سان مالزی به دست آمد. علاوه بر شش مؤلفه، عامل-های دموگرافیک دانشجویان نیز به منظور تعیین مشخصات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آن‌ها نشان داد، نگرش نسبت مؤلفه‌ها، دانشجویان را در سه گره متمایز می¬کند: نگرش مثبت، خنثی و منفی نسبت به آمار. با این حال، تجزیه و تحلیل همچنین نشان داد، عوامل جمعیت¬شناختی تأثیری بر شرح¬حال این دانشجویان ندارد. این محققان درنهایت به این نتیجه رسیدند، یافته¬های حاصل از این مطالعه می¬تواند برای کمک به استادان برای شناسایی دانشجویان و اصلاح روش¬های آموزش و یادگیری ، درس آمار برای تأثیر و همچنین تأثیر بیشتر و قابل اجرا برای تمامی دانشجویان، مفید واقع می¬شود.
اشنایدر (۲۰۱۱) به بررسی رابطه¬ی میان خودکارآمدی آمار، اضطراب آمار و عملکرد در دوره مقدماتی فارغ التحصیلان آمار پرداختند. در این تحقیق از مقیاس اندازه¬گیری توسعه یافته خودکارآمدی آمار اشروو و فینی (۲۰۰۳) اندازه¬گیری توسعه یافته عملکرد و اندازه¬گیری اضطراب آمار کروز و ویلکینز (۱۹۸۰) استفاده شد. همچنین در این پژوهش برای فهم خود¬کارآمدی از دو دیدگاه، خود¬کارآمدی آمار اعتمادبه‌نفس دانشجویان در توانایشان برای کامل کردن تکالیف حاضر خاص آمار موردبررسی قرار گرفت، درحالی‌که خود کارآمدی برای یادگیری آمار از میزان اعتمادبه‌نفس دانشجویان در توانایی‌شان برای یادگیری آمار در آینده مورد ارزیابی قرار گرفت. اندازه¬گیری عملکرد به استثنای نمرات از دیگر فعالیت‌های درسی، تنها به‌طور متوسط ترکیبی از نمرات میان دوره¬ای و نهایی امتحان بود. در هفته¬ی اول ترم در پاییز ۲۰۰۹ و بهار سال ۲۰۱۰، ابزار به چهار بخش از یک دوره¬ی مقدماتی آمار کارشناسی ارشد (N=۸۸) در یک دانشکده¬ی آموزشی دانشگاه در یک کلان شهر مقدماتی توزیع شد. نتایج پژوهش آن‌ها حاکی از آن بود، هر دوی اندازه¬گیری خود کارآمدی آمار، یک رابطه معکوس کم تا متوسط با اضطراب آمار و یک رابطه¬ی مستقیم کم تا متوسط با یکدیگر دارند. در این مطالعه، هیچ رابطه¬ای بین اضطراب آمار، خود کارآمدی آمار و دوره¬های عملکرد وجود نداشت. اعتبار درونی بالا برای یک از آیتم¬های هر ابزار، ساخت ابزار مناسب برای استفاده¬ی دانشجویان کارشناسی ارشد وجود داشت. با این حال، هیچ یک از نتایج (داده¬های حاصل از این ابزار) ابزار رابطه معنی¬داری با دوره¬های عملکرد این دانشجویان فارغ‌التحصیل این نمونه نداشت. برخلاف تحقیقات قبلی مربوط به دانشجویان سطح کارشناسی آمار در روابط بین خودکارآمدی برای یادگیری آمار و خودکارآمدی برای آمار جاری، پژوهش حاضر را گزارش کرده بودند، شامل دانشجویان (کارشناسی ارشد) فارغ‌التحصیل، هیچ رابطه¬ی معنی¬داری با عملکرد پیدا نشد (اشنایدر، ۲۰۱۱).
در خصوص رابطه¬ی میان رابطه¬ی میان روابط نزدیک و بی¬واسطه با استاد و اضطراب آمار؛ پژوهشی تحت عنوان اضطراب آمار و بی¬واسطگی با استاد توسط ویلییامز (۲۰۱۰) انجام شد. این تحقیق با هدف اینکه دانشجویانی که روابط بی¬واسطه و مستقیم دریافت¬ می¬کنند، سطوح پایین¬تری از اضطراب آمار را گزارش خواهند داد، از یک طرح پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل استفاده شد، مستقیم و بی¬واسطه¬گی با استفاده از مقیاس بی¬واسطه¬گی استاد اندازه¬گیری شد. اضطراب آمار با استفاده از پرسشنامه¬ی درجه¬بندی اضطراب آمار اندازه‌گیری شد. نتایج پژوهش وی نشان داد، مستقیم و بی¬واسطه¬گی استاد به‌طور معناداری به شش عامل اضطراب آمار مرتبط است و مستقیم و بی¬واسطه¬گی بین ۶٪ الی ۲۰٪ از واریانس سطوح اضطراب در دانشجویان تبیین می¬کند. قابل توضیح است. مدرسان باید به منظور کاهش اضطراب تلاشی برای افزایش استفاده از رفتارهای مستقیم و بی‌واسطه صورت دهند (ویلییامز، ۲۰۱۰).
در رابطه با مقایسه سطوح اضطراب آمار و نگرش نسبت به آمار دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و دانشجویان دوره¬های آموزشی آنلاین آمار پژوهشی تحت عنوان اضطراب و نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پردیس در مقابل دوره¬های آموزشی آنلاین آمار، توسط دوانی (۲۰۱۰) صورت گرفت. بررسی نگرش نسبت به آمار و سه خرده مقیاس درجه¬بندی اضطراب آمار در آغاز و پایان دوره آمار در مقطع فوق‌لیسانس اجرا شد. تأثیر معنادار برای دو مقیاس اضطراب (تفسیر و اضطراب امتحان و کلاس) و دو مقیاس نگرش (عاطفه و دشواری) مشاهده شد. کاهش در اضطراب و افزایش در نگرش¬ دانشجویان آنلاین مشاهده شد، و در پایان، دوانی استادان را به ارائه¬ی مواد درسی و راهبرد¬هایی را که می¬توانند برای کاهش اضطراب و به‌طور امید¬بخشی بهبود یادگیری در میان دوره¬های آنلاین آمار مورداستفاده قرار گیرد، تشویق کرد.
در تحقیقی که توسط هسو، وانگ و چیوو (۲۰۰۹) انجام گرفت، آن‌ها دریافتند که هم نگرش نسبت به کامپیوتر و هم خودکارآمدی نرم‌افزار آماری هر دو به‌طور معناداری تأثیر مثبتی بر روی سودمندی ادراک شده دارند. علاوه بر این، مشخص شد که هم سودمندی ادراک شده و هم سهولت ادراک شده برای استفاده از نرم‌افزار آماری به‌طور مثبتی بر روی نیت دانشجویان برای استفاده از نرم‌افزارهای آماری تأثیر می¬گذارد. درحالی‌که اضطراب آمار دانشجویان، به‌طور منفی بر روی سودمندی و سهولت ادراک شده برای استفاده از نرم‌افزارها و نیات رفتاری تأثیر منفی دارد.
کلی ، زایاک و کرییا (۲۰۰۸) در مطالعه¬ای به بررسی احتمال ارتباط قوس¬دار (بین منحنی) میان اضطراب آمار و عملکرد در یک دوره آمار ¬پرداختند. در این پژوهش ۸۳ دانشجوی ثبت¬نامی در مقطع کارشناسی دوره مقدماتی اندازه¬هایی از اضطراب آمار و نیاز به پیشرفت را در طول ترم شش¬ماهه در رابطه با شش آزمون را کامل کردند. نمرات اضطراب آمار به‌طور درونی و در تمام مدت قابل اعتماد بودند. نتایج پژوهش آن‌ها حاکی از آن بود، اضطراب آمار در طول ترم در عین حال که به‌طور متناقض نما به شدت مرتبط با عملکرد می¬شد، کاهش یافت، همچنین مدل منحنی، پیش¬بینی¬های بهتری از عملکرد را نسبت به مدل خطی که یک خط-میانی سطح بهینه از اضطراب آمار را ارائه داد. با این حال، نیاز به پیشرفت دانشجویان بدون میانجی¬گری رابطه¬ی میان اضطراب آمار و عملکرد به اثبات رسید.
بل (۲۰۰۸) جهت بررسی میزان شیوع اضطراب آمار در میان دانشجویان بین‌المللی در مقایسه با دانشجویان بومی پژوهشی تحت عنوان ” اضطراب آمار، وظائف آماری: دانشجویان بین‌الملل” انجام داد. بدین منظور وی ۶۶ دانشجوی ورودی آمار را که شامل ۵۴ دانشجوی بومی و ۱۲ دانشجوی بین‌الملل بودند را انتخاب کرد؛ و به سبب تعداد اندک دانشجویان بین‌الملل از روش غیرپارامتریک جهت بررسی و مقایسه دو گروه استفاده کرد. نتایج پژوهش وی حاکی از آن بود، گروه دانشجویان بین‌الملل نسبت به دانشجویان بومی در سه عامل از شش عامل اضطراب آمار به‌طور معناداری نمره¬ی بیشتری گرفتند.
در پژوهشی تحت عنوان نگرش دانشجویان نسبت به آمار در دانشگاه آوگسبورگ شیلد و شیلد (۲۰۰۸) به بررسی نگرش دانشجویان نسبت به آمار پرداختند. آن‌ها در پژوهش خود با استفاده از ابزار ارزیابی نگرش نسبت به آمار که توسط شوو طراحی شده بود، به این نتایج دست یافتند: با وجود حتی ۶۱٪ از دانشجویان آوگسبورگ که ارزش بیشتری نسبت به آمار بعد از دوره‌شان را نسبت به دانشجویانی که قبل از دوره‌شان را نشان دادند، این اختلاف از نظر آماری معنی¬دار نبود. این دانشجویان افزایش معنی¬داری در احساسشان نسبت به شایستگی شناختی بعد از دوره، حتی اگر آن‌ها آمار را سخت¬تر از انتظارشان می¬یافتند. داشتند.
کولینز و اونوگبازی (۲۰۰۶) به بررسی رابطه¬ی توانایی خواندن و اضطراب آمار دانشجویان دوره¬ی لیسانس آمریکایی-های آفریقایی تبار: پیامد¬هایی برای آموزش و یادگیری درس آمار، پرداختند. پژوهش آن‌ها به بررسی این موضوع که آیا توانایی خواندن سطح اضطراب آمار ۹۲ دانشجوی تحصیلات تکمیلی آمریکایی¬- آفریقایی تبار را پیش¬بینی می¬کند یا نه پرداخته است. نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی کانونی این پژوهش نشان داد، رابطه چند متغیره قوی بین توانایی خواندن و اضطراب آمار وجود دارد.
وانهوف ، کاسترو سوتوس ، اونگنا و ورشافل (۲۰۰۶) در پژوهشی با استفاده از مقیاس نگرش نسبت به آمار (وایس ، ۱۹۸۵) مطالعه تجربی که به بررسی رابطه بین نگرش نسبت به آمار و نتایج آزمون کوتاه مدت و طولانی مدت ترم دانشجویان دانشگاه فلاندر که در دوره¬های آمار در پنج سال برنامه درسی علوم تربیتی در نظر گرفته شده بود، انجام داد. وانهوف و همکارانش با هدف بررسی این موضوع که آیا قبلاً رابطه بین نگرش نسبت به آمار و نتایج آزمون آمار سال اول، همچنین آمار بعدی و نتایج آزمون عمومی نیز وجود دارد، گزارش شده بود. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد، درواقع رابطه¬ی معناداری بین نگرش نسبت به آمار (در آغاز از این دوره آموزشی) و بعد از عملکرد آمار (نشان داده شده با نمره¬ی پایان‌نامه)، وجود دارد؛ اما این رابطه نگرش¬ها و نتایج محتوای خاص است.
پان و تانگ (۲۰۰۵) به تبیین تجربیات دانشجویان در کلاس آمار به منظور بررسی عوامل سهیم در اضطراب دانشجویان و راهبرد¬های آموزشی مؤثر برای کمک به یادگیری درس آمار دانشجویان پرداختند. شرکت‌کننده‌گان در این پژوهش شامل شماری از دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه میدوست بود. یافته¬ها عوامل سهیم در اضطراب آمار دانشجویان را که شامل فوبیای ریاضی، کمبود روابط در زندگی روزمره، اندازه¬¬ی (سرعت پیشرفت) از تعلیمات و نگرش استادان را به اثبات رساند. نتایج همچنین نشان داد که به کارگیری روش¬های تعلیمی چندبعدی و وجود مراقبت استادان برای اضطراب آمار راهبرد¬های کمک¬کننده برای کاهش اضطراب دانشجویان هستند.
چرنی و کنی (۲۰۰۵) در پژوهشی که به بررسی پیش¬بینی عملکرد دانشجویان در یک دوره¬ی آماری با استفاده از مقیاس برداشت ریاضیات و آمار پرداختند، به این نتیجه رسیدند، بیش از البته گذشت یک ترم شش ماهه، برداشت از اضطراب ریاضی تمایل رو به کاهش و برداشت از ارتباط، تمایل رو به افزایش را نشان داد، درحالی‌که برداشت منفی از آمار بدون تغییر باقی ماند. نمرات پیش آزمون نمرات نهایی دوره¬ی درس را نیز پیش¬بینی کرد. پژوهش آن‌ها، با استفاده از مقیاس برداشت ریاضیات و آمار که ابزاری پایا برای ارزیابی برداشت از اضطراب و نگرش نسبت به آمار دانشجویان و همچنین ابزاری برای تنظیم¬کردن کلاس درس نیز محسوب می¬شود، صورت گرفت. این ابزار شامل ۲۲ آیتم با سه خرده مقیاس (ادراک ریاضیات، برداشت آمار و برداشت از ارتباط) که بر روی ۱۵۴ دانشجوی مقطع کارشناسی اجرا شد.
پان و تانگ (۲۰۰۴) به بررسی اثربخشی روش¬های آموزشی نوآورانه بر کاهش اضطراب آمار برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در علوم اجتماعی پرداختند. آن‌ها از یک اندازه‌گیری مکرر با کنترل تفاوت¬های فردی، برای تجزیه و تحلیل داده¬های نمونه از ۲۱ دانشجوی فارغ‌التحصیل علوم اجتماعی در دانشگاه غرب میانه استفاده کردند. این مطالعه نشان داد ترکیب روش¬های تدریس کاربرد-گرا (برنامه¬گرا) با توجه و رسیدگی مدرسان به اضطراب دانشجویان یک شیوه¬ی مؤثر و معناداری برای کاهش اضطراب دانشجویان در یادگیری آمار است.
شیوع تعلل تحصیلی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی، همچنین رابطه¬ی تعلل تحصیلی و شش بعد از اضطراب آمار توسط اونوگبازی موردبررسی قرار گرفت. این پژوهش بر روی ۱۳۵ شرکت¬کننده¬ی دانشجوی تحصیلات تکمیلی که در سه بخش سطح مقدماتی دوره¬های مورد نیاز پژوهش¬های آموزشی در دانشگاه جنوب شرقی ایالات متحده¬ی آمریکا ثبت¬نام شده بودند، صورت گرفت. یافته¬ها نشان داد، درصد بالایی از دانشجویان مشکلات و مسائل برای تعلل در نوشتن مقاله¬های نیمسال، مطالعه برای امتحانات و تکمیل تکالیف خواندنی هفتگی را گزارش دادند. تحلیل همبستگی کانونی (RC۱=.۵۱) نیز نشان داد که تعلل تحصیلی ماحصل هم ترس از شکست و هم بیزاری از وظائفی که به‌طور معناداری باارزش آمار، اضطراب تفسیر، اضطراب کلاس و امتحان، خود پنداره‌ی محاسباتی (ارزیابی)، ترس از درخواست کمک و ترس از استاد آمار مربوط‌اند؛ است. اونوگبازی در پایان به بررسی کاهش پیامد¬ها و پسایند¬های اضطراب آمار به عنوان یک مداخله¬ تعلل، پرداخته است (اونوگبازی، ۲۰۰۴).
در رابطه با تفاوت¬های میان اضطراب آمار و اضطراب ریاضی پژوهشی تحت عنوان اضطراب آمار و اضطراب ریاضی: برخی از تفاوت‌های جالب توسط بالوگلو (۲۰۰۴) انجام شد. نتایج پژوهش وی نشان داد، اضطراب آمار، فرض شده است، یک همبستگی نزدیکی داشته باشد، اما یک ساختار مجزا از اضطراب ریاضی دارد. با این حال، بسیاری به اشتباه تصور می¬کنند، اضطراب آمار همان سازه به عنوان اضطراب ریاضی است. اضطراب گیج کننده آمار و اضطراب ریاضیات در میان دانشجویان و همچنین محققان شایع است. دو دلیل اصلی برای این سردرگمی، پیدایش فراوان از دوره¬های آمار در بخش ریاضی و روابط معنی¬دار آماری بین اضطراب ریاضی و اضطراب آمار است. همچنین در تحقیق وی به شباهت و تفاوت-های میان اضطراب آمار و اضطراب ریاضی پرداخت. درنهایت بالوگلو نیاز به مطالعه¬ی همبستگی آینده و تحلیل عاملی که به صورت تجربی به بررسی رابطه بین اندازه¬گیری اضطراب ریاضی و اضطراب آمار است را موردتوجه قرار داد.
ناصر (۲۰۰۴) در مطالعه¬ای به بررسی این موضوع که تا چه حد اضطراب آمار و ریاضیات، نگرش نسبت به ریاضی و آمار، انگیزه و استعداد ریاضی می¬تواند دستیابی به توضیح و درس دادن معلمان زبان عربی قبل از خدمت، در آمار مقدماتی را توضیح می¬دهد، پرداخت. اطلاعات کامل از ۱۶۲ معلم ثبت‌نام شده، قبل از خدمت در یک برنامه تعلیم معلم دانشگاهی برای مدارس ابتدایی و متوسط، جمع آوری شد. اکثریت (۹۶٪) از شرکت کنندگان دانش¬آموزان دختر با میانگین سنی ۲۱ بودند، تنها اثر از استعداد ریاضی بر پیشرفت در آمار نسبتاً بزرگ بود. همچنین نتایج نشان داد که استعداد ریاضی، اضطراب ریاضی، نگرش نسبت به ریاضی و آمار و انگیزه، با هم ۳۶٪ از واریانس را در دستیابی به آمار مقدماتی برای نمونه را به حساب می¬آورد و تبیین می¬کند.
بالوگلو (۲۰۰۳) در مطالعه¬ای به بررسی سطوح اضطراب آمار بر پایه¬ی سن و جنسیت دانشجویان پرداخت. وی در پژوهش خود، مقیاس اضطراب آمار را برای ۲۴۶ دانشجو مورداستفاده قرار داد؛ یک تحلیل چندمتغیری عاملی بین-آزمودنی (بین¬گروهی) ۲×۳ از کوواریانس بر شش متغیر وابسته (۱. ارزش آمار ۲. اضطراب تفسیر ۳. اضطراب امتحان و کلاس ۴. خود پنداره¬ی محاسباتی ۵. ترس از درخواست کمک ۶. ترس از استاد آمار که فرض شده است که شش تا از ابعاد اضطراب آمار باشند) انجام شد، همچنین متغیر¬های مستقل سن و جنسیت بودند. تجربه¬ی قبلی ریاضی به عنوان هم تغییری وارد شده بود. نتایج وی نشان داد، تجربه¬ی ریاضی قبلی، ۱۷ درصد از واریانس را در ترکیب متغیر¬های وابسته به‌طور معناداری، توجیه می¬کند. تأثیر تعاملی معنادار و همچنین تأثیر اصلی از جنسیت معنادار نبود. بعد از تعدیل از تأثیرهای هم تغییری ، یک تأثیر معنادار اصلی از سن یافت شد. باوجودآنکه دانشجویان مسن¬تر نگرش مثبت¬تری نسبت به فواید آمار نشان دادند، دانشجویان مسن¬تر به‌طور معناداری، اضطراب کلاس و اضطراب امتحان آمار بیشتری نسبت به دانشجویان جوان¬تر را نشان دادند.
پژوهشی تحت عنوان نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر مبنای فعالیت دوره¬ی آمار توسط کندی و مک آلیستر (۲۰۰۲) صورت گرفت. این مطالعه نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به آمار را در یک کلاسی که در آن تمرکز آموزش، به استفاده از یک برنامه کامپیوتری است که این برنامه فرد به فرد، دانشجو محور (هر دانشجو در جای خود، منظور هر دانشجو با خودش مقایسه می¬شود، گام به گام اندازه¬گیری کردن، مبتنی بر فعالیت خود گام)، بود، متمرکز شده است. شش بخش این مطالعه، شامل آنچه در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ ارائه شد، می¬شد. ۴۳ شرکت‌کننده، کسانی بودند که اطلاعات را کامل کردند. همه آن‌ها در آمار پیشرفته ثبت¬نام شده بودند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش ارزیابی نگرش نسبت به آمار (رابرتز و بیلدربک ، ۱۹۸۰) بود. هر دو کای مربع (۲۱٫۶۹، ۰٫۰۰۰۲p =) و ضریب تطابق کندال (۰٫۳۶) W نشان داد، تفاوت در توزیع رتبه¬بندی بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون وجود داشت. بسیاری از این تفاوت¬ها به عنوان افزایش رتبه¬بندی در پایان هر مقیاس مشخص شده، رخ داد. پس از این دوره، بیشتر دانشجویان احساس قوی نسبت به اینکه آن‌ها موافق یا مخالف با اظهارات در مورد برخی از جنبه¬های آمار هستند، داشتند. به‌عنوان‌مثال، دانشجویانی که به شدت موافق اینکه آمار می¬تواند در رجحان یک روش بر روش دیگر مورداستفاده قرار گیرد و اینکه آمار می¬تواند در ارزیابی کردن افراد دیگر مفید واقع شوند، بودند. آن‌ها در مورد اینکه شخص باید قبل از تلاش¬هایی برای آمار در ریاضیات خوب عمل کنند و اینکه این موضوع که برای میانگین قابل انتظار برای کاربرد و حرفه¬ای کارشناسی ارشد آمار غیرمنطقی ایست به شدت اختلاف نظر داشتند. یافته¬ها نشان داد، ارائه استفاده از رایانه، ممکن است به بهبود نگرش دانشجویان در مورد جنبه¬های خاصی از آمار کمک کند.
در رابطه با کاهش اضطراب آمار آندرا و واترز (۲۰۰۲) پژوهشی تحت عنوان آموزش آمار با استفاده از داستان¬های کوتاه: کاهش اضطراب و تغییر نگرش¬ها انجام دادند. در مقاله¬ی آن‌ها نتایج حاصل از یک مطالعه مقدماتی بررسی استفاده از داستان‌های کوتاه در آموزش آمار مقدماتی برای تأثیر مثبت اضطراب آماری و نگرش نسبت به آمار صورت گرفت. به ۱۷ دانشجوی

Written by