غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين 55
جدول 3-4- مقايسه اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين 56
جدول 4-4- مقايسه اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين 57
جدول 5-4- مقايسه اثر ورود خروس جوان به گله بر ميانگين 58
جدول 6-4- مقايسه اثر ورود خروس جوان به گله بر ميانگين 59
جدول 7-4- مقايسه اثر ورود خروس جوان به گله بر ميانگين 60
فهرست شکل:
شکل 1-1 پراکندگي طيور در مناطق مختلف ايران 5
شکل 1-2 پراکندگي پرورش طيور در مناطق مختلف جهان 6
چکيده
امروزه در گله هاي مادر گوشتي با مشکل مديريتي خروس مواجه هستيم که در هفته هاي 45 به بعد در اکثر قريب به اتفاق دچار يک کاهش جوجه درآوري خواهيم بود و براي حل اين مشکل از روش هاي اسپايکينگ يا تزريق خروس جوان به گله پير استفاده مي شود که توام با ريسک بهداشتي و هزينه بالا خواهد بود.
طبق اندازي گيري هاي انجام شده از تستوسترون خون خروس هاي گله مشاهده شد که از ابتداي توليد تا هفته 28 اين هورمون افزايش يافته و بعد آن در ادامه روند کاهشي داشته است بنابراين در اين تحقيق تزريق تستوسترون را در هفته 45 توليد انجام داديم و نتايج آن را نيز مورد بررسي قرار گرفت.
تستوسترون به عنوان هورمون جنس نر در رشد و تکامل اسپرم ها و بروز صفات ثانويه نقش اساسي کليدي داشته.
در اين تحقيق چهار تيمار که تيمار ها عبارتند از تزريق با دز 1/0 سيسي و 2/0 سيسي و 3/0 سيسي و شاهد و اسپايک شده که براي هر تيمار چهار تکرار در نظر گرفته شده و در مجموع بر روي 1140 قطعه خروس و 16220 قطعه مرغ سويه راس در قالب 20 پن مورد آزمايش قرار گرفت که رکورد ها با طرح کاملا تصادفي مورد ارزيابي قرار گرفتند مورد تزريق در دو نوبت ابتداي هفته 45 توليدي و 46 توليدي انجام شد و صفات مورد اندازي گيري را نيز از ابتداي هفته 41 تا انتهاي 50 مورد اارزيابي قرار گرفت
صفات مورد اندازي قرار گرفته عبارتند از وزن تخم مرغ وزن مرغ وزن خروس درصد توليد و درصد جوجه در آوري که نتايج نشان دادند تزريق در مقدار 1/0 سيسي تفاوت معني داري داشته و باعث بالا رفتن درصد جوجه در آوري گرديد.
کلمات کليدي: مرغ مادر گوشتي، تستوسترون، خروس، تخممرغ، جوجه درآوري
فصل اول:
مقدمه
1-1 مقدمه
از بدو خلقت بشر، غذا و تغذيه يکى از مسائل عمده براى آدميان بوده است، و با وجود اينکه بشر در عصر جديد توانسته است پيشرفت‌هاى چشمگيرى در شئون مختلف زندگى خود پديد آورد. باز هم مسئله غذا و تغذيه در جوامع بشرى از نظر اقتصادى و اجتماعى از اولويت خاصى برخوردار است. امروزه اهميت تغذيه تا آن حد است که يکى از معيارهاى مهم درجه سطح تمدن و درجه? پيشرفت هر جامعه محسوب مى‌شود. زيرا در پيشرفت همه جانبه يک اجتماع درجه? سلامت روحى و جسمى افراد آن جامعه عامل تعيين‌کننده مى‌باشد. بخش طيور در طول دو دهه گذشته بعلت توليد فشرده، پيشرفت هاي ژنتيکي، بهبود کنترل بيماري و اقدامات زيستي ، افزايش درآمد و جمعيت انساني و شهرنشيني متحمل تغييرات عمده ساختاري گرديدهاست.(1) اين تغييرات فرصت هاي فوق العاده اي براي توليد کنندگان مرغ، به ويژه توليدکنندگان خرد براي بهبود درآمد بوجود آورده است. همچنين بدليل گستردگي علوم، پيشرفت روز افزون دانش بشري و دسترسي آن به زير لايه هاي تخصصي دردنيا، شاهد روابط بسيار نزديک علم اقتصاد با علوم کشاورزي هستيم. با تکيه بر علم اقتصاد و پيروي از علوم تخصصي، مي توان طرح هاي کشاورزي را هدفمند نمود. علم دامپروري هم، يکي از بخش هاي مهم کشاورزي است که، از اين قاعده مستثني نيست امروزه مصرف گوشت سفيد نسبت به گوشت قرمز بيشتر بوده که از دلايل آن مي توان به توصيه هاي مکرر پزشکي و ارزانتر بودن و سالمتر بودن آن دانست با توجه به نياز روز افزون آن مي بايست اقدامات لازم براي زير ساخت هاي آن انجام گردد.(2)
1-1-1 اهميت دامپروري در جهان
جمعيت دنيا در حال حاضر به‌سرعت افزايش پيدا مى‌کند. سرعت اين افزايش به حدى است که دانشمندان علوم مختلف آن را انفجار جمعيت ناميده‌اند. در آغاز قرن اول جمعيت جهان در حدود يک‌چهارم ميليارد و در سال ???? ميلادى جهان کمتر از نيم ميليارد بود. در سال ???? جمعيت دنيا دو برابر شد، در قرن بعد يعنى ???? جمعيت دوباره دو برابر شده و به حدود ?/? ميليارد و در سال ???? به بيش از ? ميليارد و در ?? سال آينده باز دو برابر خواهد شد.(2)
خلقت بشر، غذا و تغذيه يکى از مسائل عمده براى آدميان بوده است، و با وجود اينکه بشر در عصر جديد توانسته است پيشرفت‌هاى چشمگيرى در شئون مختلف زندگى خود پديد آورد، باز هم مسئله غذا و تغذيه در جوامع بشرى از نظر اقتصادى و اجتماعى از اولويت خاصى برخوردار است. امروزه اهميت تغذيه تا آن حد است که يکى از معيارهاى مهم درجه سطح تمدن و درجه? پيشرفت هر جامعه محسوب مى‌شود. زيرا در پيشرفت همه جانبه يک اجتماع درجه سلامت روحى و جسمى افراد آن جامعه عامل تعيين‌کننده مى‌باشد. جمعيت دنيا در حال حاضر به‌سرعت افزايش پيدا مى‌کند. سرعت اين افزايش به حدى است که دانشمندان علوم مختلف آن را انفجار جمعيت ناميده‌اند. درآغازقرن اول جمعيت جهان در حدود يک‌چهارم ميليارد و در سال ???? ميلادى جهان کمتر از نيم ميليارد بود. در سال ???? جمعيت دنيا دو برابر شد، در قرن بعد يعنى ???? جمعيت دوباره دو برابر شده و به حدود ?/? ميليارد و در سال ???? به بيش از ? ميليارد و در ?? سال آينده باز دو برابر خواهد شد .با اين روند افزايش، احتياجات براى توليدات دامى دو برابر خواهد شد. ولى به‌طورىکه مى‌دانيم در حال حاضر در اکثر کشورها، مردم با سوء تغذيه مواجه هستند. تخمين زده مى‌شود که ??% مردم جهان دچار سوء تغذيه هستند. بيشتر اين سوء تغذيه به علت کمبود مواد پروتئينى با کيفيت بالا، مثل گوشت، شير و تخم‌مرغ است.(3)
1-1-2 پرورش طيور در ايران
تا چند دهه پيش ، پرورش طيور در ايران بصورت كاملاً روستايي و اوليه صورت ميگرفت، بدين ترتيب كه هر خانواده روستايي، تعداد معدودي مرغ و خروس و ساير طيور اهلي از قبيل اردك و غاز و ندرتاً بوقلمون را براي مصرف خود، نگاهداري مينمود .اغلب منظور اصلي از نگاهداري اين تعداد معدود طيور بومي نيز تهيه تخم مرغ مصرفي خانواده بوده و كمتر پرورش از نظر گوشت مرغ مورد توجه قرار ميگرفت ، فقط نيمچه خروس هاي اضافي و يا مرغهاي مسن و پير را كه از تخم رفته بودند ، به عنوان گوشت در جشن ها و عزاداريها به مصرف مي رساندند . در شهرها مصرف گوشت طيور بسيار پايين بوده و از مازاد توليد در روستاها تامين ميگرديداز اين رو گوشت طيور نقش قابل توجهي در غذاي روزمره مردم وجود نداشت . بهعلاوه از نظر پرورش اقتصادي و اصلاح نژاد و تشخيص مرغهاي بومي نيز هيچگونه اقدامي صورت نميگرفت ، حال آنكه در كشورهاي ديگر ، از دهها سال پيش به پرورش طيور تجارتيوعلمي پرداخته و قسمتي از مصرف پروتئين حيوانيآنهاراتوليدات طيور تشكيل ميدادهاست.(شکل1-1)امروزه واحدهاي مرغداري بسيار بزرگي وجود دارد که از جنبه اقتصادي داراي اهميت زيادي هستند در حال حاضر صنعت پرورش طيور به اندازهاي گسترش پيدا کرده که گاهي گله هاي طيور موجود در يک واحد به مرز يک ميليون قطعه مي رسد سرعت صنعتي شدن پرورش طيور در نيمه قرن اخير به حدي است که شايد در آينده نزديک، ديگر مراکز کوچک توليدي حتي در کشورهاي در حال توسعه هم ديده نشود از سال ???? تا به حال، توليد تخم مرغ ساليانه به ازاي هر مرغ تقريبا دو برابرشدهاست.(3)
شکل 1-1 پراکندگي طيور در مناطق مختلف ايران
1-1-3 پرورش طيور در جهان
بخش طيور در طول دو دهه گذشته بعلت توليد فشرده، پيشرفت هاي ژنتيکي، بهبود کنترل بيماري و اقدامات زيستي ، افزايش درآمد و جمعيت انساني و شهرنشيني متحمل تغييرات عمده ساختاري گرديده است. اين تغييرات فرصت هاي فوق العاده اي براي توليد کنندگان مرغ، به ويژه توليدکنندگان خرد برايبهبود درآمد بوجود آورده است.
(شکل2-1) گوشت مرغ در سراسر جهان مصرف ميشود و در طول چند دهه گذشته، محبوبيت آن در بسياري از کشورها افزايش يافته است. از جمله دلايل اين افزايش مصرف هزينه نسبتا کم توليد، نرخ رشد سريع مرغ، ارزش غذايي بالاي گوشت و معرفي بسياري از محصولات جديد هستند. به طور کلي، صنعت طيور به طور چشمگيري در طول 50 سال گذشته تغيير کرده است. در گذشته طيوردر گله هاي کوچک توليد ميشد و عمدتا به عرضه تخم مرغ براي حمايت از واحدهاي کوچک مزرعه ، و تخم مرغ و محصولات فرعي پرندگان زنده از سرمايه گذاري تخم مرغ زنده در بازارهاي محلي فروخته شد. امروزه صنعت طيور به شدت يکپارچه و توسط مديريت تعدادي از شرکت هاي بزرگ انجام ميگيرد.
براي تدوين و فرموله کردن جيره غذايي از کامپيوتر استفاده ميشود به عنوان مثال فرمولاسيون خوراک، پيش بيني روند بازار، کنترل تجهيزات براي پردازش گوشت، و بهتازگي، به کارگيري ماشين آلات براي بازرسي اتوماتيک و درجه بندي از موارد مهم در سالهاي اخير بودهاست. اينترنت و تجارت الکترونيک نقش مهمي در بازاريابي ايفا مينمايد . علاوه بر اين، کشاورزان شروع به يادگيري تخصص در جنبه هاي مختلف پرورش طيورنموده و امروزه، در مراحل گوناگون بهعنوان مثال، پرورش، خروج از زونا و يا فرآوري گوشت از متخصصين مربوطه استفاده ميشود. امروزه توليددر فارمهاي چند صد هزار تا چند ميليون پرنده در فارم انجام ميپذيرد. اين عمليات نيازمند مديريت دقيق و موثر به منظورتوليدات سودآور ميباشد. ادغام مراحل گوناگون پرورش مثل مرحله هچري، نگهداري، کشتار و فراوري پس از آن براي توليد مقرون به صرفه و رقابتي يکي ديگر از تغييرات عمده اي در ساختار صنعت طيورميباشد.(4،3،2)
شکل 1-2 پراکندگي پرورش طيور در مناطق مختلف جهان
1-2 افزايش رشد در صنعت مرغ گوشتي
بهبود عملكرد در نژادهاي گوشتي با بروز صفات منفي و از جمله با كاهش باروري نيز توأم بوده است. انتخاب ژنتيكي براي افزايش رشد در مرغ‌ها، سبب افزايش اوولاسيون نامنظم و سندروم توليد تخم مرغ غير قابل جوجه‌كشي شده و در خروس‌ها كاهش شديد فعاليت جنسي را بهمراه داشتهاست. با توجه به وجود رابطه بين رشد و ساير پارامترهاي توليد با يكديگر از قبيل سن توليد اولين تخم مرغ ، درصد توليد، وزن تخم و غيره، اينكه بهترين نوع پرورش متعادل چگونه بايد باشد سوالي است كه هنوز بدرستي بدان پاسخي داده نشده است. توليدكنندگان نژادها همواره بر يكنواختي وزن گله در دوره پرورش تأكيد دارند و آنرا مهمترين عامل رمز موفقيت گله در دوره توليد مي‌دانند. در درستي اين موضوع اگرچه جاي شكي وجود ندارد معهذا چگونگي دست‌يابي به آن همواره آسان نيست. وجوداختلاف ژنتيكي در بين مرغ‌هاي يك گلهاز نظر پتانسيل رشد و محدوديت غذايي كه سبب ايجاد رقابت در دستيابي به دان ميشود موجب بروز و يا افزايش درصد غير يكنواختي وزن در گله مي‌گردد كه حداقل نتيجه ناخواسته آن عدم پيك مناسب گله و توليد تخم مرغ‌هاي با وزن غير يكنواخت است.
بعداز رسيدن گله به بلوغ جنسي،امكان دستيابي به بهترين عملكرد و توليد بيشترين جوجه بشرطي عملياست كه مرغ و خروس‌هاي گله به مرحله توليد حقيقي يا واقعي نيز رسيده باشد بعبارت ديگر ، گامت‌هاي توليد شده بايد حداكثر قدرت نطفه داري ، توان رشد و تكامل را نيز داشته باشند.(4،3)
1-3 بيان مسأله
توليد گوشت مرغ و همچنين تخم مرغ به صورت صنعتي بدين صورت ميباشدکه در هر سويه از آن با انتخاب هاي فراوان و انجام کارهاي آزمايشگاهي ژنتيکي در بخش پرورشي لاين به خالص سازي و رسيدن به خصوصيات و صفات مورد نظر ميپردازند که نتاج حاصله تامين کنند

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *