دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته خاک شناسی 

تمایل : بیابانزدایی

عنوان :  اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین­المللی منارید بر شاخص زیست ­محیطی بیابان­زدایی

دانشگاه زابل

 دانشکده آب و خاک

گروه مرتع و آبخیزداری

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته بیابان­زدایی

اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین­المللی منارید بر شاخص زیست ­محیطی بیابان­زدایی

 (مطالعه موردی: هامون ­شهر- سیستان)

استاد راهنما :

 دکتر بهزاد صاحب­زاده

استاد مشاور :

مهندس حسین سرگزی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چكیده

پروژه بین­المللی منارید، اولین پروژه چند زمینه­ایه که بدنبال قرار گرفتن مشارکت و انسجام سازمانی در سه سطح مردم، سازمان­های دولتی و سازمان­های غیر دولتی به خاطر مدیریت پایدار سرزمین با تأکید بر مدیریت پایدار منابع طبیعی شروع به فعالیت کرده و علی­رغم مشکلات عدیده­ای که بر سرِ اجرای اون هست، با مؤفقیت در منطقه در حال اجراه
با در نظر گرفتن ضرورت آگاهی دقیق از بازده و یکی بودن پروژه با شرایط منطقه­ای، آزمایش کارکرد پروژه و آثار زیست محیطی اون و نگاه اهالی منطقه در مورد آثار این پروژه، این تحقیق با هدف بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین­المللی منارید بر شاخص زیست­محیطی بیابان­زدایی، از دیدگاه ساکنان روستاهای پایلوت در سایت هامون­شهر سیستان انجام شد
چار روستای پایلوت در پروژه مثلا آماری انتخاب شدن و حجم نمونه با استفاده از فرمول Best survey software، 147 ( و واسه دقت بیشتر 150) خانوار به شکل نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدن
اطلاعات بدست اومده از راه نرم افزار آماری SPSS ، مورد جدا سازی و بررسی قرار گرفت
یافته های آثار زیست­محیطی پروژه از راه آزمون­های فرق میانگین T و Anova در سطح آزمون 5%، واسه همه پارامترها به جز وضعیت خونه، مثبت و معنی­دار بدست اومد
اثر اجرای پروژه از راه آزمون معنی­دار chi- square در سطح اطمینان 99% واسه شاخص ­معیشت و درآمد تحت متغیّر اقتصادی در سطح کم و شاخص­های اشتغال و سرمایه­گذاری در سطح متوسط، شاخص بهداشت و امکانات رفاهی تحت متغیّر اجتماعی در سطح زیاد، سواد و آموزش، مهاجرت و مشارکت در سطح متوسط، معنی­دار شد
هم اینکه شاخص بیابان­زدایی تحت متغیّر زیست­محیطی در سطح متوسط معنی­دار بدست اومد
  اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بر شاخص بیابان­زدایی منطقه  به روش آزمون اتحاد پیرسون مورد آزمون قرار گرفت و یافته های ماتریس اتحاد واسه  شاخص­های اشتغال، سرمایه­گذاری، معیشت و درآمد، سواد و آموزش و مشارکت رابطه مثبت و معنی­دار در سطح آزمون 1%، مثبت و معنی­دار واسه شاخص بهداشت و امکانات رفاهی در سطح آزمون 5% و برعکس و معنی­دار واسه شاخص مهاجرت در سطح آزمون 1% رو نشون داد
یافته های حاصل از رگرسیون چندگانه نشون می­بده شاخص­های سرمایه­گذاری، سواد و آموزش و معیشت و درآمد  به ترتیب بیشترین اثر رو بر متغیّر وابسته یعنی بیابان­زدایی در منطقه داشته
یافته های این تحقیق مؤثر بودن عوامل اقتصادی و اجتماعی رو بر میزان مشارکت ساکنان و مؤفقیت طرح­های زیست­محیطی ً روشن می­سازه، بنابر این مطالعه و توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی ساکنان در جهت زنده و پیشرفت منابع طبیعی منطقه ً لازم می­باشه

کلمات کلیدی: پیشرفت پایدار، منارید، مقابله با بیابان ( بیابان­زدایی)، مشارکت مردمی، هامون­شهر

فهرست مطالب

عنوان

  صفحه

فصل اول: مقدّمه و کلیّات

1-1- مقدّمه
2

2-1- بیان مسئله
3

3-1- اهمیّت وضرورت انجام تحقیق

7

4-1- اهداف تحقیق

10

5-1- سؤالات تحقیق

10

6-1- فرضیات تحقیق

11

7-1- معرفی پروژه بین­المللی منارید
11

8-1- چارچوب نظری تحقیق

13

1-8-1- مفاهیم مشارکت

13

2-8-1- تاریخچه مشارکت

14

3-8-1- ارزشیابی مشاركتی روستایی (PRA) 14

1-3-8-1- توانمندسازی

15

2-3-8-1- تغییر جهت

15

3-3-8-1- محلّی کردن

15

4-3-8-1- احساس لذت و شادمانی از ارزشیابی

15

5-3-8-1- جامعیت

16

4-8-1- شکل های جور واجور مشارکت

23

1-4-8-1- مشارکت مجبور شده 16

2-4-8-1- مشارکت ابزاری

16

3-4-8-1- مشارکت پیشرفت­ای

16

5-8-1- نظریه­های مشارکت

17

1-5-8-1- نظریه مهاتما گاندی

17

2-5-8-1- نظریه ژلیوس نیرره 17

3-5-8-1- نظریه عبید الله خان

17

4-5-8-1- نظریه ویتز
18

5-5-8-1- نظریه فریدمن و ویوور 18

6-5-8-1- نظریه کاردل انگیز (شارل فوریه) 18

9-1- مدیریت مشارکتی

18

10-1- ضرورت مشارکت در پیشرفت پایدار روستایی

19

11-1- نقش مشارکت مردمی در پیشرفت پایدار روستایی

20

12-1- مشارکت جوامع محلّی در مدیریت پایدار منابع طبیعی و کشاورزی

20

13-1- تعاریف واژه­ها و متغیرها 21

1-13-1- معنی پیشرفت
21

2-13-1- پیشرفت اقتصادی

21

3-13-1- پیشرفت اجتماعی

22

4-13-1- معنی پروژه 22

5-13-1- مسائل زیست­محیطی

22

6-13-1- شاخص­های زیست­محیطی

22

7-13-1- بیابان­زایی

23

8-13-1- بیابان­زدایی

23

9-13-1- مدیریت مشارکتی در منابع طبیعی

23

10-13-1- طرح­های مدیریت منابع طبیعی

24

11-13-1- معنی انسجام سازمانی

24

12-13-1- صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) 24

13-13-1- برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP) 25

فصل دوم:  مروری بر تحقیقات انجام شده

1-2- تحقیق­های انجام گرفته در داخل کشور 27

2-2- تحقیق­های انجام گرفته در خارج از کشور 31

فصل سوم: مواد و روش­ها

مقدمه
35

1-3- مروری بر جغرافیای منطقه مورد مطالعه
35

1-1-3- روستای کیخا 37

1-1-1-3- وضعیت اقتصادی روستای كیخا 37

2-1-1-3- وضعیت اجتماعی روستای كیخا 37

2-1-3- روستای بلند
38

1-2-1-3- وضعیت اقتصادی روستای بلند
38

2-2-1-3- وضعیت اجتماعی روستای بلند
38

3-1-3- روستای پودینه
38

1-3-1-3- وضعیت اقتصادی روستای پودینه
38

2-3-1-3- وضعیت اجتماعی روستای پودینه
39

4-1-3- روستای سنچولی

39

1-4-1-3- وضعیت اقتصادی روستای سنچولی

39

2-4-1-3- وضعیت اجتماعی روستای سنچولی

40

2-3- روش تحقیق

40

1-2-3- نوع مطالعه و روش اجرا 40

2-2-3- جامعه آماری

40

3-2-3- روش­ی نمونه­گیری

41

4-2-3- وسیله تحقیق و روش جدا سازی و بررسی

42

5-2-3- بررسی متغیّآزاد و شاخص­های مورد تحقیق

43

6-2-3- تعیین روایتی و پایایی تحقیق

45

فصل چهارم: یافته های وبحث

مقدمه
48

1-4- آمارتوصیفی

49

1-1-4- جنسیت پاسخگویان ساکن روستاهای پایلوت

49

2-1-4- روستای محل سکونت پاسخگویان

50

3-1-4-  تحصیلات پاسخگویان

51

4-1-4-  وضعیت شغلی

52

5-1-4-  سابقه سکونت

53

6-1-4-  زمین زراعی

54

7-1-4-  اراضی زیر کشت

55

8-1-4-  اراضی زیرکشت به کمک پروژه 56

9-1-4-  درآمد کشاورزی

57

10-1-4-  وضعیت خونه

58

11-1-4-  فعالیت­های اقتصادی موردعلاقه
59

12-1-4-  فعالیت­های زیست­محیطی موردعلاقه
60

2-4- بررسی بدست اومده

61

1-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید طبق جنسیت

61

2-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید طبق داهات 62

3-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید طبق سطح تحصیلات ساکنان

63

4-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید طبق شغل سرپرست

64

5-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید طبق سابقه سکونت

65

6-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید طبق میزان اراضی

66

7-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید طبق میزان اراضی زیرکشت

67

8-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید طبق درآمد کشاورزی

68

9-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید طبق وضعیت خونه

69

3-4- اثر اجرای پروژه بر متغیّرهای اقتصادی و اجتماعی

70

1-3-4- اثر اجرای پروژه بر شاخص اشتغال

70

2-3-4- تأثیراجرای پروژه بر شاخص سرمایه­گذاری

72

3-3-4- اثر اجرای پروژه بر شاخص معیشت و درآمد
73

4-3-4- اثر اجرای پروژه بر شاخص سواد و آموزش

75

5-3-4- اثر اجرای پروژه بر شاخص مهاجرت

76

6-3-4- اثر اجرای پروژه بر شاخص بهداشت و امکانات رفاهی

78

7-3-4- اثر اجرای پروژه بر شاخص مشارکت

80

8-3-4- اثر اجرای پروژه بر شاخص بیابان­زایی

83

4-4- آزمون­های اتحاد

84

1-4-4- رابطه اشتغال با آثار زیست­محیطی پروژه منارید
84

2-4-4- رابطه سرمایه­گذاری با آثار زیست­محیطی پروژه منارید
84

3-4-4- رابطه معیشت و درآمد با آثار زیست­محیطی پروژه منارید
85

4-4-4- رابطه سواد و آموزش با آثار زیست­محیطی پروژه منارید
86

5-4-4- رابطه مهاجرت با آثار زیست محیطی پروژه منارید
86

6-4-4- رابطه بهداشت و امکانات رفاهی با آثار زیست­محیطی پروژه منارید
87

7-4-4- رابطه مشارکت با آثار زیست­محیطی پروژه منارید
88

5-4- بررسی رگرسیون عوامل اقتصادی و اجتماعی پروژه منارید بر شاخص بیابان­زدایی

89

6-4- نتیجه­گیری کلی

91

7-4- محدویت­های تحقیق

92

8-4- پیشنهادات

93

منابع و مآخذ
96

ضمائم
103

Abstract 110

1-1-        مقدمه

   در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی بیابان­زایی باید این واقعیت رو قبول كرد كه مسائل و مشكلات فعلی بیابان و بیابان­زایی در ایران فقط مشكلات فنی و تكنیكی نیس بلكه مسا­ئل ساختاری و اجتماعی و چه بسا سیاسیه
در بخش وسیع و گسترده بیابان بیشترین رابطه با جوامع روستاییه، پس شناخت ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی مثل توفیقات كاری تحقیقات و پروژه­ها حساب می­شه
وضع جوامع روستایی در مورد­های اجتماعی و اقتصادی ویژگی­های خاص خود رو داره
رابطه این جامعه با محیط دور و بر خود در طول زمان باعث بوجود اومدن روابط و عرف خاصی در سطح داهات گردیده كه بسته به شرایط محیط در مناطق جور واجور متفاوته، پس در هر برنامه­ای كه در مورد جامعه­ی روستایی باشه، شناخت ساختار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داهات و عملكرد اون ضرورت داره و بدون توجه بهش هر گونه طرحی نه تنها با مؤفقیت همراه نخواد بود بلكه باعث بروز ناهماهنگی و به هم زدن ساختار سنتی اجتماعی و اقتصادی داهات هم می شه
فعالیت­های چند دهه گذشته بیابان­زدایی تا حدودی گویای این واقعیته، چون در بیشتر طرح­هایی كه تا حالا به مرحله اجرا درآمده به وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم كمتر توجه شده به طوری كه مردم در مقام معارضه با منابع طبیعی بوده­ان
در این مورد باید فضای خالی به دلیل ضعف فرهنگی به ویژه فرهنگ منابع طبیعی به روشی پر شه
جدا از اینکه آنكه اقدامات قانونی در برابر متجاوزین به منابع طبیعی واسه هر قشری از جامعه با قاطعیت اجرا شه

   به نظر کارشناسان از دیدگاه شرایط زیست­محیطی، جهان امروز با چار مشکل جدی و کلی شامل افزایش میزان آلودگی هوا، آلودگی آب­ها، تخریب لایه اوزون و تخریب سرزمین یا بیابان­زایی روبرو شدن که از بین چار مشکل فوق مسئله بیابان­زایی اهمیت بیشتری داره، چون از طرفی کشور ما به دلایل شرایط خاص اقلیمی و موقعیت جغرافیایی در خطر این پدیده س و از طرف دیگه این مسئله درد مشترک کشورهای جهان سومه (سلطانیه 1383)
بیابان­زایی به معنی تخریب سرزمین یا کاهش توان بیولوژیکی در مناطق خشک و نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب تحت اثر دو دسته عوامل طبیعی و انسانیه (عبدی­نژاد 1386)
Logo (2000) هم بیابان­زایی رو فقر اکوسیستم در نواحی خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب معرفی کرده و این فقر رو نتیجه­ی فعالیت­های بی روش­ی آدم و خشکسالی می­دونه
این پدیده­، فعّالانه در حال تکوینه و اثر جدّی بر روند زندگی خیلی از آدم­ها به ویژه روستائیان گذاشته
این وضعیت به دلایل جورواجور مثل نبود بهره­ورداری درست از منابع طبیعی مناطق خشک و نیمه­خشک، افزایش روزافزون جمعیت، مسائل اجرایی، نبود شناخت فرهنگ منابع طبیعی و

بوجود آمده
سالیان طولانی هم دستگاه­های ذیربط واسه حل این مشکل کوشیده­ان ولی متأسفانه کمتر با مؤفقیت همراه بوده
در این مورد اگه به جلب مشارکت مردم در زنده سرزمین توجه نشه ً صرف بودجه­های اختصاص داده شده خیلی با مؤفقیت همراه نخواد بود
یافته های تحقیقات جور واجور نشون می­بده که مهار رشد بیابان از عهده دولت بر نمی­آید مگه اینکه سرمایه­گذاری شایسته در مورد جلب مشارکت روستائیان در مورد بیابان­زدایی اولویت طرح­ها و فعالیت­ها قرار گیرد
بدیهیه که جلب این مشارکت هم کار آسونی نیس و باید از جهات جور واجور درباره اون به تحقیق پرداخت و عوامل مؤثر در جلب مشارکت در این مورد بررسی شه، چون که شناسایی این عوامل مقدم بر اجرای هرنوع کار واسه کنترل بیابان می­باشه

   این روزا تموم تلاش­ها در جهت پیشرفت انسانی طبق کاهش تهدیدها و افزایش فرصت­هاس
در کشورهای پیشرفته، شکل­گیری  NGO[1]ها (سازمان­های غیر دولتی) از واجباته و در هر کار و پروژه­ای باید سهم سازمان­های دولتی، مردم و NGO، مشخص باشه
پس در امر حفظ منابع­طبیعی امکان مشارکت هست اما مشارکتی پیچیده و همه­جانبه که در این مورد نمی­توان ساده­اندیشی کرد
ساختار جمعی، شرایط قبل و حال مردم و لایه­های روان­شناختی باید صورت بگیره و الگوی در نظر گرفته شده باید انعطاف­پذیر بوده و با شرایط حال برابری کنه، تک­بخشی نباشه و بدون شناخت با محیط پژوهشی طراحی نگردد و آسیب­شناسی هر کدوم از اضلاع مثلث ( دولت، مردم و NGO ) خوب انجام شده باشه (گزارش 1 پیشرفت یاران مهر، 1392)

2-1- بیان مسئله

   یکی از عوامل محدود کردن مدیریت کامل منابع­ طبیعی، منابع علمی ا­ست
منابع اطلاعاتی در مورد ماهیّت، وسعت و شدت تخریب منابع طبیعی در مناطق جور واجور کشور محدود می­باشه و تمایل به طرف دقیق شدن بر علائم مشهود تخریب سرزمین، نسبت به پرداختن به دلیل­های اصلی اون، بیشتره
جمع­آوری و هماهنگ­سازی اطلاعات از منابع و بخش­های جور واجور به علّت پیچیدگی و وسعت مطالب، محدود کردن بزرگی به حساب می­رود
جدا از اینکه این، ترکیب موضوعات اقتصادی- اجتماعی و زیست­محیطی، پرداختن به پیشرفت­ی پایدار رو کاری سخت می­کنه
در مورد مدیریت پایدار منابع­ طبیعی در ایران و مقابله با بیابان­زایی ابتکارات و کارایی انجام گرفته شده، اما این ابتکارات بیشترَ در سطح محلّی بوده و مستندسازی فرایندهای کاری و درس­ها انجام نگرفته و یا خیلی کمرنگ بوده
پس، دسترسی به اطلاعات و تجارب مؤفق که می­تونست مورد بهره­ورداری پروژه­ها و ابتکارات جدید قرار بگیره، به­راحتی میسّر نیس
از طرفی نبود اتحاد و جامعیت مدل­های معمولی پیشرفت، باعث بروز بحران در پایداری سرزمین، تهدید و تخریب منابع طبیعی، نبود عدالت و ناپایداری در بهره­وری اقتصادی، مشکلات زیست­محیطی، رقابت­های بهداشت سلامت، فرسایش، مرگ بیولوژیکی، بحران آب، بحران نیترات، افزایش گازهای گلخانه­ای و بهم خوردن تعادل­های بوم­شناختی در سرزمین می­شه
به خاطر همین در راهبردهای نوین واسه تحقق پیشرفت پایدار به جای تأکید بر انتقال خدمات، اقدامات فیزیکی و سخت افزاری و انتقال تکنولوژی­های جدیدتر، ارتقاء مهارت­ها در اعمال مدیریت مشارکتی بر اساس چرخه اطلاعات، نقش اصلی رو بر عهده دارن که با هدف توانمندسازی و دخالت آگاهانه جوامع محلی به­ویژه در بخش روستایی و کشاورزان کوچیک در چارچوب عملیات تحقیق- پیشرفت محقق می­شه

   توجه به سه سرمایه­ی بزرگ اجتماعی1، فیزیکی2و انسانی3در برنامه­ریزی محلّی بسیار مؤثره
یکی از وسیله برنامه­ریزی محلّی، توجه به مشارکت فعال و همه جانبه­ی مردم در تموم ابعاد جور واجور پیشرفت و دیگری توجه کافی به علم بومی مردم س
سازمان­های مردم نهاد با آگاه­سازی و جلب اعتماد و بالا بردن سطح مشارکت، سرمایه­ی اجتماعی رو تقویت کرده و راه رو واسه پیشرفت­ی اجتماعی صاف می­سازند (سواری و همکاران، 1391)

   بررسی مسائل اجتماعی مشارکت و رابطه­ی اون با پدیده­ی بیابان­زایی بیان کننده اهمیت فوق­العاده­ی اون در حل مسائل بیابان­زاییه
اگه بیابان­زایی آدم­ساخت (در مقابل بیابان­زایی طبیعی) رو نتیجه­ی روابط نامناسب آدم با طبیعت و محیط­زیست بدونیم، كه در دهه­های گذشته با شدت بیشتری رو به افزایش نهاده، ابعاد كمّی عنصر آدم به شکل عوامل جمعیتی و ابعاد كیفی عنصر آدم به شکل رفتارای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اون اثر به­سزایی در بروز این پدیده داره (فیروزنیا، 1383)
پس تعداد جمعیت (سرمایه انسانی) و ابعاد كیفی عوامل انسانی نقش به­سزایی در مورد بیابان­زایی و مقابله با اون اجرا می­كند (احمدی و همکاران، 1391) و احتیاج به مشارکت، استفاده از علم بومی رو رد نشدنی می­کنه

   در پیشرفت اجتماعی، اعضاء جامعه نقش اصلی رو در مراحل پیشرفت دارن و به عنوان عوامل فعّال، درگیر مسائل دور و بر خود شده و به فعالیت وا داشته می­شن
در مورد عواملی که زندگی­شون رو تحت اثر قرار می­بده مثل تهیه و اجرای سیاست­ها، برنامه­ریزی، پیشرفت و ارائه خدمات و تغییرات اونا مشارکت می کنن (sahebzadeh and nobaya، 2011)

   زیرساخت­های روستایی رو می­توان سرمایه­های عمومی و اجتماعی روستاها دونست که پیشرفت اون باعث بهتر شدن شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقای کارایی زندگی اجتماعی و اقتصادی اونا می شه
مثلاً پیشرفت زیرساخت­های خدمات بهداشتی و آموزشی، باعث بهتر شدن کیفیت منابع انسانی و افزایش توانایی­های اونا (در جایگاه­های فردی و اجتماعی) می شه
این فعالیت­ها جزء سرمایه­های فیزیکی قرار می­گیرند (رضویان و همکاران، 1388)

   دردیدگاه های سنتی مدیریت پیشرفت، سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهم­ترین نقش رو اجرا می کردن اما در عصر حاضر واسه پیشرفت بیشتر از چیزی که به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم چون بدون این سرمایه، استفاده از دیگه سرمایه ها به طور بهینه انجام نمیشه
در جامعه ای که بدون سرمایه­ی اجتماعیه، بقیه سرمایه ها تلف می شن
از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی واسه رسیدن به پیشرفت پایدار حساب می­شه

   از نقطه نظر مدیریتی، در پیش گرفتن یک راه حل بر اساس ملاحظات بیوفیزیکی، می­تونه علاوه ­بر جفت و جور منافع معیشتی، سرمایه­گذاری بیشتر در مورد مدیریت پایدار سرزمین رو به ارمغان آورد
فعالیت­هایی مثل مدیریت کامل اجناس کشاورزی در سطح مزرعه، ایجاد انگیزه واسه کشاورزی پایداردر جوامع روستایی، انتقال علم و فناوری و به­کارگیری سیاست­های تأثیرگذار در سطح ملی و منطقه­ای طبق افزایش امنیت شغلی، واسه رسیدن به راهکارهای پایدار در مورد رقابت­های زیست­محیطی، بسیار لازمه

   در 22 اسفندماه سال1351، توافق­نامه­ای بین دولت­های ایران و افغانستان مبنی بر اجازه­ی ورود 26 m3/s آب (850 میلیون مترمکعب در سال) از رودخانه هیرمند به ایران امضاء شد ولی متأسفانه در زمان رژیم طالبان (1996) اجرای توافق­نامه متوقف و باعث اتفاق فاجعه­ای زیست­محیطی و اقتصادی- اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان شد، طوری که خیلی موجب روند نزولی شاخص­های اکولوژیکی و انسانی گردید (افشاری،1391)

تعداد صفحه :124

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by