خروس در ميان گله گردد. اين تاثير همچنين ميتواند براي مرغهاي تزريق شده با تستوسترون در گله نيز رخ دهد. تزريق تستوسترون در مرغ باعث افزايش رفتار تهاجمي و جنگندگي و رسيدن به موقعيت غالب و برتر در گله ميگردد. همچنين ميزان بالاي غلظت تستوسترون در خون توام با افزايش اين رفتار در مرغ ميباشد.
2-6-2 تزريق تستوسترون در جوجه هاي گوشتي
مطالعات انجام شده بر روي جوجه هاي گوشتي افزايش نرخ رشد و ذخيره چربي را به عنوان يک نتيجهاز القاي استيل بسترول نشان داد. درآزمايشات گوناگون تستوسترون نشانداده شده کهاثر تحريک کننده برروي رشد داشته بااين حال، پاسخ به ميزان رشد وابسته به سطح دوزتزريق آن ميباشد .
2-6-3 تزريق تستوسترون در خوک
متيل تستوسترون، در سطح 20 ميليگرم در هر حيوان به طور روزانه نرخ رشد و بازده خوراک را بهبود نميبخشد. لاشه خوک تغذيهشده با تستوسترونحاوي برشهاي سنگينتر و چربي سبکترچربي پشت، شکم و غبغب در مقايسه با گروه کنترلي که آنتي بيوتيک دريافت نکرده بود داشت. چهاربرش از لين3، 62.4 درصد از وزن لاشه خوکهاي تغذيه شده با تستوسترون را نشان داد در حالي که اين مقدار 58.8 درصد از وزن لاشه در مورد گروه شاهد نشان داده اند. به طور مشابه، سه برش چربيي 37.6 درصد از وزن برش لاشه هاي خوک با تستوسترون تغذيه شده و 41.2 درصد براي حيوانات بدون دريافت هورمون را نشان داد. تجزيه و تحليل شيميايي لاشه نشان داد که خوکهاي دريافت کننده تستوسترون حدود 5 درصد چربي کمتر و 5 درصد لبن بيشتربه نسبت گروه شاهد داشتهاند.
نرخ افزايش وزن بدن ماده ها ظاهرا کمي توسط 15ميلي گرم تستوسترون کاهش ،اما نرخافزايش در نرها تحت تاثير قرار نگرفت. خوکها تغذيه شده با متيل تستوسترون توليد لاشه تا حدودي لاغرترازحيوانات تغذيهشده گروهشاهد همانطورکه دربرشهاي اوليه لاشه مشهود بود داشته است. اسپرماتوژنز به طور قابل توجهي در گرازهاي تغذيه شده با سطح بالاي هورمون کاهش يافته بود. سطوح متيل تستوسترون تغذيه شده در خوک القاي يک محرک رشد موثر نيست، هر چند آنها در تغيير فعاليت گناد موثر بودند.
2-6-4 تزريق تستوسترون در خرگوش
عبدالحميد و همکاران (1994) آزمايشي را بر روي 36 خرگوش نر در دو گروه 18 تايي انجام دادند. در اين آزمايش به يک گروه مقدار 0.5 ميليگرم تستوسترون به ميزان دو بار در هفته تزريق گرديد و از گروه ديگر به عنوان شاهد استفاده گرديد. وزن زنده,افزايش وزن روزانه,وضريب تبديل غذايي در گروهي که تستوسترون دريافت کردند به ميزان ناچيزي بهبود يافت. ميزان غلظت تستوسترون پلاسما قابل توجه نبود. غلظت و تحرک اسپرم افزايش و در عين حالاسپرمهاي مرده و غير طبيعي کاهش يافتند. با اينحال حجم انزال بطور نا محسوسي در دو گروه بطور ناچيزي متفاوت بودند. تاثير فصل (تابستان) هم در ميزان تحرک و حجم اسپرم معني دار بودهاست.
2-6-5 تزريق تستوسترون در ميش
جانسون و همکاران (1956) در ازمايشي به گروهي از ميشهاي بالغ به ميزان 50 ميليگرم تستوسترون بصورت زير جلدي و دو بار در هفته به مدت هفت هفته تزريق نمودند که نتايجي حاصل گرديد. جنس ماده رفتارهايي مشابه جنس نر از خود بروز ميداد. اندازه قلب و غدد تيروئيد ميشها کاهش يافت. اين تزريق باعث افزايش وزن جنس ماده و بهبود کيفيت لاشه نگرديد. بعلاوه تستوسترون تغييري در وزن کبد کليه تخمدانها و هيپوفيز ايجاد ننمود. همچنين بقاياي تستوسترون در لاشه ميشها در چهار روز پس از کشتار مشاهده نگرديد.
2-6-6 تاثير تستوسترون بر رشد جوجه خروسها
در آزمايشي هادسن و همکاران (1956) گروهي از ميشها را با صد ميليگرم تستوسترون و بصورت هفتگي تزريق و پودر گوشت لاشه حاصل ازآنميشها را درگروهياز جوجه خروسها بکار بردند. رشد تاج براي جوجه خروسهاي هاي تغذيه شده با ميشهاي تزريق شده با تستوسترون کمتر بود. رشد تاج براي جوجه هاي تغذيه شده با پودرگوشت ميشهاي تحت درمان براي 10 هفته کمي کمتر از جوجههايي بود که با گوشت ميشهاي تحت درمان براي 8 هفته تغذيه شدند. افزايش ارتفاع تاج جوجه هاي تغذيه شده با گوشت ميشهاي گروه کنترل به طور معني داري بيشتراز گروه ديگر بود. ترنر 1948 نيز نشان داد که تجويز آندروژن به صورت خوراکي به جوجه باعث افزايش اندازه تاج بيش از گروه شاهد ميگردد. درآزمايشي تستوسترون باعث افزايش نرخرشد حدود300 درصدي تاج و تستوسترون پروپيونات باعث افزايش نرخ رشد در حدود 200 درصد بيش از گروه شاهد گرديد. تفاوت معنيداري در وزن بدن و افزايش طول تاج وجود ندارد، اما افزايش در ارتفاع تاج براي جوجه هاي تغذيه شده از گوشت ميش هاي کنترل به طور معني داري بيشتر بود.
2-6-7 تزريق تستوسترون در پرندگان
آندروژن عمده در پرندگان تستوسترون است. تستوسترون از طريق تبديل به دهيدرو تستوسترون باعث کاهش رشد در جوجهها شده در حالي که در بوقلمون باعث تحريک رشد گرديد. آندروژن در ترکيب با استروژن باعث تشکيل استخوان مدولاري در زمان بلوغ جنسي ميشود. تحقيقات اخير از پروفايلهاي پلاسمايي تستوسترون در پرندگان آزاد نشان ميدهد که سطح تستوسترون در طول چرخه توليدمثلي در گونه هاي نر همراه با چند ماده نسبت به گونه هاي همراه با فقط يک ماده بمدت طولاني تري در سطح بالا است. هنگامي که مشخصات هورموني مردان چند زنه از طريق القاي ايمپلنت هاي زير جلدي تستوسترون به مردان گونههاي تک همسري شبيه سازي شد، حفظ سطح پلاسمايي اين آندروژن در سطوح بالا ، منجر به تناوب تجاوزهاي قلمروي و رفتار معاشقهاي بالا در نتيجه افزايش مشخص در اندازه قلمرو گرديد.
همچنين شمار قابل توجهي ازنرهاي ايمپلنت شده با تستوسترون , چند زنه شده و باعث جذب دو و گاهي سه ماده و استقرار آنان در قلمروهاي بزرگ خود شدند. اين دادهها قويا نشان ميدهد که ماهيت سيستم هاي جفت گيري پرندگان تقريبا با الگوهاي زماني ترشح هورمون تنظيم شدهاست.
2-6-8 تستوسترون در انسان
در انسان تستوسترون مي تواند خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي، سکته مغزي و ديابت را افزايش دهد تستوسترون تمايل به کاهش کلسترول خوب 1و افزايش کلسترول بد2افزايش رسوبات چربي در اطراف ارگانهاي داخلي بدن و در قسمت بالاي شکم افزايش فشار خون کاهش حساسيت بدن به انسولين و افزايش وزن دارد.
2-6-9 تستوسترون در گاو
توليد آندروژن در گاو هلشتاين بين 5 و 10 ماهگي از سطح قبل از بلوغ نزديک به بالغ افزايش، اما نرخ رشد ثابت است. از هورمون رشد هيپوفيزدر همان گاو از2 تا 4 ماه سن بالا بود، اما پس از يک اوج در هنگام تولد، هورمون رشد پلاسما به طور قابل توجهي تا 12ماه سن. سطوح از درونزا آندروژن ديده ميشود، و iهورمون رشد به نرخ رشد مربوط نيست.
2-6-10 تزريق تستوسترون در گونه هاي ديگر
مطالعات انجام شده در موش هاي صحرايي، موش، ميمون ها نشان مي دهد که رفتارهاي رقابتي و يا تهاجمي در دوران بلوغ افزايش، در حالي که اين رفتارتوسط اخته کردن کاهش و با تزريق تستوسترون افزايش يافتهاست. تستوسترون ميتواند اثرات خود را با يکي از دو روش زير اعمال نمايد يا در گيرنده هاي آندروژن بعد از تبديل به 5 آلفا دي هيدروتستوسترون و يا در گيرندههاي استروژن پس از آروماتيزاسيون به استراديول. اين مي توانداز طريق مکانيسم هاي ژنومي براي تحريک توليد پروتئينها و يااز طريق مکانيسمهاي غير ژنومي به تنظيم فعاليتهاي عصبي عمل نمايند.
تستوسترون اگزوژن در خرگوشهاي نر عقيم، تصلب شرايين را مهار ميكند. اولوفا و بوگارت )1954( هيچ مدرکي دال بر وجود بقاياي تستوستروناز گوشت خرگوشهاي گروهشاهد و تحت درمان با تستوسترون زمانيکه به موشهاي صحرايي نراخته وماده تغذيه ميشدند مشاهده نکردند.
2-7 دستگاه توليد مثل جنس نر در طيور
بيضه‌هااز دوعضو کوچک بيضوى تشکيل شده‌اند که در انتهاى جلوئى کليه و در ديواره پشتى بدن آويزان هستند. رنگ معمولى بيضه‌ها زرد است ولى بعضى اوقات ممکن است داراى رنگدانه‌ باشند بيضه چپ کمى بزرگتر از بيضه راست مى‌باشد. هر بيضه از تعداد زيادى لوله‌هاى سيلندرى‌شکل تشکيلشدهکهبهآنها لوله‌هاى سمينوفرمنى‌ساز مى‌گويند. سلول‌هاى اسپرماتوزوئيد در اين لوله‌ها ساخته مى‌شود
اسپرماتوزوئيد‌ها از يک سر کشيده و گردن و دم تشکيل شده و در مايع منى شناور هستند مايع منى به‌وسيله لوله‌هاى منى بر يا به کلوآک برده مى‌شود. کلوآک از سه قسمت تشکيل مى‌شود که به‌وسيله پرده افقى از هم جدا مى‌شوند. در قسمت وسطى برجستگى کوچکى وجود دارد که به منزله آلت تناسلى خروس مى‌باشد و کانال دفران در کنار آن باز مى‌شود. در هنگام جفتگيرى کلوآک خروس در روى کلوآک مرغ قرار مى‌گيرد و مايع انزال به‌وسيله اين برجستگى به داخل اوى‌دوکت که مدخل آن در ديواره کلوآک مرغ قرار گرفته است مى‌ريزد. دستگاه توليد مثل خروس از دو بيضه تشكيل شدهاست كه در قسمت پشتي حفره بدن و درست در جلوي كليه ها قرار گرفتهاند. مجاري متعدد بيضه به مجراي دفران راه مي يابند و از آن طريق مايع مني به پاپيلاعضوي برجسته در ناحيه پشتي كلواك رفته و از آنجا به عضو جفتگيري كه در يك قسمت از كلواك قرار گرفته ميرسد. اين چهار روز طول ميكشد و به طور طبيعي مايع مني درمجراي دفران ذخيره ميشود. آلت تناسلي خروسها خيلي كوچك است ، در حاليكه آلت تناسلي پرندگان آبزي رشد يافته و بزرگ است.
لنفي كه در آلت تناسلي پيدا مي كند باعث سفت شدگي مختصر آن مي شود واي اين اندام از كلواك خارج نخواهد شد. هنگام جفت گيري كلواك پرنده ماده باز ميشده و مايع مني در اين مكان ريخته ميشود و سپس مايع مني مسير اويدوكت را به طرف بال طي ميكند .اسپرماتوزئيد خروسها داراي يك سر طويل ميباشد كه دم طويلي نيز در انتهاي آن قرار گرفته است. PHمايع مني در حدود ? تا ?/? است. حجم مايع مني در هر جفت گيري در شروع روز ممكن است بيش ار ? سيسي باشد كه پس از چندين جفت گيري به كمتر از ?/? سيسي ميرسد.
2-8 سيستم ماهيچه هاوعضلات در طيور
ماهيچه عامل حرکت اندامهاي مختلف بدن است . ماهيچه هاي بال براي بال زدن , ماهيچه هاي پا براي حرکاتي مانند راه رفتن , دويدن , جهش گرفتن اجسام يا شکار و ساير ماهيچهها براي انجام کارهاي متفاوت ديگر به کار ميروند . وضعيت ماهيچه هاي هر قسمت از بدن به نوع استفاده اي که از آنها مي شود بستگي دارد . در پرندگان گوشتخوار يا دانه خوار بدان جهت که مجبور به تکه تکه کردن گوشت يا استفاده از دانه هستند , ماهيچه هاي منقار به طور نسبي قوي شدهاست . در پرندگاني مانند شاهين و عقاب که احتياج به پرواز سريع دارند , ماهيچه هاي سينه و بال نيز بسيار قوي است .
رنگ ماهيچهها بسته به نوع آن سفيد و يا قرمز است . بافت ماهيچه اي قرمز داراي چربي ذخيره و خون زيادتري است . از اين رو براي کارهاي مداوم و سريع اهميت بيشتري دارد . پرندگاني مانند شهد خوار ها که بيشترين فعاليتشان در پرواز است حدود 25تا 30 درصد وزن بدنشان به ماهيچههاي پرواز اختصاص دارد , در حالي که فقط 2 تا 3 درصد از وزن بدنشان را ماهيچههاي پاها تشکيل ميدهد . در پرندگان شکارگر که براي گرفتن شکار از پاها استفاده ميکنند , ماهيچههاي پاها به طور نسبي از بسياري پرندگان ديگر قويتر است .
2-9 دستگاه تناسلي و دفع ادرار
دستگاه تناسلي و دفع ادرار پرندگان ارتباط زيادي به يکديگر دارد. دستگاه تناسلي نرهااز دو بيضه شروع مي شود. رنگ بيضه ها بطور معمول کرمي است اما گاهي به رنگ خاکستري تيره و يا حتي سياه تر ديده شدهاند. محل استقرار بيضهها در ديواره پشتي بدن و درانتهاي جلويي کليههاست . بيضهها درحالت معمولي کوچکند اما در فصل توليد مثل تا 500 برابر بزرگ ميشوند.
هر يک از بيضهها در بر گيرنده تعداد زيادي لوله استوانهاي شکل به ناملولههايمنيسازاست کهدرآنهانرزامه

Written by 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *