ر تأثير موقعيتهاي فعاليتي افراد در طول روز با شاخصهاي آمادگي جسماني تآكيد كردند. اين در حاليست كه برخي ديگر از پژوهشها نتايج كاملا مغاير را ارائه دادهاند به عنوان نمونه رحمانينيا و همكاران (1389) بين آمادگي جسماني و ساعات تماشاي تلويزيون و انجام بازيهاي رايانهاي ارتباطي مشاهده نكردند. داسيلوا و همكاران (2005) نيز گزارش كردند بين سطح فعاليت و آمادگي جسماني زنان ارتباط معنيداري وجود ندارد.
اگرچه رجبي (2006) در پژوهشي گسترده با بررسي 2240 دانشجو از شش دانشگاه بزرگ كشور اعلام كرد دانشجويان ايراني از نطر متغيرهاي تركيب بدني در وضعيت نسبتا مطلوبي قرار دارند اما در همان پژوهش تأكيد شد دختران شرايط نامطلوبتري به لحاظ تركيب بدني و آمادگي جسماني نسبت به پسران تجربه ميكنند و بنابراين فقر حركتي در دختران ميتواند نگران كننده باشد. در اين ميان سلامت دختران دانشجوي دانشگاه فرهنگيان با توجه به نقش مستقيمي‌كه در پرورش جسم و روح كودكان و نوجوانان آينده اين سرزمين دارند از اهميت ويژه اي برخوردار است.
با توجه به وجود پژوهشهاي اندك در زمينه ارتباط فعاليت بدني و آمادگي جسماني و تركيب بدني، و مغايرتهاي فراوان در جوامع پژوهشي مختلف، هدف از انجام اين پژوهش پاسخ به اين سؤال است كه آيا بين سطح آمادگي جسماني، ترکيب بدني با سطح فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان استان سمنان رابطه معني‌داري وجود دارد؟
1-2-ضرورت انجام پژوهش:
كاهش فعاليت فيزيكي علاوه بر ايجاد چاقي، سبب بروز بيماريهاي ديگري نيز خصوصا در سنين ميانسالي و كهنسالي ميشود. انجمن قلب آمريكا كه سالها ريسك فاكتور بيماريهاي قلبي- عروقي را سه فاكتور سيگار، فشار خون بالا و سطح كلسترول بالا عنوان ميكرد در حال حاضر فعاليت كم بدني را به عنوان ريسك فاكتور ديگري كه از طريق تغيير در نحوه زندگي قابل تغيير ميباشد مطرح كردهاست (ويليامز و همكاران7، 2002).
فعاليت بدني نه تنها بر كاهش ميزان شيوع بيماريهاي قلبي مؤثر ميباشد بلكه بر ميزان بروز ساير بيماريهاي جسمي‌و اختلالات روانشناختي از قبيل فشار خون بالا، استئوپروز، سرطان پستان و كولون، افسردگي، اضطراب و استرس نيز مؤثر ميباشد (ضيائي و همكاران، 1386). محققان نشان دادند ميزان اضطراب در دانشجويان پسر با افزايش BMI ارتباط مستقيم و با آمادگي قلبي- عروقي ارتباط معكوس دارد در حالي كه در دانشجويان دختر تنها با آمادگي قلبي – عروقي ارتباط دارد (موستو و همكاران8، 2003). با توجه به رشد فناوري، فعاليتهاي روزمره افراد تا حد زيادي محدود شده و همين عامل سبب شده است كه حوادث قلبي و عروقي به دومين علت مرگ و مير پس از حوادث رانندگي تبديل شود. اين موضوع در مشاغل كم تحرك از جمله مشاغل دانشگاهي اهميت بيشتري دارد.
از طرف ديگر دوران جواني، دوراني است كه زمينه بسياري از بيماريهاي پرخطر سنين ميانسالي و كهنسالي از آن نشأت ميگيرد و به همين دليل يك دانشجو بايد علاوه بر داشتن علم كافي در مورد تأثير فعاليت فيزيكي مناسب، از تحرك كافي نيز برخوردار باشد. با توجه به اين امر، برنامهريزي براي افزايش سطح فعاليت بدني و آمادگيهاي جسماني در سطح جامعه امري ضروري به نظر ميرسد. اين موضوع كه تأثير برنامههاي آموزشي فعلي دانشجويان به چه ميزان در افزايش فعاليت فيزيكي آنان و يا آمادگي جسماني آنان تأثير دارد موضوعي است كه در مطالعات مختلف مورد بررسي قرار گرفته ولي براي برنامهريزي مناسب نياز به بررسي منظم دارد (ضيايي و همكاران، 2004). ژوزفين و لورنز9 در مطالعهاي که در سال 2011 روي دانشجويان جوان انجام داد ميزان شيوع اضافه وزن و شاخصهاي خطر بيماري قلبي را پايين گزارش کردند و از طرفي آنها، رابطه اي بين ميزان اضافه وزن و سطح فعاليت بدني مشاهده نکردند.
اين در حاليست که مقدم و همکارانش در 1390 با بررسي دختران سنين دبيرستان، نشان دادند حدود نيمي از دختران دبيرستاني فعاليت بدني کمي داشتند و در رده اضافه وزن و چاقي قرار گرفتند. به عبارت ديگر کاهش فعاليت بدني با افزايش اضافه وزن همراه بود.
هرچند ميزان آمادگي جسماني معيار دقيقي براي تعيين صحت شيوه زندگي فرد مي‌باشد ولي وضعيت تركيب بدني نيز به طور غير مستقيم ميتواند نشان دهنده ميزان فعاليت جسماني و شيوه زندگي آنان باشد. بنابراين وجود تناقضات مختلف در پژوهشهاي پيشين و اهميت حفظ سلامتي در دختران دانشجو به سبب مسؤليتهاي آتي زندگي، مانند حضور در کلاس درس از طرفي و از طرف ديگر فرزندپروري محقق را بر آن داشت تا با انجام مطالعه براي تعيين آمادگي جسماني، تركيب بدني و ارتباط آن با سطح فعاليت بدني دانشجويان، اطلاعات دقيقتري را جهت برنامهريزي مناسب براي اين دانشجويان كه الگو رفتاري دانش آموزان كشور هستند فراهم نمايد.
1-3- اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش
1-3-1- هدف كلي:
* ارتباط بين تركيب بدني، آمادگي جسماني و سطح فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا سمنان
1-3-2- اهداف جزئي:
* بررسي ارتباط بين تركيب بدني وسطح فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان استان سمنان
* بررسي ارتباط بينآمادگيجسماني وسطحفعاليتبدنيدانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان استان سمنان
1-4-فرضيه‌هاي پژوهش:
1-4-1- فرضيه كلي
* بين تركيب بدني، آمادگي جسماني و سطح فعاليت بدني و دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا سمنان ارتباط معنيداري وجود دارد.
1-4-2- فرضيههاي جزئي
1. بين تركيب بدني و سطح فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان استان سمنان ارتباط معني‌داري وجود دارد.
2. بين آمادگي جسماني و سطح فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان استان سمنان ارتباط معني‌داري وجود دارد.
1-5-متغيرهاي پژوهش
1-5-1-فعاليت بدني: در اين پژوهش فعاليت بدني به عنوان متغير مستقل ميباشد كه با استفاده از فرم كوتاه پرسشنامه فعاليت بدني مورد بررسي قرار گرفت.
1-5-2-تركيب بدني: دراين پژوهش اين متغير با استفاده از شاخص توده بدن و نسبت دور كمر به دور باسن محاسبه گرديد.
1-5-3-آمادگي جسماني: براي سنجش آمادگي جسماني در اين پژوهش از شاخصهاي آمادگي قلبي و عروقي، انعطاف پذيري، استقامت عضلات شكم و چابكي استفاده گرديد.
1-6-تعريف اصطلاحات
1-6-1-تركيب بدني :
1-6-1-1-تعريف نظري: تركيب بدني به صورت عمده مربوط به توزيع عضله و چربي در بدن مي‌باشد (هادوي و همكاران، 1392).
1-6-1-2-تعريف عملياتي: در اين پژوهش تركيب بدني توسط شاخص توده بدن (BMI) و نسبت محيط‌ كمر به محيط باسن (WHR) اندازه گيري شده است.
1-6-2-آمادگي جسماني
1-6-2-1-تعريف نظري: دانشکده طب و ورزش آمريکا تعريف آمادگي جسماني را چنين بيان ميکند: “قابليت اجراي سطوح متوسط يا شديد فعاليت بدني بدون خستگي بي مورد و حفظ اين قابليت در سراسر دوره زندگي” (هادوي و همكاران، 1392).
1-6-2-2-تعريف عملياتي: در اين مطالعه آمادگي جسماني با استفاده از آزمون‌هاي آمادگي قلبي و عروقي (تست 12 دقيقه كوپر)، آزمون انعطاف پذيري (نشستن و رسيدن)، آزمون چابكي (تست ايلي نويز) و آزمون استقامت عضلاني (دراز و نشست) اندازه گيري شد.
1-6-3-فعاليت بدني
1-6-3-1-تعريف نظري: به هر نوع حرکت جسمي که به وسيله عضلات اسکلتي ايجاد ميشود و باعث مصرف انرژي ميگردد فعاليت بدني گويند (گائيني و رجبي، 1392).
1-6-3-2-تعريف عملياتي: در اين پژوهش فعاليت بدني دانشجويان با استفاده از پرسشنامه بينالمللي فعاليتبدني فرم كوتاه10 مورد بررسي قرار گرفت.
1-6-4- دانشگاه فرهنگيان:
دانشگاه فرهنگيان در دي ????، با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با تجميع کليه مراکز تربيت معلم سراسر ايران تأسيس شد و از سال ???? شروع به کار کرد. اين دانشگاه هر چند نوپاست اما متکي به پيشينه صد ساله مراکز تربيت معلم در ايران است. از اهداف مهم اين دانشگاه تأمين، تربيت و توانمندسازي منابع انساني وزارت آموزش و پرورش مي باشد.
2-مقدمه
در اين فصل ابتدا مباني نظري پژوهش، شامل تعاريف مفهومي و نظريهها پيرامون شاخصهاي مورد مطالعه، شامل ترکيب بدني و زيربخش‌هاي آن،شاخص‌هاي مربوط به آمادگي جسماني (آمادگي قلبي و عروقي- انعطاف‌پذيري- استقامت عضلاني-چابکي)و فعاليت بدني ارزيابي و مورد بحث قرار مي گيرد. در ادامه به تحليل و بررسي مطالعات مشابه انجام شده در داخل و خارج کشور پرداخته خواهد شد.
2-1- مباني نظري:
2-1-1- تركيب بدني:
عدم تعادل بين مصرف و دريافت انرژي منجر به چاقي ميشود. چاقي يكي از معضلات مهم بهداشتي در سراسر جهان و از جمله در كشور ما محسوب ميشود. تحقيقات اخير نشان دادهاند كه شيوع چاقي و اضافه وزن به ميزان هشدار دهندهاي رو به افزايش است و اين افزايش هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه مشاهده ميشود (سازمان بهداشت جهاني11، 1998). بررسيهاي پراكنده از نقاط مختلف ايران نشان ميدهد كه ميزان شيوع چاقي در گروههاي سني بيشتر از 18 سال، 5/21 درصد بوده است (ميرزا زاده و مكاران12، 2009). مطالعه ديگري شيوع اضافه وزن در افراد 39-15 سال و 69-40 سال شهري كشور ايران را به ترتيب 22 و 40 درصد گزارش كردهاند (رشيدي و همكاران13، 2005).
تركيب بدني به صورت عمده مربوط به توزيع عضله و چربي در بدن ميباشد و اندازهگيري آن براي ورزشكاران نقش مهمي‌در سلامت و اجراي ورزشي آنها دارد. چربي زياد بدن ممكن است كه منجر به اضافه وزن و افزايش خطر مبتلا شدن به بيماريهاي متعددي شود (هادوي و همکاران، 1392).
تحقيقات گسترده انجام شده توسط پژوهشگران مختلف بيانگر اين نكته است كه وضعيت تركيب بدني و نوع پيكري ارتباط بسيار نزديكي با وضعيت سلامتي و تندرستي و همچنين نحوه اجراي حركات ورزشي دارد (بوام گارتنر و جكسون، ترجمه سپاسي و نوربخش، 1376). انجمن جهاني سلامتي بر اين باور است كه چربي زياد بدن، سلامتي را به طور جدي تهديد ميكند. مشكلاتي مانند فشار خون بالا، چربي بالاي خون، ديابت، امراض قلبي- عروقي، اختلالات تنفسي، امراض كيسه صفرا و برخي بيماري‌هاي ديگر به دنبال چاقي رخ ميدهند (خاوري و همكاران، 1385).
چربي بدني به دلايل زير اهميت دارد:
1- نسبت بالاي بافت بدون چربي نشانهاي از ظرفيت بالاتر انجام كار است. در حاليكه نسبت بالاي بافت چربي با ظرفيت انجام كار رابطه منفي دارد.
2- وزن اضافي ناشي از بافت چربي به بار و مقاومت كار در موقع حركت بدن اضافه ميشود.
3- چربي اضافه ميتواند دامنه حركتي را محدود كند.
4- چاقي شخص را در معرض خطر سكته و ابتلا به بيماري قلبي- عروقي، فشار خون و مرض قند قرار ميدهد.
5- برخورداري از تركيب بدني مناسب، فرد را براي پذيرش و موفقيت در برخي از رشته‌هاي ورزشي مستعد مي‌سازد (خاوري و همكاران، 1385).
به دليل اهميت ارزيابي تركيب بدن در ابعاد تندرستي، روشهاي مختلفي ابداع شدهاند كه متداولترين آنها، تعيين چگالي بدن از طريق وزن كشي زير آب، اندازه گيري مقاومت الكتريكي بدن، اندازه گيري ضخامت پوستي، اندازه گيري محيط بدن در چند ناحيه و شاخص توده بدني ميباشد كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود.
وزن كشي زير آب روش آزمايشگاهي با اعتبار و پايايي است كه به طور گسترده براي براي ارزيابي مجموع چگالي بدن مورد استفاده قرار ميگيرد. وزن كشي زير آب يك برآوردي از جم كلي بدن را فراهم ميكند. طبق اصل آرشيمند، كاهش وزن زير آب متناسب با جم آب جابجا شده به وسيله حجم بدن است. براي محاسبه چگالي بدن، توده بدن به حجم بدن تقسيم ميشود. مجموع چگالي بدن يك تابعي از مقدار عضله، استخوان، آب و چربي بدن است (هادوي و همكاران، 1392).
تجزيه و تحليل مقاومت جريان الكتريكي يك روش سريع و نسبتا ارزان براي ارزيابي پيكرسنجي در محيطهاي

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *