دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی ( M
A )

عنوان:

بررسی و بررسی محتوای نرم افزارهای آموزش درس ریاضی موجود در بازار از دیدگاه راه و روش یادگیری فعال و ساخت گرا و اصول طراحی چند رسانه ایا

استاد راهنما:

دکتر حسین مهدی زاده

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب:

فصل یکم: کلیات تحقیق
مقدمه

3
بیان مسئله

نوآوری وخلاقیت

5

7

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

8
اهداف تحقیق

10
سؤالات تحقیق

11
تعریف نظری متغیرها

12
تعریف عملیاتی متغیرها

14
  فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه فصل دوم

17
معنی و تعاریف بررسی محتوا

17
ویژگیای بررسی محتوا

18
مراحل بررسی محتوا

19
یادگیری الکترونیکی

22
امتیازات آموزش الکترونیکی

23
ضرورت توجه به محتوای آموزش الکترونیکی

25
چند رسانه ایا و نقش اونا در آموزش

25
فواید استفاده از چند رسانه ایای آموزشی

26
نرم افزار و رایانه به عنوان رسانه آموزش

29
ویژگیای لازم واسه رسانه های آموزشی مورد استفاده در دوره ساده

31
اهمیت استاندارد در محتوای الکترونیکی

32
نقش ارزشیابی در کارکرد چند رسانه ایای آموزشی

33
اصول طراحی یادگیری چندرسانه ای

34
نظریه سازنده گرایی

39
اصول و مؤلفه های ساختن گرایی در طراحی چند رسانه ایا

41
نظریه سطوح پردازش

44
نظریه پردازش فعال

44
نظریه رمز دوگانه

45
اهمیت آموزش درس ریاضی

46
مهارتای مورد تأکید در آموزش ریاضی

47
ریاضیات سازنده گرا

47
جمع بندی مبانی نظری تحقیق

49
گذشته تحقیق در داخل ایران

50
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه فصل سوم

57
نوع و روش تحقیق

57
متغیرهای تحقیق

58
وسایل اندازه گیری و روش اندازه گیری متغیرها

58
روایتی و پایایی وسیله مورد استفاده

60
جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری  

62
روش اجرا

62
روش ها و وسیله جدا سازی و بررسی داده ها

63
فصل چهارم: جدا سازی و بررسی یافته ها
مقدمه فصل چهارم

65
جدا سازی و بررسی داده ها

66
جمع بندی یافته های جدا سازی و بررسی داده ها

93
فصل پنجم: تفسیر یافته ها
مقدمه فصل پنجم

96
خلاصه تحقیق

96
بحث و تفسیر یافته ها

97
پیشنهادهای کاربردی

102
پیشنهادهای پژوهشی

105
محدود کردن های در اختیار پژوهشگر

105
محدود کردن های خارج از اختیار پژوهشگر

106
منابع  
منابع فارسی

107
منابع انگلیسی

111
جدول شماره (1-2) : مؤلفه های ساختن گرایانه و رابطه اون با طراحی آموزشی پروژه های چندرسانه ای

 

46

جدول شماره (2-2): جمع بندی و خلاصه تحقیقات تجربی در مورد ی موضوع تحقیق

58
جدول شماره (1-4) : بررسی میزان رعایت اصول تولید محتوا در چند رسانه ایای آموزشی

65
جدول شماره (2-4) : بررسی میزان رعایت اصول رهیابی و ردیابی در چند رسانه ایا

67
جدول شماره (3-4) : بررسی میزان رعایت اصول طراحی آموزشی در چند رسانه ایا

70
جدول شماره (4-4) : بررسی میزان رعایت اصول چند رسانه ای در چند رسانه ایا

72
جدول شماره (5-4) : بررسی میزان رعایت اصول فنی در چند رسانه ایا

75
جدول شماره (6-4) : بررسی میزان رعایت اصول خلاقیت در چند رسانه ایا

78
جدول شماره (7-4) : بررسی میزان رعایت اصول رفت و امد و رابطه گروهی در چند رسانه ایا

79
جدول شماره (8-4) : بررسی میزان رعایت اصول ارزشیابی در چند رسانه ایا

80
جدول شماره (9-4) : بررسی میزان رعایت اصول پشتیبانی در چند رسانه ایا

82
جدول شماره (10-4) : بررسی میزان رعایت اصول مایر در چند رسانه ایا

83
جدول شماره (11-4) : بررسی میزان رعایت اصول فعال بودن در چند رسانه ایا

85
جدول شماره (12-4) : بررسی میزان رعایت اصول متفکرانه بودن در چند رسانه ایا

86
جدول شماره (13-4) : بررسی میزان رعایت اصول فشرده بودن در چند رسانه ایا

88
جدول شماره (14-4): بررسی میزان رعایت اصول کامل بودن در چندرسانه ایا

90
جدول شماره (15-4) : بررسی میزان رعایت اصول هدفدار بودن در چندرسانه ایا

91
جدول شماره (16-4): جمع بندی و خلاصه یافته های کلی متغیرهای مورد بررسی

93
فهرست اشکال
شکل 1-2: دیاگرام مراحل ارزشیابی نرم افزارهای آموزشی

34
              پیوست ها
فهرست بررسی نرم افزارهای مورد بررسی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی و بررسی محتوای نرم افزارهای آموزشی درس ریاضی پایه اول دبستان موجود در بازار ایران از دیدگاه راه و روش یادگیری فعال و ساخت گرا و اصول طراحی چندرسانه ایا، صورت گرفته
روش مورد استفاده در تحقیق بررسی محتواست
جامعه ی آماری تحقیق شامل نرم افزارهای آموزش ریاضی پایه اول ساده موجود در بازار در سه ماهه اول سال 1392 که دارای تأییدیه وزارت آموزش و پرورش هستن هستن
با در نظر گرفتن محدود کردن جامعه ی آماری از روش سرشماری مثلا گیری استفاده گردیده و هر 14 نرم افزار موجود بررسی شده
وسیله جمع آوری داده ها یک فهرست بررسی محقق ساخته که در 15 بخش و با تعداد 176 گویه ساخته شده
روایتی وسیله به وسیله 4 دبیر ریاضی و 4 نفر تکنولوژیست آموزشی تأییدوضریب آلفای کرون باخ هم پایایی شاخصا رو درمحدوده قابل پذیرش محاسبه نمودنده ان
داده ها با استفاده از شاخصای آمار توصیفی شامل جدول پخش زیادی ،میانگین و انحراف ملاک جمع بندی  و سوالات هم با آزمون تی ومقایسه میانگین با عدد ثابت بررسی گردیده ان
ضریب توافقی کندال بین داوران هم قابل قبول بوده
جمع بندی یافته های تحقیق نشون دهنده اینه که از دیدگاه داوران اصول مایر (059/0 = انحراف ملاک و 21/4= میانگین) اصل چند رسانه ای (054/0 = انحراف ملاک و 05/4= میانگین) در بیش ترین حد ممکن در چندرسانه ایای ریاضی مورد مطالعه رعایت گردیده و خدمات پشتیبانی (115/0 = انحراف ملاک و 24/3= میانگین) اصل فشرده بودن(092/0 = انحراف ملاک و 38/3= میانگین) در کم ترین حدممکن رعایت گردیده
در کل همه شاخصای مورد مطالعه در حد متوسط و بیش تر بوده وهیچ کدوم در محدوده ضعیف و خیلی ضعیف قرار نداره

مقدمه:

پیشرفت ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های آموزش و پرورش، یه قدم مؤثر و موندگار بوده که تونسته تغییر کیفی در اهداف، برنامه ها، روش ها و روش ها بسازه و پس اثر آموزش و پرورش رو به دنبال داشته باشه
پیش بینی می شه با پیشرفت فناوری، رؤیاهای دیرینه و مشکلات حل نشدنی مثل کاربردی کردن آموزش و پرورش، دقیق شدن بر توانایی و نیازای یادگیرندگان، نهادینه کردن دانش آموز اساسی و تغییر نقش معلم به عنوان راهنما و بالأخره اصالت بخشیدن به آموزش مادام العمر محقق می شه (حیدری و همکاران، 1389، ص 104)

آموزش به شکل ی چند رسانه ای در ده های گذشته پیشرفت زیادی رو در آموزش ایجاد کرده و باعث شده که این روزا آموزش چند رسانه ای در جوامع صنعتی با کمک انقلاب الکترونیکی پیشرفت بسیار کنه، هم اینکه اختراع رایانه و رشد در حال افزایش اون موجب جلب توجه مسئولان و برنامه ریزان آموزشی گردیده (عسگری و همکاران، 1388، ص 174)
بنابر این آموزش از راه رایانه یکی از مباحث اصلی برنامه ریزی در خیلی از کشورهای جهان شناخته شده و سرمایه گذاریای زیادی در مورد ابعاد جورواجور طراحی، اجرا و آزمایش اون انجام می شه (شیخ زاده، 1383، ص 68، نقل از دبرا[1] 2001)

توجه به کاربرد چندرسانه ایا و رایانه در امر آموزش باعث گسترش و رشد یهویی تولید چندرسانه ایای آموزشی در کشور گردید
این رشد خصوصاً واسه دروس

مشکل مثل ریاضی، علوم و زبون انگلیسی قابل توجه تره؛ اما هر چند در مورد تأثیرگذاری و نبود تأثیرگذاری این رسانه ها نسبت به روش های رایج تدریس اختلاف نظرهای زیاد بین محققان هست؛ استانداردسازی و تعیین میزان توجه هر یک از این رسانه ها به اصول استاندارد ساخت محتواهای الکترونیکی، موضوعیه که بسیار نیازمند توجه و بررسیه

به دلیل نوظهور بودن طراحی آموزشای مجازی و هم اینکه دستاوردهای دانشی و تجربی بسیار کم در این مورد، طراحی و تولید محتوای آموزش مجازی به یکی از چالشای اساسی تبدیل شده
با در نظر گرفتن اینکه بیشتر محتواهای آموزشی مجازی به شکل چند رسانه ای آموزشی تولید می شن و از آن جا که تولید چند رسانه ایا طبق استاندارد و اصول معینیه، توجه به میزان رعایت این اصول و استانداردها در محتوای آموزشی مجازی اهمیت ویژه ای داره (مرتضوی اقدم و همکاران، 1391، ص 33)
استانداردهای فناوری عامل مهمی در طراحی نرم افزارهای آموزشی، به خاطر بازاریابی و استفاده هستن
فناوری کلا به شکلی خاص وابسته به معنی استاندارده و بدون استاندارد، ممکنه استفاده از آن مشکل یا نشدنی باشه
بنابر این در مورد آموزش به وسیله چندرسانه ایا همیشه مقداری از استاندارد لازمه که استفاده از نرم افزار آموزشی رو در کلاسای جور واجور آموزشی تضمین کنه (فلیسشمن[1]، 2007، ص 111)

مثل ی پرکاربردترین و کامل ترین اصول طراحی چند رسانه ایا، اصول بر اساس راه و روش یادگیری ساخت گرایان و اصول هفت گانه مایره که مورد توجه تحقیق حاضره
پایه آموزش در راه و روش ساخت گرایی اینه که اگه یادگیرندگان بخوان اطلاعات پیچیده رو واسه خودشون کنن، باید خودً بهش پی ببرن
باور پیروان نظریه ساختن گرایی اینه که یادگیرندگان طبق تجارب شخصی خود علم رو می سازند و این کار رو به طور فعال انجام می دهند
بر این پایه واسه اینکه علم آموزان واقعاً بفهمن و بتونن علم خود رو به کار ببرن، باید روی حل کردن مسائل کار کنن، خودشون به مسائل پی ببرن و با مفاهیم دست و پنجه نرم کنن (عسگری، 1386، ص 102، نقل از اسلاوین 2006)
ساختن گرا با دقیق شدن بر یادگیری به جای آموزش مستقیم، طراح آموزشی رو بر اون می داره که محیط های یادگیری جدیدی خلق کنه که حمایت کننده ی ساخت علم به وسیله یادگیرنده باشه (سلیمی، 1390، ص 44)
در نظریه ساختن گرایی به جای آموزش پایین به بالا روی آموزش بالا به پایین تأکید می شه
اصلاح بالا به پایین به معنی اینه که علم آموزان با حل کردن مسائل سخت شروع می کنن و با راهنمایی فردی ماهر، مهارت های اساسی لازم رو کشف می کنن (عسگری، 1386، ص 103)

هم اینکه ساختارگرایان فکر می کنند که:

  • در یادگیری، یادگیرنده در کانون توجه قرار داره نه موضوع یادگیری
  • هیچ دانشی وجود نداره که جداگونه از معنایی که به وسیله ی دانش آموز تجربه می شه، باشه
  • درک در رفت و امد ما با محیط شکل می گیرد و نمی توانیم در مورد چیزی که یاد گرفته شده جدا از اینکه چیجوری یاد گرفته شده صحبت کرد
  • اختلاف شناختی محرکی واسه یادگیریه
  • علم در بستر اجتماعی شکل می گیرد (مؤمنی مهموئی و همکاران، 1386، ص 132)

طبق نظر سیمونز[3] (1993) یادگیری ساختن گرایانه پنج مؤلفه یا عنصر داره که عبارت ان از: فعال[4]، فشرده[5]، کامل[6]، متفکرانه[7]، هدف مدار[8]
گانون و کلای[9] هم شش عنصر واسه یادگیری ساختن گرایانه پیشنهاد کردن که پنج عنصر اون مشابه عناصر یاد شده و عنصر ششم اون گروهی بودن[10] است (رضوی، 1390، ص 308)

بنابر این در این مطالعه واسه بررسی نرم افزارهای مورد مطالعه 5 ویژگی مطرح شده طبق نظر سیمونز و هم اینکه هفت اصل مایر در ساخت چند رسانه ایا شامل: «اصل چند رسانه ای»، «اصل نزدیکی مکانی»، «اصل نزدیکی زمانی»، «اصل ترتیب یا انسجام»، «اصل کانالای حسی»، «اصل افزونگی یا مازاد» و «اصل تفاوتای فردی» مورد نظر بوده و نرم افزارها طبق میزان توجه به این اصول و ویژگیای مورد آزمایش و بررسی محتوا قرار می گیرن

بیان مسئله:

رشد تکنولوژی در چند دهه گذشته از دو بعد فنی و امکان دسترسی، مثل ی دلایلی هستن که باعث شدن با وجود شک و تردیدهای ابتدایی در مورد نقش کامپیوتر در تدریس و یادگیری ریاضی، هر چی زمان به جلوتر میره و تکنولوژی فراگیرتر می شه، جهان شاهد کم رنگ شدن این تردیدها باشه (حیدری قزلجه و انگار، 1391، ص 84)
اهمیت استفاده از فناوری واسه تقویت یادگیری ریاضی الان به طور بزرگی شناخته شده
در سیاست برنامه درسی ریاضی (1990) در استرالیا، گسترش استفاده از تکنولوژی واسه تقویت یادگیری علم آموزان و گسترش فهم اونا از مفاهیم ریاضی شروع گردید
معنی این اسناد سیاست ملی، در بیانیه برنامه درسی دولت و ایالتای جور واجور و خلاصه در مطالبی درخشش می کنه که الان این دستور، تشویق به استفاده از فناوریای دیجیتال رو در ریاضیات دوره متوسطه مجاز می کنه (بننیسون و گاس[11]، 2010، ص 31)

استفاده از ظهور رایانها، تحولی بزرگ در میدون های جورواجور و از آن جمله در آموزش بوجود آورده ان، طوریکه آموزش رو وارد مرحله جدیدی کرده
موفقیت رایانه، به عنوان وسیله ای کمک آموزشی در پروسه آموزش-یادگیری، بر ساختارهای آموزشی اثر گذارده و موجب پیشرفت و پایداری شکل های جور واجور مختلفی از نرم افزارها شده (رحمتیان و اطرشی، 1388، ص 28)
بعد از پیدایش فناوری رایانه، استقبال از چند رسانه ایا به شکل نرم افزارهای رایانه ای رشد چشم گیری داشت و به جرأت میشه گفت گسترش استفاده از چند رسانه ای در فعالیتای جورواجور به ویژه آموزش، مدیون قابلیتا و تواناییای برجسته فناوری رایانهه
از چند رسانه ایا در آموزش و یادگیری بسیار استفاده می شه، چون از طرفی باعث جذب یادگیرنده شده و از طرف دیگه با امکانات متنوعی که ایجاد میکنه، موندگاری یادگیری اون رو تضمین می کنه (رضوی، 1386)

تحقیقات روان شناختی نشون می بده علم آموزان تنها 15 درصد اطلاعات خود رو از راه گوش دادن، 25 درصد از راه تصاویر و 65 درصد از راه شنیدن و دیدن تصاویر به شکل با هم دریافت می کنن و در حافظه ی خود نگه داری می کنن؛ اما واسه روش های سنتی آموزشی مشکله که واسه یک شخص به شکل با هم یک مطلب آموزشی رو توضیح و نمایش بده؛ پس این فناوری چند رسانه ایه که این مشکل رو حل می کنه و با ترکیب صوت و تصویر باعث ارتقاء کیفیت آموزشی می شه (چن و اکسیا[12]، 2012، ص 4214)

افزایش استفاده از فناوری های نوین در زندگی روزمره ما نشون دهنده اینه که چیزی که ما واسه طراحی تصمیم سازی می کنیم، می تونه اثر مستقیمی بر زندگی ما داشته باشه
پس، ایده ها واسه بهبود طرح ها می تونه اثر سودمند مستقیمی بر زندگی ما داشته باشه (اُرسیدن و همکاران، 2005، ص 475)
چون که این روزا، رشد روزافزون چند رسانه ایای آموزشی و ورود اونا به بازارهای تجاری به خاطر کسب درآمد و سود بیشتر، بعضی وقتا هاً شرایطی رو ایجاد نمود که باعث گردید که این جور نرم افزارها فقط در کمیت رشد یابند و خیلی به کیفیت اونا توجه نشه

بنابر این رشد بی روش و در شرایطی غیر منطقی این چند رسانه ایا، مسبب ایجاد زمینه ای گردیده که این چند رسانه ایا از جهاتی مثل خسته کننده بودن، محدود کردن یادگیرندگان، غیر واقعی و پر زرق و برق بودن، مورد انتقاد واقع گردند
در کل اینجور احساس می شه که این اجناس در حد زیادی به منابع سنتی وابسته هستن و موفق نشده ان که در جهت نوآوری به نتیجه مطلوب برسن (شاه جعفری، 1386، ص 93)
به خاطر این، توجه به کیفیت این نرم افزارها به شکل تحقیقات بررسی محتوا از مسائل مهمیه که می تونه زمینه اصلاح و بهبود کیفی این دست چند رسانه ایا رو جفت و جور کنه

واسه ساخت چند رسانه ایای آموزشی با در نظر گرفتن رویکردها و دیدگاه های موجود در سه گروه بزرگ روان شناسی رفتارگرایان، شناخت گرایان و ساختن گرایان، اصول و مؤلفه هایی واسه ساخت و تولید این چند رسانه ایا هست
چیزی که مورد نظر تحقیق حاضره توجه به اصول و مؤلفه های ساختن گرایان در ساخت چند رسانه ایای مورد بررسی و هم اینکه اصول هفت گانه مایر که هر کدوم از این اصول ریشه در یکی از مکاتب بزرگ روان شناسی داره، ه

با در نظر گرفتن اهمیت مقطع ساده و به ویژه پایه اول ساده، نرم افزارهای آموزشی مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل نرم افزارهای آموزش ریاضی در این پایه س
انتخاب این موضوع از آن جهته که علم آموزان این پایه چیزی که رو که آموزش می بینن خیلی راحت قبول می کنن
بنابر این اثر این آموزش ها جمع و در سال های بعدی خوب خود رو نشون میده
طوریکه آموزشای ابتدایی در این پایه، در موفقیتای بعدی این علم آموزان بسیار مؤثره (بارگاگلئوتی[13] و همکاران،2010، ص 1)
به خاطر این اهمیت داره که آموزش این گروه سنی از کودکان از اول به شکل درست، علمی و منطقی اون پایه ریزی شه

پس و با در نظر گرفتن اهمیت درس ریاضی در سیستم آموزش رسمی مدارس ما و ضعف بیشتر فراگیران در یادگیری این درس، استفاده از چند رسانه ایای آموزشی مربوط به این درس در بین علم آموزان از رایج ترین نرم افزارهای در دسترسه
بنابر این با در نظر گرفتن این موضوع مسأله و سؤال اصلی این تحقیق اینه که چقدر نرم افزارهای آموزش ریاضی مقطع ساده موجود در بازار که تأییدیه وزارت آموزش و پرورش رو هم دریافت داشتن، از نظر محتوایی به رعایت اصول و مؤلفه های ساختن گرایان به عنوان نظریه ی روان شناسی یادگیری حاکم در عصر حاضر و هم اینکه اصول هفت گانه طراحی چند رسانه ایای مایر توجه کردن؟

با در نظر گرفتن بررسی محتوای چند رسانه ای آموزش درس فارسی عمومی از دیدگاه اصول مایر (اقدم و همکاران ،1391)

و بررسی محتوای چند رسانه ای آموزش درس شیمی طبق اصول مایر (مفتیان ،1388)

از طرف دیگه استفاده کنندگان از اجناس چندرسانه ای (معلمان، علم آموزان، والدین، و

) و با در نظر گرفتن رشد سریع و تنوع نرم افزارای آموزشی موجود در بازار نیازمند ارزشیابی و بررسی این رسانه های آموزشی هستن (شاه جعفری ،1385)

پس این موضوع در تحقیق حاضر مورد بررسیه که:

  • در چند رسانه ایای آموزشی ریاضی موجود در بازار ایران «اصول مایر » رعایت شده ؟
  • در چند رسانه ایای آموزشی ریاضی موجود در بازار ایران «اصول طراحی ساخت گرا » رعایت شده ؟

تعداد صفحه : 134

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by