و به احتمال زیاد در انجام تکالیف خودشان اصرار می¬ورزند و درنهایت موفقیت نصیب آن‌ها می¬شود (فیننچام و کین، ۱۹۸۶؛ به نقل از رضائی و همکاران، ۱۳۹۲). مؤلفه ارزشی انگیزش شامل اهداف دانشجویان برای انجام تکالیف و باور¬هایشان درباره¬ی اهمیت و علاقه به تکلیف است. اگرچه این مؤلفه نیز به شیوه¬های مختلفی مفهوم‌سازی شده است (ازجمله اهداف پیشرفت، ارزش¬گذاری تکلیفی و علائق درونی). با این حال، این مؤلفه انگیزشی به‌طور اساسی به استدلال دانشجویان برای انجام یک تکلیف مربوط می¬شود؛ به عبارت دیگر، آنچه دانشجویان به این سؤال پاسخ می¬دهند:” چرا من این تکلیف را انجام می¬دهم؟” مؤلفه ارزشی تحت عنوان ارزش¬گذاری درونی مورد مطالعه قرار می¬گیرد. در کل، ارزش¬گذاری درونی به اهمیتی که دانشجویان به تکلیف یا درس خاصی می¬دهند، باوری که به آن تکلیف دارند و هدفی که از مطالعه آن دنبال می¬کنند، اطلاق می¬شود. سومین مؤلفه‌ی انگیزشی به واکنش¬های هیجانی و عاطفی دانشجویان به تکلیف مربوط می¬شود. اگرچه پیش¬بینی می¬شود دو مؤلفه انتظاری و ارزشی انگیزش ارتباط خطی مثبت و ساده¬ای با مؤلفه‌های استراتژی¬های یادگیری داشته باشند؛ اما نتایج برای اضطراب امتحان چندان ساده و صریح نیست. برای مثال، بنجامین، مک کیجی، لین و هالینگر (۱۹۸۱؛ به نقل از رضائی و همکاران، ۱۳۹۲) نشان داده¬اند که اگرچه دانشجویان مضطرب، به نظر می¬رسد که پر تلاش هستند ولی اغلب آن‌ها از استراتژی¬های شناختی مناسب برای پیشرفتشان بهره نمی¬گیرند.
۲-27-پیشینه¬ی تحقیق:
۲-27-۱- پژوهش¬های انجام شده در خارج از کشور:
در این بخش نگاهی کوتاه بر پیشینه¬ی مطالعات انجام شده درزمینه‌ی اضطراب آمار می¬پردازیم.
چوو و دیلون (۲۰۱۴) به منظور بررسی رابطه بین اضطراب آمار و پنج عامل بزرگ شخصیت، پژوهشی تحت عنوان اضطراب آمار و پنج عامل بزرگ شخصیت انجام دادند. شرکت¬کنندگان در این پژوهش شامل ۸۳ نفر (۶۹٪ زن) که در یکی از سه دوره (کلاس) آمار ثبت‌نام کرده بودند، می¬شدند. تجزیه و تحلیل همبستگی کانونی نشان داد، روان¬رنجوری همبستگی مثبتی باارزش آمار، ترس از درخواست کمک و ترس از استاد آمار داشت، درحالی‌که گشودگی به تجربه و سازگاری باارزش از آمار، ترس از درخواست کمک و ترس از استادان آمار، رابطه¬ی منفی داشت. برونگرایی با اضطراب تفسیر، اضطراب آزمون و کلاس و ترس از درخواست کمک رابطه مثبت داشت. با وجدان بودن با اضطراب آمار رابطه¬ای نداشت. در پایان آن‌ها تدابیر عملی (تجربی): شامل مشاوره و راهنمایی مدرسان آمار برای تنظیم¬های آموزشی به منظور تهیه آموزش برای دانشجویان با شخصیت¬های مختلف را پیشنهاد دادند.
در رابطه با نقش سوگیری توجه از طریق وظایف شناختی و عاطفی در اضطراب آمار پژوهشی توسط چوو، اسوینبرن و دیلون (۲۰۱۴) مورد تبیین قرار گرفت. شرکت¬کنندگان شامل ۷۶ (۷۳٫۷٪ زن) دانشجویانی که در برنامه¬های روانشناسی دانشگاه جیمز کوک در استرالیا (۳۵٫۵٪) و دانشگاه سنگاپور (۶۴٫۵٪) می¬شدند. شرکت¬کنندگان به کامل کردن کار استروپ هیجانی و کار میله¬زنی بر روی نقطه¬گذاری پرداخته و پس از آن اضطراب آمار و درجه¬ی تمایل و اشتیاق (مطلوبیت) اجتماعی اندازه¬گیری شد. نتایج آن‌ها هیچ مدرکی از سوگیری توجه را در شرکت¬کنندگان نیافت. آن‌ها برای تبیین نتایج پژوهش خود دستاویز چندین دلیل مختلف روش¬شناختی شدند.
ویلیامز (۲۰۱۴) برای حمایت از اعتبار رجحان اطلاعات عددی به بررسی روابط بین رجحان اطلاعات عددی، خود پنداره‌ی ریاضی و شش مؤلفه‌ی اضطراب آمار پرداخت. همبستگی¬ها نشان دادند، چهار نوع از مؤلفه‌ی اضطراب آمار به‌طور قوی با رجحان اطلاعات عددی مرتبط بودند و دو نوع از مؤلفه‌های اضطراب آمار با آن مرتبط نبودند. یافته¬های ویلیامز همچنین نشان داد، خود پنداره‌ی ریاضی نیز به‌طور قوی با رجحان اطلاعات عددی مرتبط بوده و رجحان اطلاعات عددی با سطح بالای خود پنداره‌ی ریاضی و سطوح پایین اضطراب آمار دانشجویان کارشناسی ارشد همبسته بوده و نتایج پژوهش ویلیامز (۲۰۱۴) از اعتبار قانونی رجحان اطلاعات عددی در میان کلاس¬های دانشجویان کارشناسی ارشد رشته¬ی آمار حمایت می¬کند.
پژوهشی تحت عنوان ترس بسیار زیاد برای یادگرفتن؟! نگرش نسبت به آمار به عنوان مانعی برای یادگیری آمار و کسب مهارت‌های کمی انجام شد. این مطالعه با رسم در زمینه‌یابی¬ اخیر در میان دانشجویان علوم سیاسی که به‌طور همزمان به ارزیابی اثر غیر موقعیتی ، عوامل مرتبط با دوره¬ی درسی و فردی در ابعاد مختلف اضطراب آمار انجام شد. در مرحله دوم هدف اصلی در این پژوهش، ارائه بینش در خصوص رابطه¬ی میان این نگرش¬ها و یادگیری درس آمار و حفظ طولانی مدت از مهارت‌های کمی بود. نتایج در این تحقیق نشان داد، معرفی (ارائه، شناساندن) روش¬های کمی از هر نظر در طول دوره¬های برنامه¬ریزی شده برای رشته¬ی تحصیلی علوم اجتماعی موجب افزایش علاقه¬ی دانشجویان در درس آمار می¬شود و می¬تواند منجر به پرورش یادگیری و حفظ طولانی مدت شود (اسلوتماکرز ، ۲۰۱۴).
پژوهشی تحت عنوان اثر خود تنظیمی تحصیلی، انگیزش درونی و اضطراب آمار در تعویق آمار آنلاین توسط دان (۲۰۱۴) انجام شد. با توجه به آنکه برنامه¬های آنلاین آموزش و پرورش دوره¬ی لیسانس به سرعت در حال گسترش است و بسیاری از این برنامه¬ها نیاز به دوره¬های آمار و درنتیجه نیاز رو به افزایش برای دوره¬های آمار آنلاین است. در این پژوهش از تجربه آموزش رشد آنلاین، دوره¬های کارشناسی ارشد آمار گزارش شد. به دنبال پاسخ در مورد چگونگی بهبود این کلاس، دان به این نتیجه رسید، تحقیقات هنوز به کشف تدریس و یادگیری در دوره¬های آمار آنلاین می¬پردازد. وی به منظور رفع این شکاف در ادبیات به بررسی تأثیر خود تنظیمی، انگیزه درونی، اضطراب و آمار بر روی تعویق منفعل (کنش-پذیر) پرداخت. نتایج پژوهش وی حاکی از آن بود، مجموعه¬ای از متغیرهای مستقل نزدیک به سی درصد از واریانس را توضیح می¬دهند.
شهابد و کریمی سلیمان (۲۰۱۴) به بررسی اندازه¬گیری اضطراب آمار در میان دانشجویانی که درس (دوره) آمار را گذرانده‌اند، پرداختند. انجام اندازه¬گیری شامل بررسی یک آزمون کلاسی پایه ریاضی، نمره¬ی ارزیابی پیوسته، نمره¬های آزمون نهایی و مجموع نمرات بود. تمامی دوره توسط استاد یکسانی آموزش داده می¬شد. در پژوهش این محققان نمرات ۱۳۹ دانشجو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش آن‌ها حاکی از آن بود، اضطراب آمار و نگرش نسبت به آمار رابطه¬ی معناداری نداشتند و هر دو آن‌ها به مجموع نمرات مرتبط نبود. نمره آزمون ریاضیات، یک پیش بین معناداری برای نمرات کلی است. ابزار اندازه¬گیری توانایی پیش-دوره، درس ریاضیات، می¬تواند در کلاس به عنوان بخشی از راهبرد آموزشی برای پیشرفت یادگیری دانشجویان مورداستفاده قرار گیرد.
چوو و دیلون (۲۰۱۴) در پژوهشی، به بررسی فعلی ادبیات اضطراب آمار پرداخت. به‌طور خاص متغیر¬های مرتبط، تعاریف و اندازه¬گیری اضطراب آمار با هدف اصلاح ساختار اضطراب آمار، مورد بازبینی مجدد قرار گرفت. سوابق، اثرات و مداخلات اضطراب آمار نیز برای فراهم آوردن ارائه توصیه¬هایی برای مدرسان آمار و یک برنامه تحقیقاتی جدید موردبررسی قرار گرفت.
جهت بررسی میزان پایایی و اعتبار مقیاس اضطراب آمار ویجیل-کلت، لورنزو- سووا و کندون (۲۰۰۸)، پژوهشی تحت عنوان ویژگی‌های روان¬سنجی مقیاس اضطراب آمار در میان دانشجویان سنگاپور و استرالیا توسط چوو و دیلون (۲۰۱۴) صورت گرفت. شرکت¬کنندگان این مطالعه شامل ۱۶۳ دانشجوی مقطع کارشناسی (۷۸٫۵٪ زن) در برنامه¬های روانشناسی دانشگاه جیمز کوک استرالیا (۳۳٫۱٪) و دانشگاه¬های سنگاپور (۶۶٫۹٪) بودند. اعتبار قابل قبول همسانی درونی، دامنه¬ای از ۰٫۸۹-۰٫۹۵ برای عوامل و برای مقیاس کلی اضطراب آمار را نشان داد. تحلیل عاملی اکتشافی یک ساختار سه عاملی را با همان هشت آیتم بر روی هر یک از عواملی که توسط مؤلفان این مقیاس شناخته شده بود، معین کرد. درنهایت چو و دیلون (۲۰۱۴) ادعا کردند، نتایج آن‌ها در این پژوهش برای استفاده¬ی دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی سنگاپور و استرالیا از مقیاس اضطراب آمار پشتیبانی می¬کند.
در پژوهشی ماچر و همکاران (۲۰۱۳)¬ به بررسی چگونگی اضطراب آمار، نگرش (به‌عنوان‌مثال، علاقه، خود-پنداره¬ی ریاضیات) و اضطراب صفت، به عنوان یک استعداد (حالت) کلی از اضطراب، اثر تجربیات اضطراب همانند موفقیت در یک آزمون پرداختند. نمونه¬ی آماری آن‌ها شامل ۲۸۴ دانشجویان روانشناسی در مقطع کارشناسی، ۲۲۵ نفر زن و ۵۹ نفر مرد بود. آن‌ها جهت جمع‌آوری اطلاعات خود، دو هفته قبل از آزمون، شرکت¬کنندگان یک پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه درجه¬بندی اضطراب آمار، پرسشنامه اضطراب حالت- صفت، خود-پنداره از ریاضیات و علاقه به آمار را کامل کردند. در شروع امتحان آمار، دانشجویان حالت اضطراب کنونی‌شان را به وسیله¬ی مقیاس خود امتیاز روزانه برای بیماران افسرده مورد ارزیابی قراردادند. بعد از ۲۵ دقیقه، تمامی شرکت¬کنندگان آزمون در آن لحظه ارزیابی دیگری از اضطرابشان دادند. نمرات آزمون دانشجویان ثبت شد. در این پژوهش از تکنیک¬های مدل¬سازی معادلات ساختاری برای آزمون روابط بین متغیرها در یک زمینه¬ی چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق آن‌ها حاکی از آن بود، اضطراب آمار تنها متغیر مربوط به اضطراب حالت در آزمون بود. از طریق اضطراب حالت، قبل و در طول آزمون، تجربه شده، اضطراب آمار یک تأثیر منفی بر پیشرفت داشت، با این حال، اضطراب آمار همچنین تأثیر مستقیم و مثبت بر دستاورد داشت. این محققان درنهایت اظهار داشتند، این نتیجه ممکن است به وسیله¬ی اهداف انگیزشی دانشجویان در محیط¬های تحصیلی ویژه قابل توضیح باشد. همچنین این نتایج می¬توانند، بینشی نسبت به رابطه بین نگرش¬ها دانشجویان، استعداد (آمادگی¬ها)، تجربه اضطراب در آزمون و پیشرفت تحصیلی، همچنین دادن توصیه¬هایی به استادان در مورد نحوه حمایت از دانشجویان قبل و در آزمون را به همراه داشته باشد.
ویلیامز (۲۰۱۳) به بررسی رابطه¬ی نگرانی، عدم تاب آوری در بی¬ثباتی¬ها و اضطراب آمار پرداخت. نتایج پژوهش وی حاکی از آن بود، عدم تاب آوری در برابر سرگشتگی¬ها (بی¬ثباتی¬ها) به‌طور معناداری با نگرانی و نگرانی به‌طور معناداری با سه مؤلفه‌ی اضطراب آمار مرتبط بود. در پایان وی نتیجه گرفت، شش مؤلفه‌ی اضطراب آمار به‌طور معناداری با به اتمام رسیدن، نیمسال تحصیلی شش ماهه، تنزل می¬یابد.
بررسی رابطه¬ی بین اضطراب آمار، ویژگی¬های فردی (همانند، اضطراب صفت و راهبرد¬های یادگیری) و عملکرد تحصیلی توسط ماچر، پاچتر، پاپوسک و روگری (۲۰۱۲) صورت گرفت. مدل معادلات ساختاری نشان داد، اضطراب آمار یک نقش حیاتی را به عنوان قویترین پیش¬بینی¬کننده¬ای مستقیم برای عملکرد تحصیلی را ایفا می¬کند؛ و دانشجویان با سطح بالایی از اضطراب آمار نمره¬ی پایینی در امتحان بدست می¬آورند و نمره¬ی بالایی در تعلل تحصیلی نشان می¬دهند. همچنین نتایج تحقیق این پژوهشگران نشان داد، اضطراب آمار به‌طور غیرمستقیمی با صرف تلاش و زمان کمتر برای یادگیری مرتبط است؛ و اضطراب صفت به صورت مثبتی با اضطراب آمار و به صورت منفی با عملکرد تحصیلی در ارتباط است. درواقع آن‌ها این‌طور نتیجه گرفتند، بخشی از اضطراب صفت که با بخش ویژه¬ای از اضطراب آمار ارتباطی ندارد؛ به صورت مثبتی با عملکرد همبستگی دارد.
زیمپریچ (۲۰۱۲) در مطالعه¬ای به بررسی نگرش نسبت به آمار در میان دانشجویان روانشناسی سوئیس پرداخت. پژوهش وی به آزمون ساختار عاملی و همچنین پیش‌بینی نتایج بررسی نگرش به آمار در یک نمونه¬ی ۳۴۶ دانشجوی روانشناسی سوئیس، ¬پرداخته است. پژوهش وی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، ساختار چهار عاملی پرسشنامه (تأثیر، شناخت شایستگی، ارزش و سختی) را به اثبات ¬رساند. همچنین یافته¬ی وی نشان داد، جنسیت، آخرین نمره¬ی ریاضی، نگرش دانشجویان نسبت به آمار را پیش‌بینی می¬کند که به نوبه خود ۳۰٪ از واریانس در پیشرفت آمار را تبیین می¬کند. به علاوه زیمپریچ در همین پژوهش به این نتیجه رسید، احساسات و عقاید دانشجویان در مورد آمار، بیش¬تر از متغیرهای شایستگی (لیاقت، مهارت) اهمیت دارد.
زهرا علی و ایقبال (۲۰۱۲) در مطالعه¬ای به بررسی اضطراب آمار در میان دانش آموختگان روانشناسی پرداختند. نمونه¬ی تحقیق آن‌ها، بر روی ۶۶ دانش آموختگان روانشناسی، از دانشگاه کراچی، انجام شد. پژوهش آن‌ها به آزمودن فرضیاتی ازجمله: الف) نمره بالاتر در اضطراب آمار، نمرات امتحان آمار پایین¬تری را به بار خواهد آورد. ب) دانشجویانی که در انجام محاسبات ریاضی احساس راحتی می¬کنند در مقایسه با کسانی که این احساس راحتی را ندارند، نمره¬ی پایین در اضطراب آمار خواهند داشت. ج) دانشجویانی که در استفاده از ماشین حساب علمی احساس راحتی می¬کنند در مقایسه با کسانی که این احساس را ندارند، نمره¬ی اضطراب آمار کمتری را خواهند داشت. در روز امتحان آمار، زمانی که دانشجویان برگه¬ی خود را به پایان رساندند، از آن‌ها خواسته شد به‌طور داوطلبانه، با پر کردن یک صفحه اطلاعات دموگرافیک همراه با اضطراب آمار (SAS. ویجیل- کولت و همکاران، ۲۰۰۸)، شامل سه تا از ابعاد اضطراب آمار، به‌عنوان‌مثال، اضطراب امتحان، درخواست کمک برای اضطراب و اضطراب تفسیر، در این مطالعه شرکت کنند. نمرات واقعی امتحان آن‌ها همچنین بعد از اعلام نتایج گرفته شد. برای آزمون فرضیه، از همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده شد. نتایج این مطالعه، فرضیه اولین و دوم تأیید کرد. با این حال، در مورد فرضیه سوم، نتیجه از نظر آماری تنها برای یک بعد از SAS، به‌عنوان‌مثال، اضطراب امتحان معنی¬دار بود.
پژوهشی تحت عنوان غلبه بر ادراک منفی دانشجویان کارشناسی ارشد در مورد آمار توسط لالایانتز (۲۰۱۲) صورت گرفت. یافته¬های بدست آمده از ۱۹۴ دانشجوی کارشناسی ارشد اجتماعی نشان داد، عوامل سهیم در اضطراب آمار شامل، فوبیای ریاضیات، فقدان ارتباط در روابط کاری، ویژگی¬های استادان و محیط کلاس بودند. در میان روش¬های آموزشی دانشجویان راهبرد¬های سودمندی همانند مراقبت¬های استادان برای اضطراب دانشجویان، مجموعه¬ای ضعیف از اندازه¬ی (سرعت پیشرفت) دوره¬ها و فراهم آوردن سسیستم آموزشی انفرادی اضافی ترجیح داده شد. در این پژوهش سه حوزه¬ی اصلی برای بهبود یادگیری آمار پیشنهادشده است. ۱) ترویج محیطی که بدون تهدید و دوستانه که باعث یادگیری شود؛ ۲) واضح سازی مفاهیم آماری در اصطلاحات آشکار؛ ۳) برنامه¬ی مهارت¬های تجربی مرتبط برای دانشجویانی که دارای زمینه¬های تخصصی هستند.
کسیسی ، بالوگلو و دنیز (۲۰۱۱) به تعیین رابطه¬ی میان راهبرد¬های یادگیری خود¬تنظیم و اضطراب آمار پرداختند. این پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی کانونی (بنیادی) به بررسی روابط چند متغیره بین راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و اضطراب آمار پرداخته است.، ۳۲۰ دانشجوی دانشگاه ترکیه به پرسشنامه راهبر¬دهای یادگیری انگیزه و مقیاس درجه¬بندی اضطراب آمار پاسخ دادند. از این گروه، ۱۸۹ (۵۹٫۱٪) زن و ۱۳۱ (۴۰٫۹٪) مرد بودند. سن شرکت-کنندگان در محدوده¬ی سنی ۱۸ تا ۳۳ سال با میانگین ۲۱٫۲۸ سال بود. ضرایب همبستگی چند متغیری، رابطه¬¬های معناداری بین ابعاد راهبردهای یادگیری و اضطراب آمار را نشان داد. تحلیل همبستگی کانونی نیز نشان داد، دانشجویانی که تمرین بیشتر، جزئیات (پیچیدگی)، سازمان‌دهی، تفکر انتقادی، نظارت (سازمان‌دهی) فراشناختی، مدیریت زمان و مکان مطالعه و نظارت و راهبرد¬هایی برای تلاش را بیشتر مورداستفاده قرار می¬دادند، اضطراب محاسباتی پایین¬تری را تجربه کردند، و همچنین نگرش مثبت¬تری نسبت به آمار را داشتند. علاوه بر این، ترکیبی از تنظیم (نظارت) بر تلاش و راهبرد-های جستجوی کمک با اضطراب کلاس/ آزمون مرتبط بود.
بالوگلو، دنیز و کسیکی (۲۰۱۱) به مطالعه¬ی توصیفی تفاوت¬های فردی و بین فرهنگی اضطراب آمار در میان ۲۲۳ و ۲۳۷ دانشجوی ترکیه¬ای و آمریکایی پرداختند. آن‌ها با بهره¬گیری از روش آماری مانکووا به تحلیل و بررسی ابعاد اضطراب آمار به عنوان متغیر وابسته پرداختند. متغیر مستقل در این پژوهش شامل کشور و جنسیت و متغیر¬های میانگین نمره¬ی (GPA) و سن هم به عنوان هم تغییر (همپوشی ) انتخاب شدند. نتایج پژوهش آن‌ها حاکی از آن بود که سن و GPA تأثیر همپوشی معناداری بر روی ترکیب متغیر¬های وابسته داشت. تأثیر تعاملی کشور و جنسیت معنادار نبود با این حال پس از تعدیل و تطابق کووریت¬ها، اثر اصلی کشور و جنسیت معنادار بدست آمد. اثر اصلی کشور در ارزش آمار، اضطراب تفسیر، ترس از درخواست کمک، ترس از استاد آمار در دانشجویان آمریکایی به‌طور معناداری بیشتر از دانشجویان ترکیه¬ای بود. همچنین نتایج آن‌ها نشان داد، اثر اصلی جنسیت در اضطراب تفسیر، اضطراب کلاس و آزمون در زنان نسبت به مردان به‌طور معناداری بالاتر بود.
محمد جودی و همکاران (۲۰۱۱) در مطالعه¬ای به بررسی شرح¬حال دانشجویان بر اساس نگرش نسبت به آمار آن‌ها پرداختند. داده¬ها با استفاده از یک نظرسنجی که توسط ابزار به روز نگرش نسبت به آمار جمع‌آوری‌شده بود، به دست آمد. در پژوهش این محققان شش مؤلفه نگرش دانشجویان، به‌عنوان‌مثال تحت تأثیر قرار دادن، توانایی شناختی، ارزش، مشکل (دشواری، سختی)، علاقه و تلاش، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده¬ها از یک نمونه¬ی ۱۸۰ نفری دانشجویان در درس آمار دانشکده علوم اطلاعات و فناوری از دانشگاه کی بنگ

Written by