دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پرستاری

تمایل :  داخلی-جراحی

عنوان : بررسی کیفیت زندگی و عوامل مربوط بهش در بیماران تحت همودیالیز مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان 91-1390

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

تمایل داخلی-جراحی

عنوان:

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مربوط بهش در بیماران تحت همودیالیز مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان 91-1390

استاد راهنما:

سرکار خانوم مژگان بقایی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب:

 • فصل یکم: معرفی تحقیق
  • زمینه­ ی تحقیق

   2

  • اهداف تحقیق

   6

 • سوالات تحقیق

  7

 • تعریف واژه ها

  7

 • پیش فرضای تحقیق

  8

  • فصل دوم: دانستنیای موجود در عنوان تحقیق
   • چهارچوب پنداشتی

    11

   • سابقه طرح و بررسی متون

    32

  • فصل سوم: روش تحقیق
   • نوع تحقیق

    48

   • جامعه تحقیق

    48

   • نمونه های مورد تحقیق

    48

   • روش نمونه گیری و تعیین ججم نمونه

    49

   • مشخصات واحدهای مورد تحقیق

    50

   • محیط تحقیق

    50

   • وسیله جمع آوری دادهها

    50

   • روایتی و پایایی وسیله

    53

   • روش کاربرد وسیله ها و جمع آوری دادهها

    53

   • روش جدا سازی وتحلیل دادهها

    54

   • ملاحضات اخلاقی

    56

   • محدودیتای تحقیق

    57

 

 • فصل چهارم: یافته های تحقیق
 • جداول

  59

  • فصل پنجم: بحث و نتیجه گبری
 • بحث و بررسی یافته ها

  105

 • نتیجه گیری پایانی

  135

 • پیشنهاد واسه کاربرد یافته ها

  137

 • پیشنهاد واسه پژوهشهای بعدی

  139

  • فهرست منابع فارسی و انگلیسی

   141

  • پیوستا
   • چکیده انگلیسی

فهرست جداول­

جدول شماره 1: پخش واحدهای مورد تحقیق در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان

60

جدول شماره 2: پخش واحدای مورد تحقیق در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان طبق عوامل فردی

61

جدول شماره 3: پخش واحدای مورد تحقیق در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان طبق عوامل جسمی(شاخص بیماریهای همراه چارلسون)

63

جدول شماره 4: پخش واحدای مورد تحقیق در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان طبق عوامل جسمی

63

جدول شماره 5: پخش واحدای مورد تحقیق در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان طبق عوامل درمانی

64

جدول شماره 6: میانگین و انحراف ملاک کیفیت زندگی مربوط به سلامت واحدهای تحقیق به جدا حیطها و زیر مقیاسای اون

65

جدول شماره 7: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق جنسیت واحدهای مورد تحقیق

66

جدول شماره 8: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق سن واحدهای مورد تحقیق

67

جدول شماره 9 : میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق تحصیلات واحدهای مورد تحقیق

68

جدول شماره 10: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق وضعیت تاهل واحدهای مورد تحقیق

70

جدول شماره 11: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق وضعیت شغل واحدهای مورد تحقیق

71

جدول شماره 12: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق میزان درآمد واحدهای مورد تحقیق

72

جدول شماره13: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق نوع حمایت اجتماعی واحدهای مورد تحقیق

73

جدول شماره14 : میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق سرپرست خونواده بودن واحدهای مورد تحقیق

74

جدول شماره 15: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق محل سکونت واحدهای مورد تحقیق

75

جدول شماره 16: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق دلیل ابتدایی ی مریضی واحدهای مورد تحقیق

76

جدول شماره 17: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق شاخص توده بدنی واحدهای مورد تحقیق

77

جدول شماره18: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق مصرف سیگار به وسیله واحدهای مورد تحقیق

78

جدول شماره19: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق تعداد سیگار مصرف شده در روز به وسیله واحدهای مورد تحقیق

79

جدول شماره20: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق سابقه پیوند کلیه در واحدهای مورد تحقیق

80

جدول شماره21: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی کل و حیطهای اون در واحدهای تحقیق طبق مراکز دیالیز انتخابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان

81

جدول شماره 22: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی کل و حیطهای اون در واحدهای تحقیق طبق مراکز دیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان

82

جدول شماره23: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسا طبق امتیازات کسب شده از شاخص بیماریهای همراه چارلسون به وسیله واحدهای مورد تحقیق

83

جدول شماره24: رابطه میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسای   اون با میانگین فشار خون سیستولیک قبل از دیالیز واحدهای مورد تحقیق طبق آزمون پیرسون

84

جدول شماره 25: رابطه میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسای اون با میانگین فشار خون دیاستولیک قبل از دیالیز واحدهای مورد تحقیق طبق آزمون پیرسون

85

جدول شماره26: رابطه میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و زیر مقیاسای اون با میانگین میزان هموگلوبین سرم واحدهای مورد تحقیق طبق آزمون پیرسون

86

جدول شماره27: رابطه میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسای اون با میانگین درصد هماتوکریت سرم واحدهای مورد تحقیق طبق آزمون پیرسون

87

جدول شماره28: رابطه میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و زیر مقیاسای اون با میانگین میزان نیتروژن اوره خون(BUN) سرم واحدهای مورد تحقیق طبق آزمون پیرسون

88

جدول شماره29: رابطه میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و زیر مقیاسای اون با میانگین کراتنین سرم واحدهای مورد تحقیق طبق آزمون پیرسون

89

جدول شماره30: رابطه میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و زیر مقیاسای اون با میانگین میزان کلسیم سرم واحدهای مورد تحقیق طبق آزمون پیرسون

90

جدول شماره 31: رابطه میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و زیر مقیاسای اون با میانگین میزان فسفر سرم واحدهای مورد تحقیق طبق آزمون پیرسون

91

جدول شماره 32: رابطه میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و زیر مقیاسای اون با میانگین میزان پتاسیم سرم واحدهای مورد تحقیق طبق آزمون پیرسون

92

جدول  شماره33: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و زیر مقیاسهای اون طبق افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز در واحدهای مورد تحقیق طبق آزمون پیرسون

93

جدول شماره34 : میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و زیر مقیاسای اون  طبق نوبت دیالیز واحدهای مورد تحقیق

94

جدول شماره 35: میانگین و انجراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسای اون طبق تعداد دفعات دیالیز واحدهای مورد تحقیق در هفته

95

جدول شماره 36: میانگین وانحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسای اون طبق تایم دیالیز واحدهای مورد تحقیق

96

جدول شماره37: میانگین و انحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت به جدا حیطها و  زیر مقیاسهای اون  طبق تایم صرف شده تا جای دیالیز به وسیله واحدهای مورد تحقیق

97

جدول شماره 38: میانگین وانحراف ملاک نمرات کیفیت زندگی مربوط به سلامت واحدهای مورد تحقیق به جدا حیطها و زیر مقیاسهای اون طبق نوع صافی مورد استفاده واسه دیالیز

98

جدول شماره 39: رابطه میانگین نمرات کیفیت زندگی به جدا حیطهای اون طبق میزان کاهش وزن طی دیالیز در واحدهای مورد تحقیق طبق آزمون پیرسون

99

جدول شماره 40: محاسبه ضریب رگرسیونی عوامل فردی مربوط به کیفیت زندگی واحدهای مورد تحقیق طبق مدل زیاد شده خطی

100

جدول شماره 41: محاسبه ضریب رگرسیونی عوامل جسمی مربوط به کیفیت زندگی واحدهای مورد تحقیق طبق مدل زیاد شده خطی

102

جدول شماره 42: محاسبه ضریب رگرسیونی عوامل درمانی مربوط به کیفیت زندگی واحدهای مورد تحقیق طبق مدل زیاد شده خطی

102

جدول شماره 43: محاسبه ضریب رگرسیونی عوامل مربوط به کیفیت زندگی واحدهای مورد تحقیق طبق مدل زیاد شده خطی

103

چکیده

مقدمه: مریضی مرحله انتهایی کلیه و همودیالیز با طیف بزرگی از مشکلات جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی بیماران رو تحت تاثیر قرار میده

اهداف: این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی و عوامل فردی، جسمی و مربوط به درمان موثر بر اون در مراجعین مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده

روش کار:  این مطالعه قسمتی-تحلیلی روی 241 مریض در 12 مرکز دیالیز گیلان با روش تصادفی سیستمیک از بین بیماران بزرگسال با سابقه کمه کم 3 ماه دیالیز ، با سواد، دسترسی عروق با فیستول و از دست دادن هرگونه بیمارای روانی یا جسمی نیازمند بستری انجام شده
داده ها با استفاده از  پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران کلیوی ویرایش فارسی(KDQOL-SF با امتیاز بندی از 100-0/ نمرات بالاتر بیان کننده کیفیت زندگی بهتر) و پرسشنامهای پژوهشگر ساخت در مورد عوامل فردی، جسمی( به همراه شاخص بیماریای همراه چارلسون) و عوامل مربوط به درمان جمع آوری شدن
در آخر نمرات KDQOL-SF از  8 زیر اندازه(SF-36) به دو بخش ی خلاصه اجزاء جسمی(PCS) و روانی(MCS) تقسیم شدن و 11 زیر اندازه مریضی کلیوی در بخش ی خلاصه اجزاء کلیوی(MCS) طبقه بندی شد
رابطه بین عوامل مربوط به PCS، MCS، KDCS و کل KDQOL-SF با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و بدست اومده جدا سازی و بررسی شدن

یافته ها: یافته های تحقیق بیان کننده کمترین میانگین و انحراف ملاک در زیر اندازه وضعیت شغلی(90/2±10/19) و ضعیف تر بودن کیفیت زندگی در بخش PCS (94/1±99/46) نسبت به دو بخش MCS و KDCS بود
در کل نمره  کیفیت زندگی نمونه ها برابر 33/13±00/54 آزمایش شد
آزمونهای آماری رابطه معنی داری رو بین KDQOL-SF و جنسیت زن (0001/0>P)، سن بالا (002/0>P)، تحصیلات پایین تر(0001/0>P)، بیکاری (0001/0>P)، سرپرست خونواده نبودن (003/0>P)، سکونت در خارج شهر (043/0>P)، بدون سابقه پیوند کلیه (038/0>P) و مراکز دیالیز (019/0>P) در عوامل فردی؛  نمرات بالاتر شاخص چارلسون (0001/0>P) و سطوح پایین هموگلوبین (011/0>P) و هماتوکریت (042/0>P) در عوامل جسمی نشون داد
در آخر آزمون رگرسیون نشون داد که جنس زن، بیکار بودن و نمرات بالاتر شاخص بیماریهای چارلسون پیش بینی­کنندهای کیفیت زندگی پایین در بیماران همودیالیزی بودن

نتیجه گیری پایانی: رابطه کیفیت زندگی پایین تر در بیماران همودیالیزی با عوامل قابل پی گیری و کنترل شونده، احتیاج به تمرکز بیشتر بر حمایت اجتماعی و مداخلات پزشکی واسه بهبود کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی رو برجسته می سازه

زمینه تحقیق

دچار شدن به مریضی که یکی از مهمترین مشکلات سلامتیه با قطع عملکردهای لازم بدن باعث دور شدن فرد از وضعیت سلامتی می شه(1)
در بین مریضی­ها، بیماریهای طولانی، که به دلیل گسترش روشهای درمانی و کاهش میرایی بیماریها، دارای شیوعی فراینده در جهان هستن، با فرایندی طولانی از روی اجبارً بیماران رو نیازمند مراقبت، سرپرستی و بازتوانی میسازن(2)
مریضی طولانی کلیوی (CKD)[1] هم در بین بیماریهای طولانی، مثل مشکلات کلی­ایه که بیشتر دستگاههای بدن رو تحت تاثیر اورمی به دلیل مریضی قرار میده(3)
گسترش در حال افزایش­ی این مریضی گواهی بر اهمیت اون در سلامت و بهداشت جامعه س
اون طور که طبق آمارها این مریضی 8/16% از جمعیت با سن20 سال و بالاتر در ایالت متحده­ی آمریکا رو گرفتار ساخته(4) و پیش بینی می شه که شاهد افزایش 44 درصدی گسترش این مریضی در همه گروه های سنی تا سال 2015 در سطح جهان هستیم(5)
طبق گزارش­های موجود، گسترش این مریضی در ایران هم در حال افزایشه
طوریکه در سال 1387 جمعیت بیماران دچار مشکل کلیه در ایران 320 هزار نفر بوده
و طبق پیش بینیای به عمل اومده این میزان در سال 1390 حدود 400 هزار نفر اعلام شده(6)
استان گیلان هم با تعداد خیلی از بیماران کلیوی روبروه
بطوریکه در سال 1391 آمار اون 3000 نفراعلام شده(7)

پیشرفتهای گذشته در علم پزشکی و امکان پیوند کلیه دریچه امیدی رو بروی این بیماران باز کرده
اما همه این بیماران قادر به دریافت پیوند نمی باشن(3) پس بسیاری بدلیل شرایط منع استفاده از پیوند کلیه، اجبار به انتظار واسه پیوند و به دلیل رد پیوند انجام شده نیازمند استفاده از دیالیز واسه نجات زندگی شون هستن(4)
بدین دلیل این روزا حدود 90 درصد مبتلایان به این مریضی تحت درمان با همودیالیز قرار دارن(8)
استان گیلان هم با روند رو به افزایش بیماران تحت همودیالیز روبرو شدن
طوریکه طبق آمار جمع آوری شده به وسیله پژوهشگر تعداد بیماران تحت همودیالیز استان گیلان از 502 مریض در 11 مرکز در سال 1385 به 807 مریض (با افزایش 60درصدی) در13 مرکز در سال 1390 زیاد شده
و طبق آخرین آمار منتشر شده از تعداد بیماران تحت همودیالیز در سال 1391 این مقدار به 924 نفر رسیده(9)

توجه به این نکته لازمه که همودیالیز قادر به درمان مریضی و جبران همه عملکردهای متابولیکی یا اندوکرینی کلیه نیست و فقط می تونه بروز و شدت بعضی از علایم مریضی رو کم کنه و از مرگ مبتلایان به مریضی طولانی کلیوی پیشگیری کنه، (3)
به خاطر همین مریض تحت درمان با دیالیز، بدلیل محال بودن دفع همه فراوردهای سمی و موندگاری مشکل در اعمال داخلی کلیه، مشکلات خاصی رو به طور دائمی تجربه می کنن(10)

این بیماران، جدا از اینکه مشکلات مشکل کلیه، مشکلات خاص مربوط به دیالیز رو هم تجربه می کنن
که به شکل های جور واجور  زیاد (مثل افت فشارخون، کرامپای عضلانی، سندرم نبود تعادل، تهوع و استفراغ، سردرد، درد قفسه سینه، خارش، واکنشهای حساسیتی و

) و  طولانی ( مثل آنمی، پوکی استخون، عفونت خون(هپاتیت ویروسی B و C، ایدز ، سپسیس و

) بروز می کنن (11)
جدا از اینکه اون بیشتر بیماران بدلیل احتیاج به همودیالیز دراز مدت خیلی وقتا عادی 3 بار در هفته (12)، بیشتر دچار احساس از دست دادن آزادی، وابستگی به مراقبین، مشکل در زندگی خانوادگی و اجتماعی و کاهش و یا از دست دادن درآمد می شن(13)
خستگی، لتارژی، ناتوانی، کاهش میل جنسی و حتی افسردگی شدید همراه با دیالیزی وقت گیر و طاقت فرسا می تونه حس خوب بودن مریض رو کم کنه
این بیماران بیشتر احساس نبود امنیت درباره آینده خود دارن (14)
بدین دلایل، مریضی و روش درمانی اون جنبه های جسمی، روانشناختی، اجتماعی-اقتصادی و محیطی زندگی مبتلایان رو دستخوش تغییراتی می کنه که کیفیت زندگی اونا رو ناراحت می سازه (13)
یافته های تحقیقات بسیاری در سراسر جهان نشون میدن که کیفیت زندگی این بیماران نه تنها از جمعیت عمومی(15، 16، 17، 18) بلکه بطور نگران کننده ای از بقیه بیماریهای طولانی هم پایین تره(19)
در آزمایش کیفیت زندگی این بیماران در ایران هم یافته های مطالعه هادی و همکارانش در سال 1389 نشون دهنده پایین بودن نمرات کیفیت زندگی این بیماران در مقایسه با افراد سالم همجنس و همسنشان بود(20)
هم اینکه در مقایسه کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی و بیماران تحت دیالیز صفاقی و پیوند کلیه هم یافته های تحقیقات انجام شده در ایران نشون میده که کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی پایین تره(6 و 21) به خاطر این پزشکان، بیماران و مدیران به این نتیجه رسیدن که دیگه نباید اقدامات درمانی رو فقط با طول عمر مریض آزمایش کرد، بلکه ملاک معتبری بجز مریضی و مرگ و میر، مثل کیفیت زندگی[2](QOL)، مورد نیازاست، اینجوری حفظ کیفیت زندگی، در کنار طولانی کردن عمر این دسته از بیماران، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و موضوع تحقیقات زیادی قرار گرفته(22)
کیفیت زندگی که این روزا بطور زیادی به عنوان پارامتر مهمی از سلامت و خوب بودن استفاده می شه، برآیند مهمیه(23) که سلامت و کارکرد، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، روانی، جنبه های عاطفی، الهی و خونواده رو در بر میگیره(24) و رابطه تنگاتنگی با وضعیت جسمی، روانی، محیط زیست، اعتقادات شخصی، میزان خود اتکایی و رابطه اجتماعی فرد داره(25)
دلایل و مستندات زیادی بیان کننده تاثیر توجه به کیفیت زندگی بیماران بر برآیندهای پزشکی بهتری مثل کاهش بستری در بیمارستان و کاهش مرگ و میر بودن(26،27)
پس بیماران تحت دیالیز نه تنها نیازمند تلاشهای درمانی مراقبتی واسه بهبود برآیندهای پزشکی و درمانی هستن، بلکه باید مراقبتی رو دریافت کنه که بر خلاف مقرون به صرفه بودن، باعث بهتر شدن کیفیت زندگی اونا شه(28)

پس شناخت کیفیت زندگی و ابعاد اون و عواملی که بر اون تاثیر می ذارن جهت ارائه مراقبت به بیماران دیالیزی لازمه(5)
بدین خاطر، این روزا آزمایش کیفیت زندگی این بیماران بطور زیادی وارد بخش ی تحقیق شده و تمرکز ویژه ای روی جمعیت تحت همودیالیز داره(29)

از آنجائیکه کیفیت زندگی ملاک مهمیه كه اثر بخشی مراقبتا ی بهداشتی، سطح سلامتی و حس خوب زیستن رو نشون داده و پیش بینی اتفاق مرگ و میر و میزان بستری مریض در بیمارستان رو جفت و جور میکنه(6)
یکی از اهداف اول دسترسی به” مردم سالم 2020″، آزمایش کیفیت زندگی و تعیین و شناسایی عوامل شرکت کننده در کیفیت زندگی و حس خوب زیستن این بیماران تعیین شده(30)
همونجوری که ذکر شد مریضی طولانی کلیوی جنبه های مختلفی از زندگی بیماران رو تحت تاثیر قرار میده
پس  کیفیت زندگی اونا هم باید با دیدگاهی چند جانبه آزمایش شه
در تحقیقات جور واجور انجام گرفته روی این بیماران ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی مثل شایعترین ابعاد مورد توجه بودن(31)

البته کیفیت زندگی می تونه تحت تاثیر متغیرهای دموگرافیک، اجتماعی و بیماریها  قرار گیرد(6)
عوامل دموگرافیکی چون سن، جنسیت، سطح تحصیلات(5،14،16)، وضعیت تاهل(5، 12، 32، 33)، درآمد(5، 16)،محل اقامت(16، 34)،وضعیت اجتماعی- اقتصادی(16، 32)، و هم اینکه دلیل ابتدایی دچار شدن به مریضی(16، 33) و شاخص توده بدنی(BMI)[3]( 15، 32، 33) هم بر کیفیت زندگی بیماران کلیوی موثر هستن
هم اینکه بعضی عوامل دیگه مثل بیماریای همراه(35، 32، 30)، وضعیت تغذیه(36،37)، پارامترهای آزمایشگاهی چون سطح هموگلوبین(36، 37)،هموتوکریت(38) هم مثل موارد موثر بر کیفیت زندگی بیماران معرفی شدن(33)
تظاهرات مربوط به مریضی، مشکلات جانبی درمان هم از دیگه عوامل زیاد موثر بر کیفیت زندگی مبتلایان به بیماریهای طولانی هستن(5) جدا از اینکه اون عواملی مثل سن شروع دیالیز(39)، طول مدت دیالیز(16، 32)، دفعات دیالیز(5، 37، 40)، در دسته عوامل مربوط به درمان دیالیز هم از موارد موثر بر کیفیت زندگی بیماران شناخته شدن(33)

با در نظر گرفتن اهمیت معنی کیفیت زندگی و ضرورت شناسایی عوامل مربوط بهش، تحقیقات بسیاری در این مورد انجام شده و یا در دست انجام هستن
اما یافته های متناقضی بین یافته های تحقیقات جور واجور موجود دیده می شه
مثلا در بررسی چیانگ[4] و همکارانش در سال 2004 کیفیت زندگی بطور معنی داری در بین مردان همودیالیزی بالاتر از زنان بود(33) در حالیکه در مطالعه هسیه[5] و همکارانش، تل[6] و همکارش و لوپز[7] و همکارانش بیماران مرد تحت همودیالیز نسبت به زنان کیفیت زندگی پایین تری داشتن(15، 14، 34)، هم اینکه تحقیقات انجام شده روی بیماران تحت همودیالیز با یافته های مختلفی در مورد تاهل همراه بودن
مثلا در مطالعه پزشکی و همکارانش و تل و همکارش افراد متاهل نسبت به مجرد کیفیت زندگی بالاتری داشتن(5،14)، در حالی که نمونه های مجرد در مطالعه آکارای کیفیت زندگی بالاتری نسبت به متاهلین داشتن(12)
در مطالعه دیگری که از داده های بین المللی بزرگتری استفاده کرده بود بیماران متاهل در حیطهای کارکرد جنسی و تاثیر مریضی بر زندگی روزانه(که بخشی از آن مربوط به کارکرد جنسیه)، کیفیت زندگی پایین تری رو نشون دادن(34)
درحالی که در بعضی تحقیقات ارتباطی بین کیفیت زندگی و تاهل به وسیله محققان  گزارش نشده(41)
در بررسی تاثیر سن بر کیفیت زندگی، که به دلیل رو به رشد بودن سن بیماران تحت همودیالیز یک نکته بحرانی حساب می شه، هم یافته های تحقیقات همیشه مخالف بودن
مثلا بعضی تحقیقات کیفیت زندگی بیماران سن بالا رو پایینتر از بیماران جوانتر(18،42) و بعضی بالاتر(43) پیدا کردن
حتی در بعضی تحقیقات بین سن بیماران تحت همودیالیز و کیفیت زندگی رابطه معنی داری گزارش نشده(41)
این اختلاف یافته های نه تنها در عوامل فردی و دموگرافیکی، بلکه در بسیاری عوامل دیگه مثل عوامل مربوط به درمان بیماران تحت همودیالیز و حتی یافته های حاصل از تاثیر بعضی عوامل فیزیولوژیکی و پارامترای آزمایشگاهی هم دیده می شه
مثلا در یافته های مطالعه هسیه و همکارانش فرق معنی داری بین کیفیت زندگی ، متغییرهای بیوشیمیایی و کفایت دیالیز نبود(15) که یافته های این مطالعه با یافته های مطالعه ون ماو[8] که بین داده­های آزمایشگاهی، کفایت دیالیز و کیفیت زندگی رابطه معنی داری رو گزارش کرد مخالف بود(39)

نکته قابل توجه اینه که بعضی تحقیقات بیان کننده فرق کیفیت زندگی در مراکز دیالیز، مناطق جغرافیایی، قومیتها و نژادهای جور واجور، حتی در یک نژاد ساکن در دو منطقه جغرافیایی بوده
مثلا یانگ[9] و همکارانش در بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت دیالیز در 13 مرکز دیالیز از دو شهر تایپی[10] و کیلانگ[11] تایوان به این نتیجه رسیدن که حتی بعد از برابری سن، جنس، تحصیلات  تاهل و دیگه شاخصای بالینی نمرات کیفیت زندگی بیماران تحت دیالیز در تایپی به طور معنی داری  پایین تر از نمونه های ساکن در شهر کیانگ بود
این در حالیه که تایپی مرکز تایوان بوده و انتظار میره بیماران استاندارد بالاتری از کیفیت زندگی داشته باشن(23)
یافته جالب توجه دیگه در مطالعه انیس[12] و همکارانش در سه بیمارستان شهر لاهور پاکستان هم دیده می شه که نشون داد که بُعد رابطه اجتماعی کیفیت زندگی بیماران تحت دیالیز در  بیمارستان دولتی مایو[13] به طور معنی داری بالاتر از دو مرکز دیگه بود، محققان یکی از عوامل موثر بر این یافته رو خدمات رایگان و تسهیلات جدید بیمارستان مایو گفتن(16)

با در نظر گرفتن موارد فوق و منحصر به فرد بودن کیفیت زندگی در بین اقوام(32) و مناطق (23) و حتی مراکز درمانی جور واجور (16) و بدلیل تاثیر پذیری کیفیت زندگی از محیط، فرهنگ و جغرافیای زندگی یک فرد(16)، شناسایی کیفیت زندگی بیماران هر منطقه و عوامل موثر اون می تونه به مداخلات پیشگیرانه مستقیم و خیلی زود واسه بهبود برآیندهای بیماران همودیالیزی کمک شایانی کنه(34)

این وسط پرستاران به عنوان اعضای اصلی گروه جفت و جور کنندگان مراقبت، نقش لازم در پیشرفت، کاربرد، ارتقاء کیفیت زندگی و برنامه های بازتوانی بیماران کلیوی دارن
پرستاران با ارائه مراقبتای بر اساس احتیاج مریض، آموزش، حمایت و پی گیری، کمک شایانی به بهتر شدن برآیندهای بالینی و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران نشون میده(28)
پس زمانی مراقبتهای پرستاری می تونن بهبود یابند که یک پرستار دانشی قوی از موضوعات مربوط به کیفیت زندگی داشته باشه(44)
اولین قدم در شناخت کیفیت زندگی بیماران دیالیزی شناخت عواملیه که بر کیفیت زندگی اونا تاثیر می ذارن(28) چون شناسایی عوامل شرکت کننده در کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز و پیشگیری از برآیندهای مضر و افزایش اثر بخشی و پاسخدهی به درمان ضرورت داره(5)
پس، با وجود بررسی جنبه­های جور واجور کیفیت زندگی در سراسر جهان و بخشهای جور واجور کشورمون، محققان بر اون شدن تا با بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مناطق جور واجور این استان و شناسایی عوامل در ارتباط و موثر بر کیفیت زندگی این بیماران موثرترین جنبه های زندگی اونا رو آزمایش کنه تا طبق این یافته ها یه قدم آگاهانه در جهت برنامه ریزی مراقبت از این عزیزان با صرف کمه کم هزینه های اقتصادی – اجتماعی و در تایم کمتر، در سطح استان ورداشته شه

تعداد صفحه : 150

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by