وارده برآید. از این حکم قانونی نتیجه می‌گیرند که حتی در مبحث تسبیب آنچه ملاک اصلی و شرط اساسی مسئولیت است، استناد خسارت وارده به فعل شخص است و عنصر خطا به عنوان شرط اصلی مسئولیت مطرح نمی‌باشد.
در نتیجه می‌توان گفت؛ در حقوق ما در باب تسبیب، همچون باب اتلاف،‌مسئولیت مدنی به محض احراز استناد خسارت به فعل شخص ایجاد می‌گردد و نقش تقصیر در اینجا تسهیل رابطه استناد است و شرط و مبنای اصیل مسئولیت مدنی به شمار نمی‌‌آید.
اتلاف و تسبیب دو گونه مبنای مسئولیت نیستند، بلکه دو نوع رابطه سببیت اند و وجود تقصیر در هیچ یک شرط نیست .در نتیجه در حقوق ما تقصیر شرط مسئولیت مدنی نیست تا برای رهایی از دشواری آن ناچار باشیم به نهادهایی همچون مسئولیت محض متوسل شویم و این برداشت از نهاد تسبیب نظام حقوقی ما را از مسئولیت محض بی نیاز میکند و در نتیجه ضرورت وضع قوانین ایجاد کننده مسئولیت محض نیز منتفی می شود .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست منابع و مآخذ

کتب فارسی

1-آدامز و براونرورد، جان. ان و راجر،(1386)، تحلیل و نقدی بر قرارداد در انگلستان، ترجمه سید مهدی موسوی،تهران: نشر میزان.
2-امامی، سید حسن،(1351 )،حقوق مدنی، ج 1،تهران :اسلامیه
3-بهروم، مهد علی،(1380)، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، قم:انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
4-جابری، عصمت ا…،(1386)، حقوق مصرف کننده، اصفهان : دادیار.
5-جعفری تبار،حسن ) 1375)،مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا،تهران:نشرداد گستر.
6-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،(1372)، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش
7-جعفری لنگرودی،محمد جعفر ،(1345)، حقوق تعهدات، قم :مدرسه عالی امور قضایی و اداری .
8-جعفری لنگرودی،محمد جعفر، (1357)،دایره المعارف مدنی و تجارت،ج 1 ، تهران : بنیاد راستا.
9-رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسین صفایی و همکاران، ص 344
10-ساکت،محمدحسین،(1387) حقوق شناسی، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، مشهد:نشر نخست.

11-سیمایی صراف، حسین،(1380)، شرط ضمنی،قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380.
12-صفایی، سید حسن، و دیگران،(1384)، حقوق بیع بین‌المللی، انتشارات دانشگاه تهران، 1384
13-درویش، بهرام،(1384)، تدلیس سوء عرضه حیله مندانه،تهران:گل مریم درخشان .
14-رابرت ، داکسبری، (1377)، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، ترجمه: حسین میر محمد صادقی ،تهران: نشر حقوقدانان.
15-شهیدی،مهدی،(1377)، سقوط تعهدات ،تهران : دانشگاه شهید بهشتی.
16-شهیدی، مهدی،(1377)، حقوق مدنی، شروط ضمن عقد، ج 4، تهران:عصر حقوق.
17-علیزاده، مهدی،(1382)، احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
18-عمید ،حسن،(1365)فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر.
19-قشقایی، حسین، (1378)، شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر، تهران: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
20-غفاری فارسانی، بهنام، مسئولیت مدنی ناشی از ترک نجات جان دیگری، نشر میزان، چاپ اول: پاییز 1387
21-کاتوزیان، ناصر،(1384)، مسئولیت ناشی از عیب تو لید،تهران :انتشارات دانشگاه تهران .
22-کاتوزیان، ناصر،(1383)،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،تهران:میزان.
23-کاتوزیان، ناصر ،(1381)، حقوق مدنی، (معاملات معوض-عقود تملیکی)،تهران :شرکت سهامی انتشارات بهمن برنا.
24-کاتوزیان،ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، تهران ،کتابخانه گنج دانش.
25-کیانی ،عبد الله ،(1376)،التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم،تهران:ققنوس
26-محقق داماد، سید مصطفی، (1388)،نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران :مرکز نشر علوم اسلامی.
27-محقق داماد، سید مصطفی،بررسی فقهی حقوقی خانواده.
28-محقق داماد ،سید مصطفی ،(1373)، قواعد فقه،تهران:سمت،مرکز نشر علوم اسلامی.
29-مرکز مطالعات حقوق بشر،(1382)،گزیده‌ای از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
30-معین، محمد،(2536)، فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیرکبیر.
31-هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه‌های معتبر جهان،(1374)، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه مهرات داراب نور، جلد 2، تهران :کتابخانه گنج دانش.

مقاله

1-ابراهیمی، یحیی، (1388)،”مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها”، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 41
2-احمدزاده، سید حشمت‌الله (1382)،«عرف در نظر فقیهان و حقوقدانان»، پژوهشهای فقه و مبانی حقوق اسلامی ،شماره 2 ،ص 36-7
3-اسکینی،نیازی،شهرکی،ربیعا،« مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه»،فصلنامه حقوقی گواه شماره 10.
4-اصغری آقمشهدی، ابوئی، فخرالدین، محمدرضا، (1389)،«حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران»، مجله اندیشه‌های حقوقی، شماره 12.
5-امینی،منصور،خوروشی،عبدالعظیم،(بهار1387)، «قلمروتعهد بیمه گزار در انعقاد عقد بیمه»،فصلنامه صنعت بیمه،شماره 10 صحفه 149-177
6-انصاری، علی، (1384)،«حسن نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده شهید بهشتی.
7-بابایی،ایرج،(1381)،«بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران»،مجله پژوهش حقوق و سیاست،شماره 7 ،صحفه 90-49
8-بجنوردی،سید محمد موسوی،(بهار 1386)،«نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق»،مجله حقوق و علوم سیاسی،شماره 2،صحفه 20-7.
9-بزرگمهر،داوود،(بهار 1385)،«مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا»،مجله حقوقی،شماره 54،
10-پرتو، حمید رضا،(25/6/90)،« بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن» ،سایت: www.raylaw.blofa.com

11-جاور، قنواتی، (پاییز 1385)،«مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران، فقه امامیه»،فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 3، 185-159.
12-جنیدی، لعیا، (1381)،«مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تأکید به نظامهای کامن لو»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره: 56، 46-11.
13-دیانی،عبدالرسول،(1386)،«مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی، حقوق اروپایی و حقوق فرانسه»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 3، صص 154- 127.
14-ژان پلانتار،«حقوق جدید متحدالشکل بیع بین اللمللی،کنوانسیون سازمان ملل متحد 1980»ترجمه ایرج صدیقی،مجله حقوقی خدمات حقوقی بین المللی،شماره 14 و 15،صحفه 376-285

15-سیمایی صراف،حسین،(1387)،«مطالبه بهای شرط؛تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی»،نامه حقوقی،شماره 67، صحفه 70-51
16-سیمایی صراف،حسین،(تابستان 1377)،«شرط ضمنی در حقوق ایران با مطالبه تطبیقی»،وقف میراث جاویدان،شماره 22،صحفه 89-80
17-شاکری،ابوالحسن،(اسفند 1382)،«بررسی مسئولیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی»،نامه مفید،شماره 40،صحفه 38-19
18-شیروی ،عبد الحسین ، (1380)،«نظریه غیر منصفانه و خلاف وجدان بودن شروط غیر قراردادی در حقوق کامن لو »، مجله مجمع آموزش عالی قم ،شماره 14،صص53-44
19-عادل، مرتضی، «قواعد ا نصاف در نظام کامن‌لو» فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ماده 40، شماره 1، بهار 1389،
20-عبدی مصباح، یونس (مترجم)، «تغییر دیدگاه درباره اصل حسن نیت در قراردادهای بیمه»، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره 97، تیر 1385
21-علی آبادی،علی،(آذر و دی 1381)«نظری بر ماهیت و مبنای شرط ضمنی و تبانی»،دادرسی،شماره 35،صحفه 29-27
22-علیزاده،مهدی،(بهار و تابستان 1384)،«مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها»، مجله تخصصی الهیات و حقوق،شماره 15 و 16، صحفه 127-95
23-قاسم زاده،سید مرتضی،(بهار 1377)،«تاثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم»، دیدگاههای حقوقی، شماره 9، صحفه 111-87
24-قاسمی حامد، عباس،(1388)، «متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه» ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 49،صفحه:209-187
25-قاسمی حامد، عباس،خالدی ،پری،(1389)، «پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین جاری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 51، صفحه:126-87
26-قنواتی،جلیل،جاور،حسین،(پاییز 1385)،«مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس،ایران و فقه امامیه»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10،شماره 3، صحفه 185-160
27-کاتوزیان،ناصر،(پاییز 1387)،«محدودیتهای آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده» ،فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره 3،صحفه 342-327
28-کاتوزیان،ناصر،(تابستان 1384)،«حمایت از زیان دیده و مسئولیت تولید کننده در حقوق فرانسه،»،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره 68،صحفه 198-179

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *