aphid Ecology. Chapman & Hall, London.
43-Farmer, E.E., Ryan, C.A., 1992. Octadecanoid precursors of jasmonic acid activate the synthesis of wound-inducible proteinase inhibitors. Plant Cell. 4: 129-134.
44-Felton, G.W., Bi, L.J., Summers, C.B., Mueller, A.J., Duffey, S.S., 1994. Potential role of lipoxygenases in defense against insect herbivory. J. Chem. Ecol. 20: 651-666.
45-Formusoh, E.S., Wilde, G.E., Reese, J.C., 1992. Reproduction and feeding behavioure of greenbug biotype E (Homoptera, Aphididae) on wheat previously fed upon by aphids. J. Econ. Entomol. 85: 789-793.
46-Gomes, F.B., Moraes, J.C., Santos, C.D., Goussain, M.M., 2005. Resistance Induced in wheat plants by silicon and aphids. Sci. Agric. 62: 547-551.
47-Gonzales, W.L., Ramirez, C.C., Olea, N., Niemeyer, H.M., 2002. Host plant change produced by the aphid Sipha flava: consequences for aphid feeding behavior and growth. Entomol. Exp. Appl. 103: 107-113.
48-Gonzales, W.L., Gianoli, E., 2003. Evalution of induced responses, insect population growth, and host- plant fitness may change the outcome of tests of the preference- performance hypothesis: a case study. Entomol. Exp. Appl. 109: 211-216.
49-Hodge, S., Pope, T.W., Holaschke, M., Powell, G., 2006. The effect of ?- aminobutyric acid on the growth of herbivorous insects feeding on Brassicaceae. Ann. Appl. Biol. 148: 223-229.
50-Holopainen, J.K., Kossi, S., 1998. Variable growth and reproduction response of the spruce shoot aphid, Cinara pilicornis, to increasing ozone concenterations. Entomol. Exp. Appl. 87: 109-113.
51-Honek, A., 1987. Effect of plant quality and microclimate on population growth and maximum abundances of cereal aphids, Metapolophium dirhodum (Walker) and Sitobion avenae (F.) (Hemi: Aphididae). J. Appl. Entomol. 104:304-313.
52-Honek, A., Martinkova, Z., 1999. Host-plant mediated influences on population development of Sitobion avenae (Sternorrhyncha: Aphididae). Europ. J. Entomol. 96:135-141.
53-Huan- Huan, Gao., Hui- Yan Zhao., Chao Du, Ming- Ming Deng., Er- Xia Du, Zu- Qing Hu., Xiang- Shun, Hu., 2012. Life table evalution of survival and reproduction of the aphid, Sitobion avenae (Fabricius) (Hemi: Aphididae) , exposed to cadmium. J. Insect. Sci. 12: 1-9.
54-Karban, R., 1986. Induced immunelike resistance to spider mites in cotton. Cal. Agri. November- December.13-15 pp.
55-Karban, R., Adamchak, R., Schnathorst, W.C., 1987. Induced resistance and interspecific competition between spider mites and a vascular wilt fungus. Science, 235: 678-680.
56-Karban, R., Baldwin, I.T., 1997. Induced resistance to herbivory. Chicago University Press, Chicago. IL. 330 pp.
57-Karban, R., Baxter, K.J., 2000. Induced resistance in wild tobacco with clipped sagebrush neighbors: The role of herbivore behavior. J. Insect Behavior. 14: 147-156.
58-Karban, R., Myres, J.H., 1989. Induced plant responses to herbivory. Ann. Rev. Ecol. Syst. 20: 331-348.
59-Khalghani, J., 1994. The interaction of host plant resistance to cereal aphids with biological and chemical control methods with respect to integrated pest management: Field and laboratory studies, Ph. D. thesis, University of Newcastle Upon Tyne, U K. 291 pp.
60-Klingler, J.,

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *