دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

تمایل : جمعیت شناسی

عنوان : نقش برنامه های پزشکی شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء آگاهیای بهداشتی و پزشکی ساکنان منطقه 13 تهران در سال 1391

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد (M
A
)

تمایل:جمعیت شناسی

  

عنوان:

نقش برنامه های پزشکی شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء آگاهیای بهداشتی و پزشکی ساکنان منطقه 13 تهران در سال 1391

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

2

2-1 بیان مسئله

5

3-1 اهمیت موضوع

7

4-1 اهداف

10

5-1 فرضیه ها

11

6-1 تعاریف

11

فصل دوم : ادبیات و گذشته تحقیق

1-2 تاریخچه موضوع در جهان و ایران

14

2-2 تاریخچه تکنولوژی آموزشی

19

1-2-2 سه اتفاق مهم

21

2-2- 2 تاریخچه استفاده از وسیله و وسایل آموزشی در ایران

22

3-2 نقش رسانه ها در بهتر شدن وضعیت بهداشت

24

4-2 برنامه های پزشکی سیما

26

5-2 نقش رسانه های جمعی در ارتقای بهداشت جامعه

30

6-2  دیدگاه جهانی درباره بهداشت و پزشکی الکترونیکی

37

7-2  دیدگاه ملی درباره بهداشت و پزشکی الکترونیک

39

8-2 نمودار تحلیلی تحقیق

46

9-2 گذشته تحقیق

47

1-9-2 گذشته داخلی

47

2-9-2 گذشته خارج از كشور

48

فصل سوم : روش تحقیق

1-3 مقدمه

51

2-3 روش تحقیق

53

3-3 جامعه آماری

54

4-3 حجم نمونه

54

5-3 روش نمونه گیری

54

6-3 وسیله تحقیق

55

7-3 اعتبار و پایایی تحقیق

56

8-3 نحوه جدا سازی و بررسی داده ها

60

فصل چهارم : جدا سازی و بررسی داده ها

1-4 مقدمه

62

2-4 آمار توصیفی

63

3-4 آمار بدست اومده

85

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5 بحث و نتیجه گیری

95

2-5 محدودیتا و مشکلات تحقیق

99

3-5 پیشنهادات تحقیق

99

منابع فارسی

102

منابع انگلیسی

104

پیوست

 

فهرست جداول

جدول1-4: پخش زیادی جمعیت نمونه طبق آگاهی از پخش برنامه های پزشکی

و بهداشتی از تلویزیون جمهوری اسلامی

63

جدول2-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق تماشای برنامه های پزشکی بهداشتی تلویزیون 64

جدول3-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه به جدا جنسیت

65

جدول4-4: پخش زیادی جمعیت نمونه طبق وضعیت زناشویی

66

جدول5-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه به جدا مدت اقامت در منطقه 13

67

جدول6-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق سطح تحصیلات

68

جدول7-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق فعالیت اقتصادی

69

جدول8-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق تعداد افراد خانوار

70

جدول9-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق علاقه مندی به دیدن برنامه های پزشکی

بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران

71

جدول10-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق کسب آگاهیای پزشکی بهداشتی

از سیمای جمهوری اسلامی ایران

72

جدول11-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق برآورده شدن نیازای پزشکی بهداشتی

از برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران

73

جدول 12-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق رضایت از تعداد روزهای پخش

برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران

74

جدول 13-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق رضایت از طول مدت برنامه های

پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران

75

جدول 14-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق رضایت از ساعات پخش برنامه های

پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران

76

جدول 15-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد رضایت از فهمیدن و درک برنامه های

پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران

77

جدول 16-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد اهمیت و ضرورت وجود برنامه های

پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران

78

جدول 17-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی بهداشتی

سیمای جمهوری اسلامی ایران در بهداشت زمان بارداری زنان

79

جدول 18-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی بهداشتی

سیمای جمهوری اسلامی ایران در بهبود مراقبت از نوزادان

80

جدول 19-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی بهداشتی

سیمای جمهوری اسلامی ایران در آگاهی رسانی به زنان در جهت تعداد مطلوب بچه

81

جدول 20-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی بهداشتی

سیمای جمهوری اسلامی ایران در بهبود گذران زمان سالمندی

82

جدول 21-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی بهداشتی

سیمای جمهوری اسلامی ایران در کاهش حوادث بین کار

83

جدول 22-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی بهداشتی

سیمای جمهوری اسلامی ایران در نگهداری از بیماران

84

جدول23-4 : پخش برآورده شدن نیازای پزشکی طبق میزان تماشای برنامه های

پزشکی بهداشتی سیما

85

جدول24-4 : پخش آگاهیای حاصل از برنامه های پزشکی بهداشتی طبق جنسیت

86

جدول 25-4 : پخش آگاهیای حاصل از برنامه های پزشکی بهداشتی طبق

ساعت و روز پخش برنامه

87

جدول 26-4: پخش آگاهیای حاصل از برنامه های پزشکی بهداشتی طبق سطح تحصیلات
88

جدول27-4 : پخش آگاهیای حاصل از برنامه های پزشکی بهداشتی طبق

تایم پخش برنامه ها

89

جدول28-4 : اثر برنامه های پزشکی بهداشتی سیما در مراقبت از افراد نیازمند

90

جدول 29-4: پخش بهداشت زمان بارداری طبق آگاهیای حاصل

از برنامه های پزشکی بهداشتی

91

جدول30-4 : پخش داشتن تعداد بچه مطلوب طبق آگاهیای حاصل

از برنامه های پزشکی بهداشتی

92

جدول31-4 : پخش کاهش حوادث بین کار طبق آگاهیای حاصل

از برنامه های پزشکی بهداشتی

93

 

فهرست نمودارا

نمودار 1-4: پخش زیادی جمعیت نمونه طبق آگاهی از پخش برنامه های پزشکی

و بهداشتی از تلویزیون جمهوری اسلامی

63

نمودار 2-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق تماشای برنامه های پزشکی بهداشتی تلویزیون 64

نمودار3-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه به جدا جنسیت

65

نمودار 4-4: پخش زیادی جمعیت نمونه طبق وضعیت زناشویی

66

نمودار 5-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه به جدا مدت اقامت در منطقه 13

67

نمودار 6-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق سطح تحصیلات

68

نمودار 7-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق فعالیت اقتصادی

69

نمودار 8-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه سخ دهندگان طبق تعداد افراد خانوار

70

نمودار9-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق علاقه مندی به دیدن برنامه های

پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران

71

نمودار10-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق کسب آگاهیای

پزشکی بهداشتی از سیمای جمهوری اسلامی ایران

72

نمودار 11-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه سخ دهندگان طبق برآورده شدن نیازای پزشکی بهداشتی از برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران

73

نمودار 12-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق رضایت از تعداد روزهای پخش برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران

74

نمودار 13-4: پخش زیادی جمعیت نمونه طبق رضایت از طول مدت برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران

75

نمودار 14-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه طبق رضایت از ساعات پخش برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران

76

 

نمودار 15-4: پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد رضایت از فهمیدن و درک برنامه های پزشکی

بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران

77

نمودار 16-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد اهمیت و ضرورت وجود برنامه های پزشکی

بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران

78

نمودار 17-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی

بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران در بهداشت زمان بارداری زنان

79

نمودار 18-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی

بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران در بهبود مراقبت از نوزادان

80

نمودار 19-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی

بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران در آگاهی رسانی به زنان در جهت تعداد مطلوب بچه

81

نمودار 20-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی

بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران در بهبود گذران زمان سالمندی

82

نمودار 21-4: پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی بهداشتی

سیمای جمهوری اسلامی ایران در کاهش حوادث بین کار

83

نمودار 22-4 : پخش زیادی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی

بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران در نگهداری از بیماران

84

 

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی نقش برنامه های پزشکی شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء آگاهیای بهداشتی و پزشکی ساکنان منطقه 13 تهران پرداخته
جامعه آماری تحقیق یعنی کلیه ساکنین منطقه سیزده تهران در سال 1391ه که تعداد اونا تا آخرین سرشماری 242575 نفره
حجم نمونه طبق فرمول یامانی 399 نفره که واسه اطمینان بیشتر حجم نمونه رو 400 می گیریم
روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجمه
وسیله استفاده شده در این تحقیق استفاده از پرسشنامه که شامل 28 سوال یا گویه س
واز آمارهای توصیفی و بدست اومده جهت جدا سازی و بررسی داده ها استفاده شده که یافته های زیر رو نشون میده :

تماشای برنامه های پزشکی بهداشتی شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران آگاهیای پزشکی بهداشتی ساکنان رو برآورده می سازه

آگاهی کسب شده از برنامه های پزشکی بهداشتی شبکه های سیمای جمهوری اسلامی طبق جنسیت تناسب داره

پخش برنامه های پزشکی بهداشتی شبکه های سیمای جمهوری اسلامی از نظر ساعت و روز پخش مناسب نیس

فرق در سطح تحصیلات موجب فرق در کسب آگاهیای پزشکی و بهداشتی از برنامه های پزشکی بهداشتی شبکه های شبکه های سیمای جمهوری اسلامی می شه

تایم پخش برنامه های پزشکی بهداشتی شبکه های سیمای جمهوری اسلامی در پیشرفت آگاهیای پزشکی ساکنان منطقه 13 تهران و هم اینکه برنامه های پزشکی بهداشتی شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران در مراقبت از افراد نیازمند( نوزادان، زنان باردار و سالمندان) اثر داره

کسب آگاهیای بدست اومده از برنامه های پزشکی بهداشتی شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران در بهداشت زمان بارداری و هم داشتن تعداد مطلوب بچه اثر داره

کلید واژه:برنامه­های پزشکی شبکه­های سیمای جمهوری اسلامی ایران- آگاهی­های بهداشتی و پزشکی

 

فصل اول

کلیات تحقیق

  

1-1 مقدمه

بهداشت و سلامت مجموعه علم و هنر پیشگیری از مریضی و جفت و جور، حفظ و ارتقای تندرستی و توانمندی بشر با استفاده از تلاش دسته جمعیه که باعث پیشرفت جامعه می شه
این معنی در بخش زندگی آدم زیاد شده و به روشی ضامن سلامت فرد و جامعه به حساب میاد

به خاطر همین از دیدگاه جهانی برابر تعریف استانداردی که سازمان جهانی بهداشت (WHO)[1] از سلامتی ارائه کرده، میدون رسالتا، سیاستا و وظایف و فعالیتای بهداشت عمومی، جهان عمومیت گردیده و از فرد به طرف جامعه جلو رفتن می کنه

از دیدگاه فوق، سلامت عبارتست از جفت و جور رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی که معنی اون تنها به نبودن مریضی و مشکل عضو، محدود نشده بلکه شامل سه محور جسم، روان و جامعه می شه و بنابر این هرگونه نقض و آسیبی که به هر یک از محورهای سه گانه وارد شه، تعادل فرد رو بر هم زده و باعث نبود سلامت می شه ( کازنو، 1381، ترجمه ساروخانی و محسنی )

از دید تاریخی، بذر بهداشت که حدود 3900 سال قبل از میلاد مسیح کاشته شد و در 1946 بعد از میلاد به عالی ترین نتیجه خود که تصویب اساسنامه سازمان جهانی بهداشت بود رسید و اینطوری هدف غائی بهداشت، جفت و جور، حفظ و ارتقای سلامت بشری اعلام شد

کلی ترین شاهراه جفت و جور و تضمین پیشرفت پایدار جوامع بشری ایجاد کیفی سلامت مردم س
بنابر این رسالت و وظیفه اصلی بهداشت عمومی، قرار گرفتن تندرستی کامل و گسترده و با کیفیت تک تک مردم س

ایران با جمعیت تقریباً 75 میلیون نفری یکی از کشورهای پر جمعیت خاورمیانه س
ایران در روبرو شدن با مشکلات عادی کشورهای از نظر جمعیت شناسی جوون منطقه س که تا الان همگام با رشد، درخواستهای زیادی واسه خدمات عمومی جور واجور داشته

جمعیت به زودی به سن کافی واسه تشکیل خونواده جدید می رسن که سطح رشد جمعیت و بعد از آن احتیاج به زیر بنای سلامت عمومی و خدمات رو زیاد می کنه

سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خود کارکرد سطح سیستم بهداشتی در ایران رو پنجاه و هشتمین سطح بهداشتی و کارکرد کلی سیستم سلامتی در ایران رو رتبه 93 در بین دولتهای جهان اعلام کرد ( سازمان جهانی بهداشت، 1384 )

وضعیت بهداشتی در ایران نسبت به بیست سال قبل بهبود پیدا کرده
ایران به دلیل تشکیل شبکه وسیع خدمات بهداشتی ابتدایی تونست خدمات پیش گیری بهداشت عمومی رو عرضه کنه , پس سطح مرگ و میر مادر و کودک به طور زیادی کم شده و جالب اینکه متوسط طول عمر زندگی از زمان تولد زیاد شده
مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر 5 سال در سال 2000 در مقایسه با سال 1970 که از هر 1000 نوزاد 122 نفر و از 1000 کودک زیر 5 سال 191 نفر می میرن، به ترتیب 6/28 و 6/35 از هزار تولد زنده کم شده
هم اینکه امید به زندگی از 70000 درصد در سال 2000 به 14/74 درصد در سال 2010 رسیده

باید اینم بگیم که که یکی از عوامل مؤثر بر بهداشت عمومی، آموزشهاییه که از راه رسانه ها و به ویژه رسانه ملی داده می شه و سلامت فرد و جامعه رو تحت اثر قرار میده

آموزش سلامت اون بخش از مراقبتای بهداشتیه که بر اثر عوامل رفتاری بر سلامت تکیه کرده و با مردمی شروع می شه که سالم بوده و علاقه مند به پیشرفت معیارهای سلامت فردی و اجتماعی هستن و به اونا در گسترش روش های زندگی مؤثر در حفظ و ارتقای سلامت کمک می کنه
آموزش سلامت ترکیبی از تجارب یادگیری آسون کننده در پیش گرفتن داوطلبانه رفتار سالمه که باعث جفت و جور، حفظ و ارتقای سلامت شده و ترکیبی از حمایتای آموزشی، ساختاری، اقتصادی و محیطی واسه تعالی رفتار سالمه ( حلم ذات، 1383 )

آموزش دهندگان سلامت، پیشگامانی هستن که همیشه خواهان درک جدیدی از رفتار انسانی و راه های جدید کاربرد علم خود بمنظور حل مشکلات فردی و اجتماعی هستن
تموم مراقبین سلامت و بیشتر از آن، تموم فعالان پیشرفت پایدار، آموزش دهنده سلامت هستن و این افتخاریه که پیشرفت و تقویت اون نیازمند برنامه ریزی دقیق واسه پیشرفت آموزش سلامت متکی بر دلایل و بر اساس جامعه س

بدون شک تلویزیون رسانه ای گیرا و جذابه و به آسونی بیننگان رو خود جلب می کنه و احتیاجی نیس بیننده حتما با سواد باشه تا پیام اون رو درک کنه و در مقایسه با رادیو از جهت بعد چشمی دارای امتیاز مضاعفیه هر چند که هزینه اون بیشتره ولی از بعد آموزشی و اثر بخشی بسیار قویتره ( تامپسون[2]، 1383، ترجمه اوحدی )

تلویزیون ثابت کرده که وسیله ارتباطی نیرومندیه که با تکیه بر توانمندیای خود اثرات زیادی بر همه جامعه داره
اگه این روزا تعریف تلویزیون آموزشی رو منحصر بهش دسته از برنامه های تلویزیونی کنیم که فقط به شکل نظام آموزشی رسمی می گنجد
ممکنه برنامه ای بصورت آموزش غیر مستقیم باشه و در وضعیتی رسمی پخش شه

در آخر میشه مطرح کرد در این روزها که مفاهیمی چون سلامت و بهداشت در عصر آلودگی هوا، فست فودها، کامپیوتر و پشت میز نشینیای اداری رو به افزایشه، وسایل ارتباطی و رسانه ها اگه تنها وسایل جلوگیری از معضلات به دلیل این عوامل نباشن شک نداشته باشینً مهمترین پلای ارتباطی بین کارشناسان و مسئولان بهداشتی و مردم واسه انتقال درست و به موقع پیامای بهداشتی به شکل جذاب و اثر گذار هستن
نقش رسانه ها در انتقال درست پیام در جامعه به ویژه پخش آگاهیای به موقع، بی دلیله و رسانه ها در صورت اجرای نقش مناسب در زمان مناسب با احتیاج سنجی و باخبر شدن از فنون درست رابطه با مخاطب می تونن نقش مؤثری رو واسه آگاهی بخشی به مردم از بیماریای جور واجور و نحوه مقابله با اونا اجرا کنن
رسانه ها می تونن مسائلی رو که پذیرش اون از نظر مردم قابل قبول تره به روش های جور واجور در جامعه به نحوی تأثیرگذار و موندگار بازگو کنن

 

2-1 بیان مسئله

افزایش روز افزون جمعیت جهان و تلاش همه جانبه محافل علمی و اجرایی واسه ارتقاء شناخت دقیق تر سلامتی و مفاهیم مربوط به موجب برنامه ریزیای جورواجور دربخشای جور واجور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و

شده
نگاهی به آمارهای بهداشتی نشون میده که علیرغم پیشرفت خیره کننده خدمات بهداشتی، درمانی طی ده های گذشته، افراد زیادی به دلیل نبود آگاهی، اطلاعات نادرست یا نبود امکانات کافی در سراسر جهان خصوصاً کشورهای در حال پیشرفت آسیب می بینن
آمارها نشون میده
هرساله بیشتر از نیم میلیون زن باردار به دلیل نبود شناخت کافی در این مورد جون خود رو به دلیل مشکلات بارداری از دست میدن ( سازمان جهانی بهداشت ، 1391) بنابر این نباید از یاد برد که در دنیای امروز با وجود پیشرفت تکنولوژی در همه عصرها و با همه شرایط ایده آلی که واسه رفاه آدم پیش بینی می شه، رشد پیش از حد جمعیت نامتناسب با امکانات موجود موجب کاهش امید به زندگی، افزایش مرگ و میر، کاهش بهداشت باروری شده
پس برخورداری از سلامت کامل حق همه مردمه و تموم دولتا مسئول کمک به مردم واسه حفظ و ارتقاء سلامتی اونا هستن، بدون دودلی سلامت و پیشرفت در بین این که دو معنی جداگونه از هم هستن اما ً رابطه نزدیک و وابسته به همدیگه دارن بطوری که تحقیق یکی از اونا بدون دیگری نمیشه و داشتن جسم و روح سالم یکی از زیر بناهای مهم پیشرفت همه جانبه هر جامعه ای رو تشکیل میده و وجود خلل در هر کدوم از ابعاد روحی، روانی، جسمی و اجتماعی سلامت، پروسه پیشرفت رو کنه می کنن و به جرأت میشه ادعا کرد که بدون جفت و جور سلامت مردم یک جامعه، پیشرفت یافتگی سخت بوده یا بهتر بگم تحقق نخواد پیدا (قدوسیان و همکاران ، 1390 )

جدا از اینکه این که مسئولان و دولت باید راهکارها و برنامه هایی در جهت تحقق زمینه های زندگی سالم و ایده آل واسه مردم بسازن
توجه به بحث های سلامت مثل موضوعات پیشگیرانه بیماریا در رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون هم می تونه با صرف هزینه کم، در افزایش آگاهیای مردم بیشترین اثر رو روی ارتقای سلامت جامعه داشته باشه طوری که با بحث و بررسی روی روش های درست زندگی، آموزش راه های پیشگیری از دچار شدن به مریضی و روشای غربالگری مریضی، افراد رو نسبت به سلامت خود حساس کنن و هم اینکه مسائل و چالشای موجود در میدون سلامت رو با رعایت شرایط و خط قرمزهای فرهنگی جامعه به شکل ای که پذیرش اون واسه مردم قابل قبوله بگن ( شجاعی زاده، 1379 )

این روزا تنها 25 درصد جفت و جور سلامت جامعه در اختیار جامعه پزشکی قرار داره و مابقی موارد لازمه افزایش سواد و آگاهی عمومی جامعه س

البته الان صدا و سیما با تهیه و تولید برنامه های سلامت محور مثل برنامه دکتر سلام، سلامت باشین، ورزش و سلامتی که در فصل آخربصورت فهرست آمده
گامای بسیار مهم و مفیدی رو در جهت بالا بردن آگاهیا و اطلاعات بهداشتی و سلامتی جامعه برداشتهه، اما هنوز این برنامه ها اون طور که باید واسه مردم و جامعه مؤثر باشه موفق عمل نکرده
به باور کارشناسان بعضی خلاها و کاستیایی مثل درمانگرایی و نگاه تک اساسی به بخش سلامت، نبود نپرداختن به نیازای اساسی بهداشت جامعه، علمی و تخصصی نبودن روش بیان کارشناسان، محدود و مناسب نبودن زمان پخش برنامه ها و فیلتر بعضی بیماریا مثل بیماریای مقاربتی موجب شده از کیفیت و بازخوردی که باید اینجور برنامه هایی به دنبال داشته باشه، کم کرده شه

صدا و سیما با ساختن این برنامه های آموزشی بهداشتی، طبق روش های هدف دار وزارت بهداشت در مورد پیشگیری و کنترل مریضی و افزایش سلامت که همون افزایش آگاهی و آگاهی رسانی به عموم جامعه س قدم گذاشته
این نوع برنامه ها یکی از روش های آگاهی رسانیه که افراد مریض رو دعوت می کنه و از اونا میخواد با دکتر رابطه داشته باشن و افراد سالم چیجوری سلامتی خود رو حفظ کنن و در همین زمینه، محتوایی کلی برنامه های تلویزیون مورد تأیید این وزارتخانه س
وزارت بهداشت در تلاشه که اطلاعات کامل بهداشتی رو به روشای جور واجور مثل بخش گفت و گوای ویژه با صدا و سیما همکاری کنه ( آصف زاده، 1380 )

پزشکان آموزش روشای پیشگیرانه بیماریا رو مقدم بر درمان می دونن به باور اونا مردم احتیاج دارن در حیطهای جور واجور مریضی، دانسته های خود رو از بحث هایی مثل عوامل ایجاد کننده، روشای پیشگیری، کنترل، تعریف دقیق مریضی و اقدامات تشخیصی واسه مبتلایان این که چه راهکارهای درمانی در پیش رو دارن بالا ببرن

برنامه سلامت صدا و سیما باید به یه جور طراحی شه که همگام با نیازای جامعه باشه با مراجعه به جدول معضلات بهداشتی کل جامعه که از راه وزارتخانه منتشر می شه، میشه مشکلات بهداشتی مهم در سطح جامعه رو شناسایی کرد؛ مشکلاتی که نیازمند به افزایش آگاهی به عموم باشیم، به ویژه معظلاتی که روشای پیشگیری دارن که از راه خونواده ها قابل اجراست
از طرفی یه سری بیماریا گسترش تقریباً بالایی داره، مثل بیماریای قلبی، دیابت و بیماریای طولانی تنفسی و سرطانا که ریشه در رفتار و الگوی نامناسب زندگی مردم داره
پس اگه اطلاعات مردم رو در مورد عوامل ایجاد کننده این بیماریا بالا برده و سطح زندگی درست رو به اونا آموزش داد، میشه با اصلاح الگوی زندگی مردم به میزان خیلی از بار بیماریا کم و از گسترش اونا جلوگیری شه ( محسنی، 1383 )

با در نظر گرفتن موارد یاد شده این سؤال مطرح می شه که برنامه های پزشکی شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران در بالا بردن سطح آگاهیای پزشکی بهداشتی ساکنان منطقه 13 تهران اثر داشته؟

[1]
World Health Organization

[2] -Tompson

 

تعداد صفحه : 158

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by