g ori، 2011). در شرايط استرس گرمايي، مصرف خوراک براي جبران حرارت افزايشي توسط مرغ کاهش مي‌يابد (Ayo و همکاران، 2010).
2- 24- سازههاي موثر بر کيفيت جوجه
2- 24- 1- مدت ذخيره‌سازي تخم مرغ
با افزايش مدت زمان دخيره‌سازي تخم مرغ، ارتفاع و وزن زرده و سفيده و به دنبال آن وزن تخم کاهش يافته و کيفيت جوجه کاهش مي‌يابد (Tona و همکاران، 2004). رويان تخم‌هايي که بلافاصله به انکوباسيون منتقل شدند نسبت به رويان تخم مرغ‌هايي که به مدت طولاني نگهداري شدند، غضلات و بافت قلب جوجه حاصل از آنها داراي ذخيره گليکوژن بيشتري است (Christensen و همکاران، 2001).
2- 24- 2- سن مرغ مادر
با افزايش سن مرغ مادر، کيفيت تخم مرغ کاهش يافته و کيفيت جوجه توليدي نيز از حد استاندارد کمتر مي‌شود. مرغ‌هاي مادر جوان، تخم‌هايي با درصد جوجه درآوري بيشتر و کيفيت جوجه بهتري توليد مي‌کنند (Tona و همکاران، 2002).
2- 25- تغذيه و توليد‌مثل
مصرف بيش از حد خوراک در مرغ‌هاي مادر گوشتي به صورت چربي ناحيه شکمي، جگر و يا رشد بيش از حد تخمدان ذخيره
مي‌شوند و در نتيجه افزايش وزن، توليد مثل آنها کاهش مي‌يابد. در صورتي که با کاهش مصرف خوراک توسط مرغ‌هاي مادر گوشتي، توليد تخم افزايش يافته و جوجه درآوري افزايش مي‌يابد (Liburn وMyersmiller ، 1990).
2- 26- برآورد جوجه درآوري
در پرندگان فعال بودن دستگاه توليد‌مثلي و کفايت سلول جنسي ماده همراه با تخم‌گذاري تعريف مي‌شود و ناباروري به ناتواني در جفت‌گيري، دخيره ناقص اسپرم و يا کيفيت ضعيف اسپرم در دستگاه توليد‌مثلي ماده تعريف مي‌شود. قدرت جوجه درآوري عبارت از تخم‌هاي لقاح يافته‌اي است که به جوجه تبديل مي‌شوند و به صورت درصد بيان مي‌شود و تعداد تخم مرغي که هچ نشده به‌عنوان مرگ و مير دوران جنيني تعريف مي‌شود (ضميري، 1380).
2- 27- ارتباط بين سن مرغ مادر، غلظت کلسترول خون، زرده تخم مرغ و جوجه درآوري
مقدار کلسترول زرده تخم مرغ طي دوران جنيني، براي رشد و توسعه رويان مهم است. با افزايش سن مرغ مادر، مقدار کلسترول خون و کلسترول زرده تخم مرغ افزايش مي‌يابد. از طرفي ارتباط مثبتي بين وزن و کلسترول زرده تخم مرغ وجود دارد و با افزايش کلسترول زرده تخم مرغ و خون، جوجه درآوري تخم‌هاي لقاح يافته کاهش مي‌يابد (Dikmen و Sahan، 2007).
2- 28- سازههاي موثر بر غلظت کلسترول زرده تخم مرغ
مقادير کلسترول تخم مرغ در بسياري از گونه‌ها متفاوت است. امروزه دانشمندان زيادي در تلاشند تا با دست‌کاري ژنتيکي مقادير کلسترول تخم را کاهش دهند (Simmons و Somes، 1985). نوع جيره مصرفي بر غلظت کلسترول زرده مؤثر است به طوري که با افزايش غلظت کلسترول جيره، ذخيره کلسترول در تخم بيشتر (Sutton و همکاران، 1984) و با افزايش فيبر و سلولز جيره کلسترول سرم و زرده کاهش مي‌يابد. چون فيبر جذب کلسترول را کاهش و دفع آن را افزايش مي‌دهد. وقتي پرنده انرژي بيش از حد استاندارد از جيره دريافت کند غلظت کلسترول زرده تخم مرغ افزايش مي‌يابد (Menge وهمکاران، 1974). برخي داروها بيوسنتز کلسترول را کاهش و يا افزايش ترشح اسيدهاي صفراوي يا استرول‌ها را افزايش داده و انتقال آنها به زرده را محدود
مي‌کنند و باعث کاهش کلسترول زرده مي‌شوند (Dam و همکاران، 1979).
فصل سوم
مواد و روش‌ها
اين پژوهش در يكي از سالن‌هاي پرورشي مرغ مادر شركت تيكا در روستاي اجوارکلاي شهر آمل و همچنين كارخانه جوجه‌كشي مربوط به اين شركت به نام پرينه نور در شهرك صنعتي تشبندان (شهداي) محمودآباد انجام شد.
3- 2- پرندگان
صد و بيست قطعه مرغ مادر گوشتي سويه راس 308 در سن 54 هفتگي و 12 قطعه خروس به طور تصادفي انتخاب شدند. ميانگين توليد گله حدودا 5/49% و درصد جوجه درآوري حدودا ً50 بود‍؛ همچنين ميانگين وزن مرغ‌ها 4200 گرم بود. دوره پژوهش چهار هفته بود و هفته اول و چهارم، خون‌گيري از مرغ مادر براي اندازه‌گيري فراسنجه‌هاي خوني و زرده تخم مرغ براي بررسي كلسترول زرده انجام شد و همچنين درصد جوجه درآوري و كيفيت جوجه به طور هفتگي اندازه‌گيري شد و كيفيت تخم مرغ به صورت روزانه مورد بررسي قرارگرفت.
3- 3- سالن پرورش
براي انجام اين پژوهش، 12 باكس به ابعاد (2×2) به مساحت چهار متر مربع در انتهاي سالن تعبيه شد. در هر باكس يك آب‌خوري و يك دانخوري دستي و چهار لانه تخم‌گذاري براي مرغ‌ها و يك عدد دانخوري آويز در ارتفاع مناسب براي خروس‌ها قرار داده شد تا مرغ‌ها به غذاي خروس‌ها دسترسي نداشته باشند و براي حداقل‌سازي اثرات نرها در پژوهش، خروس‌ها به طور هفتگي بين تيمارها تعويض شدند. مدت روشنايي 16 ساعت بود كه از ساعت 5 صبح تا 9 شب اعمال شد. براي تأمين نور تعداد 10 لامپ 100 وات زرد و سفيد به فاصله هر 7/2 متر از هم و در ارتفاع 5/1 متري از سطح زمين قرار داده شدند. از چهار عدد هواكش در ديوار عرضي انتهاي سالن و 2 عدد در ديوار عرضي ورودي براي تهويه هواي داخل سالن استفاده شد. دماي سالن طي پژوهش،20 الي 25 درجه سانتيگراد بود.
3- 4- تيمارهاي پژوهشي
مرغ‌ها به طور تصادفي به چهار تيمار، سه تكرار و 10 زير مشاهده تقسيم شدند. به ازاي هر 10 مرغ، يك خروس در نظر گرفته شد که براي حداقل سازي اثرات نرها، خروسها هر تکرا هر هفته تعويض شدند. يك دوره يك هفته‌اي به منظور تطبيق درنظر گرفته شد و طول دوره پژوهش چهار هفته بود. طي پژوهش آب به صورت آزاد در اختيار پرنده‌ها قرارگرفت. مقدار خوراك مصرفي روزانه براي هر مرغ 150 گرم و براي هر خروس 120 گرم در نظر گرفته شد و از چهار نوع جيره استفاده شد. جيره‌ها از نظر انرژي و پروتئين يكسان بودند و به دليل کم بودن غلظت گزنه و ساپونين در جيره، تغييري در ترکيب جيره ايجاد نشد و فقط از يک ماده خنثي (خاک اره، شن و غيره) استفاده شد . فرمول جيره و اجزاي آن در جدول 3-1 آمده است.
جدول 3- 1- اجزاي جيره و مواد مغذي محاسبه شده
اجزاي جيره
مواد مغذي محاسبه شده
مرغ
خروس
مرغ
خروس
ذرت (%)
65
8/66
ماده خشک (%)
49/81
96/83
کنجاله سويا (%)
5/24
19
انرژي (کيلو ژول بر گرم)
79/2
98/2
سبوس گندم (%)
4
8
پروتئين (%)
51/15
95/14
روغن طيور (%)
59/0
فيبر (%)
99/2
95/2
مکمل مرغمادر (%)
45/0
5/0
کلسيم (%)
25/4
1/3
آنزيميت (%)
1
1
فسفر (%)
42/0
43/0
ديکلسيم فسفات (%)
4/1
1
تريونين (%)
57/0
57/0
سنگ فسفات (%)
66/0
4/1
کولين (ميليگرم)
62/5
44/5
سنگ آهک (%)
68/0
15/0
متيونين (%)
38/0
36/0
نمک (%)
3/0
3/0
ليزين (%)
78/0
86/0
متيونين (%)
7/0
1
سيستئين (%)
29/0
28/0
ليزين (%)
55/0
7/0
کولين کلرايد (%)
17/0
15/0
تيمارها شامل موارد زير بودند:
1- تيمار شاهد (جيره بدون پودر گزنه و ساپونين)
2- تيمار 10 گرم پودر گزنه به ازاي هر كيلوگرم خوراك
3- تيمار 75 ميلي‌گرم ساپونين به ازاي هر كيلوگرم خوراك
4- تيمار 10 گرم پودر گزنه + 75 ميلي‌گرم ساپونين به ازاي هر كيلوگرم خوراك
3- 5- ويژگيهاي پودر گزنه
پودر گزنه مورد استفاده در اين پژوهش، از كوه‌هاي شهر آمل تهيه شد. پس از برداشت، گزنه خشك شده و برگ آن از ساقه جدا و پودر شد و در بسته‌هاي کوچکي نگهداري شد. براساس پژوهشهاي انجام شده برگ گزنه داراي ويژگيهاي زير بود:
جدول 3- 2- ويژگيهاي پودر گزنه
پروتئين خام (گرم در کيلوگرم)
167
فيبر خام (گرم در کيلوگرم)
225
کلسيم (گرم در کيلوگرم)
19
فسفر (گرم در کيلوگرم)
6/1
عصاره اتري (گرم در کيلوگرم)
9/85
3- 6- ويژگيهاي ساپونين

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *