دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پرستاری

تمایل : داخلی جراحی

عنوان : بررسی عوامل مربوط به کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خود در زنان گرفتار به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت 91-1390

دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

تمایل داخلی جراحی

عنوان :

بررسی عوامل مربوط به کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خود در زنان گرفتار به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت 91-1390

استاد راهنما :

خانوم دکتر صدیقه پاک ذات

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه (بیان مسئله)  2

1-2 اهداف تحقیق (هدف کلی و اهداف ویژه) 8

1-3 سوالات تحقیق یا فرضیه ها 9

1-4 تعاریف واژه ها 10

1-5 پیش فرض  12

1-6 محدودیتای تحقیق  13

فصل دوم : زمینه و گذشته تحقیق

2-1 چهارچوب تحقیق  15

2-2 مروری بر تحقیقات انجام شده  46

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 نوع تحقیق  61

3-2 جامعه تحقیق  61

3-3 روش نمونه گیری  61

3-4 مشخصات واحدهای مورد تحقیق 62

3-5 محیط تحقیق  63

3-6 وسیله و روش جمع آوری اطلاعات  63

3-7 تعیین اعتبار و اعتماد علمی وسیله  65

3-8 روش جدا سازی و بررسی داده ها  66

3-9 ملاحظات اخلاقی  68

 

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1 یافته های تحقیق  70

4-2 جداول و نمودارها  71

فصل پنجم : بحث و بررسی یافته ها

5-1 بحث و تفسیر یافته های تحقیق  95

5-2 نتیجه گیری پایانی  119

5-3 کاربرد یافته ها و پیشنهادات واسه پژوهشای بعدی  122

منابع و مآخذ :

فهرست منابع  125

پیوستا

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

جدول 2-1 توضیح حال طبی اختصاصی در مورد مسائل مربوط به پستان  24

جدول 2-2 : گروه بندی مرحله TNM  28

جدول 2-3 حدس خطر نسبی واسه مدل گیل    33

جدول شماره 4- 1 : پخش واحدهای تحقیق برحسب بعضی از

عوامل فردی اجتماعی  71

جدول شماره 4- 2 : پخش واحدهای تحقیق برحسب بعضی از

عوامل مربوط به مریضی/ سلامتی  73

جدول شماره 4- 3 : میانگین امتیازات کیفیت زندگی مربوط به سلامت واحدهای تحقیق

در حیطهای جور واجور  76

جدول شماره 4- 4 : میانگین امتیازات کیفیت زندگی اختصاصی واحدهای تحقیق

در حیطهای جور واجور  77

جدول شماره 4- 5 : میانگین امتیازات تصویر ذهنی واحدهای تحقیق  78

جدول شماره 4- 6 : رابطه بعضی از عوامل فردی اجتماعی با کیفیت زندگی مربوط به سلامت

واحدهای تحقیق  78

جدول شماره 4- 7 : رابطه بعضی از عوامل فردی اجتماعی با کیفیت زندگی اختصاصی

واحدهای تحقیق  80

جدول شماره 4- 8 : رابطه بعضی از عوامل مربوط به مریضی/ سلامتی با کیفیت زندگی مربوط به سلامت

واحدهای تحقیق

82

جدول شماره 4- 9 : رابطه بعضی از عوامل مربوط به مریضی/ سلامتی با کیفیت زندگی اختصاصی

واحدهای تحقیق  84

جدول شماره 4- 10 : محاسبه ضرایب رگرسیونی عوامل مربوط به کیفیت زندگی مربوط به سلامت

واحدهای تحقیق  86

جدول شماره 4- 11 : محاسبه ضرایب رگرسیونی عوامل مربوط به کیفیت زندگی اختصاصی

واحدهای تحقیق

87

جدول شماره 4- 12 : رابطه بعضی از عوامل فردی اجتماعی با تصویر ذهنی

واحدهای تحقیق  88

جدول شماره 4- 13 : رابطه بعضی از عوامل مربوط به مریضی/ سلامتی با تصویر ذهنی

واحدهای تحقیق  90

جدول شماره 4- 14  : محاسبه ضرایب رگرسیونی عوامل مربوط به تصویر ذهنی

واحدهای تحقیق  92

جدول شماره 4- 15 : رابطه ˜کیفیت زندگی مربوط به سلامت و اختصاصی با تصویر ذهنی

واحدهای تحقیق  93

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنانه
استرس به دلیل تشخیص مریضی، درمان و مشکلات جانبی اون از عوامل موثر بر ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی هستن
پس بررسی عوامل مربوط به کیفیت زندگی و تصویر ذهنی مهمه

هدف: هدف از این مطالعه تعیین ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی و عوامل مربوط بهش در بیماران گرفتار به سرطان پستان بود

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 170 زن گرفتار به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت در سال 91-1390 انجام شد
داده ها به وسیله —پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، ˜کیفیت زندگی مربوط به سلامت (WHOQOL-BREF)، ˜کیفیت زندگی اختصاصی(EORTC-BR23) و تصویر ذهنی(BIS) جمع آوری شد، و با استفاده از نرم افزارSPSS16 و آمار توصیفی و تی-تست، آنوا، ضریب اتحاد پیرسون و رگرسیون خطی جدا سازی و بررسی شد

یافته های: یافته ها نشون داد که میانگین سنی نمونه ها 04/10±67/50 بود
هم اینکه میانگین نمره ˜کیفیت زندگی مربوط به سلامت07/9±65/48، ˜کیفیت زندگی اختصاصی91/6±81/78 و تصویر ذهنی38/5±6/8 بود
بررسی عوامل مربوط به ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی نشون داد که طبق رگرسیون چند متغیره وضعیت تاهل، شغل، نوع جراحی پستان با ˜کیفیت زندگی مربوط به سلامت، نوع جراحی پستان با ˜کیفیت زندگی اختصاصی و سن، مدت تشخیص مریضی و نوع جراحی پستان با ˜تصویر ذهنی رابطه آماری معنی داری داشت (05/0>P)

نتیجه گیری: کیفیت زندگی مربوط به سلامت در بخش سلامت روان و ˜کیفیت زندگی اختصاصی در اندازه عملکردی در بخش دورنمای آینده و در اندازه علایم در بخش مشکلات درمان از بقیه حیطها حتی بطور میانگین پس از گذشت 2 سال از تشخیص مریضی پایین تر بودن
تصویر ذهنی بیماران مثبت بود
هم اینکه عوامل مربوط به ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی بیماران شامل سن، وضعیت تاهل، شغل، مدت تشخیص مریضی و نوع جراحی بودن

بیان مسئله :

سرطان[1] به عنوان یكی از مهم ترین بیماریای قرن حاضر و سومین دلیل مرگ و میر بعد از بیماریای قلب و عروق و سوانح و حوادث مطرحه
الان هرساله بیشتر از 7 میلیون نفر (13% از همه مرگا) در دنیا در اثر دچار شدن به سرطان جون خود رو از دست میدن و 5/10 میلیون مورد جدید بدخیمی بروز می کنه (1)
درسال 2012 حدود 1638910 مورد جدید از مریضی سرطان در امریکا تشخیص داده شده، و 577190 مورد مرگ از سرطان گزارش شده (2)
در ایران هم هرساله بیشتر از 70 هزار مورد جدید از سرطان حدس زده می شه و به عنوان سومین عامل مرگ و میر در ایران هرساله بیشتر از 30 هزار نفر قربونی میگیره (3 و 4)

از سویی شایعترین سرطانها در مردان به ترتیب پروستات، ریه، برونش، کولون و رکتوم (مسئول 50 % همه سرطانا در مردان) و در زنان به ترتیب پستان، ریه، برونش و کولورکتال (مسئول 51 % همه سرطانها در زنان) هستن
از این بین در جهان سرطان پستان[2] یک سوم (32 درصد) سرطانا رو در زنان تشکیل میده (2)
هرساله حدود یک میلیون مریض گرفتار به سرطان پستان در جهان شناسایی می شن و دلیل مرگ و میر حدود 370 هزار نفر از زنان گرفتار به سرطان، سرطان پستانه
هم اینکه پس از سرطان ریه دومین دلیل عادی مرگ از سرطانا (15%) ه (5 و 6)
گسترش سرطان پستان در مناطق جغرافیایی مشخص نشون داده که در کشورهای غربی بیشترین و در کشورهای آسیایی و افریقایی کمترین حده
میزان سرطان پستان در امریکا بیشترین مقدار رو در جهان داشته و نزدیک به 30% همه سرطانا در زنان رو شامل می شه (7)
در اروپا سرطان پستان مسئول حدود 9/28 % سرطانا و 8/7 % مرگ در سال 2006 بوده (8)، و در امریکا حدود 229060 مورد جدید و 39920 مرگ از سرطان پستان در سال 2012 گزارش شده (2)
طی بررسیای انجام شده در امریکا از هر 8 زن 1 نفر و در اروپا از هر 11 زن یک نفر به سرطان پستان گرفتار می شن (9)

سرطان پستان هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال پیشرفت در حال افزایشه و این افزایش در چندین کشور آسیایی که غربی شدن[3] سبک زندگی[4] در اونا مشاهده می شه، سریعه (2و10)
سرطان پستان عادی ترین بدخیمی در زنان کشورهای آسیایی گزارش شده (11)
طوریکه در هند هرساله حدود 100000 مریض با سرطان پستان تشخیص داده می شه (12)، و میزان بروز سرطان پستان در هنگ کنگ 1 در 20 زن  بوده (13) وگزارش انجمن سرطان ایران در سال 2006  هم نشون میدن که ۲۵ درصد از کل سرطانا رو، در زنان ایرونی، سرطان پستان تشکیل میده (5)، و میزان بروز سرطان پستان 22 و گسترش آن120 در صد هزار جمعیت زن بالای 30 ساله (14)
طبق آمار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هرساله 7 هزار نفر به سرطان پستان گرفتار می شن و حالا حدود 40 هزار گرفتار به این سرطان در ایران هست، و هم اینکه میزان دچار شدن به سرطان پستان در ایران یک به 10 زنه (15 و 16 و 17)

طبق آمار معاونت بهداشتی استان گیلان در سال 1381 تعداد مبتلایان به سرطان پستان 114 نفر بوده و سرطان پستان جزء چهارمین سرطان شایع در استان بود
در حالیکه تعداد مبتلایان به این مریضی در سال 1387 در این استان به 253 نفر رسیده، که از این بین 95 درصد رو زنان تشکیل می دادن
سرطان پستان پس از سرطانای دستگاه گوارش جزء شایع ترین سرطانا در استان گزارش شده

بررسیا نشون میده که مبتلایان به سرطان پستان در ایران 10 سال جوانتر از مبتلایان به این مریضی در کشورهای غربی هستن (15)، انجمن سرطان امریکا[5] میانگین سنی تشخیص سرطان پستان رو 61 سال ذکر کرده اما بدیش اینه شایع ترین سن مرگ و میر به دلیل سرطان پستان در ایران 40- 49 ساله
در حالیکه در کشورهای پیشرفته بعد از یائسگی[6] است پس ایران کمه کم ده سال پایین تر از کشورهای پیشرفته س (18)، طوریکه یك سوم مبتلایان به سرطان پستان (36 درصد) كمتر از 50 سال و 44/20 درصد اونا کمتر از 30 سال سن دارن (19)
بر خلاف گسترش بالای سرطان پستان میزان مرگ و میر در 15 سال گذشته کم شده (20 و 21)
میزان مرگ ومیر سرطان پستان در آمریكا به شکل زیادی، از 1/33 به ازای هر 100000 زن در سال 1990 به 7/26 در سال 2000 کم شده (22)
بطوریکه سرطان پستان حالا مسئول مرگ 1 در 35 زن مبتلاه، که میشه دلیل کاهش مرگ و میر به دلیل سرطان پستان رو تشخیص زودهنگام سرطان در مراحل ابتدایی و پیشرفت در درمان سرطان پستان و افزایش آگاهی دونست (11)

درمان سرطان پستان شامل جراحی[7]، شیمی درمانی[8]، پرتودرمانی[9] و هورمون درمانی[10] است که به تنهایی یا به شکل ترکیبی استفاده میشن (23)
معمولا جراحی به عنوان درمان ابتدایی و شیمی درمانی و رادیوتراپی به عنوان درمانای کمکی[11] واسه جلوگیری از متاستاز و افزایش میزان باقی موندن دراز مدت بیماران در سرطان پستان استفاده می شه (13)

تشخیص و درمان سرطان، تجربه ای همراه با استرس و اضطرابه
سرطان پستان هم به عنوان یک مریضی تهدید کننده زندگی رویدادی استرس- زاس، هم اینکه زنان گرفتار با درمانایی مثل شیمی درمانی، رادیوتراپی و عمل جراحی و مشکلات جانبی ناجوری مثل ریزش مو، حالت تهوع، ادم لنفاوی، تغییرات پوست پستان و مشکلات جنسی روبرو می شن
درمانای طولانی، توانایی زنان رو در ایجاد نقش اجتماعی یا به عنوان زن خونه دار یا شاغل، مورد تهدید قرار میده
سطح بالای استرس، اثر منفی طولانی یه مدت بر خود باوری زنان داره که آخر سرً اثر نامطلوبی بر کارکرد خانوادگی، نقش زناشویی و هم پائین اومدن سطح کیفی زندگی اونا میذاره (16 و 24)
پس بیماران گرفتار به سرطان و بیماریای طولانی شاید مشکلات تطابقی زیادی با مریضی و درمان اون داشته و با چالشای زیادی واسه حفظ کیفیت زندگی[12] مطلوب خود روبرو هستن (25)
کلا کلی مسائل و مشكلاتی كه معمولا كیفیت زندگی مبتلایان به سرطان رو تحت اثر قرار میده شامل آثار روانی و عاطفی به دلیل دچار شدن به مریضی، اقدامات تشخیصی و درمانی، استرس، درد، افسردگی، آثار مریضی بر روابط خانوادگی، زناشویی و اجتماعی، مسائل اقتصادی به دلیل مریضی، مشكلات تغذیه ای و مشکلات به دلیل درمانه (26)

این روزا پیشرفتای تشخیص و درمان سرطان به بیماران این اجازه رو داده که از طول عمر بیشتری برخوردار باشن، که این افزایش باقی موندن مشکلاتی رو در سازگاریای روان شناختی و پایین تر اومدن کیفیت زندگی اونا بوجود آورده (27)
سرطان در ابعاد جور واجور بر كیفیت زندگی بیماران به درجات متفاوت اثر میذاره، بیماران گرفتار به سرطان پستان مشکلات زیادی رو در ابعاد جور واجور کیفیت زندگی شامل کارکرد عاطفی و اجتماعی درزمان درمان و بعد از آن تجربه می کنن (24)
بین مریضی و کیفیت زندگی رابطه متقابلی هست
هدف ابتدایی از درمان بیماریای طولانی تقویت کیفیت زندگی از راه کاهش اثرات بیماریه
پس بررسی وضعیت کیفیت زندگی در این بیماران از شاخصای مهم درمانی و مراقبتی در سراسر جهان حساب می شه (28)

با اینکه مداخلات پزشکی در تغییر کیفیت زندگی موثره، ولی بخشی از این تغییرات مربوط به ویژگیای جمعیتی و اجتماعی، روان شناسی و فرهنگیه (10)
پس درک از نگرانیای ˜کیفیت زندگی واسه این بیماران و عوامل مربوط به ˜کیفیت زندگی از الویتای مهم تیم سلامته
این مسئله می تونه در تصمیم گیریای مربوط به درمان به درد بخور باشه (29)
نبود کنترل مناسب مشکلات به دلیل سرطان پستان باعث زیاد اثرات منفی بر کیفیت زندگی بیماران شده و ممکنه هر نوع امتیاز افزایش باقی موندن رو به دلیل افزایش هزینه های مشکلات جانبی خنثی کنه
این مسئله نشون دهنده احتیاج این بیماران به مراقبتای کامل جسمی و روانی و اجتماعیه تا اینکه بتونن از یک زندگی با کیفیت مناسب برخوردار شن (15)

تصویر ذهنی از جسم خود[13] (تصویر بدنی) یه چیز ذهنیه که شخص در هر لحظه از بدن خود داره و بر اساس ادراکات فعلی وگذشته فرده (30)، که در زنان تحت تاثیر تغییرات جسمی و روانی به دلیل درمانای سرطان پستان قرار میگیره (31 و32 و33)

در تحقیقات زیادی اشاره شده که کیفیت زندگی و تصویر ذهنی در بیماران گرفتار به سرطان پستان پایین تر از افراد سالمه (6 و 13 و 33)، با در نظر گرفتن اهمیت کیفیت زندگی و تصویر ذهنی در بیماران گرفتار به سرطان پستان، به دلیل افزایش گسترش این مریضی، افزایش تعداد بازماندگان، و اینکه زنان به عنوان مادر و همسر نقش مهمی رو در خونواده دارن (34)، بهبود مشکلات جسمی و روانی به دلیل مریضی نه تنها باعث بهتر شدن باقی موندن اونا می شه، بلکه باعث افزایش ˜کیفیت زندگی و انسجام بیشتر ساختار خونواده می شه (15)
به خاطر این در نظر گرفتن عوامل مربوط به اونا نکته مهمی در آزمایش و اثر بخشی درمان و روند مریضی در این بیماران حساب می شه
کیفیت زندگی یک ساختار چند بعدی در ابعاد جور واجور (عملکردی، اجتماعی، روانی و عاطفی) رو مورد بررسی قرار میده (3)، تصویر ذهنی هم دارای ساختاری چند بعدی و پیچیدهه، که تحت تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و فردی قرار میگیره، این پارامترها شاخصای مهمی از کارکرد مریض رو بعد از تشخیص و درمان سرطان نشون میدن (33)
از شایع ترین عواملی که در تحقیقات رابطه شون با کیفیت زندگی و تصویرذهنی مورد بررسی قرار میگیره متغیرهای دموگرافیک مثل سن، عوامل اجتماعی، مسائل مربوط به درمان مثل نوع جراحی، درمانای کمکی و طول مدت پیگیری هستن
که در تحقیقات جور واجور روی بیماران گرفتار به سرطان یافته های متفاوتی هم از تاثیر عوامل ذکر شده روی کیفیت زندگی و تصویر ذهنی این بیماران به دست آمده (29 و35 و 36 و 37 و 38)
به نحوی که از نظر نوع درمان جراحی کیفیت زندگی و تصویر ذهنی پایین تری در افراد تحت ماستکتومی نسبت به جراحی نگهدارنده پستان ˜ گزارش شده (6 و17 و 39)
برخلاف یافته های ذکر شده بعضی از تحقیقات نشون دادن که ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی در بیماران گرفتار به سرطان پستان تغییر منفی نکرده یا دچار آسیب کمی شده (31 و 40 و 41)، و بعضی از اونا هم بیان داشتن که ˜کیفیت زندگی در گروه تحت ماستکتومی از گروه جراحی نگهدارنده پستان بالاتر بوده و جراحی نگهدارنده تاثیری در تصویر ذهنی این بیماران نداشته (31و42)
در مورد طول مدت پیگیری و دچار شدن به مریضی هم بعضی پژوهشا نشون دادن که فاصله زمانی بیشتر واسه پیگیری کیفیت زندگی بیماران رو بهتر کنه (31 و3)، در حالیه که یه سری های دیگه از تحقیقات رابطه معنی داری رو بین طول مدت پیگیری و کیفیت زندگی بیماران ذکر نکردند (40)

هم اینکه تحقیقات روی عوامل بالینی موثر روی ˜کیفیت زندگی بیماران گرفتار به سرطان پستان مثل جراحی، درمان کمکی و بیماریای همراه[14]و عوامل اجتماعی دموگرافیک شامل وضعیت تاهل، وضعیت زندگی، سطح تحصیلات و شغل تمرکز می کنن (43)

بعضی از تحقیقات هم نشون دادن که عوامل روانی هم جدا از اینکه متغیرهای اجتماعی دموگرافیک و مربوط به مریضی می تونن پیش بینی کننده ˜کیفیت زندگی باشن (44 و 45)
عوامل مربوط به ˜کیفیت زندگی رو میشه به سه دسته عوامل مربوط به سلامت عمومی، مریضی و درمان طبقه بندی نمود (46)

در مورد عوامل مربوط به تصویر ذهنی هم بعضی از تحقیقات به نوع جراحی، رادیوتراپی، سن تشخیص سرطان، استرسای روانی و آسیب به ˜کیفیت زندگی اشاره می کنن
بطوریکه در بعضی تحقیقات رابطه آماری معنی داری بین تصویر ذهنی و نوع جراحی و وضعیت روانی بیماران وجود داشت و تصویر ذهنی درزمان زمان تقریبا ثابت بود (47)
در حالیکه در مطالعه ای دیگه تصویر ذهنی در بیماران تحت ماستکتومی درزمان زمان بدتر شده بود، هم اینکه تحقیقات در مورد رابطه عوامل دموگرافیک مثل سن و وضعیت تاهل و

با تصویر ذهنی هم به یافته های متناقضی رسیدن (33و6)

با در نظر گرفتن این که بیشتر مبتلایان به سرطان پستان درزمان دوره درمانی خود یک روند تقریبا ثابتی رو طی کرده و اول جراحی شده و بعد تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی قرار می گیرن (31 و 33 و 40 و 43)
در این دوره با مسائل روحی، روانی و جسمی خیلی از تشخیص یک مریضی بدخیم، انجام جراحی روی پستان، تغییر در ظاهر پستان تا مشکلات درمانای کمکی روبرو شدن می شن که می تونه تغییراتی رو روی تصویر ذهنی از جسم خود و کیفیت زندگی زنان گرفتار به سرطان پستان ایجاد کنه
با اینکه این تغییرات می تونن بسیار مهم و زیان بار باشن اما بررسیای کمی در ایران درباره تصویرذهنی از جسم خود در زنان گرفتار به سرطان پستان پس از انجام جراحی و اتمام درمانای کمکی مثل شیمی درمانی و رادیوتراپی انجام شده و هر چند جنبه های جور واجور کیفیت زندگی در سراسر جهان و بخشای جور واجور کشورمون بررسی شده، اما با در نظر گرفتن اینکه در تحقیقات انجام شده یافته های متفاوتی گزارش شده، نشون دهنده اینه که کیفیت زندگی می تونه از عوامل جور واجور محیطی، فرهنگی، قومی و نژادی، و حتی درک شخصی فرد از زندگی تاثیر پذیرد، از طرفی در بیشتر تحقیقات بیشتر به کیفیت زندگی این بیماران به تنهایی پرداخته می شه و به ویژه به فرق کیفیت زندگی در روش های جراحی سرطان پستان توجه می شه، و تحقیقات کمی به بررسی تصویر ذهنی و کیفیت زندگی و عوامل مربوط به اونا در زنان با سرطان پستان پرداخته، و تا الان مطالعه ای در استان گیلان انجام نشده

به خاطر همین پژوهشگر بر اون شد تا تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مربوط به تصویرذهنی و کیفیت زندگی در زنان گرفتار به سرطان پستان بکنه
تا  طبق این یافته ها یه قدم آگاهانه و موثرتر در جهت برنامه ریزی مراقبت  از بیماران ورداشته شه
از طرفی بررسی، شناخت و آگاهی رسانی این عوامل به کارکنان بهداشتی درمانی به ارتقاء سطح سلامت و بهبود در زندگی بیماران گرفتار به سرطان پستان کمک می کنه

تعداد صفحه : 158

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by