دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری

تمایل : مراقبتای ویژه

عنوان : بررسی وضعیت تغذیه­ای بیماران همودیالیزی و عوامل مربوط بهش در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری

تمایل مراقبتای ویژه

عنوان:

بررسی وضعیت تغذیه­ای بیماران همودیالیزی و عوامل مربوط بهش در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392  

استاد راهنما:

خانوم فرحناز جوکار

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

1-1 بیان مسئله

2

2-1 اهداف تحقیق (هدف کلی و اهداف ویژه)

7

3-1 سوالات تحقیق

7

4-1 تعاریف نظری واژه­ها

8

5-1 تعاریف عملی واژه­ها

9

6-1 محدود کردن­های تحقیق

9

فصل دوم: زمینه و گذشته تحقیق

1-2 چهارچوب تحقیق

11

2-2 مروری بر تحقیقات انجام شده

29

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 نوع تحقیق

40

2-3 جامعه تحقیق

40

3-3 نمونه تحقیق و روش نمونه­گیری

40

4-3 مشخصات واحدهای مورد تحقیق

  40

5-3 محیط تحقیق

  40

6-3 وسیله و روش جمع آوری اطلاعات

  41

7-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی وسیله

43

8-3 روش جدا سازی و بررسی داده­ها

44

9-3 ملاحظات اخلاقی

44

فصل چهارم: یافته های تحقیق

یافته­های تحقیق

46

فصل پنجم: بحث و بررسی یافته­ها

1-5 بحث و تفسیر یافته های تحقیق

57

2-5 نتیجه­گیری پایانی

68

3-5 کاربرد یافته­ها و پیشنهادات واسه تحقیق­های بعدی

70

منابع و مآخذ

– فهرست منابع فارسی و انگلیسی

73

– پیوست­ها

– چکیده انگلیسی

فهرست جداول

جدول شماره (1):  پخش زیادی واحدهای مورد تحقیق برحسب عوامل فردی- اجتماعی

47

جدول شماره (2):  پخش زیادی وضعیت تغذیه­ای واحدهای مورد تحقیق برحسب عوامل درمانی

49

نمودار شماره (1): پخش زیادی وضعیت تغذیه­ای واحدهای مورد تحقیق با استفاده از وسیله SGA

51

جدول شماره (3): پخش زیادی وضعیت تغذیه­ای واحدهای تحقیق با استفاده از وسیله SGA برحسب عوامل فردی-اجتماعی

52

جدول شماره (4): پخش زیادی بررسی وضعیت تغذیه­ای بیماران با استفاده از وسیله SGA برحسب عوامل درمانی مربوط به وضعیت تغذیه­ای

54

جدول شماره (5):  محاسبه ضریب رگرسیونی عوامل پیش­بینی کننده فردی، اجتماعی مربوط به وضعیت تغذیه­ای واحدهای مورد تحقیق طبق مدل­های زیاد شده خطی

5

چکیده

مقدمه: سوء­تغذیه، یک مشکل تغذیه­ای به دلیل کاهش یا نبود تعادل دریافت انرژی، پروتئین، ویتامین و املاح معدنیه
مثل بیمارانی که سوء­تغذیه انرژی- پروتئین در بین اونا گسترش بالایی داره، مبتلایان به مراحل پایانی مریضی کلیوی می­باشن
با وجود تحقیقات زیاد در مورد گسترش سوء­تغذیه در بین بیماران گرفتار به مشکل طولانی کلیوی تحت همودیالیز، تعداد کمی از اونا به غربالگری و شناسایی سریع بیماران گرفتار به سوء­تغذیه و عوامل مربوط بهش پرداخته­ان

هدف: هدف از مطالعه­ی حاضر، تعیین وضعیت تغذیه­ای بیماران همودیالیزی و عوامل مربوط بهش می­باشه

مواد و روش­ها: در این مطالعه قسمتی، 312 مریض گرفتار به مشکل طولانی کلیوی تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی به روش سرشماری انتخاب و با استفاده از ابزاری دو بخشی شامل پرسشنامه مربوط به وضعیت تغذیه ای و اندازه کامل ذهنی با امتیاز دیالیز- سوء تغذیه (SGA-DMS) بررسی شدن
داده ها از راه مصاحبه با بیماران، معاینه و مرور پرونده پزشکی اونا جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی ( زیادی، میانگین و انحراف ملاک) و آمار بدست اومده ( مدل­های تعمیمی یافته خطی) با در نظر گرفتن سطح معنی­داری (P<0/05) در نسخه 16، SPSS مورد جدا سازی و بررسی قرار گرفتن

یافته های: یافته های این مطالعه نشون می ده که وضعیت تغذیه­ای اکثریت (1/65%) واحدهای مورد تحقیق طبق آزمایش کامل ذهنی بصورت دچار شدن به سوءتغذیه کم تا متوسط بوده
هم اینکه بررسی عوامل مربوط به وضعیت تغذیه­ای بیماران همودیالیزی نشون دهنده وجود رابطه معنی دار آماری بین نمره وسیله SGA با سن، تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت زندگی، تعداد افراد خونواده و اشتغال بوده (P=0/000)

بحث و نتیجه­گیری: با در نظر گرفتن یافته های این تحقیق، ضرورت توجه بیشتر به وضعیت تغذیه­ای بیماران همودیالیزی و غربالگری جهت شناسایی سریع بیماران گرفتار به سوءتغذیه و اقدام مناسب از راه کنترل عوامل در ارتباط برجسته تر می شه

       بیان مسئله

دچار شدن به مریضی یکی از مهمترین مشکلات سلامتیه که با تغییر عملکردهای لازم بدن باعث فاصله گرفتن فرد از وضعیت سلامتی می شه(1)
در بین بیماریها، بیماریهای طولانی که به دلیل گسترش روشهای درمانی و کاهش میرایی بیماریها دارای شیوعی در حال افزایش در جهان هستن، با فرآیندی طولانی از روی اجبارً بیماران رو نیازمند مراقبت، سرپرستی و باز توانی میسازن(2)
بیماریهای طولانی بزرگترین مشکل سیستم مراقبت بهداشتیه و در هر گروه سنّی، سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ میدن(3)
این روزا بیماریهای طولانی علّت بیشتر مسائل بهداشتی در کشورهای پیشرفته هستن(4)

مریضی طولانی کلیوی (CKD)[1] هم در بین بیماریهای طولانی، مثل مشکلات کلی ایه که بیشتر دستگاههای بدن رو تحت اثر اورمی به دلیل مریضی قرار میده(5)
گسترش در حال افزایش ی این مریضی گواهی بر اهمیّت اون در سلامت و بهداشت جامعه س
اون طور که طبق آمارها این مریضی، 8/16درصد از جمعیّت با سن 20 سال و بالاتر در ایالت    متّحده­ی آمریکا رو گرفتار ساخته(6) و پیش بینی می شه که شاهد افزایش 44 درصدی گسترش این مریضی در همه گروه های سنی تا سال 2015 در سطح جهان هستیم(7)
طبق گزارشهای موجود، گسترش این مریضی در سال 1390 در ایران 400 هزار نفر بوده(8)
استان گیلان هم با تعداد خیلی از بیماران کلیوی روبروه
طوریکه در سال 1391 آمار اون 3000 نفر اعلام شده(9)

پیشرفتهای گذشته در علم پزشکی و امکان پیوند کلیه دریچه امیدی رو روی این بیماران باز کرده
 تجربیات به دست اومده در این زمان کوتاه روز به روز بر علم و آگاهی ما در مورد مشکلات این گروه از بیماران و عوامل مؤثر بر مرگ ومیر اونا افزودهه
اما همه این بیماران قادر به دریافت پیوند نمی باشن(5)
پس بسیاری به دلیل شرایط منع استفاده از پیوند کلیه، اجبار به انتظار واسه پیوند و به دلیل ردّ پیوند انجام شده نیازمند استفاده از دیالیز واسه نجات زندگیشون هستن(6)
بدین علّت این روزا حدود 90 درصد مبتلایان به این مریضی تحت درمان با همودیالیز قرار دارن(10)

استان گیلان هم با روند رو به افزایش بیماران تحت همودیالیز روبرو شدن
طوریکه طبق آمار جمع آوری شده به وسیله پژوهشگر، تعداد بیماران تحت همودیالیز استان گیلان از 502 مریض در سال 1385 به 807 مریض ( با افزایش 60 درصدی ) در سال 1390 و 924 نفر در سال 1391 رسیده

همودیالیز واسه اولین بار ابتدا سال 1945 جهت بیماران مرحله پایانی مریضی کلیوی (ESRD)[2] با در نظر گرفتن نقش مهم اون در افزایش طول عمر این بیماران استفاده شد(30)
این روزا هم معمولا همودیالیز به شکل 3 جلسه در هفته و به مدت 3-4 ساعت در هر جلسه انجام میگیره(26)

توجّه به این نکته لازمه که همودیالیز قادر به درمان مریضی و جبران همه عملکردهای متابولیکی یا اندوکرینی کلیه نیست و فقط می تونه بروز و شدّت بعضی از علائم مریضی رو کم کنه و از مرگ مبتلایان به مریضی طولانی کلیوی پیشگیری کنه
به خاطر این مریض تحت درمان با دیالیز، بدلیل محال بودن دفع همه فرآوردهای سمی و موندگاری مشکل در اعمال داخلی کلیه ، مشکلات خاصی رو به طور دائمی تجربه می کنن
این بیماران جدا از اینکه مشکلات مشکل کلیه، مشکلات خاص مربوط به دیالیز رو هم تجربه می کنن که به شکل های جور واجور زیاد  (مثل افت فشارخون ، کرامپهای عضلانی، سندرم نبود تعادل ، تهوع و استفراغ، سردرد، درد قفسه سینه، خارش، واکنشهای حساسیّتی و

) و طولانی (مثل پوکی استخون، هپاتیت ویروسیB وC، ایدز، سپسیس و

) بروز می کنن
جدا از اینکه اون بیشتر بیماران به دلیل احتیاج به همودیالیز طولانی مدّت خیلی وقتا عادی 3 بار در هفته بیشترً دچار مشکلاتی مثل وضعیّت تغذیه بد و کیفیّت پایین زندگی می شن
سوء تغذیه پروتئین- انرژی  در بین بیماران همودیالیزی شایعه و از مهمترین فاکتورهای مریضی قلبی- عروقی در بیماران همودیالیزی حساب می شه (11)

براین پایه آزمایش تغذیه ای از بیماران جهت شناسایی نیازای تغذیه ای بافتای جور واجور بدن و جفت و جور اونا ضرورت  داره
البته در شرایطی كه مریض قادر به بلع یا از سطح هوشیاری مناسبی برخوردار نیس (مثل بیمارانی كه در بخش مراقبتای ویژه بستری هستن) یا به دلیل حالت تهوع یا بی اشتهایی، تمایلی به صرف غذا ندارن(مثل بیماران سرطانی)، مداخلات تغذیه ای بصورت روده ای یا وریدی انجام میگیره
در بیماران تحت همودیالیز هم تغذیه تاثیر کلی ای بر روند درمان و سرنوشت اونا داره و واسه این بیماران ایجاد شرایط مناسب تغذیه ای، پیشگیری از سوء تغذیه و یا اصلاح اون جزء اهداف اصلی تغذیه ایه
آزمایش تغذیه ای جهت بهبود کیفیت زندگی، ارتقاء سلامتی و کاهش مشکلات بیماریها، کاهش زمان بستری شدن در بیمارستان و کاهش هزینه های درمان بسیار موثره(5، 11 و 13)

سوء تغذیه یک مشکل تغذیه ای به دلیل کاهش یا نبود تعادل در دریافت انرژی، پروتئین، ویتامین و املاح معدنیه
سوء تغذیه یک سندرم داخلیه که به حمایت تغذیه ای خوراکی و وریدی احتیاج داره
کمبود ویتامینا در این حالت ً از راه اخذ تاریخچه و معاینه فیزیکی بیماران قابل تشخیصه
علایم و نشونه های بالینی سوء تغذیه با آلبومین سرمی کمتر از g/dl 3 و سطح ترانسفرین زیرmg/dl 200 مشخص می شه
در بیشتر بیماران گرفتار نه تنها دریافت کالری کمتر از نیازای تغذیه ای بوده بلکه با حالت هایپرکاتابولیسم هم همراهه
چون در مورد تروما، تب، سپتی سمی و بازسازی زخم احتیاج کالریک روزانه زیاد می شه
واسه حفظ احتیاج پایه روزانه حدود 200-150 کیلوکالری انرژی لازمه
افزایش دمای بدن به اندازه یک درجه سانتی گراد حدود 15درصد، شکستگیای زیاد حدود 25درصد، سوختگی و تومورهای بزرگ  احتیاج به انرژی پایه رو حدود 100درصد افزایش میدن
پس از اعمال جراحی هم شکستن پروتئینا و کاهش سنتز پروتئینی اتفاق می افته
پس در سوء تغذیه مشکل در ترکیب بدن به شرط اونکه ورود مواد تغذیه ای به بدن کمتر از حد لازم باشه، دیده می شه
پس عملكرد ارگانهای بدن کاهش و مشکل شیمیایی در تستهای خونی و کاهش توده بدنی اتفاق می افته(12)

در سوء تغذیه به دلیل روزه داری ساده یا مصرف کم غذا، از دست رفتن چربیا و پروتئینا اتفاق می افته
هم اینکه در بیماران بدحال با حالت هایپر کاتابولیسم مثل سپتی سمی، شکستن پروتئینا زیاد شده تا جفت و جور کننده انرژی از راه شکسته شدن بیشتر از حد پروتئینا و گلوکونئوژنزیس شه
پس ذخایر متنوعی از پروتئینای بدن منجمله پروتئینای عضلات و احشاء افت می کنه تا سوخت لازم واسه بدن جفت و جور و سوبسترای متابولیسمی رو بسازه
پس بین بررسی سوء تغذیه، معاینه بالینی مریض، فاکتورهای آنتروپومتریک، بیوشیمیایی، و پارامترهای ایمونولوژیکی مهم هستن و انعکاسی از تغییرات ترکیب بدن هستن
سوء تغذیه باعث پایین اومدن کیفیت زندگی، افزایش هزینه های بیمارستانی بدنبال افزایش مدت اقامت در بیمارستان به دلیل افزایش عفونت، تاخیر در درمون زخما، افزایش رشد باکتریهای دستگاه گوارش، از دست دادن غیر طبیعی مواد مغذی از راه مدفوع، کاهش توده عضلات تنفسی و افزایش مرگ و میر می شه (13)

بیشتر از 20 ساله که به وجود سوء تغذیه در بیماران ، به ویژه بیماران  بستری در بیمارستانا پی بردن
در كشور ما، بدیش اینه اطلاعات دقیقی از وضعیت سوء تغذیه در بین بیماران بستری در بیمارستانها وجود نداره
تحقیقات نشون دهنده این موضوعه كه حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد بیماران در زمان پذیرش در بیمارستان گرفتار به سوء تغذیه پروتئین- انرژی هستن و در ۲۵ تا ۳۰ درصد اونا طی اقامت در بیمارستان این مشكل گسترش پیدا می كند(11)
در اروپا و آمریکا 50 – 40 درصد بیماران بیمارستانی در ابتدای ورود، سوء تغذیه دارن و این ارقام در بین افراد سالمند بیشتر هم می شه
از طرف دیگه سوء تغذیه در تایم بستری شدت پیدا میکنه که به مریضی زمینه ای مربوط می شه یا نتیجه عوامل اجتماعی ـ روانیه(14)
تحقیقات بار[3] و همکاران نشون داد که 3/2 از 200 مریض بستری در بیمارستان، بدتر شدن وضعیت تغذیه ای شون رو تجربه کردن
تحقیقات لی[4] و همکاران  هم نشون دهنده گسترش بالای سوء تغذیه در  بیماران بستری در بیمارستانهای کشور کره بود بطوریکه بیشتر از 87 درصد بیماران به درجاتی از سوء تغذیه  گرفتار بودن(15)

در انگلیس از هر پنج مریضی که پذیرش می شن یک نفر دچار سوء تغذیه می شه
در استرالیا هم یه مطالعه آینده نگر نشون داد که 30 درصد از بیماران در خطر خطر سوء تغذیه و 6 درصد، دچار سوء تغذیه بودن
آزاد و همکاران در سال 1999 به این نتیجه رسیدن از بین بیمارانی که در بیمارستانهای کانادا پذیرش می شن 44 درصد در خطر خطر سوء تغذیه و 15 درصد دچار سوء تغذیه هستن(17)

در مطالعه دیگری هم مهرترا و کاپل[5]  نشون دادن که گسترش سوء تغذیه در بیماران همودیالیزی بالا و بین 15-89 درصد و به طور متوسط 40 درصده(16)

تا الان در ایران مطالعه جامعی در مورد گسترش سوء­تغذیه انرژی- پروتئین در بیماران همودیالیزی صورت نگرفته و فقط تعداد محدودی از تحقیقات نشون دادن که در70-51 درصد بیماران همودیالیزی، کمبود دریافت انرژی یا پروتئین هست ، در بعضی از تحقیقات، وضعیت تغذیه ای بیماران همودیالیزیِ مراجعه کننده به بیمارستان­های سینا و امیر اعلم شهر تهران و هم اینکه بیمارستانای شفا در شهر کرمان و شهید بهشتی شهر زنجان بررسی شده و میزان سوءتغذیه بین 38 تا 75 درصد گزارش گردیده(17)

افزایش سن، استفاده با هم از چند دارو، میزان تحصیلات مریض و دچار شدن به مریضی­های بدخیم جزء عوامل خطر مربوط به سوء تغذیه در بیماران بستری در بیمارستان می­باشن
پیرلیج[6] و همکاران در سال 2005 در یه مطالعه قسمتی با هدف بررسی رابطه بین عوامل جور واجور با خطر سوء تغذیه در بیمارستان در اتریش نشون داد که سن بالای60 سال، سطح پایین تحصیلات و استفاده با هم از چندین دارو، با افزایش خطر سوء­تغذیه به میزان بیشتر از 50 درصد در بیماران بستری رابطه داره
در مطالعه­ی دیگری، وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین و سطح تحصیلات کم با افزایش خطر سوء­تغذیه به میزان 20 تا 40 درصد رابطه داشت
یکی از مهم­ترین مشکلات سوء­تغذیه، پذیرش دوباره در بیمارستان و پس افزایش هزینه­های بیمارستانه
گرچه یافته بعضی از تحقیقات نشون دهنده رابطه بین سن، جنس، وضعیت          اقتصادی- اجتماعی، وضعیت تأهل، نوع مریضی و تعداد روزهای بستری با پذیرش دوباره در بیمارستان می­باشه(18)

هر چند گسترش  سوء تغذیه بسیار  بالاست، اما به دلیل از دست دادن غربالگری تغذیه ای مناسب، بازم ناشناخته مونده و درمان نمی شه
مطالعه ای روی کارکرد 40 بیمارستان در امریکا از نظر تغذیه بالینی نشون داد که علل بیشتر نبود رعایت استانداردهای پیشنهادی(JCAHO)[7]، به مشکل تشخیص بیماران سوء تغذیه و وقت گیر بودن روشهای تشخیصی مربوط بوده
هدف از غربالگری تغذیه ای، شناسایی سریع بیماران گرفتار به سوء تغذیه یا در خطر خطر سوء تغذیهه
تشخیص و غربالگری به موقع این بیماران، باعث کاهش مشکلات مریضی و طول مدت بستری و پس کاهش هزینه های بیمارستان می شه
از طرف دیگه غربالگری و مداخلات سریع تغذیه ای باعث بهتر شدن کیفیت مراقبت تیم درمان می شه(19)

بررسی سوء تغذیه، جزء مهمی از مراحل تغذیه بیماران بوده و باعث افزایش توان تیم مراقبتی در جهت شناسایی سریع و انجام اقدامات مناسب واسه بیماران در خطر خطر می شه
بیماریهای کلیوی مثل بیماریهایی هستن که بدون حمایت تغذیه ای و تنها از راه درمانهای پزشکی قابل کنترل نیستن
به خاطر این بیماران کلیوی باید به طور دائم تحت نظر باشن خصوصاً بیمارانی که در کنار مریضی کلیوی، با مشکلات زمینه ای دیگه مثل دیابت، فشار خون بالا، چربی خون بالا، بیماریهای قلبی عروقی و مشکلات وزن درگیر هستن
وضعیت تغذیه ای بیماران همودیالیزی باید به دقت به وسیله تیم مراقبین بهداشتی که شامل نفرولوژیست، پرستار، متخصص تغذیه، روانشناس و روانپزشک هستن، هر   6 ـ 3 ماه بررسی شده و با در نظر گرفتن وضعیت بالینی مریض اصلاحاتی در اون صورت گیرد(20)

اون چه مسلمه در مراحل مراقبت و درمان بیماران همودیالیزی، کادر پرستاری بیشترین و نزدیکترین رابطه رو با بیماران دارن، پس در ارتقاء علم تغذیه ای اونا نقش زیادی دارن
نقش پرستاران در تشخیص بموقع سوء تغذیه و برگشت مناسب به مراجع ذیصلاح و هم در آموزش رژیم غذایی بیماران همودیالیزی، حمایت، غربالگری و افزایش اطلاعات اونا از بقیه افراد تیم مراقبتی بیشتر بوده، پس لازمه که پرستاران جهت آزمایش و کارایی درست درمان و رژیم غذایی تجویز شده واسه بیماران، اطلاعات کافی و یادگیری اساسی داشته باشن
پرستاران نفرولو‍ژی مسئول آموزش و تشویق بیماران واسه پذیرش رژیم غذایی و دارویی هستن‍
و به عنوان عضوی از تیم درمان، نقش مهم و مقرون به صرفه ای در پیشگیری از سوء تغذیه و تشخیص خیلی زود اون در بیماران ویژه دارن(21)

طبق آخرین آمار الان بیشتر از 924 مریض همودیالیزی در استان گیلان هست که از وضعیت تغذیه ای  اونا اطلاعات زیادی وجود نداره
پژوهشگر درزمان تجربه کار بالینی شاهد موارد خیلی از بروز سوء تغذیه در بیماران همودیالیزی بوده و به نظر می رسه عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیماران نقش موثری در این رابطه داشته باشن
بنابر این اهمیت این مسئله و قابل پیشگیری بودن اون، پژوهشگر رو بر اون داشت که با تحقیقات دقیق و همه جانبه پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همودیالیزی و عوامل مربوط بهش در بخش همودیالیز مركز آموزشی-درمانی رازی شهر رشت 1392 بکنه

 

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by