ه جوجه هاي واحدهاي اجداد بوده که در4 خط پرورش يافته و در نهايت تاجگيري شده کهاز اين نتاج آنها در واحد هاي مادر استفاده نموده سپس در مرحله آخرازنتاج آنها در واحدهاي پرورشي مورداستفاده قرار ميگيرد که با نامهاي واحد پرورشي نيمچه گوشتي و واحد تخم گذار معرفي ميشوند.
در يک نگاه کلي متوجه آن خواهيم شد که اهداف کيفي جوجه متولد شدهاز نظر زنتيکي بيشتر در خطوط لاين و اجداد پي گيري خواهد شد و در مرغ مادر توليد جوجه بيشتر بهازاي مرغ پاي توليد هدف نهائي بوده دراين ميان مادر هاي گوشتي از مشکلات توليدي بيشتري نسبت به مادرهاي تحمگذار برخوردار هستند به عنوان مثال پرورش خروس و حفظ کردن آن درزمان توليد درواحدهاي تخمگذار به مراتب آسانتر بوده کهالبته يکياز عواملآن آزاد بودن دان مصرفي براي ماکيان تخمگذار درطي روشنايي سالنها بودهدرعوض براي خروسهاي مادر گوشتي دان به صورت محدود شده در اختيار پرنده قرار گرفته که خود باعث ايجاد رقابت کرده و پراکندگي وزني را بيشتر نموده و در نهايت تعدادي از خروسها ضعيفتر که به دان مورد نظر دسترسي نداشته حذف ميشوند.
يکي ديگراز مشکلات مديريت تغذيه خروس هاي مادر گوشتي نبود سيستم غذارسان مناسب بوده کهچه به صورت بشقابي و چه به صورت ريلي تنها با اختلاف ارتفاع بيشتر از غذارسان مرغ ها مديريت ميشود که اين خود مشکلاتي را در پي دارد زيرا تعداد خروس ها ي که از قد بلند برخوردار نبوده حذف ميشوند ويا تعدادي از مرغ ها با اندام کشيده ميتوانند از دان خروس ها استفاده کنند مشکلات ذکر شده حاکي از آن است که متاسفانه علي رقم دستيابي توليد مناسب تخم مرغ دستيابي به حداکثر جوجه مويثر نيست اين مهم، نياز به کار بيشتر و مديريت مناسب روي خروسها ميباشد.
بعداز مشاهده نمودار جوجه درآوري دربسياري ازگلههاي مادر در ايران مشاهده ميشود که در40 هفته توليدي دراکثرقريب به اتفاق بعدازهفته 20 توليد، دچار يک افت جوجه درآوري خواهيم بود که تا پاياندورهبيشتر هم خواهد شد ،که البته راه حل متداول اسپايکينگ1 خروسها ميباشد که خود نيز مشکلاتي اعم از ريسک بهداشتي، مديريت خاص براي حفظ خروسهاي جوان و هزينه بسيار بالا را به همراه دارد . دراين تحقيق انتظار مي رود با تزريق تستوسترون به عضله سينه خروس ها در هفته 20 توليد باعث بالا رفتن هورمون جنسي آنها شده وفعاليت بيشترآنها را داشته باشيم که البته اين نتايج را درجوجه درآوري مورد بحث وتحليل خواهيم گذاشت.
1-4 ضرورت انجام تحقيق
امروزه بدليل گستردگي علوم، پيشرفت روز افزون دانش بشري و دسترسي آن به زير لايه هاي تخصصي دردنيا، شاهد روابط بسيار نزديک علم اقتصاد با علوم کشاورزي هستيم. با تکيه بر علم اقتصاد و پيروي از علوم تخصصي، مي توان طرح هاي کشاورزي را هدفمند نمود. علم دامپروري هم، يکي از بخش هاي مهم کشاورزي است که، از اين قاعده مستثني نيست امروزه مصرف گوشت سفيد نسبت به گوشت قرمز بيشتر بوده که از دلايل آن مي توان به توصيه هاي مکرر پزشکي و ارزانتر بودن و سالمتر بودن آن دانست با توجه به نياز روز افزون آن مي بايست اقدامات لازم براي زير ساخت هاي آن انجام گردد توليد گوشت مرغ و همچنين تخم مرغ به صورت صنعتي بدين صورت مي باشدکه در هر سويه از آن با انتخاب هاي فراوان و انجام کارهاي آزمايشگاهي ژنتيکي در بخش پرورشي لاين به خالص سازي و رسيدن به خصوصيات و صفات مورد نظر مي پردازند که نتاج حاصله تامين کننده جوجه هاي واحد هاي اجداد بوده که در 4 خط پرورش يافته و در نهايت تاج گيري شده که از اين نتاج آنها در واحد هاي مادر استفاده نموده سپس در مرحله آخر از نتاج آنها در واحد هاي پرورشي مورد استفاده قرار مي گيرد که با نام هاي واحد پرورشي نيمچه گوشتي و واحد تخم گذار معرفي مي شوند در يک نگاه کلي متوجه آن خواهيم شد که اهداف کيفي جوجه تولد شده از نظر زنتيکي بيشتر در خطوط لاين و اجداد پي گيري خواهد شد و در مرغ مادر توليد جوجه بيشتر به ازاي مرغ پاي توليد هدف نهاي بوده در اين ميان مادر هاي گوشتي از مشکلات توليدي بيشتري نسبت به مادر هاي تحمگذار برخوردار هستند به عنوان مثال پرورش خروس و حفظ کردن آن در زمان توليد در واحدهاي تخمگذار به مراتب آسانتر بوده که البته يکي از عوامل آن آزاد بودن دان مصرفي براي ماکيان تخگذار در طي روشنايي سالن ها بوده در عوض براي خروسهاي مادر گوشتي دان به صورت محدود شده در اختيار پرنده قرار گرفته که خود باعث ايجاد رقابت کرده و پراکندگي وزني را بيشتر نموده و در نهايت تعدادي از خروسها ضعيفتر که به دان مورد نظر دسترسي نداشته حذف مي شوند يکي ديگر از مشکلات مديريت تغذيه خروس هاي مادر گوشتي نبود سيتم غذارسان مناسب بوده که چه به صورت بشقابي و چه به صورت ريلي تنها با اختلاف ارتفاع بيشتر از غذارسان مرغ ها مديريت مي شود که اين خود مشکلاتي را در پي دارد زيرا تعداد خروس ها ي که از قد بلند برخوردار نبوده حذف مي شوند ويا تعدادي از مرغ ها با اندام کشيده مي توانند از دان خروس ها استفاده کنن مشکلات ذکر شده حاکي از آن است که متاسفانه علي رقم دستيابي توليد مناسب تخم مرغ دستيابي به حداکثر جوجه موثر نيست اين مهم، نياز به کار بيشتر و مديريت مناسب روي خروسها مي باشد. بعد از مشاهده نمودار جوجه درآوري دربسياري ازگله هاي مادر در ايران مشاهده ميشود که در40 هفته توليدي دراکثرقريب به اتفاق بعد ازهفته 20 توليد، دچار يک افت جوجه درآوري خواهيم بود که تا پايان دوره بيشتر هم خواهد شد ،که البته راه حل متداول اسپايکينگ خروسها ميباشد که خود نيز مشکلاتي اعم از ريسک بهداشتي، مديريت خاص براي حفظ خروسهاي جوان و هزينه بسيار بالا را به همراه دارد . دراين تحقيق انتظار مي رود با تزريق تستوسترون به عضله سينه خروس ها در هفته 20 توليد باعث بالا رفتن هورمون جنسي آنها شده وفعاليت بيشتر انها را داشته باشيم که البته اين نتايج را درجوجه درآوري مورد بحث وتحليل خواهيم گذاشت .(7،6،5)
1-5 اهداف تحقيق
با نزريق تستوسترون به خروس هاي پير و بالا رفتن ميزان اين هورمون درآنها انتظار مي رود تا فعاليت جنسي آنها بيشتر شده و درصد جفتگيري ها نيز افزايش يابد و در نهايت ميزان تخم مرغ هاي نطفهدار بيشتر شود و درصد جوجهدرآوري بهتري داشته باشيم و يکي از مشکلات صنعت طيور را که رسيدن يه حداکثر توليد جوجه ميباشد را برطرف نماييم در حال حاضر راهکار براي برطرف شدن اين چالش تزيق خروس جوان ميباشد که توام با ريسک بالاي بهداشتي و مشکلات مديريتي حفظ آنها در گله پير را به همراه دارد.
1-6 فرضيه تحقيق
Ho تزريق تستوسترون بر روي خروسهاي گله مادر گوشتي باعث تغيير در درصد جوجه درآوري گله نميگردد.
H1تزريق تستوسترون برروي خروسهاي گله مادر گوشتي باعث تغيير در درصد جوجهدرآوري گله ميگردد.
فصل دوم:
بررسي منابع
2-1 توليد جوجه يک روزه گوشتي
اين بخش شامل موارد زير ميباشد.
2-1-1 مرغ لاين
مجموعهاي از طيور که در از نظر ژنتيکي داراي صفات مطلوب و خالص ميباشد. براي بدست آوردن مرغ لاين ميبايست با روشهاي مختلف اصلاح نژاد و کراس بين اين لاينها گله هاي اجداد و سپس گله هاي مرغ مادر و در نهايت جوجه هاي آميخته تجارتي بوجود مي آيد که داراي تمام خواص مطلوب گوشتي ميباشد.
2-1-2 گله هاي اجداد گوشتي
اين گله ها از تقاطع چهار خط لاين بوجود مي آيد و باعث توليد گله مرغ مادر ميشود.
2-1-3 گله هاي مرغ مادر
اين گله ها حاصل گله هاي اجداد بوده و تخم هاي حاصل از اين گله ها بمنظور جوجه کشي و توليد جوجه هاي تجاري براي فروش به بازار مصرف استفاده ميشود.
2-1-4 کارخانه جوجه کشي
در اين کارخانه ها تخم مرغهاي جوجه کشي شده به جوجه يکروزه گوشتي تبديل و به فارمهاي توليد گوشت مرق فروجته ميشوند.(7،8)
2-2 تکنيکهاي مديريتي براي جبران کاهش فعاليت جفتگيري
با فرض وجود شرايط محيطي مناسب ( شامل کيفيت آب و دان مناسب ، چهار تکنيک مديريتي براي افزايش فعاليت جفتگيري خروس به شرح زير وجود دارد.
2-2-1 کنترل وزن بدن و برنامه تغذيهاي
برنامه ي کنترل وزن بدن خروس براي به حداکثر رساندن باروري، شامل نکات کليدي مشخص زير است؛ تفاوت وزن بدن بين مرغ و خروس ها را هميشه حفظ نماييد. خروسها بايستي سنگين تر از مرغ ها باشند و بلوغ آنها اندکي پيش از مرغ باشد تا تسلط خروس ها را بر مرغ ها افزايش دهدوهمچنين باعث کسب اطمينان پذيرش مرغ ها شود. برنامه تغذيهاي بايستي طوري تنظيم شود تا از کاهش وزن بدن خروس جلوگيري کند. اتلاف وزن بدن مي تواند منتهي به توقف توليد اسپرم و فعاليت جفتگيري شود.(6) خروس هاي داراي وزن بالا ميتوانند به اندازه ي خروس هاي با محدوديت غذايي از کيفيت اسپرم و ميل جنسي خوبي برخوردار باشند ، اما حجم بدني بالا به آنها اجازه ي جفتگيري موثر نمي دهد. علاوه بر توزين مکرر، موفقيت يک برنامه تغذيهاي مناسب براي خروس، تا حد زيادي بستگي به توانايي پرورشدهنده در محروم نگهداشتن خروس هااز دانخوري مرغهادارد.اين موضوع از طريق گذاشتن تاج کامل خروس و استفاده از سيمهاي طولي روي سر گريل دانخوري هاي مرغي حاصل ميشود. همچنين آموزش خروس ها براي خوردن از دانخوري هاي مخصوص خود از طريق گذاشتن آنها در سالن چند روز قبل از اختلاط آنها با مرغ ها، مهم ميباشد.(10،13،15)
2-2-2 خروس ريزي و نسبت جنسي در ابتداي جوجه ريزي
خروس ريزي طبيعي از 15-12 جوجه خروس براي هر 100 پولت در هر سالن جهت محاسبه ي تلفات و داشتن خروس اضافي براي اسپايکينگ در ابتداي جوجه ريزي متغير ميباشد. رعايت اين موضوع در ارتباط با نسبت جنسي (نسبت خروس به مرغ) و فعاليت جفتگيري مهم است ؛چراکه خروس هاي اضافي اوليه( نسبت هاي خروس به مرغ بالا)ميتوانند مسائل تهاجمي جدي را براي مرغ ها ايجاد کرده و باعث افزايش تلفات مرغ هاوکاهش پذيرش مرغ ها براي خروس شوند. اين موضوع نه تنها مي تواند دليلي براي افزايش کندتر اوليه در باروري باشد، بلکه ممکن است باعث بلوغ زودرس و کاهش ميل جنسي دايم در خروس ها شود که باعث خستگي مرغ هاي تحت تعقيب خروس ها ميشود. نسبت جنسي معمول پيشنهادي براي گلههاي مادرگوشتي 10 خروس بازاي هر 100 مرغ مي باشد.(14،15)
2-2-3اسپايکينگ
اسپايکينگ معمولاً به اضافه نمودن خروس هاي جوان به يک گله مادر گوشتي 40 تا 45 هفته به منظور جبران کاهش باروري ناشي از افزايش سن اطلاق ميشود. به عنوان يک قاعده عمومي، خروس هاي اضافه شده براي جبران تلفات گذشته و تامين نسبت خروس به مرغ اوليه گله مي باشد. بطور متناوب، 5 تا 10 درصد خروس هاي پير بدليل شرايط فيزيکي ضعيفشان جايگزين مي شوند. عموماً خروس هايي که به عنوان جايگزين به گله پير اضافه و استفاده ميشوند 28-25 هفته سن دارند و در يک فارم پرورش پولت رشد يافتهاند و به يک فارم ديگر مخصوص خروس انتقال داده شدهاند تادرموقع نياز براي اسپايکينگ استفاده شوند. (12،11)
2-2-4اينترااسپايکينگ2
به عنوان يک راهحل براي رفع مشکلات مربوط به اسپايکينگ(عمدتاً خطرات زيست ايمني) و مشاهدهاينکهاسپايکينگ با خروس هاي جوان، يک اثر تحريکي روي فعاليت جفتگيري خروس هاي پير بجا ميگذارد، نظريه ي اينترااسپايکينگ توسعه داده شد. به اين معني است که خروس از فارم ديگري به فارم مورد نظر وارد نشود. در اين روش خروس ها از همان سن بين سالنهاي همان فارم يا پن هاي همان سالن در 45-40 هفتگي به منظور تحريک فعاليت جفتگيري خروس هاي اوليه(شبيه اسپايکينگ معمولي) انتقال داده ميشوند.
2-3 تستوسترون براي جبران کاهش فعاليت جفتگيري
ارتباط بين هورمون تستوسترون و افزايش قدرت عضلانيازديرباز براي پزشکان و محققين علوم پزشکي شناخته شده

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *