دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی 

تمایل : شیمی مواد غذایی

عنوان : اندازه گیری ومقایسه مقادیر سرب وکادمیوم در زیتونهای سبز 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده فناوریای نوین ، گروه مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی

پایان نامه واسه دریافت درجه کارشناسی ارشد (( M
Sc ))

تمایل : شیمی مواد غذایی

عنوان :

اندازه گیری ومقایسه مقادیر سرب وکادمیوم در زیتونهای سبز                   

        (Olea europaea
L
) مناطق علی آباد رودبار از استان گیلان وطارم از استان زنجان با استفاده از دستگاه جذب اتمی

استاد راهنما :

سرکار خانوم مهندس پریسا زیارتی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

خلاصه فارسی

1

مقدمه

2

فصل اول: کلیات

1-1
هدف از انجام پایان نامه

5

1-2
بیان مسئله

7

1-3
ضرورت واهمیت موضوع

12

1-4
هدف اصلی

16

فصل دوم : بررسی متون ومطالعات بقیه دراین زمینه

بخش اول: معرفی زیتونهای کشت شده درایران

2-1-1
تاریخچه

19

2-1-2
مناطق مهم کشت زیتون درایران

21

2-1-3
طبقه بندی ارقام زیتون

25

2-1-3-1
طبقه بندی زیتونهای خوراکی برابر با استاندارد Codex از دید درجه رسیدگی میوه تازه

25

2-1-3-2
طبقه بندی زیتونهای خوراکی برابر با استاندارد Codex طبق روش تهیه وآماده سازی واسه تجارت

26

2-1-3-3
طبقه بندی زیتونهای خوراکی برابر با استاندارد Codexبراساس روش ارائه…

27

2-1-3-4
طبقه بندی تجاری زیتونهای خوراکی برابر با استاندارد Codex 

28

2-1-3-5
طبقه بندی زیتونها برابر با استانداردCodex طبق اندازه واندازه

29

2-1-3-6

29

2-1- 4
ارقام زیتون درایران

29

2-1- 5
گیاه شناسی زیتون

33

2-1- 5-1
ویژگیهای فیزیکی زیتون

33

2-1- 5- 2
سطح کربوهیدرات درگوشت میوه زیتون

35

2-1-5-3
ترکیبات فنولیک میوه نپخته زیتون

36

2-1- 5-4
سطح پروتئین درمیوه نپخته زیتون

39

2-1- 5- 5
رنگدانه گوشت میوه زیتون

39

2-1- 5- 6
مواد معدنی زیتون

40

2-1- 5-7
ویتامینهای زیتون

40

2-1-6
شرایط اقلیمی مناسب جهت کشت زیتون

40

2-1-6-1
دما وشرایط آب وهوا

40

2-1-6-2
رطوبت

42

2-1-6-3
ارتفاع از سطح دریا

42

2-1-6-4
برابری باخاک

43

2-1-6-5
کشت

47

2-1-6-6
احتیاج آبی زیتون

48

بخش دوم : فلزات

2-2-1
فلزات

52

بخش سوم : فلزات سنگین

2-3-1
فلزات سنگین

55

2-3-2
عملکرد جذب فلزات سنگین به وسیله گیاهان

56

2-3-3
عملکرد تاثیر فلزات سنگین بربدن آدم

57

2-3-3-1
راههای ورود مواد شیمیایی وفلزات سنگین به بدن آدم

60

2-3-3-2
پخش وانتشار

61

2-3-3-3
دفع

61

2-3-3-4
ذخیره سازی

62

بخش چهارم: سرب

2-4-1
معرفی واثرات اون

64

2-4-2
خواص سرب

65

2-4-3
ایزوتوپهای سرب

66

2-4-4
راههای ورود سرب به بدن

66

2-4-5
مسمومیت با سرب

67

2-4-6
اثرات کبدی وعصبی سرب

67

2-4-7
اثرات ژنوتوکسیک سرب

67

2-4-8
اثرات سرطانزایی سرب

68

2-4-9
اثرات سرب بر استخون

68

2-4-10
اثرات سرب برقلب ورگهای خونی

68

2-4-11
اثرات کلیوی سرب

69

2-4-12
اثرات گوارشی سرب

69

2-4-13
اثرات خونی سرب

69

2-4-14
اثرات تولید مثلی سرب

70

2-4-15
نظارت بیولوزیک

71

بخش پنجم: کادمیوم

2-5-1
معرفی

74

2-5-2
خواص کادمیوم

75

2-5-3
اثرات کادمیوم برسلامتی

76

2-5-4
تستهای تشخیص کادمیوم

77

2-5-6
استانداردهای بهداشتی کادمیوم

78

2-5-7
استانداردهای Codex کادمیوم

79

2-6-1
بررسی تحقیقات انجام شده در مورد ی اندازه گیری فلزات سنگین درزیتون

81

فصل سوم : مواد وروشها

بخش اول: اصول ومبانی کار

3-1-1
تاریخچه وانواع روشها

88

3-1-2
طیف سنجی جذب اتمی (AAS)

89

3-1-2-1
طیف سنجی جذب اتمی شعله( FAAS)

91

3-1-2-2
طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی (GFAAS)

92

3-1-3
طیف سنجی نشر نوری القایی پلاسما (ICP-OES)

93

3-1-4
طیف سنجی جرمی القایی پلاسما (ICP-MS)

95

3-1-5
طیف سنجی نشر اتمی (AES)

96

3-1-6
طیف سنجی جرمی

96

3-1-7
طیف سنجی فلوئورسانس

97

3-1-8
مواد موردنیاز

98

3-1-9
لوازم لازم

98

3-1-10
لوازم لازم

99

بخش دوم :روش کار

3-2-1
جمع آوری نمونه های زیتون

101

3-2-2
تهیه ی محلولها

101

3-2-3
تهیه ی استانداردها

102

3-2-4
آماده سازی نمونه ها واسه اندازه گیری سرب وکادمیوم

103

3-2-5
تعیین مقادیر سرب نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی

105

3-2-6
اندازه گیری میزان سرب موجود در نمونه ها

106

3-2-7
اندازه گیری میزان کادمیوم موجود در نمونه ها

107

3-2-8
منحنی کالیبراسیون رسم شده به وسیله دستگاه جهت خوندن میزان سرب وکادمیوم

108

فصل چهارم : یافته های

4-1
سطح سرب وکادمیوم در زیتون سبز

110

4-1-1
یافته های حاصل از اندازه گیری میزان سرب وکادمیوم درنمونهای علی آباد استان گیلان (شهریور 1392)

110

4-1-2
یافته های حاصل از اندازه گیری میزان سرب وکادمیوم درنمونهای طارم استان زنجان(شهریور 1392)

112

4-2
میانگین کل غلظت سرب وکادمیوم در زیتونهای سبز طارم استان زنجان وعلی آباد گیلان(شهریور 1392)

114

4-3
بیشینه وکمینه میزان سرب وکادمیوم در نمونه های زیتون علی آباد گیلان در شهریور سال1392

115

4-4
بیشینه وکمینه میزان سرب وکادمیوم در نمونه های زیتون طارم استان زنجان در شهریور سال 1392

115

4-5 مقایسه میزان آلایندهای سرب وکادمیوم درنمونه زیتونهای سبز علی آباد استان گیلان(شهریور 1392)

117

4-6
مقایسه میزان آلایندهای سرب وکادمیوم درنمونه زیتونهای سبزطارم استان زنجان(شهریور 1392)

118

4-7
مقایسه میزان آلایندهای سرب وکادمیوم درنمونه زیتونهای سبز علی آباد استان گیلان و طارم زنجان با حد مجاز استانداردهای FDA & US EPA
119

4-8
مقایسه میانگین آلایندهای سرب وکادمیوم درنمونه زیتونهای سبز علی آباد گیلان و طارم زنجان(شهریور 1392)

123

4-9
مقایسه میانگین آلایندهای سرب وکادمیوم درنمونه زیتونهای سبز علی آباد گیلان و طارم زنجان با حد مجاز استانداردهای FDA & US EPA

125

4-10
درصد نمونه های دارای آلاینده سرب وکادمیوم

126

فصل پنجم : بحث وپیشنهادات

5-1
بحث

128

5-2
نتیجه گیری

130

5-3
پیشنهادات

137

منابع

138

خلاصه انگلیسی

148

ضمائم

149

خلاصه فارسی

زیتون با نام علمی Olea europaea
L
بومی مناطق مدیترانهه(33) واین منطقه به تنهایی 99% تولید و87% مصرف روغن زیتون جهان رو دربر میگیره(74)
زیتون یکی از مهمترین اجناس کشاورزیه
با در نظر گرفتن درصد بالا وکیفیت مطلوب روغن اون وفواید این میوه وروغن حاصله ازآن و با در نظر گرفتن این مسئله که سرانه مصرف زیتون در ایران 160 گرم درساله افزایش سطح زیر کشت و پیشرفت کشت زیتون  یکی از پروژه های مهم در ایرانه(57)

واسه آزمایش میزان سرب وکادمیوم حدود 200 نمونه زیتون سبز با هسته رو از 20 باغ در علی آباد استان گیلان وطارم استان زنجان که مثل قطبهای مهم کشت زیتون در ایران هستن  به طور تصادفی جمع آوری کردیم
جدا سازی وتحلیل با در نظر گرفتن قرارداد استاندارد بین المللی به وسیله روش هضم مرطوب ( با استفاده از (HNO3  ، HCLO4 ، H2SO4  (3 : 3 :2 ) و H2O2 ) انجام شده وتمامی اقدامات احتیاطی لازم واسه جلوگیری از هر گونه آلودگی ممکن هم صورت پذیرفتهه
نمونه ها به روش هضم اسیدی با استفاده از دستگاه طیف سنج اتمی بررسی شدن
یافته ها به دست اومده نشون میده که میزان سطح سرب وکادمیوم در همه نمونه های مورد بررسی بالاتر از حد قابل قبول استانداردهای FDA و EPA بودن
طوریکه متوسط میزان سرب درزیتونهای منطقه طارم بیشتر از علی آباد ومتوسط میزان کادمیوم درمنطقه علی آباد بالاتر از طارم بوده

با در نظر گرفتن بالا بودن مقدار فلزات سنگین درزیتون ، لازمه که کنترل بیشتری درمقدار کود وسموم انجام گیرد واز ورود منابع آلوده کننده آب وخاک مزارع جلوگیری شه وهمچنین باغات کشت زیتون درفاصله هر چی بیشتر از جادها ومعادن فلزات سنگین قرار گیرند

کلید واژگان : زیتون سبز ، فلزات سنگین ،دستگاه طیف سنجی جذب اتمی ، زنجان ،گیلان

مقدمه

زیتون مثل درختانیه که فواید چندگانه داردوتقریبا” تموم بخشهای اون مورد استفاده قرار              میگیره
اجناس اصلی اون شامل روغن زیتون وکنسرو اینه(98)
میوه زیتون ومحصولات اون واسه گروهی از مواد غذایی هستن که اصطلاحا”عملگر[1]میگن
این به دلیل ترکیبات فنولیک زیتون بوده که داری خواص آنتی اکسیدانی ،آنتی موتاژنیک، ضد سرطانی وآنتی گلایسمیک هستن(9)
یافته های قدیم شناسی نشون میده که کاشت زیتون درایران به 2000 سال پیش برمیگرده(85)
الان زیتونها به طور کلی درشمال ایران که از دید شرایط آب وهوایی مشابه مدیترانهه کشت می شن
در10 سال گذشته درختان زیتون بسیاری درایران کاشته شد(84)
بنابه گزارش FAO درسال 2009 سطح زیر کشت زیتون درایران به 31
114 هکتار با تولید نسبی 40
025 تن درسال رسید) 97 )
ارقام کشت شده زیتون درایران در استانهای گیلان ،زنجان، قزوین ، گلستان دراستانهای شمالی وخوزستان وفارس در استانهای جنوبی پخش شدن(94)
به دلیل اینکه کیفیت روغنهای حاصله از زیتونهای کشت شده درجنوب ایران پایینتر از زیتونهای شمال ایرانه از زیتونهای جنوب بیشتر به خاطر کنسروی واز زیتونهای منطقه شمال ایران بیشتر ” واسه تهیه ی روغن استفاده می شه       (57 )
اما سه استان شمالی کشور (گیلان ، زنجان وقزوین) به عنوان مهمترین مناطق کشت زیتون درایران می باشندوبیش از 85% از تولید زیتون ایران واسه این مناطقه(85)
تنوع ژنتیکی دراکثر گونه های گیاهی کم کم روند فرسایشی نشون میده، درحالیکه درزیتون چیزی به نام فرسایش ژنتیکی معنی نداردواین رمز
علاوه برقدرت موافقت بالا،کاربرد دومنظوره (روغنی وکنسروی) وخواص درمانی زیاد این گیاه موجب گردیده که سطح زیر کشت زیتون دربرنامهای پیشرفت کشور قرار گیرد
این برنامه ریزی در حالی صورت میگیره که هنوز ابهاماتی درطبقه بندی ارقام زیتون ایرونی وجود داردوموجب شده که یک رقم

با عنوان چندین نام [2]ویا چندین رقم با عنوان یک نام طبقه بندی شن[3]
این مشکل در سراسر جهان هم وجود داردبه طوریکه بیشتر از 1200 رقم زیتون شناخته شده جهان تحت 3000 اسم جور واجور نامگذاری شدن(29 و30)
فراموش شدن اطلاعات باغها ،نامگذاری دوباره ارقام وارداتی ، بی دقتی در نامگذاری درحین افزایش وخصوصا” استفاده از صفات مورفولوژیک غیر استانداردسبب بروز اینجور ابهاماتی شده(75)
 فلزات سنگین درگیاهان ومواد غذایی می تونه یک عامل مهم درمسمومیت آدم باشه، با در نظر گرفتن گسترش بالای مریضی در بین مردم ایران و افزایش تمایل مردم به مصرف زیتون  محتوای کادمیوم وسرب در زیتونهای سبز دو استان گیلان وزنجان که از مناطق مهم تولید زیتون درایران هستن  رو بررسی کردیم

 

  • هدف از انجام پایان نامه

زیتون از قدیمی ترین منابع غذایی بشره که با پیدایش تمدنهای ابتدایی انسانی استفاده از آن هم رواج پیدا کرده
این میوه منبع غنی از مواد مغذی باارزش به همراه خصوصیات درمانیه
وزن تقریبی اون 12- 0
5گرم بوده وشامل ترکیبات فنولیک هیدروفیل(اسید فنولیک، الکلهای فنولیک، فلاوونوئیدها)وترکیبات لیپوفیل مثل کرسول بوده که دارای فعالیت چندگانه بیولوژیکی مثل آنتی اکسیدانی ، ضد سرطانی ، ضدالتهاب ، ضد فشار خون، ضد پلاکت،ملین و

  هستن
بقیه ترکیبات به درد بخور این میوه شامل پکتین  ، اسیدای ارگانیک ورنگدانه هاس
روغن بکر زیتون که به طور مکانیکی از   میوه اون درآورده می شودبه دلیل وجود مواد مغذی ونقش موثر درسلامتی خصوصا” درجلوگیری ازاختلالات قلبی وعروقی به دلیل وجود مقادیر بالای اسیدهای چرب غیر اشباع وسایر ترکیبات جزئی مثل فنولیکا، فیتوسترولها ، توکوفرولها، کاروتنوئیدها، کلروفیل واسکوالن خیلی مهمه(43)

نقش زیتون درسلامتی آدم درتمام دنیا شناخته شده وقابلیت هضم روغن اون نسبت به بقیه روغنها بالاتره
روغن زیتون دارای مقادیر بالای اسید چرب غیراشباع خصوصا” اسید اولئیکه
زیتون وفرآوردهای اون در درمان فشار خون بالا ، دیابت،روماتیسم، سنگ صفرا ودرمان زخمها بسیار به درد بخور بوده ومهمتر از همه اینکه از سکته قلبی نیزجلوگیری می کنه(71)
با در نظر گرفتن اهمیت فلزات سنگین در زیتون و روغنهای گیاهی به دلیل سمی  وسرطانزا بودن واسه آدما، اثرات روی تغذیه (درطول هضم ومتابولیسم بدن آدم )وباند شدن اونا بابرخی مواد شیمیایی ازجمله اکسیژن واثرات کاتالیزوری اونا روی جدا سازی هیدروپراکسیدها ، آلدهیدها،کتونها،اسیدها وپراکسیدهاو

وبادر نظر گرفتن اینکه فلزات سنگینی مثل سرب وکادمیوم به عنوان یک آلاینده واقعی حساب می شوندودر غلظتهای بسیار کم هم دارای خاصیت سمی واثرات متابولیکی هستن(71)وباعلم به این مطلب که در ایران تمایل مردم به این میوه وفراوردهای حاصل از آن به دلیل فواید واثرات به درد بخور برسلامتی زیاد شده، مطالعه دراین خصوص راضروری دونستیم و غلظت این عناصر رو درزیتونهای سبز طارم استان زنجان وعلی آباد از توابع شهرستان رودبار از استان گیلان که زیتون به میزان زیاد در این مناطق کشت می گرددواز قطبهای مهم تولید زیتون در ایران می باشندرااندازه گیری کرده ومقادیر اون رو با استانداردهای تعیین شده جهانی مقایسه کردیم
چراکه در استان گیلان سرطان معده گسترش زیاد تری داره  واین مریضی هرساله جون صدها نفر رابه خطر میندازه واین استان از نظر زیادی سرطان معده مقام اول رادر کل کشوربه خود اختصاص داده (14)وهمچنین بنا به گزارش معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان  ، تقریبا 16 درصداز مرگ و از بین رفتنی ، به دلیل مریضی سرطانه که در کشورهای در حال پیشرفت، این روند افزایش رانشان میده
سرطانای سینه و معده به ترتیب در بین زنان و مردان استان زنجان گسترش بیشتری داره و طبق بررسیای انجام گرفته سرطانای سینه و روده بزرگ در بین زنان و سرطانای معده، پوست و پروستات هم در بین مردان زنجانی گسترش بیشتری داره
الان آمار کامل و کاملی از شمار مبتلایان به سرطان در سطح استان زنجان وجود نداره و فقط طی سالهای 84 تا سال 92 در کل 482 مریض سرطانی ثبت شده(59)

1-2
بیان مسئله

گیاه زیتون((O
europaea
 یکی از قدیمی ترین گیاهان باغبانی مورد استفاده به خاطر کنسروی وتولید روغنه(94 )

به دلیل محبوبیت این میوه وروغنهای درآورده شده اون ،مزارع تحت کشت این محصول نه فقط درمدیترانه بلکه در بقیه بخشهای جهان خصوصا”آسیای میونه وتاحدی درایران زیاد شده
(32 )

طبق آمار ارائه شده FAO در سال 2009 A
D کشت زیتون درایران 31
114 هکتار ومیزان تولیدی اون 40
025 تن بوده(97)
در 10 سال گذشته کشت زیتون در چندین استان درکشور ایران زیاد شده
ارقام جور واجور زیتون درایران در استانهای شمالی (گیلان ، زنجان ، گلستان )ودر  استانهای جنوبی (خصوصا”خوزستان وفارس)پخش شدن(94)
به طورکلی باغهای قدیمی زیتون از پایه”در شمال ایران قرار دارندوبیش از 85% تولید زیتون ایران واسه این مناطقه(85)
دردهه ی گذشته بسیاری مزارع جدید دراین مناطق با کشت شکل های جور واجور روغنی ، زرد وماری که رقمهای بومی ایران هستن ایجاد گردید(95)

با اینکه تعداد زیادی ارقام زیتون در ایران رشد می کنن ،اماگزارشات کمی درمورد مورفولوژی وخصوصیات مولکولی اونا وجوددارد(84 )
مصرف هرساله زیتون درجهان تقریبا”2
839
000 تن بوده که از این مقدار سهم ایران 7
000 تنه
یعنی هرفرد درجهان هرساله 435 گرم روغن زیتون مصرف                می کنددرحالیکه این رقم واسه ایران به 120 گرم واسه هر فردکاهش پیدا میکنه(استانداردIOS-2009) (32)
سرانه مصرف هرساله  زیتون در ایران  درحال حاضربسیار کم وحدود ۱۶۰ گرمه
این در حالیه که درکشورهای مدیترانه(یونان، ایتالیا واسپانیا) متوسط مصرف روزانه زیتون خوراکی حدودا” 8 گرم (2تا3 میوه ) واسه فرده(57)
دلیل اینو میشه به دلیل  فقر فرهنگی واوضاع اقتصادی مردم کشور دونست

طبق آمارهای منتشر شده، کشورهای بخش ی مدیترانه که سرانه مصرف زیتون وروغن زیتون بالاتری نسبت به بقیه کشورها دارن از سلامت بیشتری دارن
(55 )
 این روزا با پیشرفت درعلم تغذیه وروشن شدن ارزشها واهمیت مصرف زیتون وفرآوردهای اون برسلامت آدما، این میوه بسیار روش زوم شده(67)
در تجارت جهانی مواد غذایی ، بهداشت وسلامت اون بسیار مهم بوده واز نظر آلودگی به شکل های جور واجور میکروارگانیسما وسموم مورد آزمایش قرار میگیره

فلزات سنگین مثل آرسنیک، کادمیوم ، سرب، جیوه ونیکل و

ترکیبات بسیار پایداری هستندوانتظار    میره که در مواد زنده وغیر زنده وجود داشته باشن(38)
پخش آلایندهای خطرناک محیط زیست میزان غلظت این فلزات رو زیاد می کنه،پس باعث آلودگی مواد غذایی می گردن
فلزات سنگین در میوه های زیتون به چند دلیل ممکنه وجود داشته باشن:

  • درون زا: با در نظر گرفتن مواد معدنی خاکی که درختان زیتون در اونجا کشت شدن
  • برون زا: به دلیل آلودگی هوا، آلودگی به وسیله ترکیبات فیتوشیمیایی ودرحین مراحل تولید(97)

آلودگی به دلیل منابع جور واجور مثل کارخانه جات ، جادها، کورهای سیمان ،مزارع غیر مسطح باعث تجمع ذرات روی درختان زیتون در حال رشد در نزدیکی منابع آلودگی می گردن
حضور گرد وغبار در زیتونهای نپخته باعث افزایش میزان کادمیوم ودر زیتونهای کنسرو شده باعث افزایش مقدار سرب وکاهش فسفر ، پتاسیم،منیزیم،آهن اونا می شه
درواقع بیشتر آلودگیها ممکنه ازطریق سیستم ریشه درمناطق آلوده به گیاه منتقل شه وخاک به عنوان یک منبع اصلی واسه انتقال فلزات سنگین سمی به گیاه ومیوه اون می تونه درنظر گرفته شه
کلا میوه های زیتون برداشت شده از درختان کنار جادهای شلوغ ونواحی صنعتی شامل مقادیر زیادی سرب وکادمیوم هستن(44)

فلزات سنگین به دو روش ممکنه باعث مسمومیت گردند:

  • با ایجاد تداخل در فیزیولوژی طبیعی ومراحل عملکردی لازم بدن آدم
  • ایجاد تغییر در آناتومی وساختارسلول که باعث مرگ یا تغییر درتوانایی اونا واسه انجام مراحل عملکردی ویافیزیولوژیکی لازم زندگی(22)

سرب یک عنصر فلزی ونرم به رنگ سفید مایل به آبی ، فوق العاده سمی ،دارای جلای فلزی بالا ، رسانایی پایین،  توانایی چکش خواری ومقاومت بالایی در مقابل خوردگیه(3)
سرب می تونه درصورت بلعیدن وتنفس واسه سلامتی آدم مضر باشه

آثار سرب روی بدن به میزان قرار گرفتن در خطر آلودگی بستگی داره و به طور كلی اثرات شناخته شده سرب روی بدن شامل تغییرات بیوشیمیایی در مقادیر كم آلودگی تا اثر روی سیستم عصبی و حتی مرگ در غلظتهای بالاه(93 و8)
فلز سرب در رسوب گذاری مثل کلسیم عمل می کنه و این دلیل موجهی واسه غلظت بالای سرب در اسکلت انسانه که باعث ایجاد تومورهای کلیوی و سرطانهای جور واجور می شه
هم اینکه این فلز تمایل به ترکیب با گلبولهای قرمز رو هم داره(12 )

کادمیوم عنصری فلزی ونرم به رنگ سفید مایل به آبیه که به عنوان یک فلز سرطان زا شناخته شده ،که کلا درمحیط زیست به مقدار کمی هست ولی اخیرا” فعالیتهای انسانی باعث افزایش اون گردیده
به طور طبیعی سالیانه 25
000 تن کادمیوم وارد محیط زیست می شه(3)
قرار گرفتن در خطر اون می تونه به دلیل مصرف غذاهای آلوده ، استنشاق از راه دخانیات و

باشدکه باعث نارساییای کلیوی وبیماریهای قلبی – عروقی می شه(72)
بیشتر تجمع مقادیر زیاد کادمیوم درگیاهان بدون علائم مسمومیته که با ورود به زنجیره غذایی سلامت آدم رابه خطر                 میندازه(45)

تعداد صفحه :165

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by