71/0
77/0-71/0
82/0-78/0
بيشتر از 82/0
39-30
کمتر از 72/0
78/0-72/0
84/0-79/0
بيشتر از 84/0
49-40
کمتر از 73/0
79/0-73/0
87/0-80/0
بيشتر از 87/0
59-50
کمتر از 74/0
81/0-74/0
88/0-82/0
بيشتر از 88/0
69-60
کمتر از 76/0
83/0-76/0
90/0-84/0
بيشتر از 90/0
3-3-3- آزمون 12 دقيقه اي کوپر (coopers 12 minute test):
در اين آزمون آزمودني سعي ميکند با استفاده از دويدن وراه رفتن بيشترين مسافت ممکن را در مدت زمان 12 دقيقه طي نمايد. ميزان مسافت طي شده در مدت زمان مذکور تعيين کننده امتياز آزمودني است.
اين آزمون از جمله معتبرترين آزمونهاي اندازه گيري وضعيت استقامت قلبي -عروقي محسوب ميشود به طوريکه دکتر کنت کوپر37 (1968) ميزان همبستگي 90% را بين نتايج بدست آمده از اين آزمون ونتايج بدست آمده از آزمون حداکثر اکسيژن مصرفي گزارش کرده است.
در بررسي اعتبار تست 12 دقيقهاي كوپر مطالعهاي بر روي دختران جوان سنين دانشگاهي انجام گرفت كه بر اساس نتايج آن بين VO2max اندازهگيري شده با استفاده از دستگاه گازآنالايزر و تست 12 دقيقه كوپر ضريب ارتباط 88/0 گزارش شده است كه نشان ميدهد اين تست يك روش اندازهگيري معتبر براي ارزيابي استقامت قلبي-عروقي ميباشد. كه گائيني و رجبي (1392) نحوه تفسير آن را بر اساس جدول زير اعلام كردند:
جدول 3-3- تفسير دادههاي حاصل از آزمون 12 دقيقهاي كوپر
سن
عالي
بالاي متوسط
متوسط
زير متوسط
ضعيف
13-14 مردان
2700 متر وبيشتر
2700-2400متر
2400-2200 متر
2200-2100 متر
2100متر وکمتر
13-14 زنان
2000متر وبيشتر
2000-1900متر
1900-1600 متر
1600-1500 متر
1500 متر وکمتر
15-16 مردان
2800 متر وبيشتر
2800-2500متر
2500-2300 متر
2300-2200 متر
2200 متر وکمتر
15-16 زنان
2100 متر وبيشتر
2100-2000 متر
2000-1700 متر
1700-1600 متر
1600 متر وکمتر
17-19 مردان
3000 متر وبيشتر
3000-2700 متر
2700-2500 متر
2500-2300 متر
2300 متر وکمتر
17-19 زنان
2300 متر وبيشتر
2300-2100 متر
2100-1800 متر
1800-1700 متر
1700 متر وکمتر
20-29 مردان
2800 متر و بيشتر
2800-2400 متر
2399-2200متر
2199-1600متر
1600 متر و كمتر
20-29 زنان
2700 متر و بيشتر
2700-2200 متر
1800-2199 متر
1500-1799 متر
1500 متر و كمتر
From: www. sport coach, 2001
3-3-4- تست انعطاف پذيري:
انجمن آمريكايي طب ورزشي در سال 1995 استفاده از آزمون خم كردن تنه را براي سنجش انعطافپذيري ناحيه كمر و مفصل ران توصيه كرد (هافمن38، 2006).
نحوه انجام اين آزمون به اين شرح است كه آزمودني با پاهاي كشيده و صاف، طوري كه زانوها كاملا به زمين بچسبند روي زمين مي‌نشيند و اين درحاليست كه كف دو پا را با يك زاويه قائمه نسبت به پاها به كناره جعبه مي‌چسباند. به آزمودني آموزش داده شد در حاليكه از كمر رو به جلو خم مي‌شود دستها روي جعبه به آهستگي به جلو ببرد و در آخرين نقطه دستها را چند ثانيه اي نگه دارد. دستها بايد روي يکديگر قرار گيرند ويا در امتداد يکديگر باشندو ملاک انگشت مياني است.
در زمان خم شدن به جلو زانوها نبايد از زمين جداشوند و آزمودني نيز بايد از خم شدن با يك دست خودداري كند. فاصله بين لبه جعبه با نوک انگشتان مياني به سانتي متر رکورد فرد محسوب مي شود.

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *