بود.اطباي قديم يونان و روم سالها پيش به ارتباط بين کاهش ترشح طبيعي هورمون تستوسترون و افت قواي جنسي پي برده بودند.پزشکان يوناني عهد باستان براي درماناختلالات جنسي ناشيازافت ميزان ترشح طبيعي هورمون تستوسترون، مصرف بيضه گاو را به بيماران خود توصيه ميکردند توليد تستوسترون پيش از دو ماهگي جنين در رحم مادر آغاز گشتهودر تعيين نرينگي يا مادينگي آن نقش دارد. توليد اين هورمون در دوره بلوغ جنسي افزايش يافته و عامل اصلي تغييرات فيزيکي اين دوران به‌شمار مي‌آيد. به طور متوسط بدن هر مرد ?? برابر بيشتر از بدن هر زن تستوسترون توليد مي‌کند هرچند به دليل متابوليسم بيشتر سطح پلاسمايي اين هورمون در مردان فقط هفت برابر زنان است.. تستوسترون از هورمون ‌هاي استروئيدي بدن است که ساختمان اصلي سازنده آنرا کلسترول تشکيل مي‌دهد. (2،1)در سال 1800ميلادي پزشکان به خواص درماني مصرف خوراکي بيضه گاو و همچنين خواص قدرتمند درماني عصاره آن پي بردند.در سال 1935ميلادي نيز براي اولين بار فرم خالص تستوسترون استحصال و تهيه شد.پزشکاني که به اين موفقيت چشمگير دست يافته بودند،جايزه نوبل سال 1939را از آن خود کردند.(9)در سالهاي 1940و 1944 نتايج اولين تحقيقاتي که درزمينه استفادهازهورمون تستوسترون براي درمان علايم و عوارض پيري در مردان سالخورده در امريکا انجام گرفته بود،منتشرشد. تحقيقاتي که بعدها در زمينه تستوسترون انجام گرفت بهاين نتيجه رسيدند که با افزايش سن از ميزان ترشح اين هورمون در بدن نيز به طرز محسوسي کاسته مي شود.اين تحقيقات همچنين ثابت کردند که پس از سن 30سالگي،به ازاي هر 1 سالي که به سن انسان افزوده ميشود از حجم طبيعي ترشح اين هورمون در بدن نيز به ميزان تقريبي 2درصد کاسته ميشود.(18،17،16،15)
تستوسترون، قوي‌ترين آندروژن يا هورمون مردانه در بدن است. اين نامکاملا متناسب است، زيرا آندروژن‌ها مسوول حجيمشدن عضلات، ‌استحکام استخوان‌ها، کلفت‌شدن صداوالگوي رشد مويي هستند که مشخصه مردان است. اين هورمون‌ باعث تشديد توليد گلبول‌هاي قرمز خون نيز مي‌شود. تستوسترونرشددستگاه تناسلي را حين بلوغ تحريک مي‌کند و مسوول توليداسپرم درطولدوران زندگياست. بهعلاوه اين هورمون اثري عمده- هر چند کاملا شناخته‌ نشده- بررفتار مردان دارد. تستوسترون در احساس انرژي و پرخاشگري دخيل است. براي داشتن ميل جنسي ضروري در ايجاد نعوظ طبيعي و کارکرد جنسي نقش دارد. پس از اينکه تستوسترون در بدن به هورمون دي‌هيدروتستوسترون تبديل مي‌شود، رشد سلول‌هاي غده پروستات را تحريک مي‌کند و باعث تحليل رفتن فوليکول‌هاي مو در مرداني مي‌شود که به صورت ژنتيکي مستعد طاسي مردانه هستند.(17،13،11)
2-3-1 عملکرد تستوسترون
عملکرد تستوسترون مهمترين هورمون مردانه و بسيار موثر در رشد وتکامل اندامهاي جنسي و بروز صفات ثانويه جنسي مانند رويش موي صورت، بم شدن صدا،ريزش موي مدل مردانه و خواص آنابوليک مانند رشدعضلاتوتودهاستخواني مي‌باشد.اين هورمون باعث جهش رشددر نوجوانان و توقف رشد قدي با بستن صفحات رشد در دو انتهاي استخوان‌ها مي شود. تستوسترون باعث ساخته شدن بافت‌ها مي گردد.محل اصلي ساخت و ترشح اين هورمون در بدن مردها بيضه است هر چند که مقدار کمي در غده فوق کليوي هم توليد مي‌شود لذا برداشتن بيضه‌ها موجب کاهش صفات ثانويه جنسي مي‌شود. در زنان اين هورمون در تخمدان و غده فوق کليوي سنتز ميشود.(22،18)
به طور کلي تستوسترون مسئول ايجاد صفات متمايز بدن مردانه است. حتي در طول زندگي جنيني هم گنادوتروپين جفتي بيضهها را وادار به ترشح مقادير متوسطي از تستوسترون ميکند و تستوسترون در تمام دوره ي تکامل جنيني و حداقل 10هفته پس از تولد ترشح ميشود از آن پس در دوران کودکي تقريبا هيچ مقدار تستوسترون توليد نميشود. اما در حدود سنين 10تا 13سالگي که شروع بلوغ است ترشح تستوسترون تحت تاثير هورمون هاي گنادوتروپيک هيپوفيز قدامي بهسرعت افزايش مي يابد واين ترشح زياد در بيشتر بقيه طول عمر ادامه مييابد ولي پس از30سالگي به سرعت کاهش مي يابد و تا 80 سالگي به 20تا 50 درصد حداکثر ترشح آن ميرسد.
بهطورکلي، “مردان سطح آندروژن بالاتر، و زنان سطوح بالاتر استروژن و پروژسترون دارند. گونههاي مختلف دارو وجوددارند که ميتواند باعث تغيير سطوح استروئيدهاي جنسي در بدن شود. تغييردراين سطوح بر روي رشد مو، صدا، توزيع چربي، تودهعضلاني، و ويژگيهاي ديگر که با جنس و جنس با وجود تاثير ميگذارد. يک پيک افزايشي پس از تزريق و يک شيب کاهشيدر پايان چرخه تزريق وجود دارد که ميتواند باعث افزايش عوارض جانبي در پايان هر دوي چرخهها شود بهعنوان مثال، پرخاشگري به هنگام پيک تستوسترون و خستگي يا تحريک پذيري هنگام شيب کاهشي تستوسترون.(22،18)
2-3-2 علل كاهش تستوسترون
کاهش تدريجي ميزان ترشح تستوسترون را مي توان معلول علتهاي زيادي دانست.از اصلي ترين علل کاهش تدريجي ترشح تستوسترون مي توان به کاهش ميزان و شدت اثر آنزيمهاي توليد کننده اين هورمون و همچنين کاهش تدريجي تعداد سلولهاي بينابيني بيضه ها در اثر روند طبيعي پيري اشاره کرد .ناگفته نماند که اين سلولها وظيفه تهيه و ترشح تستوسترون را بر عهده دارند.
از ديگر عوامل کاهش تدريجي ترشح هورمون تستوسترون در بدن آدمي ميتوان به کاهش حساسيت سلولهاي بينابيني بيضه نسبت به علايم و فرمانهايغدههيپوفيزرااشارهکرد..ناگفته نماند که هورمون تستوسترون در اثر تحريکات غده هيپوفيز و در سلولهاي بينابيني بيضهها توليد ميشود. درنهايت،افزايش ميزان نيز که در دوران پيري اتفاق ميافتد و به تبع آن ايجاد پيوند برگشت ناپذير بين اين پروتئين و مولکولهاي تستوسترون باعث بي اثر شدن تستوسترون موجود در بدن شده و عليرغم وجود تستوسترون کافي در بدن،فرد را دچارعوارض نامطلوب کمبود تستوسترون در بدن ميکند.(33،28،21)
2-3-3 نقش تستوسترون
آندروژن تنظيم کننده سيستم توليد مثلي در نرها ميباشد. در بيضه، سلول هاي ليديگ را در پاسخ به LH سنتز و ترشح ميکند. تستوسترون و دي هيدروتستوسترون اعمال اثرات آندروژني در طول جنين، بلوغ و بزرگسالي مينمايند. در طول توسعه جنين، آنها باعث تمايز طبيعي داخلي و خارجي دستگاه تناسلي مرد است.
در زمان بلوغ، تستوسترون براي توسعه و نگهداري ويژگي هاي ثانويه جنسي مردان مورد نيازاست. تستوسترون مورد نياز براي حفظ ميل جنسي سالم و قدرت، توده عضلاني و قدرت، توزيع چربي، توده استخوان، خونسازي، رشد پروستات، رشد مو، و اسپرماتوژنزضروري ميباشند. تستوسترون به نظر ميرسد نقش مهمي در عملکرد نعوظ ايفا ميکند. يک کاهش طبيعي سطح تستوسترون با افزايش سن وجود دارد .
2-3-4 تاثير تستوسترون بر ميزان متابوليسم پايه
تشخيص كاهش تستوسترون ر معاينه بدني، معمولا كاهش حجم بيضه‌ها، كاهش موهاي بدن، كاهش حجم عضلات و پوكي استخوان را مي ‌توان ديد. تشخيص معمولا از راه‌ اندازه ‌گيري تستوسترون و LE نمونه خون 8 صبح است. البته در موارد مشكوك مي توان هورمون‌ هاي تيروئيد، ملاتونين، و فاكتور شبه انسولين را نيز اندازه‌ گيري كرد.
براي تشخيص ، پزشک با آزمايش خون ميزان تستوسترون خون را اندازه گيري مي کند. پزشکان گاهي علاوه بر اندازه گيري ميزان تستوسترون، ميزان پرولاکتين بدن را نيز اندازه گيري ميکنند تا اطمينان يابند غده ي هيپوفيز شما به درستي کار مي کند. آزمايشات مجدد خون، مثل سِرُم FSH، LH و آزمايش تيروئيد نيز گاهي مورد نياز است.
2-4علايمکمبودهورمونتستوستروندربدن
تستوسترون هورموني آنابوليک عضله ساز) و آندروژن(افزاينده انرژي جنسي و مسئولبروزصفات مردانه
بوده و کاهش ترشح آن در بدن موجب بروز اختلالات فراوان مي گردد.از علايم کمبود اين هورمون در بدن مي توان به موارد زير اشاره کرد.
2-4-1 کاهش محسوس حجم و قدرت عضلاني
کاهش قدرت و حجم عضلاني را مي توان از بارزترين علايم پيري در انسان دانست.کاهش ميزان ترشح هورمون تستوسترون با کاهش ميزان سنتز پروتئين در عضلات و در نتيجه کاهش حجم عضلات و همچنين با کاهش قدرت انقباض تارهاي عضلاني ارتباطي مستقيم دارد.کاهش حجم عضلاني نيز به نوبه خود موجب تشديد روند طبيعي پيري و همچنين افزايش خطر شکستگي استخوانها مي گردد.
2-4-2 افزايش ميزان تجمع چربي
در بدن ،مخصوصا در اطراف شکم و پاها کاهش ميزان ترشح هورمون تستوسترون در بدن علاوه بر افزايش ميزان تجمع چربي زايد در بدن ممکن است موجب بروز عارضه ژنيکوماستي( بزرگ شدن سينه در مردان( در مردان نيز گردد.با کم شدن ميزان تستوسترون موجود در بدن،ميزان ترشح هورمون لپتين نيز افزايش پيدا مي کند لپتين هورموني پپتيدي است که از بافت چربي ترشح شده و اين امر بيش از پيش موجب تشکيل بافت چربي در بدن ميگردد.
2-4-3 کاهش تراکم استخواني
تحقيقات نشان ميدهند که کاهش ميزان ترشح هورمون تستوسترون در مردان با کاهش تراکم استخوانها و در نتيجه با بروز عارضه پوکي استخوان رابطه اي مستقيم دارد.تحقيقات همچنين نشان داده است که کاهش ميزان ترشح هورمون استراديولوايضا تستوسترون در زنان نيز موجب بروز عارضه پوکي استخوان ميگردد يادآوري اين نکته نيز ضروري است که هورمون تستوسترون به ميزان اندک در بدن زنان نيز توليد و ترشح ميشود. گفته ميشود که بيش از30% از مردان بالاي 60 سال جهان از عارضه پوکياستخوان رنج ميبرند.به عبارت سادهتر مي توان گفت که از هر 6 مرد مسن لااقل 1 نفر در طول عمر خود دچار شکستگي استخوان در ناحيه لگن ميگردد.
2-4-4 کاهش محسوس قواي جنسي
با کم شدن ميزان ترشح طبيعي هورمون تستوسترون در بدن از کيفيت فعاليت و همچنين از قواي جنسي نيز به شدت کاسته مي شود.از عوارض و اثرات کاهش ميزان ترشح اين هورمون در زمينه عملکرد جنسي در مردان ميتوان به کاهش ميل،لذت و همچنين قدرت انجام فعاليتهاي جنسي و در زنان نيز به کاهش لذت و همچنين کاهش تحريک پذيري اشاره کرد. تستوسترون داراي يك سري عوارض جانبي است. مقدار مصرف آن در درمان تأخير در بلوغ بايد دقيقاً تحت نظر باشد زيرا ممكن است با رشد تداخل كند و باعث ايجاد رشد بسيار سريع جنين بشود. اگر به مقدار زياد مصرف گردد منجر به بم شدن صدا و رشد موهاي اضافه ميشود.
2-5 آشنايي با روش‌هاي واکسيناسيون طيور
2-5-1 روش قطره چشمي
اين روش جهت تجويز واكسن هاي زنده بكار ميرود. ميزان لازم واكسن را در آب مقطر يا سرم فيزيولوژي رقبق ميكنند و توسط قطره چكانهاي مخصوص محلول واكسن را به داخل يك چشم ميچكانند واكسن در بافت ملتحمه وارد ميشود و با غده لنفوئيد ها رديرين تماس مييابد و با تحريك لنفوسيت ها ايجاد پادتن بويژه ايمونوگلوبولينآرا موجب ميشود.
2-5-2 روش تزريقي
اين روش براي تزريق واکسنهاي کشته روغني و بعضياز واکسنهاي زنده بکار مي‌رود و ممکن است بطريق تزريق عضلاني يا تزريق زير جلدي انجام گيرد. مقدار واکسن براي هر مرغ و محل تزريق آن بايد طبق دستور و توصيه موسسه سازنده واکسن انتخاب گردد. در حين عمل بايد سوزن هاي کند و کجرااز چرخه مصرف خارج کرد.
2-5-3 روش تلقيح در نسوج بال
اين روش براي تلقيح واکسن آبله بکار ميرود ولي ميتوان براي واکسن هاي آنسفالوميليت، پاستورلوز نيز استفاده کرد. سوزن ها داراي دو تيغه ميباشند که بر روي هر يک از تيغه ها يک شيار وجود دارد و باعث ميشود که واکسن در دو نقطه تلقيح شود. سوزن مربوطه بايد به اندازه کافي در محلول واکسن فرو رود تا شيارهاي آن کاملا” از محلول پر شود.
2-6 تزريق تستوسترون و تاثير آن در گونه هاي مختلف
2-6-1 تاثير تستوسترون در خروس
به نظر ميرسد تزريق تستوسترون تاثير مستثيمي بر ايجاد رفتار تهاجمي و رقابتي در خروس ايفا مينمايد. اين رفتار تهاجمي در عوض ميتواند باعث افزايش موقعيت برتر

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *