دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات 

عنوان :  پیش بینی الگوی پراكنش كفزیان مهم اقتصادی آبهای استان هرمزگان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد الکتـرونیکی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات (M
Sc)

 موضوع:

پیش بینی الگوی پراكنش كفزیان مهم اقتصادی آبهای استان هرمزگان طبق سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS با استفاده از شبكه های عصبی

 استاد راهنما:

دكتر تورج ولی نسب

 استادان مشاور:

دكتر فرهاد كی مرام و دكتر محمدعلی افشاركاظمی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده

1
فصل اول- كلیات
1-1-  مقدمه

2
1-2-  طرح موضوع

5
1-3-  اکولوژی خلیج فارس

5
1-4-  ضرورت انجام تحقیق

7
1-5-  قلمرو تحقیق

7
1-5-1- محدوده مکانی نمونه ورداری آبزیان

7
    1-5-2-  منطقه مورد بررسی و ایستگاههای نمونه ورداری فیزیكی وشیمیایی آب

7
1-6-  محدوده زمانی نمونه ورداری آبزیان و آبشناسی

10
1-7- سؤالات و فرضیه ها

10
1-7-1-  سؤالات تحقیق

10
1-7-2-  فرضیه‏های تحقیق

10
1-8-  تعاریف واژه ها

10
فصل دوم- گذشته تحقیق، چارچوب ها و مبانی و مستندات
2-1- گذشته تحقیق

11
2-2- معرفی ده گونه ماهی ها کفزی

13
2-2-1- حسون معمولی  Saurida tumbil

13
     2-2-2- حلوا سفید Pampus argenteus

14
2-2-3- حلوا سیاه Parastromateus niger

15
     2-2-4- سپر ماهی ها (Rays)

16
2-2-5- سنگسر معمولیPomadasys kaakan

16
2-2-6- شوریدهOtolithes ruber

17
2-2-7- كوسه ماهی ها Sharks

18
2-2-8- گربه ماهی بزرگ  Arius thalassinus

18
     2-2-9- گوازیم دم رشته ای Nemipterus japonicus

19
     2-2-10- یال اسبی سربزرگ Trichiurus lepturus  

20
2-3-  21
     2-3-1- تاریخچه هوش مصنوعی

21
     2-3-2- پرسپترون چند لایه ای

22
فصل سوم: مواد و روش ها و روش اجرای تحقیق
3-1- وسیله و روشها

25
     3-1-1- ابـزار و تجهیـزات

25
3-1-1-1- لوازم موجود در شناور

25
3-2- روش كار

27
    3ـ2ـ1ـ منطقه مورد بررسی و تعیین ایستگاه های نمونه ورداری

27
3-3- روش نمونه ورداری

29
     3-3-1ـ روش محاسبـه میـزان CPUA و تـوده زنـده

33
     3-3-2- روش اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب

34
3-4- روش جدا سازی و بررسی اطلاعات

35
فصل چهارم: جدا سازی و بررسی و بیان یافته های حاصل از تحقیق
4-1-  عمق ایستگاه های نمونه ورداری آب

39
4-2- پخش عمودی و افقی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب

39
     4-2-1- دمای آب

40
     4-2-2- هدایت الكتریكی

41
     4-2-3- شوری

43
     4-2-4- چگالی

45
     4-2-5- اكسیژن محلول

46
     4-2-6- pH

48
     4-2-7- كلروفیلa

49
     4-2-8- كدورت

50
4-3-  میزان CPUA و توده زنده كل آبزیان ترال كف در خلیج فارس و دریای عمان

54
     4-3-1- میزان CPUA سال 1387

54
     4-3-2- میزان توده زنده سال 1387

56
     4-3-3- میزان CPUA سال 1388

59
     4-3-4- میزان توده زنده سال 1388

61
4-4- توده زنده، CPUA و پراكنش آبزیان به جدا گونه، سالهای 1387 و 1388

63
     4-4-1- حسون معمولیSaurida tumbil

63
          4-4-1-1- بررسی شبکه عصبی

64
     4-4-2- حلوا سفید Pampus argenteus

66
          4-4-2-1- بررسی شبکه عصبی

68
     4-4-3- حلوا سیاه Parastromateus niger

69
         4-4-3-1- بررسی شبکه عصبی

71
     4-4-4- سپر ماهی هاRays 

72
         4-4-4-1- بررسی شبکه عصبی

74
     4-4-5- سنگسر معمولیPomadasys kaakan 

75
         4-4-5-1- بررسی شبکه عصبی

77
     4-4-6- شوریده  Otolithes ruber

78
        
4-4-6-1- بررسی شبکه عصبی

80
     4-4-7- کوسه ماهی ها  Sharks

81
         4-4-7-1- بررسی شبکه عصبی

83
     4-4-8- گربه ماهی بزرگ  Arius thalassinus

84
         4-4-8-1- بررسی شبکه عصبی

86
     4-4-9- گوازیم دم رشته ای Nemipterus japonicas

87
         4-4-9-1- بررسی شبکه عصبی

89
     4-4-10- یال اسبی سربزرگ Trichiurus lepturus

90
         4-4-10-1- بررسی شبکه عصبی

92
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب

95
     5-1-1- دمای آب

95
     5-1-2- هدایت الکتریکی

97
     5-1-3- شوری

98
     5-1-4- چگالی

100
     5-1-5- اکسیژن

102
     5-1-6- pH

103
     5-1-7- کلروفیل a

104
     5-1-8- کدورت

106
5-2- توده زنده، CPUA و پراكنش آبزیان به جدا گونه، سال های 1387 و 1388

107
     5-2-1-  حسون معمولیSaurida tumbil

107
    5-2-2- حلوا سفید Pampus argenteus

108
    5-2-3- حلوا سیاه Parastromateus niger

109
    5-2-4- سپر ماهی هاRays 

111
    5-2-5- سنگسر معمولیPomadasys kaakan 

112
    5-2-6- شوریده  Otolithes ruber

112
    5-2-7- کوسه ماهی ها  Sharks

113
    5-2-8- گربه ماهی بزرگ  Arius thalassinus

114
    5-2-9- گوازیم دم رشته ای Nemipterus japonicas

116
    5-2-10- یال اسبی سربزرگ Trichiurus lepturus

117
پیشنهادها:

119
منابع:

120
پیوست ها:

123

چکیده

به خاطر بررسی و پیش بینی الگوی پراكنش كفزیان مهم اقتصادی، داده های صید 10 گونه شامل:  1- حسون معمولی(Saurida tumbil) 2- حلوا سفید (Pampus argenteus)  3- حلوا سیاه (Parastromateus niger) 4- سپر ماهی ها[1] (Rays) 5- سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) 6- شوریده (Otolithes ruber)  7- كوسه ماهیان1 (Sharks) 8- گربه ماهی بزرگ (Arius thalassinus) 9- گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) و 10- یال اسبی سربزرگ (Trichiurus lepturus)  مربوط به سال های 1387 و 1388 در بخش آبهای استان هرمزگان مورد جدا سازی و بررسی قرار گرفتن

با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده، جدا سازی و بررسی ابتدایی انجام شد و با نرم افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی  (GIS) نقشه های پراكنش مكانی گونه های نامبرده، طبق میزان صید بر واحد سطح (CPUA) Catch Per Unit of Area تهیه گردید
پس از آن به خاطر پیش بینی الگوی پراكنش،  نقشه های پارامترهای فیزیكی وشیمیایی آب منطقه شامل: دما، کدورت، شوری، چگالی، اكسیژن محلول، pH، كلروفیلa، هدایت الکتریکی، عمق، فاصله از ساحل، زمان صید و طول و عرض جغرافیایی تهیه گردید که نقشه های فوق الذکر پس از تبدیل به داده، به عنوان متغیرهای جداگونه و CPUA گونه های مورد توجه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدن
نقشه ها پس از تبدیل به عنوان ورودی نرم افزار شبكه عصبی مصنوعی (ANNs) Artificial Neural Networks استفاده شد كه درصدی از اطلاعات به خاطر آموزش، درصدی به خاطر اعتبارسنجی و درصدی دیگه به خاطر آزمایش عملكرد شبكه عصبی مصنوعی  استفاده شدن و بهترین مدل شبکه عصبی مصنوعی با  درصد کارایی بالا، به عنوان الگویی واسه پیش بینی انتخاب شد
  با استفاده مدل روی اطلاعات محدود آبشناسی و صید در منطقه، می توان پیش بینی الگوی پراكنش ماهی مورد نظر رو انجام داد و با استفاده از الگوی پراكنش، می توان ناوگان صیادی رو راهنمایی و دقیقاً مناطق صید رو برحسب مختصات جغرافیایی تعیین نمود

فصل اول- كلیات

  • مقدمه

آبزیان از ارزش غذایـی بالایی دارن و این روزا نقش مهمی در جفت و جور جیره غذایی جوامع بشری ایفاء می کنن
بهره ورداری بهینه می تونه در حفظ این ذخایر خدادادی کمک کنه
از سویی صید بی روش، عوامل تخریب کننده زیست محیطی، تخریب زیستگاهها، آسیب پذیـری جوامع آبزیان، توانایی محدود بازسازی ذخایر و از طرف دیگه احتیاج جوامع انسانـی، باعث به خطر افتادن جمعیت اونا می شه

بنابر این، به خاطر بهره ورداری درست و پیشرفت پایدار لازمه همیشه روند تغییرات جمعیت آبزیان رو زیر نظر داشت
یكی از راه های موجود واسه رسیدن به این هدف، انجام تحقیقاتی منظمه تا بشه هرگونه تغییرات احتمالی در جمعیت های جور واجور آبزیان رو تعیین نمود

بررسی های انجام شده در خلیج فارس نشون داد كه شرایط محیطی در این منطقه همیشه تحت تاثیر تغییرات شدید هرساله قرار داره
وجود نوسانات شدید شرایط محیطی مثل تغییرات درجه گرما و شوری آب در طول سال در خلیج فارس موجب پریشونی محیط زیست دریایی شده و در خصوصیات بیولوژیك و رفتاری آبزیان تاثیر میذاره
پس، غلظت زیاد نمك و گرما زیاد آب دراین منطقه همراه با تغییرات شدید آب و هوایی مثل عوامل موثر در اكوسیستم این منطقه به شمار می آید
عوض کردن و جابجایی آب از راه تنگه هرمز از بقیه عوامل موثر در تغییرات شرایط محیطی این منطقه می باشه كه پس اون آبها با شوری كمتر و اكسیژن و مواد غذایی بیشتر وارد خلیج فارس می شن (نیکویان و همکاران، 1384)

گرچه به نظر می رسد كه ماهی ها خلیج فارس می تونن میزان بالای درجه گرما و شوری رو تحمل کنه ولی تغییرات شدید شرایط محیطی در آبهای سطحی آثار بیشتری بر ذخایر سطحزی خلیج فارس در مقایسه با كفزیان داره، چون تغییرات درجه گرما و شوری بیشتر در لایه های سطحی آب محسوس تره
این امـر مـوجب نوسانات شدید فصلی در گسترش و پراكندگی گونه های سطحزی در مقایسه با گونه های كفزی گردیده
وفور گونه های ریز و بزرگ ماهی ها سطحزی به خصوص در ماه های سرد سال در خلیج فارس مؤید همین تغییراته
ماهی ساردین كه از گونه های سطحزی به شمار می رود، در نواحی ساحلی و در مناطقی پیدا می شه كه آب دارای درجه گرما كمتری می باشه
ولی زمانی كه درجه گرما آبهای سطحی به حداكثر خود در تابستون می رسد، این ماهی ها بیشتر به عمق آب و نزدیك به بستر دریا مهاجرت می کنن كه دارای درجه گرما كمتریه (نیکویان و همکاران، 1384)

به طوركلی، چرخه زندگی گونه های جور واجور آبزیان تا حد زیادی به شرایط زیست اونا بستگی داره بنابر این، می توان ادعا نمود كه كاربرد علم اقیانوس شناسی جهت معضلات صید و صیادی پس درك بهتر ذخائر آبزیان و محیط اونا ممکن می باشه و با درك این روابطه كه می توان سیستم های پیش بینی وضعیت صیادی رو منظم نمود (ولی الهی، 1374)

اكوسیستم خلیج فارس با دارا بودن شرایط خاص هیدروگرافیك و اكولوژیك یكی از نادرترین اكوسیستمها در سطح بیوسفر می باشه
تنوع زیستی شکل های جور واجور ماهی ها، حضور جنگل های حرا در سواحل ایرونی خلیج فارس، وجود جزیره ها زیاد و استراتژیك در این وسعت آبی، درآورده و ارسال نفت از این منطقه، تبخیر بالای آب، از مهمترین عواملی هستن كه در توضیح این شرایط خاص و ویژه موثر می باشن (غفاری چراتی، 1375)

پیشرفت تكنولوژی دریایی و ساحلی، می تونه فشارهای محیطی زیادی بر خلیج فارس وارد کنه
این فشارها می تونه به دلیل كشتیرانی، بندرگاهها، صنایع نفت و پتروشیمی، معادن، نمك گیری، ماهیگیری، نوسازی و كشاورزی بر محیط دریایی باشه (Sheppard et al
,
1992 ; Price 1993)

موسسه تحقیقات شیلات ایران به خاطر بررسی و نظارت جمعیت آبزیان و تعیین فصل و میزان صید هرگونه از آبزیان، هر ساله گشته های منظم تحقیقاتی رو در خلیج فارس و دریای عمان انجام می بده
واسه انجام این مهم، لوازم گران قیمت و هزینه بری مثل شناور مجهز به وسایل و ادوات تحقیقاتی، منابع انسانی ماهر، هزینه زیادی رو بر تحقیقات شیلات مجبور می کنه که این دوری ناپذیره

با در نظر گرفتن گستردگی كار و وسعت منطقه مورد بررسی و تنوع گونه ای زیاد با انتخاب یك مدیریت واحد، كل آبهای خلیج فارس به بخش های آبی سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان تقسیم بندی شد و آبهای هر استان هم با در نظر گرفتن وسعت تحت پوشش اون به تعدادی زیر منطقه تقسیم بندی شدن (پارسامنش، 1373 مربوط به آبهای خوزستان؛ نیامیمندی و خورشیدیان، 1373 مربوط به آبهای استان بوشهر؛ ولی نسب و همكاران، 1373 مربوط به آبهای استان هرمزگان)
گشته های تحقیقاتی در هر استان به شکل فصلی به مورد اجرا درآمده و بعد یك گزارش مشترك مـــربوط به كل آبهای خلیج فارس تهیه گردید (کامبوزیا و همکاران، 1375)

 سپر ماهی ها و کوسه ماهی ها به طورکلی و با نام عمومی ارائه شده و شناسایی گونه ای نمی شن
-[1]

تعداد صفحه :155

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by