دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

تمایل : ساخت و تولید

عنوان : بررسی تاثیر اعمال میدون مغناطیسی بر بهره وری ماشینکاری در پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشكده مهندسی مكانیك

عنوان:

بررسی تاثیر اعمال میدون مغناطیسی بر بهره وری ماشینکاری در پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

استادان راهنما:

دکتر حمید باصری

 دکتر محسن شاکری

شهریور 92

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده:

پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی یکی از فرآیندهای پیشرفته ماشینکاریه که ماشینکاری قطعات سخت و با استواری بالا مثل سرامیک ها و فولادهای عملیات گرمایی شده از کاربردهای مهم این فرآینده
علیرغم کاربردهای منحصربه فرد این روش ماشینکاری، میزان براده ورداری پایین، زبری سطح بالا، میزان سایش وسیله بالا و مشکلات زیست محیطی به دلیل انجام این پروسه، مثل مشکلات و محدود کردن های این روش ماشینکاری حساب می شه

در این تحقیق عملیات سوراخکاری با پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک مورد بررسی قرار می گیرد
پس، پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک، به خاطر برطرف کردن محدود کردن های پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی، معرفی می شه و با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی، آزمایش هایی واسه بررسی تاثیر پارامترهای ورودی جور واجور بر مشخصات خروجی این پروسه مثل میزان براده ورداری، میزان سایش وسیله و زبری سطح طراحی و انجام شده و مقادیر بهینه میزان براده ورداری، میزان سایش وسیله و زبری سطح به همراه شرایط رسیدن به این مقادیر بهینه مشخص می شه
بررسی واریانس هم واسه تعیین مهمترین فاکتورهای موثر بر مشخصات خروجی این پروسه بکار گرفته می شه
هم اینکه تاثیر جنس وسیله (مس و برنج) بر کارکرد ماشینکاری این پروسه بررسی شده و این پروسه با فرآیندهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی و خشک مقایسه می شه تا امتیازات این فرآیندها در مقایسه با همدیگه مشخص شه و در آخر، تاثیر اعمال میدون مغناطیسی به فاصله گپ در این پروسه مورد بررسی قرار می گیرد
یافته ها به دست اومده از این تحقیق نشون داد که پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک کمترین زبری سطح رو تولید می کنه و مطلوب ترین پروسه واسه عملیات پرداخت کاری می باشه، درحالی که پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی بهترین پروسه واسه عملیات خشن کاریه
هم اینکه با اعمال میدون مغناطیسی به فاصله گپ در این پروسه، میزان براده ورداری افزایش یافته و زبری سطح کمتری به دست می آید
میکرو تصاویر نوری سطوح ماشینکاری شده هم نشون می دهند که سلامتی سطح بهتری در پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک به کمک میدون مغناطیسی در مقایسه با پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک بدون میدون مغناطیسی به دست می آید

کلمات کلیدی: ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک، روش طراحی آزمایش تاگوچی، میدون مغناطیسی، میزان براده ورداری، میزان سایش وسیله، زبری سطح

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

تشکر

 ت

تقدیم

 ث

چکیده

 ج

فهرست مطالب

 ح

فهرست شکل ها

 ز

فهرست جداول

 ص

فصل اول: کلیات

 1

1-1- مقدمه

 2

1-2- تاریخچه پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی

 4

1-3- ساختار براده ورداری پروسه  ماشینکاری تخلیه الکتریکی

 4

1-4- پارامترهای ورودی و خروجی پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی

 6

1-4-1- متغیرهای ورودی پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی

 6

1-4-2- متغیرهای خروجی پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی

 6

1-5- امتیازات پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی

7

1-6- دی الکتریک واسطه

 7

1-6-1- پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی

 9

1-6-2- پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی با دی الکتریک شامل پودر

 9

1-6-3- پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی خشک

 9

1-6-4- پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک

 10

1-7- ساختمون ماشین EDM

 10

1-7-1- برش کاری سیمی با EDM

 11

1-7-2- EDM به روش غوطه وری

 12

1-7-3- فرزکاری با EDM

 13

1-8- بقیه فرآیندهای طبق EDM

 13

1-8-1- پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی به همراه میدون مغناطیسی

 13

1-8-2- پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی به کمک ارتعاشات التراسونیک

 14

1-9- مروری بر پژوهشای انجام شده در مورد پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک

 15

1-10- مروری بر پژوهشای انجام شده در مورد اعمال میدون مغناطیسی در پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی

21

1-11- اهداف تحقیق

 25

1-12- ساختار پایان نامه

 26

فصل دوم: لوازم مورد استفاده و روش آزمایش

 27

2-1- لوازم آزمایشگاهی

 28

2-1-1- دستگاه ماشینکاری تخلیه الکتریکی

 28

2-1-2- ساختار های اضافه شده به دستگاه

 29

2-1-2-1- ساختار آماده سازی روون دی الکتریک واسه پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک

 30

2-1-2-1-1- کمپرسور

31

2-1-2-1-2- پمپ

32

2-1-2-1-3- دبی سنج

32

2-1-2-1-4- رگلاتور

33

2-1-2-2- ساختار جفت و جور حرکت زمونه ای وسیله

 34

2-1-2-3- ساختار اعمال میدون مغناطیسی

 35

2-1-3- دورسنج نوری

 35

2-2- مواد و ترکیبات آزمایش

 36

2-2-1- قطعه كار

 36

2-2-2- وسیله

 36

2-3- انجام محاسبات لازم

 38

2-3-1- محاسبه میزان براده ورداری و میزان سایش وسیله

 38

2-3-2- اندازه گیری زبری سطح

 39

2-3-3- ضبط شكل موج ولتاژ در بین ماشینكاری

 40

2-4- انجام آزمایش

 40

فصل سوم: طراحی آزمایش به روش تاگوچی

 45

3-1- تعریف طراحی آزمایش

 46

3-2- هدف از اجرای طراحی آزمایش

 46

3-3- مراحل استفاده از تکنیک طراحی آزمایش‎ها

 48

3-4- شکل های جور واجور روش های طراحی آزمایش

 48

3-4-1- طراحی آزمایش به روش تاگوچی

 48

3-4-1-1- مقدمه

 48

           3-4-1-2- امتیازات روش تاگوچی

 49

           3-4-1-3- ویژگی های آرایه های متعامد

 50

           3-4-1-4- شرایط آرایه های متعامد در روش تاگوچی

 51

           3-4-1-5- انتخاب آرایه متعامد متناسب

 51

           3-4-1-6- مشخص کردن ستون اثرات دوطرفه

 52

           3-4-1-7- بررسی واریانس

 52

           3-4-1-8- جدول بررسی واریانس

 54

3-5- نرم افزار Qualitek

 56

فصل چهارم: یافته های و بحث

 57

4-1- مقدمه

 58

4-2- بررسی یافته های مرحله اول آزمایش ها

 59

4-2-1- میزان براده ورداری

 59

4-2-1-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر میزان براده ورداری

 59

4-2-1-2- بررسی واریانس مربوط به میزان براده ورداری و تعیین مقادیر بهینه میزان براده ورداری

 61

4-2-2- میزان سایش وسیله

 63

4-2-2-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر میزان سایش وسیله

 63

4-2-2-2- بررسی واریانس مربوط به میزان سایش وسیله و تعیین مقادیر بهینه میزان سایش وسیله 

 65

4-2-3- زبری سطح

 66

4-2-3-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر زبری سطح

 66

4-2-3-2- بررسی واریانس مربوط به زبری سطح و تعیین مقادیر بهینه زبری سطح 

 68

4-3- بررسی یافته های مرحله دوم آزمایش ها

 69

4-3-1- میزان براده ورداری

 69

4-3-1-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر میزان براده ورداری

 69

4-3-1-2- بررسی واریانس مربوط به میزان براده ورداری و تعیین مقادیر بهینه میزان براده ورداری

 71

4-4-2- میزان سایش وسیله

 72

4-3-2-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر میزان سایش وسیله

 72

4 -3-2-2- بررسی واریانس مربوط به میزان سایش وسیله و تعیین مقادیر بهینه میزان سایش وسیله

 73

4-3-3- زبری سطح

 75

4-3-3-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر زبری سطح

 75

4-3-3-2- بررسی واریانس مربوط به زبری سطح و تعیین مقادیر بهینه زبری سطح 

 77

4-4- بررسی تاثیر جنس وسیله

 78

4-4-1- تاثیر جنس وسیله بر میزان براده ورداری

78

4-4-2- تاثیر جنس وسیله بر میزان سایش وسیله

 79

4-4-3- تاثیر جنس وسیله بر زبری سطح

 80

4-5- مقایسه پروسه های ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی، خشک و نیمه خشک

 81

4-6- تاثیر اعمال میدون مغناطیسی

 84

4-6-1- تاثیر میدون مغناطیسی بر میزان براده ورداری

 84

4-6-2- تاثیر میدون مغناطیسی بر زبری سطح

 86

4-6-3- تاثیر میدون مغناطیسی بر میزان سایش وسیله

 88

4-6-4- بررسی امواج تخلیه

 89

4-6-5- بررسی سلامتی سطوح ماشینکاری شده

 91

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 92

5-1- نتیجه گیری

 93

5-2- پیشنهادات

 96

مراجع

 97

پیوست ها

104

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل 1-1- شماتیک پروسه برش کاری سیمی با EDM

 11

شکل 1-2- شماتیک پروسه EDM به روش غوطه وری

 12

شکل 1-3- شماتیک پروسه فرزکاری با EDM

 13

شکل 1-4- میکرو تصاویر نوری حفرات تخلیه واسه سه جنس جور واجور الکترود وسیله الف) وسیله گرافیتی ب) وسیله مسی

ج) وسیله گرافیتی نفوذ داده شده با مس

 16

شکل 1-5- زاویه جلو رفتن وسیله الف) 0= α، ب)100– = α و ج)300– = α

 18

شکل 1-6- زاویه تمایل وسیله الف) 100= β و ب) 0 30= β

 18

شکل 1-7- میدون مغناطیسی در دور و بر وسیله و قطعه کار

 21

شکل 2-1- ماشین اسپارک مورد استفاده در این مطالعه

 29

شکل 2-2- ساختار استفاده شده واسه رساندن دی الکتریک به فاصله گپ در پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی

نیمه خشک

 30

شکل 2-3- شماتیک ساختار استفاده شده واسه رساندن دی الکتریک به فاصله گپ در پروسه ماشینکاری تخلیه

الکتریکی نیمه خشک

 31

شکل 2-4- کمپرسور مورد استفاده در این تحقیق

31

شکل 2-5- پمپ مورد استفاده در این تحقیق

 32

شکل 2-6- دبی سنج استفاده شده در این تحقیق

 33

شکل 2-7- رگلاتور مورد استفاده در این تحقیق

 33

شکل 2-8- ساختار جفت و جور حرکت زمونه ای وسیله

 34

شکل2-9- اینورتر مدل  LS600

34

شکل 2-10- محفظه آهنرباهای مغناطیسی و خطوط میدون مغناطیسی به دلیل اونا در دور و بر قطعه کار

 35

شکل 2-11- دورسنج نوری مورد استفاده در این مطالعه

 35

شکل 2-12- قطعه کار مورد استفاده در این مطالعه

 36

شکل 2-13- وسیله مورد استفاده در این مطالعه

 37

شکل 2-14- ترازوی دیجیتالی Radwag‐WTB

 38

شکل 2-15- زبری سنج  Mahr perthometer M2

 39

شکل 2-16- اسیلوسكوپ دیجیتالی1052U –GDS

 40

شکل 3-1- فلوچارت بررسی یافته های

 53

شکل 4-1- نمودارهای اثر اصلی مربوط به میزان براده ورداری در پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک

در مرحله اول آزمایش ها

 61

شکل 4-2- نمودارهای اثر اصلی مربوط به میزان سایش وسیله در پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک

در مرحله اول آزمایش ها

64

شکل 4-3- نمودارهای اثر اصلی مربوط به زبری سطح در پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک

در مرحله اول آزمایش ها

67

شکل 4-4- نمودارهای اثر اصلی مربوط به میزان براده ورداری  در پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک

در مرحله دوم آزمایش ها

70

شکل 4-5- نمودارهای اثر اصلی مربوط به میزان سایش وسیله در پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک

در مرحله دوم آزمایش ها

73

شکل 4-6- نمودارهای اثر اصلی مربوط به زبری سطح در پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک

در مرحله دوم آزمایش ها

76

شکل 4 -7- مقایسه میزان براده ورداری به دست اومده با دو وسیله مسی و برنجی در سطوح انرژی تخلیه جور واجور

 78

شکل 4-8- مقایسه میزان سایش وسیله به دست اومده با دو وسیله مسی و برنجی در سطوح انرژی تخلیه جور واجور

 79

شکل 4-9- مقایسه زبری سطح به دست اومده با دو وسیله مسی و برنجی در سطوح انرژی تخلیه جور واجور

 80

شکل 4-10- (الف) میزان براده ورداری، (ب) میزان سایش وسیله و (ج) زبری سطح، به دست اومده با پروسه ماشینکاری

تخلیه الکتریکی معمولی، نیمه خشک  و  خشک در سطوح انرژی تخلیه کم، متوسط و زیاد

  82

شکل 4-11- نمودارهای اثر اصلی مربوط به میزان براده ورداری در پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک با

میدون مغناطیسی و در غیاب میدون مغناطیسی

 86

شکل 4-12- نمودارهای اثر اصلی مربوط به زبری سطح در پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک

با میدون مغناطیسی و در غیاب میدون مغناطیسی

 87

شکل 4-13- نمودارهای اثر اصلی مربوط به میزان سایش وسیله در پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک

با میدون مغناطیسی و در غیاب میدون مغناطیسی

 89

شکل 4-14- امواج تخلیه پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک  (الف) در غیاب میدون مغناطیسی و

(ب) با میدون مغناطیسی، پس از 10 دقیقه ماشینکاری

 90

شکل 4-15- میکرو تصاویر نوری سطوح ماشینکاری شده با پروسه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک،

(الف)

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                       صفحه

جدول 2-1- مشخصات دستگاه EDM

 29

جدول 2-2- ترکیب شیمیایی قطعه کار

 36

جدول 2-3- مشخصات اصلی وسیله مسی

 37

جدول 2-4- مشخصات اصلی وسیله برنجی

 38

جدول 2-5- پارامترهای ثابت مرحله اول آزمایش ها

41

جدول 2-6- شرایط مرحله اول آزمایش ها (جدول طراحی آزمایش تاگوچی و سطوح پارامترهای ورودی واسه مرحله

اول آزمایش ها)

 41

جدول 2-7- پارامترهای ثابت مرحله دوم آزمایش ها

 42

جدول 2-8- شرایط مرحله دوم آزمایش ها (جدول طراحی آزمایش تاگوچی و سطوح پارامترهای ورودی واسه مرحله دوم

آزمایش ها)

 42

جدول 2-9- شرایط انجام آزمایش ها در مرحله سوم و چهارم

43

جدول 2-10- پارامترهای ثابت مرحله سوم و چهارم آزمایش ها

 44

جدول 2-11- بقیه شرایط ماشینکاری واسه مرحله پنجم آزمایش ها

 44

جدول 3-1- آرایه متعامد

 50

جدو ل 3-2- جدول بررسی واریانس واسه یک آرایه متعامد L9 با چار عامل کنترلی

 55

جدول 4-1- بررسی واریانس واسه میزان براده ورداری در مرحله اول آزمایش ها

 62

جدول 4-2- مقدار فاکتورهای ورودی واسه رسیدن به مقدار بهینه میزان براده ورداری در مرحله اول آزمایش ها

 62

جدول 4-3- بررسی واریانس واسه میزان سایش وسیله در مرحله اول آزمایش ها

 65

جدول 4-4- مقدار فاکتورهای ورودی واسه رسیدن به مقدار بهینه میزان سایش وسیله در مرحله اول آزمایش ها

 65

جدول 4-5- بررسی واریانس واسه زبری سطح در مرحله اول آزمایش ها

 68

جدول 4-6- مقدار فاکتورهای ورودی واسه رسیدن به مقدار بهینه زبری سطح در مرحله اول آزمایش ها

 68

جدول 4-7- بررسی واریانس واسه میزان براده ورداری در مرحله دوم آزمایش ها

 71

جدول 4-8- مقدار فاکتورهای ورودی واسه رسیدن به مقدار بهینه میزان براده ورداری در مرحله دوم آزمایش ها

 71

جدول 4-9- بررسی واریانس واسه میزان سایش وسیله در مرحله دوم آزمایش ها

 74

جدول 4-10- مقدار فاکتورهای ورودی واسه رسیدن به مقدار بهینه میزان سایش وسیله در مرحله دوم آزمایش ها

 74

جدول 4-11- بررسی واریانس واسه زبری سطح در مرحله دوم آزمایش ها

 77

جدول 4-12- مقدار فاکتورهای ورودی واسه رسیدن به مقدار بهینه زبری سطح در مرحله دوم آزمایش ها

 77

 

فصل اول

 

کلیات

 

1-1-  مقدمه

فرآیندهای ماشینکاری، شکل دهی و ریخته گری مثل فرآیندهای پرکاربرد مورد استفاده در تولید قطعات صنعتی می باشن که هر کدوم از این فرآیندها دارای ویژگی ها، امتیازات و مشکلات خاصی هستن ]1
[ پروسه ماشینکاری، برداشت براده از قطعه کار واسه تولید هندسه ای خاص با درجه ی خاصی از دقت و صافی سطحه
یکی از ویژگی های پروسه ماشینکاری که اون رو از فرآیندهای دیگه جدا می کنه، کم شدن وزن و حجم قطعه کار در اثر براده ورداری از اینه ]2
[

قدمت روش های براده ورداری به زمان های قدیم می رسد و زمانی که مردم ابتدایی قطعات مورد نیازشون رو به وسیله دست یا وسیله تهیه شده از جنس استخون، چوب یا سنگ بریده و تولید می کردن
تا قرن هفدهم، قطعات لازم مثل واگن ها، قایق ها و لوازم ساده، به وسیله همین وسیله های ساده و ساده و روش های مکانیکی بسیار ساده ساخته می شدن
با به میدون اومدن آب، بخار و بعد برق به عنوان منابع انرژی جدید و با کاربرد فولاد های آلیاژی بهتر ساختن شده در ساخت وسیله ها، در قرن هجدهم و نوزدهم، صنعت ماشین وسیله پا به میدون وجود گذاشت و ماشین وسیله های مختلفی مثل ماشین تراش، داخل تراش، صفحه تراش، ماشین های مته، ماشین های فرز، ماشین های سنگ زنی، ماشین های وسیله هونینگ[1]، بورینگ[2] و ماشین های مخصوص، در تولید قطعات جور واجور استفاده شدن ]3
[

در همه فرآیندهای ماشینکاری سنتی[3] باید ابزاری سخت تر از قطعه کار حضور داشته باشه و این وسیله باید تا عمق معینی در قطعه کار نفوذ کنه
در جدا از اینکه، وسیله و قطعه کار باید نسبت به هم حرکت داشته باشن تا عملیات براده ورداری انجام گیرد
فرآیندهای ماشینکاری سنتی رو میشه به دو دسته زیر تقسیم بندی کرد ]2:[

  1. ماشینکاری از راه برش مثل تراشکاری و فرزکاری
  2. ماشینکاری از راه سایش مثل سنگ زنی

با پیشرفت تکنولوژی و صنایع مختلفی مثل خودروسازی، هوا و فضا و ساخت راکتورهای هسته ای در قرن نوزدهم و بیستم، احتیاج به موادی با استواری بالا، سخت، دارای چقرمگی و نسبت استواری به وزن بالا مثل آلیاژهای مقاوم در برابر دماهای بالا، سرامیک ها، کاربیدها، استلیت ها[4] (آلیاژهای پایه کبالت) و کامپوزیت های تقویت شده با الیاف، تبدیل به احتیاجی اساسی شد
افزایش سختی جنس قطعه کار در فرآیندهای ماشینکاری سنتی، مشکلاتی رو مثل کاهش سرعت برشی و پس مقرون به صرفه نبودن اقتصادی رو به دنبال داره بطوریکه در بعضی موارد، وسیله نمی تونه از مواد سخت قطعه کار براده ورداری کنه
از طرفی، رسیدن به جنس ابزاری که به اندازه کافی سخت باشه تا بتونه از مواد با استواری بالا براده ورداری کنه، امکان پذیر نیس
هم اینکه، احتیاج های دیگری مثل صافی سطح بهتر، دقت هندسی بیشتر، میزان تولید بالاتر، توانایی ماشینکاری اشکال پیچیده، ماشینکاری در اندازه های خیلی کوچیک، ماشینکاری نقاطی از قطعه کار که دسترسی به اونا سخته و با روش های سنتی امکان براده ورداری از اونا وجود نداره، ایجاد سوراخ های با زاویه ی ورودی کم، سوراخ های غیر دایروی و منحنی شکل و سوراخ های بدون پلیسه در مواد سخت و با استواری بالا، به رشد و پیشرفت پروسه های براده ورداری جدیدی بنام پروسه های ماشینکاری پیشرفته[5] (مدرن یا غیر سنتی) منجر شد ]4
[

در فرآیندهای پیشرفته ماشینکاری، وسیله برشی سطح قطعه کار رو نمی تراشد، بلکه از انرژی بصورت مستقیم، واسه برداشت ماده از قطعه کار استفاده می شه
دامنه کاربرد پروسه های پیشرفته ماشینکاری رو خواص قطعه کار مثل رسانایی الکتریکی، رسانایی گرمایی و دمای ذوب، تعیین می کنن ]5
[

فرآیندهای پیشرفته ماشینکاری رو میشه به دسته های مکانیکی، ترمو الکتریکی، الکتروشیمیایی و شیمیایی تقسیم بندی کرد
پروسه ماشینکاری با تخلیه الکتریکی[6]، ماشینکاری التراسونیک[7] و ماشینکاری الکتروشیمیایی[8] نمونه هایی از فرآیندهای پیشرفته ماشینکاری می باشن
در ادامه، پروسه ماشینکاری با تخلیه الکتریکی بطور کوتاه بررسی می شه

 

تعداد صفحه :127

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by