دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

تمایل : مریضی شناسی گیاهی

عنوان : بررسی اثر دوطرفه قارچ Colletotrichum coccodes عامل مریضی خال سیاه

دانشگاه بوعلی سینا 

دانشکده کشاورزی

گروه گیاه پزشکی

پایان نامه

واسه دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته مریضی شناسی گیاهی

 عنوان

“بررسی اثر دوطرفه قارچ Colletotrichum coccodes عامل مریضی خال سیاه و باکتریRalstonia solanacearum  عامل مریضی پژمردگی باکتریایی
سیب­ زمینی”

 استادان راهنما:

دکتر غلام خداکرمیان

دكتر دوست مراد ظفری

استاد مشاور:

مهندس عزیز باقری

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده:

 سیب زمینی با تولید حدود ۳٠٠ میلیون تن در سال، چهارمین محصول مهم غذایی در جهانه
تولید این محصول همیشه با مشکلاتی همراه بوده
این گیاه در خطر مریضی­های قارچی، باکتریایی، ویروسی و مایکوپلاسمایی زیادیه که بهش ضرر وارد می کنن
از آنجائیکه دو مریضی خال سیاه به دلیل قارچ

 Colletotrichum coccodes و مریضی پژمردگی باکتریایی به دلیل باکتری Ralstonia solanacearum از اهمیت نسبی روی سیب زمینی در استان همدان برخوردار هستن و باعث کاهش کارکرد این گیاه می شن، مطالعه روی اونا لازم به نظر رسید
پس، اثر دوطرفه این دو بیمارگر و هم اینکه تنوع ژنتیکی قارچ C
coccodes
و الگوی پروتئینی باکتری R
solanacearum
بررسی شدن
در این تحقیق طی نمونه­ورداری­های انجام شده در بهار، تابستون و پاییز سال 1386 تعداد70 جدایه قارچ C
coccodes
و 30 استرین باکتریR
solanacearum
از بوته­های آلوده جداسازی گردید که پس از شناسایی در آخر 20 جدایه قارچ و 15 استرین باکتری واسه بررسی­های بیشتر انتخاب شدن
اثر دوطرفه بیمارگرها با دو روش آغشته­سازی غده و خاک روی سه رقم سیب­زمینی آگریا، بورن و دیامانت بررسی شد
پارامترهای طول، وزن تر و وزن خشک ساقه و ریشه و میزان کلونیزاسیون ریشه به وسیله میکرواسکلروت قارچ اندازه­گیری شد
در هر سه رقم پیشه بیمارگرها نسبت به شاهد کاهش وزن و طول ریشه و ساقه مشاهده شد
حضور توأم R
solanacearum
و C
coccodes
در گیاه باعث افزایش حساسیت گیاه نسبت به اونا و کاهش بیشتر شاخص­های مورد اندازه­گیری شد
با بررسی یافته های حاصل مشخص شد که رقم آگریا حساس­ترین رقم نسبت به قارچ و باکتریه و پس از آن رقم بورن و دیامانت قرار دارن
در رقم دیامانت نسبت به باکتری مقاومت نسبی هست
روش­های آغشته­سازی غده و خاک فرق زیادی در ایجاد مریضی در گیاه نداشتن اما در کل اینوکولوم غده­زاد تخریب کننده­تر انجام داد
در رقم آگریا حساسیت نسبت به قارچ بیشتر از باکتری می­باشه
وجود باکتری به همراه قارچ تونست اثر منفی اون رو روی گیاه زیاد کنه اما فرق بین تیمار Cc و Rs + Cc در حد معنی­داری نیس
به عبارت بهتر وجود باکتری به میزان خیلی کمی در افزایش مریضی­زایی قارچ مؤثره
برعکس وجود قارچ در گیاه خیلی مریضی­زایی باکتری رو افزایش می­بده
حضور توأم دو بیمارگر وزن تر ریشه رو در روش آغشته­سازی خاک 39/61% و در روش آغشته­سازی غده 64/85% کم کرد
با در نظر گرفتن شاخص موجود، درصد کلونیزاسیون ریشه به وسیله میکرواسکلروت قارچ در رقم آگریا بین 50 تا 70 درصد گزارش گردید
در رقم بورن در کل تواناییC
coccodes
و R
solanacearum
در ایجاد مریضی در گیاه تقریباً به یک اندازه می­باشه
در اصل می­توان گفت که حساسیت این رقم نسبت به دو بیمارگر مشابهه
میزان کاهش صفات مورد اندازه­گیری در رقم بورن نسبت به رقم آگریا کمتر بوده و پس شاید بشه گفت که این رقم نسبت به دو بیمارگر مقاوم­تر می­باشه
کلونیزاسیون کمتر ریشه به وسیله میکرواسکلروت قارچ (50%) هم مؤید این مدعاه
در رقم دیامانت در همه موارد کاهش پارامترهای گیاه نسبت به دو رقم دیگه کمتر می­باشه که نشون­دهنده مقاومت بیشتر این رقم نسبت به هر دو بیمارگر می­باشه
در بیشتر موارد باکتری با تیمار شاهد از دید آماری یکی شده که نشون دهنده توان مریضی­زایی کم باکتری روی این رقم و وجود مقاومت نسبی در گیاه نسبت به باکتری عامل پژمردگی می­باشه
درصد کلونیزاسیون ریشه نسبت به دو رقم دیگه کمتر بوده و حدود 30% می­باشه
به خاطر بررسی تنوع ژنتیکی C
coccodes
از بیان کننده RAPD استفاده گردید
با استفاده از 10 شروع کننده تصادفی تنوع ژنتیکی قابل توجه­ای بین این جدایه­ها مشاهده گردید
بر این پایه، جدایه­های جور واجور طبق ناحیه جغرافیایی از همدیگه قابل جداسازی نبودن ولی از دید ویژگی­های مریضی­زایی خوب از همدیگه جدا شدن
هم اینکه به خاطر مقایسه الگوی پروتئینی استرین­های باکتری پروتئین اونا درآورده و در ژل اکریل­آمید 12% الکتروفورز شد
پروتئین­ها طبق وزن مولکولی در یک میدون الکتریکی از همدیگه جدا شده و پس از رنگ­آمیزی مورد مقایسه قرار گرفتن
در الگوی پروتئینی استرین­های باکتری تنوعی مشاهده نشد

واژه­های کلیدی: برهم­عمل، رقم سیب­زمینی، RAPD، الکتروفورز پروتئین

مقدمه

1

فصل اول: بررسی منابع

6

    1-1-1- مقدمه
6

    1-1-2- اسامی و موقعیت تاکسونومیکی

7

   1-1-3- خصوصیات

7

   

9

          الف- پلی­ساکاریدهای خارج سلولی (EPS)
10

   

11

   

13

          الف- روی سیب­زمینی

13

          ب- روی گوجه­فرنگی

14

          ج- روی شمعدانی

14

          د- روی توتون

14

    1-1-7- چرخه مریضی و اپیدمیولوژی

15

   

16

   

17

   1-1-10- اهمیت اقتصادی مریضی پژمردگی باکتریایی سیب­زمینی

17

  

18

    1-1-12- مدیریت مریضی پژمردگی باکتریایی سیب­زمینی

20


24

    1-2-1- مقدمه
24

    1-2-2- خصوصیات قارچ عامل مریضی خال سیاه سیب­زمینی

25

    1-2-3- تاریخچه مریضی خال سیاه سیب زمینی در ایران و جهان

26

    1-2-4- موقعیت تاکسونومیکی

27

    1-2-5- آلودگی و پیشرفت علائم

29

    1-2-6- علائم مریضی خال سیاه
31

    1-2-7- جداسازی، تشخیص و شناسایی قارچ عامل مریضی خال سیاه سیب­زمینی

32

    1-2-8- اهمیت مریضی خال سیاه سیب­زمینی

33

    1-2-9- اپیدمیولوژی مریضی خال سیاه سیب­زمینی

34

    1-2-10- پراکندگی ودامنه میزبانی مریضی خال سیاه سیب­زمینی

35

   
36

    1-2-12- کنترل مریضی خال سیاه سیب­زمینی

38

          الف- کنترل زراعی

38

          ب- کنترل شیمیایی

39

          ج- ارقام مقاوم
40

1-3- اثر دوطرفه بین دو بیمارگر
40

1-4- بررسی­های ژنتیکی عوامل مریضی­زای گیاهی

44

    1-4-1- مارکرهای مولکولی

44

          الف- بیان کننده RAPD

45

    1-4-2- مارکرهای بیوشیمیایی

45

          الف- SDS-PAGE

45

فصل دوم: مواد و روش­ها

2-1- نمونه ورداری از مزارع آلوده سیب­زمینی

47

2-2- جداسازی عوامل مریضی­زای قارچی و باکتریایی از قسمت­های آلوده
47

   
47

   

49

2-3- خالص­سازی و نگهداری

49

   
49

   

50

2-4- شناسایی

51

   
51

          الف- بررسی ویژگی­های ماکروسکوپی

51

          ب- بررسی ویژگی­های میکروسکوپی

51

   

52

          الف- بررسی خصوصیات فنوتیپی

52

2-5- تهیه محیط کشت­ها و محلول­های مورد استفاده در آزمون­های

53

    2-5-1- محیط پایه گلوکز- پپتون- آگار
53

    2-5-2- محیط Ayer’s
53

    2-5-3- محیط TTC

54

2-6- آزمون مریضی­زایی

54

   
54

          الف- روی میوه گوجه­فرنگی

54

          ب- روی گیاه سیب­زمینی

55

   

55

2-7- تهیه مایه تلقیح

55

   
55

   
56

   

56

2-8- بررسی­های گلخانه­ای

57

    2-8-1- تهیه خاک و غده سیب­زمینی

57

    2-8-2- كاشت غده­های سیب­زمینی و تلقیح عوامل مریضی­زا 57

          به خاک

57

         

58

    2-8-3- طرح آزمایش و بررسی یافته های حاصل

58


59

    2-9-1- تولید میسلیوم
59

    2-9-2 درآورده DNA به روش لی و تیلر
60

    2-9-3- تعیین كمیت و كیفیت DNA

61


62

    2-10-1- تنظیم شرایط PCR

62

          الف- آغازگرهای عکس العمل RAPD

63

          ب- dNTPs
64

          64

          د- بافر PCR (با غلظت 10 برابر)
64

          DNA polymerase
64

2-11- الكتروفورز فرآورده های تكثیر شده
65

2-12- جدا سازی و بررسی داده های RAPD

65

65

   

66

         الف- بافر Tris-Hcl 5/1 مولار با pH: 6
8
66

    2-13-2- تهیه بافر درآورده

66

67

    2-14-1- تهیه ژل اکریل­آمید

67

          الف- ژل زیرین

67

          ب- ژل بالایی

68

    2-14-2- بافر تانک

68

2-15- رنگ­آمیزی ژل اکریل­آمید

69

    2-15-1- تهیه محلول رنگ­آمیزی

69

2-16- رنگ­بری ژل اکریل­آمید

69

    2-16-1- تهیه محلول رنگ­بر
69

2-17- نگهداری ژل

69

 فصل سوم: یافته های و بحث

3-1- جداسازی و شناسایی

70

   
70

          الف- ریخت شناسی پرگنه
70

          ب- ویژگی­های میکروسکوپی

71

   

73

          الف- تست­های فنوتیپی

73

          ب- عکس العمل فوق حساسیت در توتون

74

3-2- آزمون مریضی­زایی

75

   
75

   

78

79

    در رقم آگریا 83

          روی طول ساقه سیب­زمینی رقم آگریا 83

          روی طول ریشه سیب­زمینی رقم آگریا 85

          روی وزن تر ساقه سیب­زمینی رقم آگریا 86

          روی وزن تر ریشه سیب­زمینی رقم آگریا 87

          روی وزن خشک ساقه سیب­زمینی رقم آگریا 87

          روی وزن خشک ریشه سیب­زمینی رقم آگریا 88

         
89

          در رقم آگریا 90

    در رقم بورن

91

          روی طول ساقه سیب­زمینی رقم بورن

91

          روی طول ریشه سیب­زمینی رقم بورن

92

          روی وزن تر ساقه سیب­زمینی رقم بورن

94

          روی وزن تر ریشه سیب­زمینی رقم بورن

95

          روی وزن خشک ساقه سیب­زمینی رقم بورن

96

          روی وزن خشک ریشه سیب­زمینی رقم بورن

97

         
98

          در رقم بورن

99

    در رقم دیامانت

100

          روی طول ساقه سیب­زمینی رقم دیامانت

100

          روی طول ریشه سیب­زمینی رقم دیامانت

102

          روی وزن تر ساقه سیب­زمینی رقم دیامانت

102

          روی وزن تر ریشه سیب­زمینی رقم دیامانت

103

          روی وزن خشک ساقه سیب­زمینی رقم دیامانت

104

          روی وزن خشک ریشه سیب­زمینی رقم دیامانت

105

         
106

          در رقم دیامانت

106

    در گیاه سیب­زمینی

107

3-4- بررسی­های ژنتیکی

110

    3-4-1- بررسی­های مولكولی

110

          الف- بیان کننده RAPD

111

   

115

          الف- SDS-PAGE

115

3-5- پیشنهادها 117

پیوست

118

124

مقدمه

الف- تاریخچه گیاه سیب­ زمینی

سیب­زمینی بومی امریکای جنوبی بوده و ریشه اون کشور پرو و بولیوی می­باشه و واسه اولین بار حدود 7000 سال پیش در پرو کاشته شده
بنا به باور قدیم­شناسا، سیب­زمینی از حدود 2000 سال پیش از میلاد مسیح به وسیله اینکاها در بخش­های کوهستانی این کشور کاشته شده
این گیاه در سال 1573 وارد اسپانیا شد و به عنوان یک منبع غذایی مورد توجه قرار گرفت و کم کم از اسپانیا به دیگه کشورهای اروپایی برده شد
تا حدود 150 سال سیب­زمینی تنها در مناطق محدودی از اروپا در کاخ­های سلطنتی و باغچه خونه­ها کاشته می­شد
در سال 1719 از اروپا به امریکای شمالی و بعد به آسیا برده شد
تاریخچه کشت این گیاه در قاره افریقا به حدود 50 سال پیش برمی­شه
حدود 200 سال پیش (در زمان فتحعلیشاه قاجار) مقداری بذر سیب­زمینی به ایران آورده شد
این بذرها اول در یکی از روستاهای تهران کاشته شده و بعد به فریدن اصفهان و کم کم به بقیه نقاط کشور برده و کشت شد (شجاعی، 1383)

ب- مشخصات گیاه­شناسی

سیب­زمینی گیاهی دو­لپه، یکساله و از خونواده Solanaceae می­باشه
برگ­ها مرکب، گل­ها پنج قسمتی و دارای رنگ­های متفاوتی هستن
میوه­ها گرد تا تخم­مرغی (قطر 3-1 سانتی­متر یا بیشتر)، سبز رنگ، سبز مایل به قهوه­ای یا قهوه­ای بوده و به هنگام رسیدن قرمز تا بنفش رنگ

می­شن و شامل بیشتر از 200 تا 300 بذر هستن
ساقه معمولاً سبز رنگه اما بعضی وقتا قرمز یا بنفش، زاویه­دار، علفی و در آخرای فصل در قسمت­های پایینی تقریباً چوبی می­شه
ریشه­ها منشعب و نیمه عمیق هستن که بیشترین حد عمق فعالیت اونا 60 سانتی­متر می­باشه ( هوكر[1]، 1990)
لقاح در این گیاه به شکل خود­گشنیه و از دید زمان رسیدن به ارقام زودرس، بین­رس و دیررس تقسیم می­شه

بیشتر گونه­هایی که معمولا مورد کشت قرار می­گیرند تتراپلوئید
(2n=4x=48 کروموزوم) هستن
هم اینکه چار گونه دیپلوئید (24 کروموزوم)، دو گونه تریپلوئید (36 کروموزوم) و یک گونه پنتاپلوئید (60 کروموزوم) هم بعضی وقتا مورد کشت قرار

می­گیرند
مهم­ترین گونه­ای که در سراسر جهان کشت می­شه Solanum tuberosum می­باشه که یک گونه تتراپلوئیده و دارای دو زیر گونه andigena و tuberosum می­باشه
زیر گونه andigena با طول روز کوتاه موافقت پیدا کرده و زیر گونه tuberosum با طول روز بلند سازگاره
بررسی­های ژنتیکی نشون داده­ان که 32 رقم مورد کشت در هند از زیر گونه tuberosum به دست اومده­ان

ج- شرایط محیطی

سیب­زمینی واسه مناطق معتدل سرد با ارتفاع تقریبی 2000 متر یا ارتفاعات بالاتر در مناطق گرمسیریه
این گیاه به شب­های خنک و خاک دارای زهکشی مناسب و رطوبت کافی احتیاج داره و در عرض­های جغرافیایی پایین در مناطق گرم تولید خوبی نداره (هوكر، 1990)
خاک لومی- شنی حاصلخیز واسه این گیاه مناسبه
دمای مناسب واسه رشد 20-15 درجه سانتیگراده و دمای بالای 29 درجه تولید غده رو کاهش می­بده
این محصول تا انتهای دوره رشد به 9-7 بار آبیاری احتیاج داره

د- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت

سیب­زمینی مهم­ترین گیاه دو­لپه­ایه که به عنوان منبع غذایی آدم­ها مورد استفاده قرار می­گیرد
این گیاه بعد از گندم، برنج و ذرت چهارمین محصول مهم غذایی در جهانه
میزان تولید ماده خشک سیب­زمینی در واحد سطح به ترتیب 04/3، 68/2 و 12/1 برابر از گندم، جو و ذرت بیشتره
مقدار پروتئین اون هم بیشتر از گندم، جو و ذرت می­باشه

طبق آمار سازمان خوار و بار جهانی کشاورزی (FAO)[2] در سال 2007، میزان تولید کل
سیب­زمینی در جهان 321736483 تن گزارش شده که بیشترین سهم مربوط به چین[3] با 72040000 تن و کمترین میزان مربوط به بنین[4] با تولید 30 تن می­باشه
سهم ایران 5240000 تن می­باشه
در قاره آسیا تولید کل 135607646 تن بوده و چین و بحرین به ترتیب بیشترین و کمترین تولید رو دارن

طبق گزارش آمارنامه کشاورزی ایران سطح زیر کشت، تولید و کارکرد سیب­زمینی در سال زراعی 84-83 به قرار زیر می­باشه:

کارکرد (کیلوگرم) تولید (تن) سطح زیر کشت (هکتار)
دیم آبی دیم آبی دیم ﺁبی
75/5712 63/25762 59/15848 25/4814275 3/2774 5/186870
جمع    38/31475 14/4830124 8/189644

در استان همدان سطح زیر کشت سیب­زمینی 3/26517 هکتار که کاملً به شکل آبی کاشته می­شه
میزان تولید 77/966016 تن و کارکرد 68/36429 کیلوگرم می­باشه

ه- مریضی­های سیب­ زمینی

هر گیاهی در طول دوره رشد خود دستخوش آسیب­های جور واجور به دلیل شرایط محیطی نامناسب (آب و هوا، نور، رطوبت و خاک)، حمله آفات و عوامل مریضی­زا (قارچ، باکتری، ویروس، نماتد و مایکوپلاسما) می­باشه
مریضی به برهم­عمل بین میزبان و بیمارگر گفته می­شه که تولید و توانایی استفاده محصول رو دچار مشکل می­کنه
شرایط محیطی نامساعد حتی در غیاب عامل مریضی­زا به تنهایی واسه آسیب به گیاه کفایت می­کنه

گیاه سیب­زمینی هم از این آسیب­ها در امان نیس
تحت اثر عوامل محیطی و ژنتیکی و نوع رقم، ممکنه میزان محصول، اندازه غده­ها و بازارپسندی اونا کم بشه
عوامل قارچی، باکتریایی، ویروسی، مایکوپلاسمایی و نماتدهای زیادی به سیب­زمینی حمله می­کنن
مثلا در سال 1845 مریضی لیت بلایت[5] به دلیل قارچ Phytophthora infestans به سرعت در غرب ایرلند گسترش پیدا و باعث از بین رفتن قسمت بزرگ محصول سیب­زمینی شده و قحطی شدیدی رو به دنبال داشت

مثل مریضی­های قارچی مهم می­توان به شانکر رایزوکتونیایی به دلیل
 Rhizoctonia solani، پژمردگی­های فوزاریومی و پوسیدگی ریشه فوزاریومی به دلیل گونه­های Fusarium، پژمردگی ورتیسیلیومی به دلیل Verticillium albo-atrum، پوسیدگی ساقه به دلیل Sclerotium rolfsii، کپک سفید به دلیلSclerotinia sclerotiorum، پوسیدگی صورتی با عامل Phytophthora erythroseptica، لکه موجی به دلیل Alternaria solani و خال سیاه به دلیل Colletotrichum coccodes اشاره کرد

باکتری­های Pectobacterium carotovorum pv
carotovorum
عامل ساق سیاه،

Erwinia spp
عامل ایجاد پوسیدگی نرم، Streptomyces scabies عامل جرب پودری و

Ralstonia solanacearum عامل پژمردگی باکتریایی مثل عوامل باکتریایی زیان­آور
سیب­زمینی هستن

نماتد طلایی سیب­زمینی (Globodera rostochinensis)، نماتد تولید کننده زخم غده (Pratylenchus penetrans) و ویروس X سیب­زمینی مثل دیگه عوامل مریضی­زا به حساب می­آیند

 

و- اهمیت موضوع تحقیق

به خاطر اینکه استان همدان یکی از مراکز مهم سیب­زمینی­کاری کشور حساب می­شه و قارچ
C
coccodes
و باکتری R
solanacearum
از عوامل مریضی­زای مهم این گیاه در این منطقه هستن، انجام تحقیقی دور و بر اونا لازم به نظر رسید
این عوامل در مزارع سیب­زمینی استان وجود داشته و خسارات زیادی رو به این محصول وارد می­سازند
به دلیل اینکه افزایش

سیب­زمینی با استفاده از غده صورت می­گیرد و هم اینکه این دو بیمارگر به وسیله غده هم منتقل
می­شن و احتمال آلودگی خاک هم حتماً هست، بسته به شرایط، مریضی­های نامبرده تقریباً هر ساله ضرر زیادی به محصول سیب­زمینی وارد می­سازند
همانطورکه می­دانیم گیاه در یه زمان می­تونه تحت اثر عوامل مریضی­زای جور واجور قرار گیرد
حضور یک بیمارگر به همراه بقیه عوامل مریضی­زا در گیاه ممکنه اثراتی روی همدیگه داشته باشن
دور و بر این موضوع تحقیقات زیادی در دنیا انجام شده که به مواردی از اونا اشاره می­شه
برهم­عمل بین چار عامل R
solani
، V
dahliae، C
coccodes
و Pratylenchus penetrans میزان کلونیزاسیون بافت­های ریشه و ساقه رو تحت اثر قرار می­بده (کاتکان[6] و همکاران، 1985)
طبق تحقیقات انجام شده به وسیله تسرور[7] و هازانوفسکی[8] (2001)، تلقیح هم­زمان C
coccodes
و

V
dahliae
روی ایجاد علائم در ارقام جور واجور سیب­زمینی اثرات متفاوتی داشته

در ادامه این بررسی­ها و به خاطر باخبر شدن از وجود یا نبود وجود اینجور روابطی بین قارچ و باکتری مورد نظر تصمیم بر انجام این تحقیق گرفته شد
دانستن این موضوع می­تونه تا حدی در مدیریت مریضی و به دنبال اون کاهش ضرر و هزینه­ها اثر داشته باشه و ضرورت استفاده از غده­های خالی از آلودگی، کشت در خاک بدون آلودگی و استفاده از آب سالم رو گوشزد کنه

افزایش استفاده از تکنیک­های بیولوژی مولکولی در مریضی­شناسی گیاهی در چند سال گذشته باعث افزایش تعداد مقالات در نشریات قارچ­شناسی و مریضی­شناسی گیاهی شده که شامل اطلاعات زیادی راجبه تغییرات ژنتیکی بیمارگرهای گیاهی هستن
تقریباً همه بیمارگرهای گیاهی دارای تنوع درون­گونه­ای و بین­گونه­ای هستن
این تنوع با تکنیک­های جور واجور قابل بررسیه
این تکنیک­ها به سه دسته تقسیم می­شن: روش­های بر اساس ویژگی­های ظاهری،

روش­های بر اساس DNA و روش­های بر اساس پروتئین

SDS-PAGE[9] یکی از روش­های مورد استفاده در بررسی­های مولکولیه و واسه جدا زیرواحدهای پروتئینی و فرآورده­های حاصل از پی­سی­آر[10] استفاده می­شه
به خاطر بررسی الگوی پروتئینی موجودات جور واجور، پروتئین اونا درآورده و در ژل پلی­اکریل آمید در میدون الکتریکی قرار داده می­شه
پروتئین­ها طبق وزن مولکولی در داخل ژل از هم جدا می­شن
پس از طی مراحل جور واجور مثل رنگ­آمیزی و رنگ­بری، باندهای پروتئینی در ژل قابل مشاهده بوده و می­توان اونا رو بررسی کرد

به خاطر بررسی تنوع درون­گونه­ای قارچ C
coccodes
از بیان کننده مولکولی RAPD استفاده شد
RAPD کاربرد زیادی در تحقیقات مولکولی داره و از دید اقتصادی به صرفه می­باشه

تعداد صفحه :156

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by