سالن درگير شده و اين درگيري تا چند روز به طول انجاميد و هيچگونه سازگاري مابين مرغها و خروسها ديده نشد اما اين رفتار بعد ازگذشت يه هفته تغيير كرده و بهبود يافت و طبق انتظارات با كمي كاهش درصد جوجه در آوري در اين هفته مواجه شد.
3-14 کندلينگ
2 درصد از تخممرغهاي قابل جوجه كشي در روز 10 الي 12 روزگي كندلينگ شده و آمار و اطلاعات اهم از درصد بي نطفه درصد تلفات 24 تا 48 ساعت درصدتلفات 3 تا 5 روز ثبت و مورد تجزيه تحليل قرار گرفت.
3-15 ترابل شوتينگ
3 در صد از تخم مرغ هاي در پايان روز جوجه كشي از تخم مرغ هاي هچ نشده ترابل شوتينگ به عمل آمد . آمار ها ثبت و مورد ارزيابي قرار گرفت .
3-16 درصد تلفات
در طول آزمايش درصد تلفات مابين پن ها اختلاف معني داري نداشته وقابل توجه نبوده است.
محاسبه درصد توليد در گله هاي مادر
محاسبه درصد توليد به دو روش انجام ميگيرد :
1- درصد توليد H.D که ميانگين درصد توليد روزانه يک هفته توليدي تقسيم بر متوسط مرغ هفته ميباشد.
2- درصد توليد H.H که ميانگين درصد توليد روزانه يک هفته توليدي تقسيم برمرغ پاي توليد ميباشد.
نکته- هميشه H.H کوچکتر يا مساوي H.D ميباشد زيرا درصد تلفات باعث بزرگتر شدن H.D نسبت به H.H که عدد مرغ پاي توليد ميباشد محاسبه ميگردد.
3-17 تجزيه و تحليل آماري
اين تحقيق در قالب طرح کاملاً تصادفي انجام شد. تيمارها شامل غلظت‌هاي 0، 1/0، 2/0، و 3/0 سي‌سي تستوسترون به ازاي هر خروس بود. همچنين علاوه بر آزمايش فوق، اثر ورود خروس جوان به گله، در مقايسه با اثر خروس مسن، در قالب دو تيمار مورد مطالعه قرار گرفت. داده‌هاي به‌ دست آمده در نرم‌افزار Excel وارد شد. براي آناليز داده‌ها از نرم‌افزار SAS و رويه مدل‌هاي خطي عمومي استفاده شد. ابتدا نرمال بودن داده‌ها مورد آزمون قرار گرفت؛ سپس درصورت نياز داده‌ها تبديل شدند. براي مقايسه تيمارها با يکديگر و شاهد از آزمون دانکن و سطح معني‌داري 05/0 ? P استفاده شد. مدل آماري طرح کاملاً تصادفي براي مقايسه تيمارها با هم به‌صورت زير بود.
Yij = µ+ Ai+ eij
=Yij مقدار عدد حاصل از مشاهده
µ= ميانگين کل جامعه‌ که از طريق نمونه‌ها با فرض صفر مورد بررسي قرار گرفت
Ai= اثر تيمار
eij= اثرات خطاي آزمايش
فصل چهارم:
نتايج
4-1 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها برميانگين درصد جوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي
نتايج حاصل از اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته‌هاي 44 الي 50 و نيز در کل دوره آزمايش (50-44 هفتگي) به‌طور خلاصه در جدول 1-4 نشان داده شده است. با توجه به اين‌که تزريق در دو مرحله در ابتداي هفته‌هاي 44 و 45 انجام پذيرفت، بنابراين عملکرد گله از هفته 44 به بعد جزء نتايج اين آزمايش محسوب شده و عملکرد 43-41 هفتگي براي اطلاع از پيشينه عملکرد گله، ثبت شد و اثرات تزريق هورمون بر جوجه‌درآوري، از هفته 44 به بعد قابل بحث است.
4-1-1 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بهخروس‌ها برميانگين درصد جوجه ‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 44
نتايج آزمايش نشان داد که تزريق هورمون تستوسترون به خروس‌ها، اثر معني‌داري (05/? P) بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در هفته 44 توليد نداشت. البته از نظر عددي، مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در هفته 44 توليد نشان داد که تيمار چهارم (تزريق 3/0 سي‌سي هورمون تستوسترون) منجر به بيشترين ميانگين درصد جوجه‌درآوري در اين هفته (05/0? P) شده است.
4-1-2 اثرتزريق غلظت‌هاي مختلفهورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصد جوجه ‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 45
نتايج آزمايش نشان داد که تزريق هورمون تستوسترون به خروس‌ها، اثر معني‌داري (05/? P) بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در هفته 45 توليد نداشت. البته از نظر عددي، مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در هفته 45 توليد نشان داد که تيمار چهارم (تزريق 3/0 سي‌سي هورمون تستوسترون) منجر به بيشترين ميانگين درصد جوجه‌درآوري در اين هفته (05/0? P) شده است.
4-1-3 اثرتزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها برميانگين درصد جوجه ‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 46
نتايج آزمايش نشان داد که تزريق هورمون تستوسترون به خروس‌ها، اثر معني‌داري (5/0? P) بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در هفته 46 توليد نداشت. البته از نظر عددي، مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در هفته 46 توليد نشان داد که تيمار دوم (تزريق 1/0 سي‌سي هورمون تستوسترون) منجر به بيشترين ميانگين درصد جوجه‌درآوري در اين هفته (05/0? P) شده است.
4-1-4 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصدجوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 47
نتايج آزمايش نشان داد که تزريق هورمون تستوسترون به خروس‌ها، اثر معني‌داري (05/?P) بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در هفته 47 توليد داشت. مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در هفته 47 توليد نشان داد که تيمار دوم (تزريق 1/0 سي‌سي هورمون تستوسترون) به‌طور معني‌داري منجر به بيشترين ميانگين درصد جوجه‌درآوري در اين هفته (05/0?P) شده است.
4-1-5 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصدجوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 48
نتايج آزمايش نشان داد که تزريق هورمون تستوسترون به خروس‌ها، اثر معني‌داري (05/?P) بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در هفته 48 توليد داشت. مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در هفته 48 توليد نشان داد که تيمار دوم (تزريق 1/0 سي‌سي هورمون تستوسترون) به‌طور معني‌داري منجر به بيشترين ميانگين درصد جوجه‌درآوري در اين هفته (05/0?P) شده است.
4-1-6 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصدجوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 49
نتايج آزمايش نشان داد که تزريق هورمون تستوسترون به خروس‌ها، اثر معني‌داري (05/?P) بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در هفته 49 توليد داشت. مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در هفته 49 توليد نشان داد که تيمار دوم (تزريق 1/0 سي‌سي هورمون تستوسترون) به‌طور معني‌داري منجر به بيشترين ميانگين درصد جوجه‌درآوري در اين هفته (05/0?P) شده است.
4-1-7 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصدجوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 50
نتايج آزمايش نشان داد که تزريق هورمون تستوسترون به خروس‌ها، اثر معني‌داري (05/?P) بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در هفته 50 توليد داشت. مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در هفته 50 توليد نشان داد که تيمار دوم (تزريق 1/0 سي‌سي هورمون تستوسترون) به‌طور معني‌داري منجر به بيشترين ميانگين درصد جوجه‌درآوري در اين هفته (05/0?P) شده است.
4-1-8 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصدجوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در کل دوره آزمايش (50-44 هفتگي)
نتايج آزمايش نشان داد که تزريق هورمون تستوسترون به خروس‌ها، اثر معني‌داري (05/?P) بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در کل دوره آزمايش (50-44 هفتگي) داشت. مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري در کل دوره آزمايش (50-44 هفتگي) نشان داد که تيمار دوم (تزريق 1/0 سي‌سي هورمون تستوسترون) به‌طور معني‌داري منجر به بيشترين ميانگين درصد جوجه‌درآوري در اين آزمايش (05/0?P) شده است.
4-2 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترونبه خروس‌هابرميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي
نتايج حاصل از اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته‌هاي 44 الي 50 و نيز در کل دوره آزمايش (50-44 هفتگي) به‌طور خلاصه در جدول 2-4 نشان داده شده است. با توجه به اين‌که تزريق در دو مرحله در ابتداي هفته‌هاي 44 و 45 انجام پذيرفت، بنابراين عملکرد گله از هفته 44 به بعد جزء نتايج اين آزمايش محسوب شده و عملکرد 43-41 هفتگي براي اطلاع از پيشينه عملکرد گله، ثبت شد و اثرات تزريق هورمون بر وزن تخم‌مرغ، از هفته 44 به بعد قابل بحث است.
4-2-1 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 44
نتايج آزمايش نشان داد که تزريق هورمون تستوسترون به خروس‌ها، اثر معني‌داري (5/0?P) بر ميانگين وزن تخم‌مرغ در هفته 44 توليد نداشت. البته از نظر عددي، مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بر ميانگين وزن تخم‌مرغ در هفته 44 توليد نشان داد که تيمار اول (عدم تزريق هورمون تستوسترون) منجر به بيشترين ميانگين وزن تخم‌مرغ در اين هفته (05/0?P) شده است.
4-2-2 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 45
نتايج آزمايش نشان داد که تزريق هورمون تستوسترون به خروس‌ها، اثر معني‌داري (5/0?P) بر ميانگين وزن تخم‌مرغ در هفته 45 توليد نداشت. البته از نظر عددي، مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بر ميانگين وزن تخم‌مرغ در هفته 45 توليد نشان داد که تيمار اول (عدم تزريق هورمون تستوسترون) منجر به بيشترين ميانگين وزن تخم‌مرغ در اين هفته (05/0?P) شده است.
4-2-3 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 46
نتايج آزمايش نشان داد که تزريق هورمون تستوسترون به خروس‌ها، اثر معني‌داري (5/0?P) بر ميانگين وزن تخم‌مرغ در هفته 46 توليد نداشت. البته از نظر عددي، مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بر ميانگين وزن تخم‌مرغ در هفته 46 توليد نشان داد که تيمار دوم (تزريق 1/0 سي‌سي هورمون تستوسترون) منجر به بيشترين ميانگين وزن تخم‌مرغ در اين هفته (05/0?P) شده است.
4-2-4 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 47
نتايج آزمايش نشان داد که تزريق هورمون تستوسترون به خروس‌ها، اثر معني‌داري (5/0?P) بر ميانگين وزن تخم‌مرغ در هفته 47 توليد نداشت. البته از نظر عددي، مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بر ميانگين وزن تخم‌مرغ در هفته 47 توليد نشان داد که تيمار دوم (تزريق 1/0 سي‌سي هورمون تستوسترون) منجر به بيشترين ميانگين وزن تخم‌مرغ در اين هفته (05/0?P) شده است.
4-2-5 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 48
نتايج آزمايش نشان داد که تزريق هورمون تستوسترون به خروس‌ها، اثر معني‌داري (5/0?P) بر ميانگين وزن تخم‌مرغ در هفته 48 توليد نداشت. البته از نظر عددي، مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بر ميانگين وزن تخم‌مرغ در هفته 48 توليد نشان داد که تيمار دوم (تزريق 1/0 سي‌سي

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *