دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

تمایل : مهندسی راه و ترابری

عنوان :  بررسی ظرفیت میدون­های شهری و عوامل موثر بر اون

دانشگاه گیلان 

دانشکده فنی

پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه مهندسی عمران

تمایل مهندسی راه و ترابری

 بررسی ظرفیت میدون­های شهری و عوامل موثر بر اون

(مطالعه موردی: شهر رشت)

استاد راهنما:

دکتر ایرج برگ گل

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

 

فهرست مطالب

أ

فهرست جدولا ز

فهرست شکلا ط

چکیده فارسی

ل

چکیده انگلیسی

م

فصل اول : کلیات

1-1- مقدمه
2

1-2- تعریف مسئله و ضرورت اون

3

1-3- اهداف تحقیق

4

1-4- فرضیات

4

1-5- محدودیتا 4

1-6- ساختار پایاننامه
5

فصل دوم : مبانی نظری

2-1- مقدمه
7

2-2- تاریخچه میدون

7

2-2-1- شکل های جور واجور تقاطع های دایروی

8

2-2-2- مقایسه ویژگی های میدون ها و دیگه تقاطع های دایروی

8

2-2-3- خصوصیات طراحی میدون ها 9

2-3- شکل های جور واجور میدون ها 12

2-3-1- آیین نامه امریکا 13

2-3-1-1- میدون های کوچیک

13

2-3-1-2- میدون های یک خطه
14

2-3-1-3- میدون های چند خطه
14

2-3-2- آیین نامه انگلستان

16

عنوان  صفحه
     2-3-2-1- میدون های معمولی

16

2-3-2-2- میدون فشرده (میدانچه) 16

2-3-2-3- میدون های کوچیک

18

     2-3-2-4- میدون های غیر هم سطح

18

2-3-2-5- میدون ها چراغ دار 18

2-3-2-6- میدون دوتایی

18

2-3-3- آیین نامه ایران

19

2-3-3-1- میدون های تداخلی

19

2-3-3-1- میدون های تقدمی

19

2-4- کاربردهای بالقوه میدون

19

2-4-1- شهرک های مسکونی جدید

20

2-4-2- مراکز شهر
20

2-4-3- شهرهای نزدیکیا شهری و شهرهای کوچیک

20

2-4-4- مناطق برون شهری و شهرهای کوچیک

20

2-4-5- مدارس

20

2-4-6- ورودی شهرها و آروم سازی ترافیک

21

2-4-7- هندسه غیرمعمول

21

2-4-9- تقاطع هایی بافاصله نزدیک

21

2-5- ایمنی

21

2-6- طرح هندسی میدانا 25

2-6-1- اصول و اهداف

25

2-6-1-1- مدیریت سرعت

27

2-6-1-2- وسیله نقلیه طرح
28

2-6-1-3- کاربران غیر موتوری

29

2-6-1-4- فاصله دید توانایی رؤیت

29

2-6-2- اندازه، جای و امتداد ورودی های میدون

30

2-6-2-1- قطر دایره محاطی

30

2-6-2-2- امتداد پایه های ورودی

31

عنوان  صفحه
    2-6-3- میدون های چند خطه
32

2-6-3-1- عرض ورودی

33

2-6-3-2- عرض راه گردشی

34

     2-6-3-3- جزیره مرکزی

34

2-6-3-4- هندسه و امتداد ورودی

35

2-6-3-5- جزیره ها جداکننده 36

2-6-3-6- انحنای خروج
36

2-6-3-7-نکات وسیله نقلیه طرح
37

2-6-4- سریع ترین راه خودرو
37

2-7- ظرفیت میدون

39

2-7-1- مدل های مثل سازی و مدل های تحلیلی

41

2-7-2- معادلات جبری محاسبه ظرفیت میدون ها 42

2-8- فاصله زمانی عبور 43

2-8-1- تعاریف

43

2-8-1-1- فاصله ی عبور زمانی و فاصله ی عبور تأخیری در میدون ها 43

2-8-1-2- فاصله ی زمانی عبور قابل قبول

43

2-8-1-3- فاصله ی عبور زمانی بحرانی در میدون ها 44

2-8-1-4- دنباله روی

45

2-8-1-5- پخش سرفاصله ی زمانی

45

2-8-1-6- سرفاصله ی زمانی دنباله روی در میدون ها 46

2-8-1-7- ناحیه برخورد (ناحیه تداخلی) 47

2-8-1-8- فاصله ی عبور زمانی (گَپ) در میدون ها 47

2-8-1-9- فاصله ی عبور زمانی تحمیلی (گپ اجباری) 47

2-9- جمع بندی

48

فصل سوم : گذشته تحقیق

3-1- مقدمه
50

3-2- مدل های تعیین ظرفیت میدون

51

3-2-1- مدل های تجربی ظرفیت

52

عنوان  صفحه
       (بریتانیا) 52

3-2-1-2- مدل جیرابیس فرانسه
53

3-2-1-3- محدود کردن های مدل های تجربی

53

3-2-2- مدل های فاصله زمانی عبور قابل قبول

54

     3-2-2-1- گذشته تحقیق

54

3-2-2-2- روش های تعیین فاصله عبور بحرانی

55

3-2-2-2-1- روش راف (1950) 56

3-2-2-2-2-  روش وو (2006) 56

3-2-2-2-3-  روش سیلاخ (1973) 57

3-2-2-2-4-  روش هاردر (1968) 57

3-2-2-3- عوامل مؤثر بر رفتار پذیرش فاصله زمانی عبور به وسیله رانندگان

58

3-2-2-4- مدلای جهانی ظرفیت میدون

58

) 58

) 59

3-2-2-4-3- مدل آلمانی بریلون – وو 60

3-2-2-4-4- مدل استرالیایی آسترود
60

3-2-3- مدل های مثل سازی خرد نگر
61

3-4- جمع بندی

62

فصل چهارم : برداشت داده

4-1- مقدمه
64

4-2- میدون های موردمطالعه
65

4-2-1- میدون بسیج (صیقلان)
66

4-2-2- میدون فرهنگ

67

4-2-3- میدون گیل

69

4-3- وسیله جمع آوری داده ها 74

4-4- برداشت داده 74

4-4-1- میدون بسیج (صیقلان)
79

4-4-2- میدون فرهنگ

83

عنوان  صفحه
4-4-3- میدون گیل

86

فصل پنجم : جدا سازی و بررسی

5-1- مقدمه
91

5-2- تعیین فواصل زمانی عبور بحرانی و فاصله زمانی دنباله روی

92

5-2-1- فاصله زمانی عبور بحرانی

92

5-2-1-1- روش راف

92

     5-2-1-2- روش سیلاخ
94

5-2-1-3- روش هاردر 95

5-2-1-4- روش وو 97

5-2-1-5- بازه بهینه فاصله زمانی عبور بحرانی

98

5-2-2- فاصله زمانی دنباله روی

100

5-3- مدل ظرفیت میدون های شهر رشت

100

5-3-1- تعیین ظرفیت با استفاده از مدل های معتبر جهانی

100

5-3-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدون های موردمطالعه شهر رشت

102

5-3-1-1-1- مدل ظرفیت میدون بسیج

102

5-3-1-1-2- مدل ظرفیت میدون فرهنگ

103

5-3-1-1-3- مدل ظرفیت میدون گیل

104

5-3-1-2- تعیین مدل ظرفیت کامل واسه میدون های شهر رشت

105

5-3-1-3- مقایسه مدل های ظرفیت میدون های شهر رشت

106

5-3-2- تعیین ظرفیت با استفاده از بررسی رگرسیون

107

5-3-2-1-  تعیین ظرفیت با استفاده از بررسی رگرسیون یک متغیره 107

5-3-2-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدون های موردمطالعه شهر رشت

109

5-3-2-1-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدون بسیج

109

5-3-2-1-1-2- تعیین مدل ظرفیت میدون فرهنگ

110

5-3-2-1-1-3- تعیین مدل ظرفیت میدون گیل

111

5-3-2-1-2- تعیین مدل ظرفیت کامل واسه میدون های شهر رشت

112

5-3-2-2-  تعیین ظرفیت با استفاده از بررسی رگرسیون چند متغیره خطی

114

5-3-2-2-1- تعیین مدل ظرفیت میدون های موردمطالعه شهر رشت

115

عنوان  صفحه

 

5-3-2-2-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدون بسیج

115

5-3-2-2-1-2- تعیین مدل ظرفیت میدون فرهنگ

116

5-3-2-2-1-3- تعیین مدل ظرفیت میدون گیل

117

5-3-2-2-2- تعیین مدل ظرفیت کامل واسه میدون های شهر رشت

117

5-3-3- مدل های ظرفیت میدون های شهر رشت

119

فصل ششم : یافته های و پیشنهادها

6-1- مقدمه
121

6-2- یافته های

122

6-3- پیشنهادات

124

چکیده فارسی

این روزا میدون های شهری یکی از رایج ترین نوع تقاطع ها می باشن که رشد زیادی در سراسر جهان و به خصوص کشور ایران داشته ان
ازاین رو طراحی دقیق و مهندسی این نوع از تقاطع ها در بهبود کارکرد ترافیکی اون ها اثر زیادی داره
در طراحی میدون ها باید به پارامترهای هندسی ، ترافیکی، زیباشناسی و

توجه نمود
یکی از پارامترهای ترافیکی مهم در شکل های جور واجور تقاطع ها ، ظرفیت اون هاس که در میدون ها نشون دهنده بیشترین حد حجم وسایل نقلیه ورودی می باشه
هدف از ایجاد میدون ها به جای شکل های جور واجور دیگه تقاطع ها افزایش ظرفیت اون ها و کاهش تأخیر واردشده به وسایل نقلیه می باشه
مدل های بررسی ظرفیت تقاطع ها ً به دو قسمت تقسیم می شن: مدل های رگرسیونی که با استفاده از داده های جمع آوری شده در محل رابطه و معناداری بین اون ها رو نمایش می بده مثل اثر مشخصات هندسی یا حجم وسایل نقلیه گردشی میدون روی ظرفیت اون؛ و مدل های تحلیلی مثل مدل فاصله عبور قابل قبول که مبتنیه بر تئوری جریان ترافیک که از مشاهدات اندازه گیری شده از رفتار رانندگان در محل استفاده می کنه و حاصل اون ایجاد روابط بین اندازه گیری های میدونی و عملکردی مثل ظرفیت و تأخیر می باشه
در این تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده مثل حجم ورودی و گردشی ، فواصل عبور قابل قبول و غیر قابل قبول و هم اینکه میزان تردد عابران پیاده از سه میدون سطح شهر رشت و با استفاده از بررسی های ریاضی و رگرسیون روابطی واسه تعیین ظرفیت این میدون ها با در نظر گرفتن اثر حجم گردشی ، رفتار رانندگان و تردد عابران پیاده روی حجم ورودی اونا   تعیین گردید
از یافته های این تحقیق میشه به بازه 03/3 تا 32/3 ثانیه واسه فاصله عبور بحرانی میدانای شهری رشت اشاره نمود
 و همینطور بیشترین حد ظرفیت میدانای شهری در مدلای خرد نگر برابر با 2400 وسیله نقلیه بر ساعت و در مدلای کلان نگر برابر 2618 وسیله نقلیه بر ساعته
مدلای خرد نگر به دلیل داده های معتبر بیشتر نسبت به مدلای کلان نگر دارای اعتبار بیشتری هستن

کلمات کلیدی : میدون، ظرفیت، فاصله عبور بحرانی، رگرسیون

1-1-­ مقدمه

این روزا با افزایش وسایل نقلیه، جادها و شکل های جور واجور سفرها ، جایگاه و ضرورت اجرا مهندسی ترافیک در بحثای کلان کشوری، بیشتر از قبل احساس می شه
مدیران و تصمیم گیران بخش های شهری، به ویژه در شهرهای بزرگ، همیشه به دنبال روشی واسه بهتر شدن وضعیت ترافیکی شهرها هستن و به خاطر این تلاش بر اون دارن تا با تکیه بر علوم ترافیک و حمل ونقل و استفاده از کارشناسان این فن به روشایی کارا و بهینه در مورد ترافیک دست پیدا کنن

با پیشرفت و گسترش شهرها، بحث ضرورت دسترسی مناسب به نقاط جور واجور شهر مطرح بوده و به همین دلیله که تقاطعا بخش کلی ای از شبکه شهری رو به خود اختصاص میدن
تقاطعا به عنوان گرهایی در شبکه شهری نقش مهمی در ظرفیت شبکه اجرا کرده و میشه عنوان کرد که ظرفیت یک شبکه شهری با ظرفیت تقاطعای اون شبکه رابطه مستقیمی داره
از مهمترین پارامترهایی که در طراحی و کنترل تقاطعا مد نظره میشه به ظرفیت و تاخیر اونا اشاره نمود
پس میشه گفت که با افزایش ظرفیت و کاهش تاخیر در یک تقاطع ، ظرفیت کل شبکه شهری هم افزایش پیدا می کنن و شاهد ترافیک روان در نقاط جور واجور شهر هستیم

این روزا میدانا به عنوان یه جور از تقاطعای همسطح شهری به حساب می رن و با در نظر گرفتن تحقیقات انجام شده در کشورهای پیشرفته و صاحب فن جهان میشه گفت که میدانا از تقاطعای بدون چراغ کاراتر و ایمن تر عمل میکنن ، البته این موضوع تا وقتی صدق می کنه که میدون به ظرفیت خود نرسیده باشه و در صورتی که میدون بیشتر از ظرفیت اصلی خود درخواست داشته باشه از حالت کارا و ایمن بیرون میاد

میدانا اولین بار به وسیله امریکاییا مطرح و اولین میدون هم به وسیله ویلیام فلفس انو طراحی گردید که به میدون کلومباس[1] معروفه
از اول حق تقدم در میدانا با وسایل نقلیه ورودی بوده که این باعث پریشونی میدانا می شد و هم اینکه به دلیل طراحی بزرگ میدون ، در اونا حرکتای تداخلی زیادی انجام می گردین و جدا از اینکه فضای زیاد واسه احداث، ایمنی اونا هم کاهش پیدا میکرد که به خاطر همین بعدا میدون از علایق امریکاییای خارج گردید تا وقتی که انگلستان قانون حق تقدم وسایل نقلیه گردشی نسبت به وسایل نقلیه ورودی و دستورالعملایی واسه طراحی میدانای مدرن رو وضع نمود
با این کار جدا از اینکه اینکه میدون ایمن تر می شد، فضای احداث اون کوچکتر و هم اینکه کاراتر عمل می کرد
بعد کشورهای دیگه هم مثل امریکا، استرالیا و

با در نظر گرفتن قوانین انگلستان دستورالعملایی واسه خود وضع کرده که روز به روز با انجام تحقیقات میدونی گسترده به تکمیل کردن اون می پرازن

میدانا در کشورهای جور واجور تقسیم بندیای جورواجور دارن که بیشتر این تقسیم بندیا طبق نوع وسیله نقلیه طرح و محل احداث میدون هستن
مثلا در امریکا میدانا به سه نوع میدانای کوچیک، یک خطه و چند خطه تقسیم می شن، در ایران هم میدانای بیشتر به دو نوع میدانای تداخلی و تقدمی (مدرن) تقسیم می شن

بحث ظرفیت میدانا هم مثل بقیه تقاطعای شهری از موضوعات مهم در طراحی اوناس
عوامل مختلفی می تونن بر این ظرفیت موثر باشن که از مهمترین اونا میشه میزان جریان گردشی و ورودی، میزان جریان وسایل نقلیه سنگین، حضور عابر پیاده ، رفتار رانندگان در روبرو با میدون و هم اینکه مشخصات هندسی اون اشاره نمود
به خاطر این همیشه کارشناسان تلاش براین دارن که با تکیه بر علوم جور واجور مهندسی، ریاضی و آمار روشایی واسه ظرفیت میدانا با در نظر گرفتن شرایط محلی تعیین کنه

1-2- تعریف مسئله و ضرورت اون

ایجاد میدون یکی از روش­های کنترل تقاطع هم سطحه
از میدانا میشه در ورودی شهرها، محلها و مناطق مسکونی و

واسه آروم سازی ترافیک استفاده نمود
میدون تا وقتی می تونه به شکل کارا بکنه که از مقدار ظرفیت خود تجاوز نکنه، در اینجور حالتی میدون دچار پریشونی خواهد گردید و ایمنی اون هم کاهش پیدا می کنه
تعیین ظرفیت و بررسی عوامل مؤثر بر اون در تعیین شرایط و موقعیت­هایی که میدون می­تونه به عنوان کاراترین روش کنترل تقاطعای بدون چراغ مطرح باشه، از اهمیت زیادی برخورداره
در چند کشور جهان و به طور خـاص در ایران و در کلان شهر رشت از میدون­های بدون چراغ واسه کنترل ترافیک تقاطعا استفاده می­شه
تعیین ظرفیت میدون ها و عوامل مؤثر بر اون مثل میزان جریان گردشی، رفتار رانندگان در پذیرش و رد فاصله زمانی عبور، زمان دنباله روی، تردد عابران پیاده و مشخصات هندسی مثل شعاع جزیره داخلی، شعاع جزیره بیرونی ، تعداد خط در دور میدون و در هر کدوم از ورودی­ها، از اهمیت بسیار دارن

محاسبه عملکردی و ظرفیتی میدون ها یکی از مباحث مطـرح درزمینهی مهنـدسی ترافیـک می­باشه
در بررسی میدون ها، به عنوان یه جور از تقاطع بدون چراغ باید نکات مهمی رو در نظر گرفت
یکی از این چند تا نکته مهم استفاده از روش آزمایش ظرفیتی مناسب واسه محاسبه پارامترهای عملکردی میدانه
همیشه به دلیل فرق در شرایط ترافیکی و رفتار رانندگان در کشورهای جور واجور جهان نمیشه از روشای بقیه کشورها به طور مستقیم در بررسی تقاطعای میدونی کشور استفاده نمود و حتما این روشها در صورت استفاده باید کالیبره شن تا با شرایط محلی منطبق گردند
 اخیراً در کشورهای آمریکا، اروپا و اقیانوسیه توجه ویژه­ای به تحقیقات امکان­سنجی میدون و روش­های جور واجور طراحی اون شده
در این پایان نامه تلاش شده به بحث در مورد بررسی و تعیین ظرفیت میدون های بدون چراغ و بررسی عوامل مؤثر بر اون تحت شرایط ترافیکی میدانای کلان شهر رشت پرداخته شه

1-3- اهداف تحقیق

کلا هدف از این تحقیق تعیین روشایی واسه بررسی ظرفیت میدانای بدون چراغ کلانشهر رشت تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل میزان جریان گردشی، میزان تردد عابران پیاده و هم اینکه رفتار رانندگان در پذیرش و یا نبود پذیرش فواصل عبوره

این روزا واسه جدا سازی و بررسی ظرفیت میدانا از روشای جورواجور خرد نگر و کلان نگر استفاده می شه و با استفاده از تحلیلای آماری مثل رگرسیون مدلایی واسه تعیین ظرفیت میدانا بدست میارن
در این تحقیق هم بدلیل از دست دادن روشی متحد واسه بررسی ظرفیت میدون ها بدون چراغ در کشور، با جمع آوری پارامترهای موثر روی ظرفیت میدون ، از هردو روش خرد نگر و کلان گر واسه تعیین مدل ظرفیت میدون استفاده شده و در آخر با در نظر گرفتن ارزشیابی و اعتبار سنجی مدلای بدست اومده بهترین روش واسه تعیین ظرفیت میدانای شهر رشت بدست اومد و از این مدل واسه طراحی میدانای در حال احداث و یا تغییر در نوع کنترل تقاطع بهره جست

1-4- فرضیات

در این تحقیق فرض شده که کلیه رانندگان برابر بوده و در روبرو با میدون رفتاری مشابه از خود بروز نشون میده
هم اینکه فرض شده که همیشه وسایل نقلیه گردشی نسبت به وسایل نقلیه ورودی حق تقدم دارن و کلیه مدلا طبق این فرض اساسی بوجود اومده ان
هم اینکه کلیه ورودیا در میدانای مورد مطالعه یک خطه و کلیه مسیرهای گردشی دو خطه فرض شدن و به یه جور مدل ظرفیت واسه کل راه ورودی میدانا بدست اومدن

1-5- محدودیتا

از مهمترین محدودیتای این تحقیق میشه به نبود طراحی هندسی درست میدانای شهر رشت اشاره نمود
در بیشتر میدانا از کل عرض راه گردشی و ورودی استفاده نمی گردید و فضای بلا استفاده زیادی وجود داشت به خاطر همین تنها از محدوده ای که وسایل نقلیه بیشتر تمایل به رفت و اومد داشتن استفاده شده
نبود خط کشی مناسب میدانا هم موجب نبود پیروی درست وسایل نقلیه از خطوط جدا از هم می شد که همین امر باعث نبود جمع آوری داده های جدا از هم به هر خط می گردین
نبود فیلمبرداری به شکل عمود رو هم میشه یه جور محدود کردن در جمع آوری داده هایی مثل فواصل عبور دونست
از بقیه محدود کردن هندسی میدانا هم میشه به نبود وجود انحنای کافی و یعنی جزیره جداکننده در ورودیای مورد مطالعه اشاره نمود که باعث نبود رعایت حق تقدم وسایل نقلیه ورودی نسبت به وسایل نقلیه گردشی در بعضی وقتا می گردین

1-6- ساختار پایان­نامه

در این پایان نامه در فصل اول کلیاتی در مورد موضوع، ضرورت مسئله، اهداف تحقیق، فرضیات و محدودیتای انجام تحقیق ارائه شد
در فصل دوم مروری بر ادبیات موضوعی و مبانی نظری میدون ها و هدف از ایجاد و تاریخچه اون ها اشاره شده
این مبانی هم در بخش طراحی و هندسی و هم در بخش ترافیکی می­باشه
در فصل سوم به بحث در مورد روش­های تعیین مشخصات عملکردی میدون و عوامل مؤثر بر بررسی عملکردی ظرفیت تقاطع­ها و میدون ها پرداخته می شه
فصل چهارم در مورد مطالعه موردی انجام شده روی محدوده مطالعاتی (کلان شهر رشت) و اطلاعات ترافیکی به دست اومده حاصل از فیلم­ورداری از میدانایی در سطح شهر می­باشه
در فصل پنجم، به جدا سازی و بررسی ظرفیت میدانای مورد مطالعه در شهر رشت و نحوه تاثیر عوامل مورد بحث روی اون پرداخته شده و در آخر، در فصل ششم یافته های حاصل از تحقیق انجام شده و ارائه راهکارها و پیشنهادات دور محور مطالعاتی پایان­نامه رو بیان می­کنه

تعداد صفحه :147

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by