y_t=-5.7+4.4σ; 〖lnσ〗_t^2=0.33+0.10|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.17 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.14lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخوردبه ترتیب منفی و مثبت می‌باشد. اثر اهرمی در رژیم 1 معنادار نبوده و در رژیم 2 معنادار می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.93&0.09@0.07&0.91)]
درصورتی که بازده صنعت خودرو در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 93 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=14.2 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 14.2 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت خودرو در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 91 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=11.1 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 11.1روز می‌باشد.

صنعت فلزات اساسی
رژیم 1) y_t=15.7-11.4σ; 〖lnσ〗_t^2=0.59-0.01|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.04 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.01lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=-3.4+5.4σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.99-0.03|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.14 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.96lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد به ترتیب منفی و مثبت می‌باشد. اثر اهرمی در رژیم 1 منفی و در رژیم 2 مثبت می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.97&0.04@0.03&0.96)]
درصورتی که بازده صنعت فلزات اساسی در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 97 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=33.3 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 33.3 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت فلزات اساسی در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 96 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=25 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 25روز می‌باشد.

صنعت قندو شکر
رژیم 1) y_t=0.38-0.11σ; 〖lnσ〗_t^2=0.02+0.03|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.02 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.98lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=0.31+0.17σ; 〖lnσ〗_t^2=0.12+0.05|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.01 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.96lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد به ترتیب منفی و مثبت می‌باشد. اثر اهرمی در هر دو رژیم معنادار نمی‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.92&0.22@0.08&0.78)]
درصورتی که بازده صنعت قندو شکر در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 92 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=12.5 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 12.5 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت قندو شکر در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 78 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=4.5 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 4.5روز می‌باشد.

صنعت سیمان
رژیم 1) y_t=-4.24+3.94σ; 〖lnσ〗_t^2=0.25+0.013|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.20 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.07lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=-0.88+2.05σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.19-0.23|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.87 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.92lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد مثبت و معنادار می‌باشد. اثر اهرمی در هر دو رژیم نیز مثبت و معنادار می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.98&0.01@0.02&0.99)]
درصورتی که بازده صنعت سیمان در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 98 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=50 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 50 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت سیمان در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 99 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=100 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 100روز می‌باشد.

صنعت معدن
رژیم 1) y_t=-11.6+6.854σ; 〖lnσ〗_t^2=0.96+0.06|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.07 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.11lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=0.04-0.27σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.59-0.23|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.31 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.97lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد به ترتیب مثبت و منفی می‌باشد. اثر اهرمی در هر دو رژیم نیز معنادار و به ترتیب مثبت و منفی می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.78&0.20@0.22&0.80)]
درصورتی که بازده صنعت معدن در رژیم 1 قرار
د
اشته باشد، به احتمال 78 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=4.54 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 4.54 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت معدن در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 80 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=5 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 5 روز می‌باشد.

صنعت مستغلات
رژیم 1) y_t=-3.67+13.66σ; 〖lnσ〗_t^2=0.71+0.02|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.04 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.05lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=-1.48+2.46σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.67+0.15|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.4 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.41lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد مثبت و معنادار می‌باشد. اثر اهرمی در رژیم 1 معنادار نمی‌باشد اما در رژیم 2 معنادار و مثبت می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.98&0.01@0.02&0.99)]
درصورتی که بازده صنعت مستغلات در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 98 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=50 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 50 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت مستغلات در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 99 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=100 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 100 روز می‌باشد.

صنعت بیمه
رژیم 1) y_t=-2.24+2.75σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.14+0.14|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.27 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.58lnσ_(t-1)^2
رژیم 2) y_t=0.32-0.63σ; 〖lnσ〗_t^2=-0.18+0.07|ε_(t-1)/σ_(t-1) |-0.13 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.91lnσ_(t-1)^2
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد معنادار به ترتیب مثبت و منفی می‌باشد. اثر اهرمی در رژیم 1 معنادار نمی‌باشد اما در رژیم 2 معنادار و مثبت می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.77&0.01@0.02&0.82)]
درصورتی که بازده صنعت بیمه در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 77 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=4.34 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 4.34 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت بیمه در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 82 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=5.55 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 5.55 روز می‌باشد.

صنعت ماشین‌آلات
رژیم 1) y_t=0.001+0.4y_(t-1)-5.5lnσ
رژیم 2) y_t=0.004+0.23y_(t-1)-4.2lnσ
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد معنادار و منفی می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.92&0.19@0.08&0.81)]
درصورتی که بازده صنعت ماشین‌آلات در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 92 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=12.5 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 12.5 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت ماشین‌آلات در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 81 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=5.26 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 5.26 روز می‌باشد.

صنعت مواد غذایی
رژیم 1) y_t=0.0001+0.40y_(t-1)+0.12y_(t-2)-5.7lnσ
رژیم 2) y_t=0.001+0.21y_(t-1)+0.11y_(t-2)-3.98lnσ
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد معنادار و منفی می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.91&0.08@0.09&0.92)]
درصورتی که بازده صنعت مواد غذایی در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 91 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=11.1 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 12.5 روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت مواد غذایی در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 92 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *