دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی 

تمایل :  سیستماتیک گیاهی

عنوان :  بررسی بیوسیستماتیکی بخشه Viola  در شمال ایران

دانشکده علوم پایه

 گروه زیست شناسی

تمایل سیستماتیک گیاهی

  بررسی بیوسیستماتیکی بخشه Viola  در شمال ایران

 استاد راهنما:

دکتر شهریار سعیدی مهرورز

استادان مشاور:

دکتر رضا حسن ساجدی،Dr
Thomas Marcussen ، نرجس یوسفی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فصل اول: مقدمه


2


4


7


7


8


11


16


16

17

   
18


19


20

24

    1-13-1 مروری بر نشانگرای مورد استفاده در بررسیای فیلوژنی در سطوح زیر سرده ای Viola
24

    25

    27

    29

1- 14 اهداف: 39

 فصل دوم: مواد و روش ها

41

    42

44

    44

    45

48

    49

    51

        51

52

    2- 4- 1 آغازگرا: 52

    دستورالعمل عکس العمل زنجیره ای پلیمراز (PCR) 52

    53

    53

    54

        54

        55

    2- 4-6  تعیین پشت سر هم قطعات افزایش یافته و بررسی اونا 56

    57

        58

        58

        59

        60

فصل سوم: یافته های

62

64

82

98

    98

    99

103

    105

    109

        109

        112

        3-5-3-3  بررسی Maximum Liklihood داده های nrDNA ITS 115

        F cpDNA 117

        119

        121

 فصل چهارم: بحث

124

127

129

130

134

 فصل پنجم: منابع

136

در این مطالعه، بررسی بیوسیستماتیکی بخشه Viola از سرده Viola در شمال ایران از جنبه های مرفولوژیکی، آناتومیکی و ملکولی انجام شد
بررسی عددی واسه تاکسونهای جمع آوری شده از ایران واسه دو زیربخشه Viola و Rostratae به شکل جداگونه انجام گرفت و طبق یافته های حاصل از این بررسی، گونه های هر کدوم از زیربخشهای Viola و Rostratae از همدیگه جدا شدن
به خاطر انجام تحقیقات آناتومیکی، بخشای ریشه، ساقه رونده، برگ، دمبرگ و دمگل بررسی شد
یافته ها نشون داد که صفات مورد بررسی در تفاوت زیربخشها و گونه ها  به درد بخور هستن
بر این پایه دو گونه V
alba
ssp
alba
و V
sintenisii
، در برشهای ریشه در وجود یا نبود وجود ناحیه مغز و تعداد لایه های پارانشیمی زیر آوند چوب از همدیگه جدا شدن
دو گونه نزدیک V
caspia
و V
reichenbachiana
هم در برشای ریشه، در وجود یا نبود وجود مغز و تراکم کریستالی از همدیگه قابل تفاوت بودن
در بررسی مولکولی، از دو بیان کننده، شامل nrDNA ITS و cpDNA trnL-F واسه تعیین حدود گونه ها استفاده شد
بر این پایه، گونه های این بخشه خوب از همدیگه جدا شدن
به خاطر بازسازی روابط فیلوژنی بخشه Viola و بررسی میزان خویشاوندی این بخشه با بقیه بخشهای سرده Viola، داده های مولکولی با استفاده از روش بیشینه صرفه جویی تعبیه شده در نرم افزار PAUP* 4
b10 و روش بیشینه احتمال در نرم افزار TreeFinder (Version Of March 2011) بررسی شدن
درخت مطلق مرکزی با بیشترین پارسیمونی واسه داده های ترکیبی ITS و trnL-F، یک کلاد با ارزش حمایتی 100% رو واسه بخشه Viola بادو زیر بخشه Viola و  Rostratae نشون میده
یافته های حاصل از این مطالعه، حضور 6 گونه و 3 زیر گونه رو تایید کرده
نتایـج به دست اومده نشون داد که V
alba
ssp
alba و V
sintenisii به شکل سیمپاتریک در شمال ایران پراکندگی داره

 1-1 تاریخچه تحقیقات سیستماتیکی سرده Viola

سرده
Viola L
با دارا بودن 600-525 گونه همـی کریپتوفیت[1]، کامـوفیت[2] و فانـروفیت[3] بزرگتـرین سـرده خانـواده Violaceae اسـت Clausen, 1964; Ballard, 1996))
ایـن سـرده در سـال 1753 توسـط لینــه[4] معـرفی شد و نمـونه تیپ  این سـرده، V
odorata است که در سال 1982 نمونه لکتوتیپ اون به وسیله Haesler جمع آوری و گزارش شد (Marcussen, 1998)

این سرده در سال 1823 به وسیله گیاهشناس سوئیسی De Candolle به بخشها و زیر بخشهای جور واجور طبقه بندی شد (Chatterjee & Sharma, 1987)
در سده گذشته، مونوگرافر آلمانی، Becker، اولین  تاکسونومیستی بود که این سرده رو در سطح جهان بررسی کرد و تعداد خیلی زیادی گونه جدیـد و تقسیم بندیهای تاکسونومیکـی جدیدی معرفی کرد (Becker, 1916, 1917a, 1917b, 1918, 1922, 1923a, 1923b, 1923c, 1923d, 1924, 1925a)
تحقیقات او در ایـن زمینـه (1925b)، اولیـن ارزیابـی جامـع سرده Viola رو شامـل شناسـایی 14 بخشه و تقـریباً دو برابر گروه های زیر بخشـه ای در جهـان، بوجـود آورد، بزرگتـرین بخشـه اون Nomimium بود که بعدا به نام بخشـه Viola تغییـر پیـدا کرد
بعد Clausen (1927, 1929, 1964) بازبینیای تاکسونومیکی کلی ای بر طبقه بندی Becker انجام داد که بیشتر اونا به وسیله کارشناسان بعدی قبول کرد شد، در حالیکه قسمتی هنوز مبهم باقی مونده
کارشناسان دیگه تغییرات دیگری اعمال کردن که بیشترً شامل نامگذاریای ابتدایی بود (Bamford & Gershoy, 1930; Gershoy, 1934; Yuzepchuk & Klokov, 1974)
Clausen گروه های بدون ساقه اصلی با عدد کروموزومی پایه x=12 یا مشتقات آنیوپلوئیدی رو در بخشه Plagiostigma قرار داد و گروه های با عدد پایه کروموزومی x=10 رو در بخشه Nomimium (بخشه نامعتبر Rostellatae در طبقه بندی خودش) قرار داد که حالا خیلی کاهش پیدا کرده
او هم اینکه گروه هایی که به طور برجسته دارای ساقه اصلی و گله های زرد بودن رو از سریا و زیربخشها به بخشه Chamaemelanium ارتقاء داد و بخشه Nuttallianae رو به تعدادی زیر بخشه تقسیم کرد
با اینکه بعضی کارشناسان بخشه Dischidium در طبقه بندی Becker رو نگهداشتن و زیر بخشه Orbiculares رو در بخشه Nomimium ابقا کردن، Clausen بخشه Dischidium و Orbiculares رو ترکیب کرد و اونا رو در بخشه Chamaemelanium، زیر بخشه Beflorae که به شکل نامعتبر چاپ شده بود، قرار داد
Clausen و دیگه کارشناسان عقاید متفاوتی درباره محدوده و مرتبه گروه های Adnatae، Diffusae، Langsdorffianae، Stolonosae و Vaginate گفتن (Ballard et al
, 1999)

تصویری از خلاصه طبقه بندی Becker و تغییرات کلی اعمال شده به وسیله محققین بعدی در شکـل 1-1-1 نشون داده شده

1-2 موقعیت سیستماتیکی تیره Violaceae

تیره Violaceae Batsch
با 23 جنس و نزدیک به 900-825 گونه عموماً در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراکندگی داره (Munzinger & Ballard, 2003; Melchior, 1925; Valentine, 1962; Watson & Dallwitz, 1992-97; Kruse, 1994)
این تیره به مدت طولانی به عنوان تیره اصلی[5] راسته Violales شناخته می شد (Cronquist, 1981; Takhtajan, 1997)، ولی طبق تحقیقات ملکولی در راسته Malpighiales قرار گرفته (APG II, 2003; APGIII, 2009)
دراین راستـه، تیـره Violaceae و 4 تیـره دیگـر (Achariaceae, Lacistemataceae, Passifloraceae & Salicaceae) یک کلاد رو تشکیل میدن (Davis et al
, 2005; Tokuoka & Tobe, 2006) و Violaceae به عنوان گروه خواهری با Passifloraceae در نظر گرفته می شه (Soltis et al
, 2007; Tokuoka & Tobe, 2006)

طبقه بندی تیره Violaceae به وسیله چندین گیاه شناس بررسی شده (Melchior, 1925; Hekking, 1988; Munzinger & Ballard, 2003)
با در نظر گرفتن بیشتر سیستمای طبقه بندی گذشته، این تیره به 3 زیر تیره تقسیم می شه: Leonioideae و Fusispermoideae از آمریکای جنوبی، که هر دو مونوژنریک و ساده هستن (Hodges et al
, 1995; Hekking, 1988) و Violoideae که اشتقاق بیشتری داره و بقیه سرده رو شامل می شه
این طبقه بندی طبق پیچش گل در غنچه[6]، میوه، نوع بذر و میزان اتصال سطح پشتی بساکا بوده (Hekking, 1988; Munzinger & Ballard, 2003)
زیر تیره Violoideae طبق دو صفت جام گل منظم یا بی نظم و حضور یا نبود حضور شهدگاه[7] به 2 طایفه Violeae و Rinoreae تقسیم می شه (Hekking, 1988; Munzinger & Ballard, 2003)، که سرده Viola واسه طایفه Violeae ه

توضیح ریخت شناسی سرده Viola

 ریخت شناسی گل

 سرده Viola طبق ریخت شناسی گل به دو دسته تقسیم می شه (Tutin et al
, 1968): بخشه Melanium که Pansies نامیده می شن و بقیه بخشها که با نام عمومی Violets شناخته می شن
فرق دو گروه نحوه قرار گرفتن گلبرگای کناریه که در Violets به طرف پایین و در Pansies به طرف بالاه
ویژگیای جدا کننده دیگه عبارتند از: (i) پراکندگی بیوجغرافیایی: Pansies تنها در اروپا و غرب آسیا پراکندگی داره، درحالیکه Violets همه جا زی[1] هستن (Clausen, 1929)
(ii) وجود چند شکلی[2] دانه گرده: بررسی 28 گونه اروپایی Viola نشون میده که 81% گونه های Pansies این چند شکلی رو نشون میدن در صورتی که این رقم واسه Violets 42% است (Dajoz, 1999)؛ (iii) دیگه ویژگیای ریخت شناسی گل مثل طول جام گل و طول مهمیز؛ هم اینکه اکولوژی گرده افشانی در بین دو گروه خیلی متفاوته (Beattie, 1971, 1974; Herrera, 1993; Ballard, 1996)
Pansies تنها گلای برون زاد آور (Chasmogamous) تولید می کننـد (Knuth, 1908; Herrera, 1993)، در حالیکه Violets هر دو نوع گلای باز و جاذب حشرات (Chasmogamous) و گلای شدیداً کم شده، بسته و خود گرده افشان (Cleistogamous) تولید می کنن (Beattie, 1969; Grime et al
, 1986)

فرم رویشی: در سرده Viola، فرم رویشی خیلی در بین گونه ها متفاوته
ساختار پایه غالب در این سرده، ریزوم با برگای رزت انتهایی (در چند ردیف)، چند ساله و ساقه گل دهنده جانبی (با برگایی در دو ردیف)، یک سالهه
این ساختار پایه مثلا در V
riviniana
و V
rupestris، به شکلای جور واجور تغییر پیدا میکنه
در بعضی گونه ها، برگای رزت وجود نداشته و تنها ساقه گل دهنده خارج شده از ریزوم دیده می شه (V
elatior, V
canina
)
در یه سری های دیگه، ساقه هوایی به شکل ساقه رونده[3] تغییر یافته (V
palustris, V
odorata) و یا اصلاًً وجود نداره (V
hirta, V
somchetica
)
در بخشه Melanium سیستم ساقه ای اصلی خیلی تغییر یافته و به آسونی قابل شناسایی نیس
گونه های درختی و درختچه ای در هاوایی دیده می شه (V
tracheliifolia, V
waialenalenae
)
 به گونه هایی که گلای اون در ساقهای هوایی قرار داره، ساقه دار[4]  و بهش دسته که گلا از محل خروج  برگای رزت ایجاد می شن، بدون ساقه[5] می گن

برگ: برگا ساده، رزت و یا ساقه ای با آرایش متناوب؛ معمولاً قلبی شکل، کلیوی شکل تا سه گوش، بعضی وقتا کشیده یا تخم مرغی و یا  قاشقی؛ حاشیه کامل، دندانه دار یا اره ای؛ دمبرگ دار

کرک:  در صورت وجود ساده، با اندازه متغیر در بین گونه ها، به شکل پراکنده تا متراکم یا پشم آلود

گوشوارک: ساده یا لوبدار تا منقسم و برگی شکل؛ حاشیه ساده، دندانه دار یا شرابه ای تا مژه دار

گل آذین: به شکل گل تک دیده می شه که به شکل اساسی روی ساقه گل دهنده قرار میگیره و یا از رزت و یا ساقه رونده تشکیل می شه

گل ها: دو جنسی؛ ریزان؛ بی نظم؛ دارای مهمیز؛ بنفش تا آبی، بعضی وقتا سفید یا زرد یا ترکیبی از اینا

اجزاء گل:

گلبرگ: بی نظم؛ 5 عدد؛ جدا از هم؛ واژ تخم مرغی یا گرد؛ هم اندازه، بزرگتر یا کوچکتر از کاسبرگها؛ دو گلبرک بغل دستی به طرف بالا (بخشه Melanium) و یا پایین (بقیه بخشها)؛ گلبرگ پایینی مهمیز دار، بعضی وقتا رنگی یا مخطط (جاذب گرده افشانا)

کاسبرگ: پایا؛ بی نظم؛ 5 عدد، جدا از هم؛ تخم مرغی، نیزه ای یا سه گوش؛ حاشیه ساده یا مژه دار

پرچـم: 5 عدد، جدا از هم، فاقـد میـله، در رأس به زایـده غشایـی سه گوش متصـله و به شکل حلقـه ای دور مادگـی رو فرا مـی گیرد
دو بساک به همدیگه چسبیده و هر کدوم با یک شکاف باز می شه
دو پرچم پایینی زایده داره که به درون مهمیز کشیده می شه

مادگی: تخمدان زبرین؛ بعضی وقتا در داخل تخمدان کرکدار؛ خامه نوکدار؛ کلاله در بعضی گونه ها پهن شده (زیر بخشه Viola)، غده ای یا مودار

برگه: در بیشتر گونه ها روی دمگل قرار داره؛ دوطرفه یا تقریباً دوطرفه؛ حاشیه ساده، مژه دار یا کرکدار

میوه: کپسول سه خونه ای، بیشتر همراه با خامه پایا؛ گرد، مستطیلی یا سه گوش؛ شکوفا با 3 شکاف (بخشه Melanium و زیر بخشه Rostratae) و یا نا شکوفا (زیر بخشه Viola)؛ به رنگ سبز، بنفش یا سبز با لکهای بنفش؛ کرکدار (زیربخشـه Viola) یا فاقـد کرک (بقیه گونه ها)؛ خوابیـده روی زمین (زیربخشه Viola) یا افراشتـه (بقیه گونه ها) در حالت رسیده

بذر: به تعداد زیاد؛ همراه با زایده آریل؛ کرم تا قهوه ای

تعداد صفحه :165

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by